Nájdené rozsudky pre výraz: zákonom predpokladané rozhodnutie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9 dokumentov
18 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: ochrana osobnostineoprávnený zásah do osobnostných právúradné rozhodnutie
Zbierka NS 9/2014
R 127/2014
Právna veta: Právne závery úradného rozhodnutia nemožno považovať za exces, v dôsledku ktorého by úradné rozhodnutie zasahovalo do osobnosti fyzickej osoby. So zreteľom na individuálne okolnosti veci nemožno – len s poukazom na to, že ide o úradné rozhodnutie – vylúčiť úspešnosť žaloby, ktorou sa v občianskom súdnom konaní domáha ochrany osobnosti fyzická osoba, ktorá bola v odôvodnení úradného rozhodnutia opísaná takým spôsobom, ktorý prekročil prípustné medze dané povahou a účelom konania vedeného týmto úradom a nadobudol znaky neoprávneného zásahu do osobnostných práv.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Okresný súd Galanta rozsudkom z 10. mája 2010 č.k. 7 C 106/2004-331 : 1. určil, že žalovaná 2/ neoprávnene zasiahla do práva na ochranu osobnosti žalobcu tým, že v odôvodnení rozhodnutia z 21. mája 2003 č. X. (ďalej len „rozhodnutie UBD“) uviedla, že žalobca nespĺňa všetky požadované kritériá odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti podľa ustanovení § 7 ods. 14 a 15 a § 25 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení účinnom v čase vydania rozhodnutia UBD (ďalej len „zákon
Právna veta: Platná právna úprava dôsledne rozlišuje medzi právom na ochranu osobnosti upraveným v § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka a právom na náhradu škody. Medzi týmito dvomi inštitútmi je pojmová a obsahová odlišnosť. Právo na ochranu osobnosti predstavuje nemajetkové právo rýdzo osobnej povahy, ktoré je úzko späté s osobnosťou človeka a jej prejavmi. Na rozdiel od toho, právo na náhradu škody je právo majetkovej povahy, ktoré môže patriť tak fyzickej ako aj právnickej osobe a nemá absolútnu, ale len relatívnu povahu. Zásadný rozdiel je aj medzi nahradením nemajetkovej ujmy v peniazoch a náhradou ško ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a členiek senátu JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobcu P. B. , bývajúceho v J., zastúpeného Mgr. M. B. , advokátom so sídlom v B. , proti žalovaným 1/ Národnej Banke Slovenska , so sídlom v Bratislave, Imricha Karvaša č. 1 a 2/ Slovenskej republike – Národnej Banke Slovenska, so sídlom v Bratislave, Imricha
Právna veta: Postup súdu nižšej inštancie spočívajúci v nerešpektovaní záväzného právneho názoru, vysloveného v zrušujúcom uznesení súdu vyššej inštancie, a to len na základe vlastného uváženia, je neprípustným postupom, ktorý narúša princíp právnej istoty.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 12/2016 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. B., bývajúceho v J., zastúpeného Advokátskou kanceláriou Mgr. M. B., s.r.o. so sídlom v B., proti žalovaným 1/ Národnej banke Slovenska, so sídlom v Bratislave, Imricha Karvaša č. 1, 2/ Slovenskej republike – Národnej banke Slovenska, so sídlom v Bratislave, Imricha Karvaša č. 1, o ochranu osobnosti, vedenej na Okresnom súde Galanta pod sp. zn. 7 C 106/2004, o dovolaní žal
Právna veta: Rozhodovanie súdu o zahladení odsúdenia je podmienené žiadosťou odsúdeného, osôb, ktoré by mohli v prospech odsúdeného podať odvolanie alebo návrhom záujmového združenia občanov (§ 469 Tr. por.). Tým, je jednoznačne dané, že súd nerozhoduje z úradnej povinnosti (ex officio). Ak odsúdený túto možnosť nevyužije, jeho odsúdenie je v registri trestov naďalej vykazované so všetkými s tým spojenými právnymi (i morálnymi) dôsledkami. Výnimkou z uvedeného je zahladenie odsúdenia mladistvého, ktorému bol uložený trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok, dňom výkonu tohto trestu zo zákona (§ 121 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Tdo 40 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUD r. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľ u a JUDr. René Štepánika na neverejnom zasadnutí 30 . júl a 2013 v Bratislave v trestnej veci obvinen ého A. Z. pre zločin lúpeže spolupáchateľstvom podľa § 20 k § 188 ods. 1 Tr. zák. a iné o dovolaní obvineného proti rozsudku Kraj ského súdu v Nitre zo dňa 14. februára 2013, sp. zn. 3 To 114/2012 , ta
Právna veta: Ak v konaní správca tvrdil, že k ukráteniu uspokojenia pohľadávok veriteľov malo dôjsť uzavretím spornej zmluvy a jej účinnosťou, mal v žalobe uviesť hodnotu majetku dlžníka pred účinnosťou spornej zmluvy a sumu pohľadávok veriteľov, ktoré by sa mohli z tohto majetku dlžníka uspokojovať, inak nemôže byť v konaní o odporovacej žalobe úspešný, keďže predpokladom odporovateľnosti je podľa § 57 ods. 4 ZoKR zníženie uspokojenia pohľadávok veriteľov dlžníka. Správca však žiadne zmenšenie hodnoty majetku dlžníka, ku ktorému malo dôjsť po účinnosti odporovaného právneho úkonu dlžníka, ktorým by sa bol ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Obdo /77/2016 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. A. B. PhD., so sídlom kancelárie H. , správca podstaty úpadcu J.., s. r. o., so sídlom S., IČO: X. , právne zastúpená B. J. L. – advokáti, s. r. o., so sídlom J., IČO: X. , v mene ktorej koná kon ateľ – advokát JUDr. M. L. , PhD. , proti žalovanému A. , s. r. o., so sídlom S., IČO: X. , právne zastúpeného Advo kátska kancelári a U. , s. r. o., so sídlom Š.,
Právna veta: Ústava vo vzťahu k niektorým skupinám, kategóriám osôb upúšťa od zásady rovnosti práva a pripúšťa výnimku pre tieto skupiny, kategórie osôb z pôsobnosti trestného práva alebo i správneho práva v rozsahu a spôsobom ustanoveným ústavou a zákonom. Do tejto kategórie osôb patria aj sudcovia. Sudca teda požíva určitú imunitu, ktorá mu má zaistiť nezávislosť predovšetkým na výkonnej moci, jeho sudcovskú právomoc slobodne zisťovať právo, ako aj posilniť jeho občiansku odvahu rozhodovať v súdnych sporoch v konkrétnych prípadoch o konkrétnych ľudských osudoch len na základe zákona. Táto imunita ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 MCdo 7/2010 Slovenskej republiky 5 MCdo 18/2010 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. P. P. , zastúpeného JUDr. K. P.M. , proti žalovaným 1/ K. , 2/ M. , IČO: X. , 3/ Kpt. RNDr. O. , 4/ K. , 5/ S., o ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy , vedenej na Okresnom súde Banská By strica pod sp.zn. 20 C 116/2005, o mimoriadnom dovolaní g enerálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystric
Meritum nečinnosť orgánu verejnej správy
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7014201492 Dátum vydania rozhodnutia: 27. marca 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Igor Belko Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7014201492.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu/sťažovateľa: RELAX, s.r.o., so sídlom Grunt 30, Medzev, IČO: 36 571 423, proti žalovanému: Finančné riaditeľst vo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, o kasačnej sťažnosti prot
Meritum 27 341,45 eur a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 9Cdo/65/2020 6416209949 29. septembra 2020 JUDr. Soňa Mesiarkinová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:6416209949.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a sudcov JUDr. Mariána Sluka, PhD. a JUDr. Ing. Jána Gandžalu, PhD., v spore žalobcu J., bytom v M., zastúpeného AS Legal, s.r.o., so sídlom v Bratislave Hlučín
Meritum finančné veci
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3015200273 Dátum vydania rozhodnutia: 18. júla 2017 Meno a priezvisko: JUDr., Ing. Miroslav Gavalec Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:3015200273.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Mariána Trenčana, v právnej veci žalobcu: REGASTAV, s.r.o., IČO: 36 349 542, so sídlom Považské Podh
MENU