Nájdené rozsudky pre výraz: žaloba proti správcovi

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 165

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

23 dokumentov
419 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona o konkurze a vyrovnaní č. 328/1991 Zb. v platnom znení (ďalej len ZKV) majetok podliehajúci konkurzu, tvorí konkurznú podstatu. Podľa § 19 ods. 1 ZKV, ak sú pochybnosti, či vec patri do podstaty, zapíše sa do súpisu podstaty s poznámkou o nárokoch uplatnených inými osobami alebo s poznámkou o iných dôvodoch, ktoré spochybňujú zaradenie vecí do súpisu. Súd uloží tomu, kto uplatňuje, že sa vec nemala do súpisu zaradiť, aby v lehote určenej súdom podal žalobu proti správcovi na súde, ktorý vyhlásil konkurz. V prípade, že žaloba nie je podaná včas, predpokladá s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Beaty Miničovej a členiek JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Jany Hullovej, v právnej veci žalobcu J. G. , Š., právne zast. JUDr. M. B. , advokátom, P., proti žalovanému JUDr. M. L. , J., správca konkurznej podstaty úpadcu P. O. , a. s. v konkurze, D. IČO: X. o vylúčenie nehnuteľností z konkurznej podstaty úpadcu , na odvolanie žalovaného proti rozsu
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Právna domnienka podľa § 19 ods. 2 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, že vec je do súpisu zahrnutá oprávnene, nastáva iba ak ten, kto uplatňuje, že vec sa nemala do súpisu zaradiť, nepodá v súdom určenej lehote proti správcovi vylučovaciu žalobu, hoci bol konkurzným súdom poučený o tom, že vec bola zapísaná do súpisu a o právnych dôsledkoch nepodania žaloby.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a členov senátu JUDr. Vladimíra Maguru a JUDr. Sone Mesiarkinovej, v právnej veci žalobcu: Mesto P., Hlavná ul. č. 73, v dovolacom konaní zastúpené JUDr. A. N., advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v P., proti žalovanému: P. J. – C., s miestom podnikania v P., IČO: X., v dovolacom konaní zastúpený JUDr. M. Š., CSc., advokátom Advokátskej kanc
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Zmluva o dielo je synalagmatickou zmluvou, čo znamená, že zmluvné strany majú voči sebe vzájomné plnenia. Záväzku zhotoviteľa vykonať určité dielo zodpovedá záväzok objednávateľa zaplatiť cenu za jeho vykonanie. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zákon. V posudzovanom prípade zmluva o dielo upravovala dôvody odstúpenia od zmluvy a spôsob, akým tak je možné urobiť, pričom v bode 11.4 sú upravené dôvody, kedy môže od zmluvy odstúpiť zhotoviteľ. Medzi tieto dôvody patrí aj prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry zhotoviteľa dlhšie ako 40 dní, ak ob ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Obdo/17/2018 Identifikačné číslo spisu: 8115202126 Dátum vydania rozhodnutia: 16.10.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hullová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:8115202126.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hullovej a členiek senátu Mgr.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Kataster bol zriadený tzv. katastrálnym zákonom č. 162/1995 Z. z. (o katastri nehnuteľnosti a zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam). Zápis v katastri je povinný, má konštitutívnu povahu, ktorá spočíva predovšetkým v tom, že ak je zápis vykonaný, treba z neho vychádzať a platí ako všeobecne známa a platná skutočnosť. Vždy však ide len o evidenčný charakter. Nikto sa úspešne nemôže odvolávať na to, že o tejto právnej skutočnosti nevedel (ide o tzv. pozitívny princíp publicity). Túto konštitutívnu platnosť však katastrálny zákon narúša, keď ju podmieňuje. Podľa § 70 ods. 1 cit ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 Obo 115/2008 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: V., so sídlom: S., IČO: X., s ustanoveným správcom konkurznej podstaty Ing. P., A. o schválení konečnej správy, na odvolanie konkurzného veriteľa č. 14, T., proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 19. mája 2008 č. k. 3K 125/2001 – 132, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Košiciach z 19. mája 2008 č. k.
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Zákon o konkurze a vyrovnaní č. 328/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov stanovuje pravidlá pre uspokojenie pohľadávok veriteľov (§ 32 ZKV) tak, že v rozvrhu sa uspokoja pohľadávky, ktoré neboli uspokojené v priebehu konkurzu – t.j. pohľadávky proti podstate a nároky podľa § 31 ods. 1 písm. a/ až c/. Po úplnom uspokojení týchto pohľadávok sa uspokoja ostatné nároky t.j. pohľadávky oddelených veriteľov (§ 28 ZKV), pohľadávky veriteľov I. triedy, II., III. a IV. triedy. Za situácie keď výťažok z predaja majetku nepostačuje na úplné uspokojenie všetkých veriteľov tohto istého poradia, rieši zákon ic ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: R., a.s., P. X., K., IČO: X., o rozvrhu speňaženého majetku z konkurznej podstaty na odvolanie veriteľa M., s.r.o., P. a veriteľa T., a.s., K. proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 12. novembra 2007, č.k.: 4K 166/1999-265, takto r o z h o d o l: Napadnuté uznesenie Krajského súdu v Košiciach z 12. novembra 2007, č. k.: 4K 166/1999-265 p o t v r d z u j e. O d ô
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Usmerňovať činnosť správcu podstaty môže súd len v rámci konkrétneho konkurzného konania. Predbežným opatrením vydaným v inom konaní preto nemožno správcovi zakázať, aby nakladal s vecami zapísanými do súpisu podstaty.

Úryvok z textu:
V rozhodovaní senátov obchodného kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky nie je jednotne posudzovaná otázka možnosti predbežným opatrením mimo konkurzného konania správcovi konkurznej podstaty zakázať, aby nakladal s majetkom (s vecami), ktorý je zapísaný do súpisu podstaty. - navrhovateľ konkurznému súdu neoznámil, že žiada stroj vylúčiť z podstaty, preto ho súd nemohol vyzvať, aby podal návrh na vylúčenie veci z podstaty podľa § 19 zákona o konkurze a vyrovnaní a - súd nemôže správcovi
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ak ešte pred podaním žaloby o vylúčenie veci z konkurznej podstaty došlo k speňaženiu majetku sťažovateľa, nemôže si reálne uplatniť túto súčasť základného práva na súdnu ochranu, ktorá sa realizuje podaním žaloby o vylúčenie veci z konkurznej podstaty, a konkurzný súd preto nemohol už žiadnym spôsobom zasiahnuť do tohto základného práva. V prípade, že sa sťažovateľ domáha vyslovenia porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu na Ústavnom súde Slovenskej republiky, je jeho sťažnosť zjavne neopodstatnená.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 27. mája 2004 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti VESEC GROUP, s. r. o., so sídlom Svätoplukova 684/13, Bojnice, zastúpenej advokátom JUDr. M. Š., CSc. so sídlom B., vo veci porušenia jej základných práv upravených v čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Krajského súdu v Bratislave v konaní vedenom pod sp. zn. 9 K 319/00, a takto r o z h o d o l : Sťažnosť VESEC GROUP, s. r. o., odm
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Správca pri vykonaní súpisu majetku zapíše do podstaty všetky veci, o ktorých na základe predložených dokladov predpokladá, že v zmysle § 6 ods. 2 do podstaty patria. Zápis majetku do súpisu podstaty len deklaruje navonok skutočnosť, že správca považuje takýto majetok za majetok podstaty a nakladá s ním ako s majetkom podliehajúcim konkurzu. Zapísanie určitého majetku do súpisu konkurznej podstaty tak umožňuje správcovi i jeho následné speňaženie. Právnym prostriedkom ochrany inej osoby /spravidla vlastníka/ proti neoprávnenému zahrnutiu takéhoto majetku do súpisu podstaty je práve vylučovaci ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Obo 144/2007 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa v 1/ rade: K.S., bytom P.N.H., v 2/ rade: A., bytom S.N.H. /predtým K., posledne bytom A.N.H./, obe zastúpené JUDr. A.K., advokátkou, P.N. proti odporcovi: JUDr. J.G., Š.N., správca konkurznej podstaty úpadcu P.P., IČO: X., o vylúčenie nehnuteľnosti z konkurznej podstaty, na odvolanie odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č.k. 7 Cbi 176/06-28 zo
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Sama skutočnosť, že prebieha konanie o (excindačnej) žalobe na vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty, nezakladá bez ďalšieho nedostatok naliehavého právneho záujmu žalobcu [§ 80písm. c) O. s. p.] na určení, že je vlastníkom tejto veci.

Úryvok z textu:
Okresný súd Trebišov rozsudkom z 11. decembra 2006, č. k. 10 C 47/2003-437, zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala voči žalovanému určenia svojho vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zapísaným v katastri nehnuteľností pre kat. úz. Z. T. na liste vlastníctva č. 1020. Zároveň rozhodol, že účastníkom sa nepriznáva náhrada trov konania. Zamietnutie žaloby odôvodnil nedostatkom naliehavého právneho záujmu žalobkyne na určení vlastníckeho práva k označeným nehnuteľnostiam. Tento nedostatok
MENU