Nájdené rozsudky pre výraz: zákonný sudca

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2854

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5491 dokumentov
5204 dokumentov
6 dokumentov
23 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Povinnosť vnútroštátneho súdneho orgánu požiadať Súdny dvor o vydanie rozhodnutia o predbežnej otázke je zakotvená v druhej vete článku 267 ZFEÚ. Túto povinnosť požiadať o vydanie rozhodnutia o predbežnej otázke nemožno však vykladať absolútne, t.j. že vnútroštátny orgán má vždy a za akýchkoľvek okolností povinnosť požiadať o vydanie rozhodnutia o predbežnej otázke. Zo žiadneho ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku totiž nevyplýva, že všeobecný súd môže prerušiť konanie a predložiť Súdnemu dvoru návrh na rozhodnutie o prejudiciálnej otázke o výklade právneho aktu Európskej únie len na ná ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. D. , bývajúceho v K. , zastúpeného JUDr. J. K. , advokátom so sídlom v K. , proti žalovanej R. , a.s. , so sídlom v K. , IČO: X. , zastúpenej JUDr. J. T. , advokátom so sídlom v K. O. č. X, o zaplatenie 356 € s príslušenst vom , vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 17 C 213/2009, o dovolaní žalovanej proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo 7. nove mbra 2011 sp.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1111245037 Dátum vydania rozhodnutia: 21. marca 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Rudolf Čirč Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1111245037.2 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veľkom senáte občianskoprávneho kolégia zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Oľgy Trnkovej, JUDr. Rudolfa Čirča, JUDr. Jána Šikutu, PhD., JUDr. Martina Vladika, JUDr. Ivana Machyniaka a JUDr. Danice Kočič
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Cdo/301/2012 7110227291 31. 03. 2016 JUDr. Daniela Sučanská ECLI:SK:NSSR:2016:7110227291.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci navrhovateľov 1/ V. S., 2/ F. S., 3/ Ing. W. S., 4/ M. S., v
Právna veta: Škodou pre účely zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení je aj nemajetková ujma spočívajúca v zásahu do osobnostných práv pozostalých obete dopravnej nehody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla. V spore o náhradu takejto ujmy je poisťovňa pasívne legitimovaná.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 4613209266 Dátum vydania rozhodnutia: 31. júla 2017 Meno a priezvisko: Mgr. Dušan Čimo Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:4613209266.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Dušana Čima a sudcov JUDr. Rudolfa Čirča a JUDr. Ivana Machyniaka v spore žalobcov 1/ H. Y., 2 / V. Y., 3/ maloletého V. Y. a 4/ maloletého Q. Y., všetkých trvale bytom V., žalobcov 3/ a 4/ zastúpených
Meritum o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne POHOTOVOSŤ, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, zastúpenej F. P., s.r.o., so sídlom v B. , proti žalovanej Slovenskej republike , za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné nám. č. 13, o náhradu škody a nemajetkovej ujmy , vedenej na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 5 C 268 /2012 , o dovolaní žalobkyne proti uznes
Právna veta: Podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ústavy), každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky. Podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom, ktorý rozhodne o jeho občianskych právach a záväzkoch (...). Podľa ustálenej judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len ústavný súd) zmyslom a účelom základného pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7 Cdo 42/2010 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Mgr. G. O., bývajúcej v T. , proti žalovaným 1/ M. H., bývajúcej v B. , 2/ K. H. , bývajúcemu v K. 3/ Ing. D. H., bývajúcemu v B., 4/ H. E. bývajúcej v T. , 5/ R. H. bývajúcemu v T. , všetkých zastúpených Mgr. B. J. , advokátom v P., o určenie, že žalobkyňa je dedičkou po zomrelom , vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 36 C 170/2007, o dovolaní žalovaných 1
Právna veta: Ak súd v priebehu konania nedospeje k záveru o potrebe výkladu komunitárneho práva, a preto konanie vzmysle § 109 ods. 1 písm. c/ O.s.p. nepreruší, prejednanie arozhodnutie veci sudcom vnútroštátneho súdu nezakladá procesnú vadu konania v zmysle § 237 písm. f/ ani g/ O.s.p.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Okresný súd Prešov rozsudkom z 18. apríla 2011 č.k. 28 C 123/2009-333 určil, že poistný vzťah účastníčok konania založený poistnou zmluvou zo 14. decembra 2000 (ďalej len „poistná zmluva“) trvá a zrušenie „poistného“ žalovanou je neplatné; rozhodol zároveň, že o trovách konania rozhodne osobitným uznesením. Vychádzal zo zistenia, že žalobkyňa so žalovanou uzavreli poistnú zmluvu pre prípad smrti a dožitia s koncom poistenia 15. decembra 2020. Žalobkyňa všetky povinnosti vyplý
Meritum o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy
Najvyšší súd 3 Cdo 212 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne P. , s.r.o. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou F., s.r.o., so s ídlom v B. , proti žalovanej Slovenskej republike , za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republ iky, so sídlom v Bratislave, Župné nám. č. 13, o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy , vedenej na Okresnom súde Liptovský Mikuláš pod sp. zn. 8 C 268 /2012,
Meritum o určenie, že poistný vzťah trvá
Najvyšší súd 4 Cdo 107 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. V. V. , bytom P., proti žalovanej R. , a.s., so sídlom v K. , IČO: X. , zastúpenej JUDr. G. G. , advokátom v K. , o určenie, že poistný vzťah trvá , vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 29 C 332/2008, o dovolaní žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 9. februára 2011 sp. zn. 18 Co 51/2010, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e
Meritum o vymoženie 804,62 Eur s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci oprávnenej P. , so sídlom v B. , IČO : X.X. , zastúpenej spoločnosťou F., so sídlom v B. , IČO : X. , v mene ktorej koná doc. JUDr. B. , PhD., advokát a konateľ , proti povinnému A. , bývajúcemu na M. , o vymoženie 804,62 Eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Nové Mesto nad Váhom pod sp. zn. 1 Er 2542/2008, o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 28. fe
MENU