Nájdené rozsudky pre výraz: zákonný sudca

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2854

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5491 dokumentov
5204 dokumentov
6 dokumentov
23 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Sudca, ktorý v prípravnom konaní rozhoduje o návrhu prokurátora na vzatie zadržanej osoby do väzby, je podľa § 68 Tr. por. povinný posudzovať vec nielen z hľadiska existencie dôvodov väzby uvedených v § 67 Tr. por., ale súčasne musí zisťovať aj splnenie zákonom stanovených formálnych podmienok pre vzatie takejto osoby do väzby. To znamená, že musí skúmať, či boli dodržané ustanovenia o vznesení alebo oznámení obvinenia (§ 163, § 169 Tr. por.), ako aj to, či bola dodržaná lehota uvedená v § 77 ods. 1 Tr. por., v ktorej treba podať návrh na vzatie zadržanej osoby do väzby. V prípadoch, v ktor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR na základe sťažnosti obvineného M. D. zrušil uznesenie sudcu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 10. marca 1992, sp. zn. Tp 52/92. Z odôvodnenia: Vyšetrovateľ Krajského úradu vyšetrovania PZ SR v Banskej Bystrici uznesením z 9. marca 1992, sp. zn. VV 12/20-92 začal trestné stíhanie a súčasne vzniesol obvinenie proti M. D. pre spolupáchateľstvo trestného činu podvodu podľa § 9 ods. 2, § 250 ods. 1, ods. 3 písm. a/, ods. 4 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že po predchádzajúce
Právna veta: Pri úvahách, či sú v konkrétnom prípade dané dôležité dôvody pre odňatie a prikázanie veci v zmysle § 25 Tr. por., treba hodnotiť všetky okolnosti odôvodňujúce takýto postup vo vzájomnej súvislosti a pri posudzovaní ich opodstatnenosti a závažnosti je potrebné prizerať aj na význam zákonných ustanovení o príslušnosti súdov a sudcov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR nevyhovel návrhu Krajského súdu v Košiciach na odňatie trestnej veci proti obvinenému V.R. a spol. vedenej pod sp.zn. 2 T 40/94 a jej prikázanie inému súdu toho istého druhu a stupňa. Z odôvodnenia: Krajský súd v Košiciach v návrhu z 25. augusta 1994 na odňatie a prikázanie veci vedenej pod sp.zn. 2 T 40/94 uviedol, že obaja obvinení majú trvalé bydlisko vo Zvolene, kde sa aj skutočne zdržiavajú. Žalovanú trestnú činnosť mali spáchať jednak na území Českej republiky (body 2,
Právna veta: Konanie na súde druhého stupňa sa začína dôjdením príslušných spisov s opravným prostriedkom na odvolací súd. Úkony vykonané pred predložením spisov odvolaciemu súdu (§ 251, veta za bodkočiarkou), preto nemožno považovať za začatie súdneho konania na odvolacom súde v zmysle článku IV ods. 1 zák. č. 328/1996 Z. z.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore o príslušnosť medzi Krajským súdom v Žiline a Krajským súdom v Banskej Bystrici podľa § 24 Tr. por. rozhodol, že na vykonanie odvolacieho konania v trestnej veci vedenej na Okresnom súde v Čadci, sp. zn. 3 T 59/96, je Krajský sú v Žiline. Z odôvodnenia: Krajský súd v Žiline uznesením z 21. januára 1997, sp. zn. 1 To 3/97, podľa § 188 ods. 1 písm. a) Tr. por. per analogiam postúpil trestnú vec obžalovaného R. M. Krajskému súdu v Banskej Bystrici ako s
Právna veta: Okolnosť, že v zozname tlmočníkov nie je zapísaný tlmočník z materinského jazyka obvineného do jazyka slovenského, ktorý by mal bydlisko v obvode miestne príslušného súdu, prípadne u takéhoto zapísaného tlmočníka existuje prekážka pre vykonávanie tlmočníckej činnosti, nie je dôvodom na postup podľa § 25 Tr. por.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR nevyhovel návrhu Okresného súdu v Poprade na odňatie trestnej veci obvinenej E.T. a jej prikázanie Okresnému súdu v Komárne. Z odôvodnenia: Na Okresný súd v Poprade bola podaná obžaloba na obvinenú E.T. pre trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, 2 Tr.zák., ktorého sa mala dopustiť tak, že dňa 13. októbra 1992 zaslala faxom firme Agrotatry, a.s. v Poprade objednávku na 50 ton zemiakov I. triedy, pričom sa zaviazala požadovanú sumu uhradiť zo svojho účtu, založeného vo Všeobec
Právna veta: I. Zásada zakotvená v § 7 ods. 2 zákona č. 335/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, o súdoch a sudcoch platí aj na konanie podľa štvrtého oddielu devätnástej hlavy Trestného poriadku (t.j. aj na konanie pred samosudcom podľa § 314a až 314d Tr. por..) II. Vydanie právoplatného uznesenia o neuznaní príslušnosti samosudcom okresného súdu podľa § 314c ods. 1 písm. a/ Tr. por. per analogiam, je nevyhnutným predpokladom vyvolania sporu o príslušnosť, o ktorom rozhoduje súd, ktorý je najbližšie spoločne nadriadený podľa § 24 Tr. por. a nie podľa siedmej hlavy Tr. por. upravujúcej sťažnosť a kona ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky z podnetu sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SR v prospech i v neprospech obvineného M. L. zrušil uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 1. augusta 1995, sp.zn. 4 Nt 7/95 a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Na Okresný súd v Trnave bola podaná obžaloba na obv. M. L. pre skutok právne posúdený ako trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podFa § 201 písm. d) T
Meritum Súdna ochrana
Právna veta: 1. Podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa každý môže domáhať zákonom stanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde, pričom podrobnosti súdnej ochrany ustanoví zákon. Nevyhnutným predpokladom realizácie ústavného práva na súdnu ochranu je však taký prejav fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha jej poskytnutia (návrh na začatie konania, žaloba). Preto k odňatiu práva na súdnu ochranu v zmysle čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky dochádza až vtedy, ak sa "každý" (a zákonom stanoveným postupom) domáhal svojho práva na nezávislom a nestrannom súde, ale ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 3. apríla 1997 predbežne prerokoval podnet na začatie konania A. T., bytom T., zastúpenej advokátkou JUDr. A. V., vo veci porušenia jej základných práv podľa čl. 13 ods. 1, čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj čl. 4 ods. 1, čl. 36 ods. 1 a čl. 38 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd postupmi a rozhodnutiami orgánu samosprávy mesta Trnava, ako aj Okresného úradu v Trnave a takto r o z h
Právna veta: 1. Počet účastníkov konania nie je dôkazom zložitosti veci. Problémy v zabezpečení prítomnosti účastníkov konania na pojednávaní tiež nemožno kvalifikovať ako dôvod na hodnotenie veci ako zložitej. 2. Nadmerné množstvo vecí, v ktorých štát musí zabezpečiť súdne konanie, nezbavuje zodpovednosti za pomalé konanie.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí dňa 2. júla 1997, v senáte, vo veci podnetu E. J., bytom B., zastúpenej JUDr. E. C., advokátkou, o porušení práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, priznaného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, v konaní o neplatnosť dohody o vydaní veci 1 R VI 61/92 a na ňu nadväzujúcich kúpnych zmlúv vedenom na Okresnom súde Bratislava I. pod sp. zn. 10 C 178/94 takto
Právna veta: Z článku 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky vyplýva, že právo na zákonného sudcu patrí výlučne len osobe, účastníkovi súdneho konania. Uplatnenie tohto práva neprislúcha sudcovi, ktorý vo veci rozhoduje. Opatrenie predsedu okresného súdu ako orgánu štátnej správy súdov vydané v súlade s ustanovením § 2 ods. 2 vyhlášky č. 66/1992 Zb. o Spravovacom poriadku pre okresné a krajské súdy v znení neskorších predpisov nie je rozhodnutím v zmysle čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 22. júla 1997 po predbežnom prerokovaní ústavnej sťažnosti JUDr. J. D., V. H. a JUDr. P. R., sudcov Okresného súdu v Banskej Bystrici, zastúpených JUDr. J. H., advokátom v Banskej Bystrici, proti JUDr. J. B., predsedovi Okresného súdu v Banskej Bystrici vo veci preskúmania opatrenia predsedu Okresného súdu v Banskej Bystrici z 11. februára 1997 a takto r o z h o d o l : Sťažnosť JUDr. J. D., V. H. a JUDr. P. R. na začatie kona
Právna veta: Konanie o vydanie hnuteľných vecí (podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov) je zbytočne procesne zdĺhavým, ak vykonaniu väčšieho počtu úkonov, ktoré údajne mali viesť k zisteniu identity hnuteľných vecí, resp. peňažných hodnôt a preukázania, či sa tieto nachádzajú u označených povinných osôb, bolo možné predísť. Zdĺhavosť postupu v konaní súd nezbavuje zodpovednosti za prieťahy v konaní, ak nesprávnou organizáciou práce alebo inými nedostatkami vo svojej činnosti spôsobuje predlžovanie konania.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach v senáte na verejnom zasadnutí konanom 20. januára 1998 prerokoval podnet JUDr. J. B., bytom T., T. B., bytom B. a S. B., bytom B., zastúpených JUDr. M. K., advokátom, T., proti Okresnému súdu Bratislava I o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov upraveného v čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaní o vydanie vecí v mimosúdnej rehabilitácii na Okresnom súde Bratislava I vedenom pod sp. zn. 9 C 74/93 a 27. jan
Právna veta: Tým, že obchodnú vec na súde vecne a miestne príslušnom prejednali a rozhodli sudcovia, ktorí podľa rozvrhu práce rozhodujú občianskoprávne spory, nebola účastníkovi odňatá možnosť konať pred súdom v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. a ani nerozhodoval súd nesprávne obsadený (§ 237 písm. g/ O.s.p..) Z rozdielnosti povahy prejednávaných občianskoprávnych a obchodnoprávnych vecí nevyplýva rozdielnosť procesných práv účastníkov a možnosti ich realizácie.

Úryvok z textu:
Bývalý Obvodný súd B. 4 rozsudkom uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobky- ni 67 515 Sk s 3-percentným úrokom od 1. októbra 1993 v sume 9206,95 Sk, trovy konania 769 Sk a trovy právneho zastúpenia 8120 Sk, všetko do 15 dní. Na druhej strane žalobkyni uložil povinnosť vrátiť žalovanej v tej istej lehote kopírovací stroj zn. Rx 5017 I. V odôvodnení uviedol, že spornú sumu zaplatila žalobkyňa žalovanej pri kúpe kopírovacieho stroja, na ktorom sa neskôr opakovane vyskytli rovnaké neodstrániteľné
MENU