Nájdené rozsudky pre výraz: zákonný sudca

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2903

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5608 dokumentov
19377 dokumentov
6 dokumentov
23 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 31 ods. 4 Trestného poriadku námietku zaujatosti je strana povinná vzniesť bez meškania, len čo sa dozvedela o dôvodoch vylúčenia. Sudcu však z vykonávania úkonov disciplinárneho konania možno vylúčiť len celkom výnimočne a zo skutočne závažných dôvodov, ktoré mu zjavne bránia rozhodnúť v súlade zo zákonom objektívne, nezaujato a spravodlivo. Z týchto dôvodov k vylúčeniu sudcu z vykonávania úkonov disciplinárneho konania môže dôjsť len vtedy, keď ich vzťah k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom dosiahne takú intenzitu, že nebudú schopní nezávisle a nestranne rozhodovať.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky - odvolací disciplinárny senát R O Z H O D N U T I E Najvyšší súd S lovenskej republiky - odvolací d isciplinárn y senát zložený z predsedníčky senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a členov senátu JUDr. Ma rtina Vladika, JUDr. Mariána Jarábka, JUDr. Ivety Gildeinovej a JUDr. Martina Dolníka, v disciplinárnej veci vedenej proti Ing. JUDr. M. G. , PhD. sudcovi N. , o odvolaní Ing. JUDr. M. G. , PhD. proti rozhodnutiu Najvyššie ho súdu Slovenskej republiky - d
Meritum návrh na odňatie a prikázanie veci
N a j v y š š í s ú d 5 Ndt 3/20 13 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Karabína a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci proti obvinenému F. Š. pre prečin usmrtenia podľa § 149 ods. 1, ods. 2 písm. a / Tr. zák. a iné vedenej na Okresnom súde v Malackách pod sp. zn. 1 T 30/2010 prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom 14. februára 2013 v Bratislave návrh obvineného na odňatie a pri
Právna veta: Zamietnuť návrh na povolenie obnovy konania možno po preskúmaní jeho obsahu, pričom na tento postup sa vyžaduje (§ 402 ods. 1 Tr. por.), aby tomu tak bolo na verejnom zasadnutí. Manželka odsúdeného vo svojom návrhu uviedla taký dôkaz (výsluch J. M.), ktorý nebol predmetom dokazovania v rámci pôvodného konania. Vychádza sa z predpokladu, že novou skutočnosťou alebo dôkazom je každá skutočnosť alebo dôkaz, ktoré neboli predmetom dokazovania, alebo zisťovania, pred rozhodnutím, ktorého sa návrh na obnovu týka, resp. dôkaz, ktorý nebol v pôvodnom konaní obsiahnutý v spise, uplatnený procesnou ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Igora Burgera na neverejnom zasadnutí v Bratislave 19. dec embra 2012 v trestnej veci odsúdeného Ing. P. M. pre trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 5 Trestného zákona účinného do 31. decembra 2005 (ďalej len Tr. zák.), o sťažnosti manželky odsúdeného J. M. pr oti uzneseniu Krajského súdu v Nitre
Meritum odňatie a prikázanie veci
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí v Bratislave 5. decembra 2012 v trestnej veci obvineného V. S. pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 157 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. h/ Tr. zák. , o návrh u Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom na odňatie a pr ikáza nie veci takto
Meritum námietka zaujatosti, § 14 ods. 1 OSP, vzťah sudcu a predsedu súdu, priateľský vzťah
Najvyšší súd 5Ndz /1/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu SKI CENTRUM Kordíky spol. s r. o., so sídlom Kordíky 155, Tajov, IČO: X. , zastúpenému Advokátskou kanceláriou Kašuba , spol. s r. o, so sídlom Horná 41, P. O. Box 60, Banská Bystrica, proti žalovanému Krajskému stavebnému úradu v Banskej Bystrici , so sídlom Nám. Ľ. Štúra 1 , Banská Bystrica , o preskúmanie rozhodnutia a postupu žalovaného č. KSUBB -2011 -4/4 -1: OŠ
Meritum o vyslovenie neplatnosti uzn. VZ
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5 Ndob 18/2011 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: J.N. , nar. X. , by tom N.S. , zastúpeného Advokátska kancelária I.S. , s.r.o., so sídlom S.B. , IČO: X. , proti žalovanému: E. s. r. o., so sídlom N.T. , IČO: X. , zastúpeného Mgr. R.U. , advokátom, so sídlom W.P. , o vyslovenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, o námietke zaujatosti vznesenej žalovaným vo či sudcom Krajského súdu v Bratislav e vo ve
Meritum o náhradu majšetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Najvyšší súd 6 Cdo 179 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne POHOTOVOSŤ, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, zastúpenej advokátskou kanceláriou F. P., s.r.o., so sídlom v B. , v mene ktorej koná ako konateľ advokát doc. JUDr. B. F., PhD. , proti žal ovanej Slovenskej republike , za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné nám. č. 13, o náhradu majetkovej a nema
Meritum o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne P. , s.r.o. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou F., s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanej Slovenskej republike , za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovensk ej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné nám. č. 13, o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 11 C 197 /2012 , o dovola
Meritum o zdržanie sa nekalosúťažného konania
Najvyšší súd 2 Ndob 30 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa S. S., a. s., T. , IČO: X. , právne zastúpeného Z. I., s. r. o. , J., IČO: X. , proti odporcovi P. B. S., a.s., H. , IČO: X. , právne zastúpenému Š. & P., s. r. o., D. , IČO: X. , o zdržanie sa nekalosúťažného konania a ochranu práv k ochranným známkam , vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 10 CbPv/17 /20 12 , o námietke zaujatosti sudcov Kra
Meritum námietka zaujatosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa JUDr. J. S., bytom B. , štátny občan Slovenskej republiky, proti odporkyni Sociálnej poisťovni – ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, o návrhu na preskúmanie zákonnosti odporkyne č. 510 504 2160 zo dňa 11. marca 2011, o vylúčení sudcov Krajského súdu v Košiciach vo veci vedenej Krajským súdom v Košiciach pod sp. zn.: 8Sd/31/2011, takto r o z h o d o l : J
MENU