Nájdené rozsudky pre výraz: zákonný sudca

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2903

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5617 dokumentov
19379 dokumentov
6 dokumentov
23 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o zaplatenie 20 000 Sk s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: M. Č., bývajúci v T., Š.X., proti žalovanému: Ing. J. G., bývajúci v S., Š.X., teraz v S., B.X., o zaplatenie 20 000,-Sk s prísl., vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp.zn. 16 C 72/2007, o námietke zaujatosti sudcov Krajského súdu v Trnave, takto r o z h o d o l : Sudcovia Krajského súdu v Trnave JUDr. Lea Stovičková, JUDr. Ľubomír Bundzel ml., JUDr. Iveta Jankovičová, JU
Meritum sťažnosť
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom dňa 20. februára 2008 v Bratislave, v trestnej veci proti obžalovanému V. Y. a spol., pre trestný čin vraždy v spolupáchateľstve podľa § 9 ods. 2, § 219 ods. 1, ods. 2 písm. a/, písm. c/ Tr. zák. účinného do 1. januára 2006, o sťažnostiach obžalovaných V. Y., J. R. a V. P. proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 23. januára 2008, sp. zn. 1 T 6/2005,
Meritum o námietke zaujatosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky E. P., bývajúcej v K., C. č.X., proti odporcovi Ing. I. P., bývajúcemu vo Z., T. č. X., zastúpenému JUDr. T. H., advokátom, H., advokátska kancelária, K., H. č. X., o určenie manželského výživného, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp.zn. 26 Cr 53/2003, o návrhu na vylúčenie sudkyne Krajského súdu v Košiciach z prejednávania a rozhodovania veci vedenej pod sp.zn. 7 Co
Meritum o zaplatenie 70 000 Sk s príslušenstvom
Na jvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M L, bývajúceho v P, B , zastúpeného Mgr. V Ľ, advokátom so sídlom v P, N S , proti žalovanému J B, bývajúcemu v P, L , zastúpenému JUDr. J H, advokátom so sídlom v P, H , o zaplatenie 70 000 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Prievidza pod sp. zn. 6 C 310/1999 a na Krajskom súde v Trenčíne pod sp. zn. 19 Co 174/2007, o námietke zaujatosti sudkyne, takto r o z h o
Meritum o návrhu matky na zvýšenie výživného
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci starostlivosti súdu o maloleté deti G.: G., narodeného X. a M., narodeného X., bývajúcich u matky, zastúpených Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny N. ako kolíznym opatrovníkom, deti rodičov: K. O., narodenej X., bývajúcej v N., Ľ. č. X. a G. G., narodeného X., bývajúceho v N., T. A. H.č. X., zastúpeného JUDr. G. S., advokátkou v N., C. č. X., o návrhu matky na zvýšenie výživného, vede
Meritum dovolanie
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obžalovanému D. B. a spol., pre trestný čin vydierania spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 235 ods. 1 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 na neverejnom zasadnutí 5. februára 2008 v Bratislave, o návrhu poškodeného P. M., na odňatie a prikázanie veci podľa § 25 ods. 1 Tr. por., účinného do 1. januára 2006, rozhodol t a k t o : I. Predseda senátu Krajského súdu v
Meritum o vydanie veci
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu V M, so sídlom v K, H, zastúpeného JUDr. V K, advokátom so sídlom v K, Š, proti žalovanému R C, A K, so sídlom v K, H, zastúpenému JUDr. J M, advokátom so sídlom v K, M, o vydanie veci, vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 10 C 1112/2001 a na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn. 5 Co 338/2007, o námietke zaujatosti, takto r o z h o d o l : Predseda senátu Krajskéh
Meritum "trest. čin lúpeže podľa § 234/1,2b Tr.zák. úč. do 31.12.2005"
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Mihala a členov senátu JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Jany Serbovej, v trestnej veci proti obvinenému Z , pre trestný čin lúpeže podľa § 234 ods. 1, ods. 2 písm. b/ Tr. zák. (zákona číslo 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov účinných do 31. decembra 2005) a iné, na neverejnom zasadnutí konanom dňa 30. januára 2008 v B prejednal dovolanie o
Meritum konkurz a o návrhu o vylúčenie sudcu
Najvyšší súd 6 Obo 13/2008 Slovenskej republiky 6 Ndob 2/08 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu R., a.s., v konkurze, so sídlom R.X., B., IČO:X na odvolanie Ing. M.K., D.X., B., proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo 16. decembra 2007, č.k. 9K 1/03 a o návrhu veriteľa A.P., spol. s r.o., Č.X, B., IČO: X na vylúčenie sudcu, takto r o z h o d o l : Napadnuté uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo 16. decembra 2007, č. k. 9K 1/03 s a
Meritum O vylúčení sudcov
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa L. B. bývajúceho v B, zastúpeného JUDr. M. F. advokátom v B., proti odporcovi Doc. Ing. B.B. CSc., bývajúcemu v B., zastúpenému Mgr. M. T., advokátom v B., o zvýšenie vyživovacej povinnosti, ktorá vec je vedená na Okresnom súde Bratislava II pod sp.zn. 8 C 130/2004 a na Krajskom súde v Bratislave pod sp.zn. 5 Co 235/07, o vylúčení sudcov Krajského súdu v Bratislave takto
MENU