Nájdené rozsudky pre výraz: žalobná žiadosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 24

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

22 dokumentov
956 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Úspech vo veci sa zisťuje porovnaním žalobnej žiadosti (petitu) a výroku rozhodnutia, ktorým sa vo veci rozhodlo. U žalobcu ide o plný úspech vo veci vtedy, ak sa výrok meritórneho rozhodnutia zhoduje so žalobným petitom, t.j. ak sa jeho žalobe vyhovelo v plnom rozsahu. Účastník, ktorý mal plný úspech vo veci, má nárok na náhradu všetkých účelne vynaložených trov proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal. Ak účastník nemá plný úspech vo veci, vždy má čiastočný úspech vo veci, t.j. každý účastník (žalobca aj žalovaný) je sčasti úspešný a sčasti neúspešný. Vo všeobecnosti platí, že ak mal úč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžo /215/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne : M. . J. B. , bytom Ľ. O. X. , N. , zastúpenej advokátom J.. M. C. , so sídlom Š. X. , N. , proti žalovan ému : Mesto Nitra , Štefánikova trieda 60, Nitra, za účasti : T. S. S., A. , so sídlom K. N. . X. , B. , IČO: X. , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. SP 15544 /20 06-00 7-Ing.Ki zo dňa 1 2. januára 200 7, na odvolan ie žalob kyne a
Právna veta: Ak sudca, prípadne vyšší súdny úradník dôjde k záveru, že podanie je nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné, uznesením rozhodne o ďalšom postupe podľa toho, či ide o podanie, ktoré by podľa obsahu mohlo byť návrhom na začatie konania, alebo o podanie, ktoré takým návrhom nie je. Obsahom uznesenia je výzva účastníkovi, ktorý posudzované podanie urobil, aby podanie opravil alebo doplnil. Súčasťou výzvy je aj poučenie o spôsobe, rozsahu a potrebe opravy alebo doplnenia a poučenie o následkoch neopravenia alebo nedoplnenia podania v súdom určenej lehote. V správnom súdnictve v prípade podania, kt ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10Sžo/ 85 /201 6 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : Ing. O. C. , S., proti žalovanému : Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove, Krajský dopravný inšpektorát, Pionierska ulica 33, Prešov , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove č. k. 4S/41/2015 - 20 zo dňa 30 . marca 201 6, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slo ve
Právna veta: Povinnosť plnenia na základe notárskej zápisnice možno charakterizovať ako plnenie, ktoré má svoj základ v procesnom práve, teda bez vzťahu na hmotnoprávny titul. Notárska zápisnica so súhlasom k vykonateľnosti má povahu verejnej listiny a ako každá verejná listina aj notárska zápisnica osvedčuje pravdivosť údajov v nej uvedených až do doby, pokiaľ nie je preukázaný opak. Aj pri posudzovaní notárskej zápisnice sa preto uplatňuje tzv. prezumpcia správnosti. Notárska zápisnica je spôsobilým exekučným titulom vtedy, ak mimo formálnych podmienok vykonateľnosti spĺňa podmienky materiálnej vykonateľ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Ob o/27 /2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v práv nej veci žalobcu : U. , s. r. o., so sídlom K. , IČO: X. , právne zastúpeného JUDr. D. , advokátkou, so sídlom K. , proti žalovanému : B. , a. s., so sídlom N. , IČO: X. , právne zastúpen ého C. s. r. o., so sídlom K. , IČO: X. , o určenie, že žalovaný nemá voči žalobcovi právo na zaplatenie sumy vo výške 1 933 023,04 eur s príslušenstvom , o odvolaní žalovaného proti rozsudku Kra
Kľúčové slová: súčasť vecivydanie veci oprávnenej osobe
R 66/2002
Právna veta: Zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, ani zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov nezakladajú nárok na vydanie podniku ako predmetu práva, t. j. ako určitého celku podnikateľskej činnosti, ktorý tvorí súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania, ale nárok na vydanie jednotlivých, konkrétnych a existujúcich vecí v právnom zmysle.

Úryvok z textu:
Okresný súd P. B. rozsudkom zo 6. novembra 1997, č. k. 6 C 973/91-452, uložil žalovanému povinnosť uzavrieť do 15 dní od právoplatnosti rozsudku so žalobcami dohodu o vydaní nehnuteľností - pozemkov - pare. č. 273/2 o výmere 2 847 m2, č. 274/2 o výmere 16 268 m2, č. 274/3 o výmere 360 m2 a č. 274/4 o výmere 363 m2 a stavieb na nich sa nachádzajúcich v príslušných podieloch s tým, že nehnuteľnosti sú znázornené na geometrickom pláne Ing. I. M. z 13. februára 1997. Žalovanému uložil tiež povin
Právna veta: Najvyšší súd rovnako ako krajský súd pripomína, že konanie vo veci usporiadania vlastníctva k pozemkom v zriadených záhradkových osadách podľa zák. č. 64/1997 Zb. možno rozdeliť do niekoľkých etáp, pričom každá predchádzajúca etapa musí byť právoplatne skončená a až následne možno pokračovať v ďalšej etape. V priebehu celého konania môže dôjsť k zmene vlastníckych vzťahov k pozemkom, prípadne aj k zmene na strane užívateľov pozemkov v zriadenej záhradkovej osade, avšak je nevyhnutné rozhodovať podľa skutkového stavu aktuálneho v čase vydania rozhodnutia, inak by nebolo možné prejsť do ďalšej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžr/92/2014 3008200499 01. 12. 2016 JUDr., Ing. Miroslav Gavalec ECLI:SK:NSSR:2016:3008200499.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcov: 1/ K. G.Á., ml.,
Meritum o zaplatenie 26 342,20 € (793 585,- Sk)
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu B. R., bývajúceho v T., zastúpeného JUDr. S. R., advokátom, so sídlom v P., proti žalovanému Mestu Trenčín, Mierové námestie č. 2, Trenčín, o zaplatenie 26 342,20 Eur (793 585,-- Sk), vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp.zn. 14 C 90/2007, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 18. novembra 2008, sp.zn. 5 Co 235/2008, takto r o z h o d o l : Dovolaci
Meritum Zmeňujúce
Najvyšší súd 8Sžp/2 3/2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Lesoochranárske zoskupeni e VLK , so sídlom Tulčík 27, 082 13 Prešov, IČO: 31 303 862 , zastúpeného JUDr. Ivetou Rajtákovou, advokátkou so sídlom Štúrova 20, Košice , proti žalovanému: Ministerstv o životného prostredia Slovenskej republiky , so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 1, Bratislava , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 74/ 200 8- ro
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Cdo/67/2016 8110205844 22. 03. 2017 JUDr. Alena Svetlovská ECLI:SK:NSSR:2017:8110205844.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu I., bývajúceho v G., zastúpeného JUDr. Dušanom Remetom, advokátom so sídlom v Prešove, Masarykova 2, proti žalovanému C., bývajúcemu v B., za účasti intervenienta na strane žalovaného Generali Poisťovňa, a. s., so s
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 4017200459 Dátum vydania rozhodnutia: 30. mája 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Ďurišová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:4017200459.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): Y. A., bytom H., o nejasnom podaní sťažovateľa zo dňa 17.06.2017, o kasačnej sťažnosti sťa žovateľa proti právoplatnému uzneseniu Krajského súdu v Nitre č. k. 26S/11/2017 -34 zo dňa 19. februára 201
MENU