Nájdené rozsudky pre výraz: zákonný sudca

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2854

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5491 dokumentov
5204 dokumentov
6 dokumentov
23 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum náhradu škody
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1111226118 Dátum vydania rozhodnutia: 13. decembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Lubor Šebo Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1111226118.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov: 1/ Z.. Bc. H. Y., bytom S. ul. č. 3, XXX XX S. a 2/ VENUS PROJECT Slovakia, s r.o., so sídlom Limbová ul. č. 3, 900 91 Limbach, IČO: 31 342 841, proti žalovanej: Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo vnút
Meritum o vymoženie pohľadávky
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci oprávnenej P. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej spoločnosťou F., so sídlom v B. , IČO : X. , v mene ktorej koná doc. JUDr. B. , PhD., advokát a konateľ , proti povinnému F. , bývajúcemu v Ž. , o vymoženie pohľadávky, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 20 Er 1237/2004, o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského sú du v Žiline z 28. februára 2013 sp. zn. 9 CoE 2/2013, t
Meritum náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne JUDr. A. K., bývajúcej vo V., okr. M., proti žalovaným 1/ Slovenskej republike – Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie č. 13, Bratislava, 2/ Slovenskej republike – Okresnému súd Martin, E. B. Lukáča č. 2A, Martin, o náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch, vedenej na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 8 C 163/2009 a na Krajskom súde v Žiline pod sp. zn.
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa : Š. A., nar. X., trvale bytom R. č. I/26, L., proti odporkyni : Sociálna poisťovňa - ústredie so sídlom Ulica 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, o opravnom prostriedku navrhovateľa proti rozhodnutiu odporkyne, v konaní vedenom na Krajskom súde v Banskej Bystrici pod sp. zn. 21 Sd 90/2008, o námietke zaujatosti proti sudkyni Krajského súdu v Banskej Bystrici, takto r
Meritum o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Cdo 3 4/2014 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne P. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou F., so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanej Slovenskej republike , za ktorú koná M. , o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy , vedene j na Okresnom súde Prievidza pod sp. zn. 8 C 189 /2012, o dovolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 19 . februára 201 3 sp. zn. 4 NcC 40 /
Meritum o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne P. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou F., so sídlom v B. IČO: X. , proti žalovanej Slovenskej republike , za ktorú koná M. , o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy , vedenej na Okresnom súde Prievidza pod sp. zn. 8 C 189 /2012, o dovolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 2. novembra 201 2, sp. zn. 4 NcC 6 40 /201 2, takto r
Právna veta: 1. Nedostatok návrhu na začatie takého konania, ktoré podľa zákona môže začať len na návrh, je neodstrániteľným nedostatkom podmienky konania; ak súd zistí, že sa pred ním vedie konanie bez toho, aby bol podaný návrh na začatie konania, hoci bol taký návrh potrebný, prebiehajúce konanie v ktoromkoľvek štádiu zastaví. Skutočnosť, že občianske súdne konanie v niektorej veci prebehlo bez toho, aby bol podaný návrh, výlučne ktorým mohlo toto konanie začať, zakladá procesnú vadu uvedenú v § 237 písm. e/ O.s.p. 2. V občianskom súdnom konaní, ktoré začalo podaním žaloby (§ 79 veta prvá O.s.p.), s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 141/ 2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne P. , s.r.o. , so sídlom V. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou F., s.r.o., so sídlom V. , IČO: X. , proti žalovanej Slovenskej republike , za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej r epubliky, so sídlom v Bratislave, Župné nám. č. 13, o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy, vedenej na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 8 C 257/2012, o dovol
Právna veta: Absolútna neplatnosť právneho úkonu nastáva priamo zo zákona a pôsobí voči každému. Na absolútnu neplatnosť prihliada súd aj bez návrhu (ex offo). Absolútna neplatnosť sa nemôže napraviť dodatočným schválením. Keďže dohoda o zastúpení povinnej advokátom je v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka absolútne neplatná, neplatný je aj právny úkon, ktorým tento advokát za povinnú udelil súhlas s vykonateľnosťou notárskej zápisnice.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: P. , s. r. o., P. , IČO: X. , zastúpen ý: F., s. r. o., G. , IČO: X. , proti povinnej: N. , nar. X. , D. , o vymoženie 426,87 eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Žiar nad Hronom pod sp. zn.: 11 Er 247/2006, o dovolaní oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 14. augusta 2012, č. k.: 14 CoE 271/2012 -54, takto r o z h o d o l : Návrh o
Právna veta: V zmysle § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila. Notárska zápisnica, ktorá nemá uvedené náležitosti, nie je spôsobilá byť podkladom pre nútený výkon rozhodnutia (exekúciu). Aj podľa názoru Ústavného súdu Slovenskej republiky je z ústavného hľadiska akceptovateľný právny záver vychádzajúci z toho, že ak neexistuje notárska zápisnica, ktorá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 ECdo 146/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, IČO: 35 807 598, zastúpenej advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., Grösslingova 4, Bratislava, proti povinnému M. Š., bývajúcemu v T., o vymoženie 780,72 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Námestovo pod sp. zn. 1 Er 1223/2008, o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 29. n
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky už v iných veciach vyslovil názor, že dôvod na vylúčenie sudcu (§ 14 ods. 1 O.s.p.) nezakladá sama skutočnosť, že sudca má prejednať a rozhodnúť vec, v ktorej žalovaným je súd, na ktorom tento sudca vykonáva súdnictvo. Nadväzujúc na tento názor dovolací súd pre účely preskúmavanej veci konštatuje, že dôvodom na vylúčenie sudcu nie je bez ďalšieho ani to, že vykonáva súdnictvo na súde, ktorý údajne (podľa tvrdenia žalobkyne) svojím nesprávnym úradným postupom v inej právnej veci založil zodpovednosť žalovanej za majetkovú a nemajetkovú ujmu v zmysle zákona č. 5 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 10 0/2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne P. , s.r.o. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou F., s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanej Slovenskej republike , za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovensk ej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné nám. č. 13, o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy , vedenej na Okresnom s úde Bratislava I pod sp. zn. 15 C 179
MENU