SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1117125
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64072
USSR: 35194
NSČR: 122947
NSSČR: 66298
USČR: 79658
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423354
Krajské súdy (ČR): 43533
Posledná aktualizácia
06.04.2020 02:27

Nájdené rozsudky pre výraz: žalobou uplatnený nárok


Približný počet výsledkov: 643 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: žalobou uplatnený nárok
  • zaloba nájdené 167474 krát v 29811 dokumentoch
  • uplatneny nájdené 33669 krát v 15363 dokumentoch
  • narok nájdené 118440 krát v 29513 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 142 dokumentov
Krajské súdy SR 3442 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: Občianskoprávnymi vzťahmi sú majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony (viď § 1 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Tieto vzťahy sú upravené normami súkromného práva a sú založené na princípoch právnej rovnosti ich subjektov; práva a povinnosti, ktoré sú obsahom právnych vzťahov tejto povahy, vznikajúce na základe prejavov vôle vyplývajúcich z princípu autonómie vôle ich subjektov. Vzťahy, ktoré sú založené na nerovnom právn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne D., s.r.o. so sídlom v D., IČO: X., zastúpenej Mgr. Ľ., advokátom so sídlom v P., proti žalovanej JUDr. B., bývajúcej v S., zastúpenej JUDr. A., advokátkou so sídlom v B., o zaplatenie 2 046,73 € (61 660 Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Senica pod sp. zn. 11 C 156/2006, na dovolanie žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 3. júna 2008 sp. zn. 10 Co 44/2008, takto .
Právna veta: Nejednotnosť rozhodovania všeobecných súdov v niektorých otázkach upravených zákonom č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom, ktorá bola prekonaná zákonom stanoveným zjednocujúcim mechanizmom, nenesie bez ďalšieho znaky zlyhania štátu, v ktorom by bol opodstatnený záver, že ak štát v konaní o náhradu škody podľa tohto zákona vznesie námietku premlčania, koná v rozpore s dobrými mravmi.

Úryvok z textu:
... nároku zo strany žalovanej bolo od počiatku neisté a nebolo jasné, podľa ktorého zákona sa bude právne posudzovať žalobou uplatnený nárok. Žalobca sa tak ocitol v situácii právnej neistoty vyvolanej žalovanou, v ktorej nemohol dopredu vedieť, ktorý právny ... nárok neuplatnil na súde včas. Treba pripomenúť, že v civilnom sporovom konaní je žalobca (procesne) povinný vymedziť žalobou uplatnený nárok len z hľadiska skutkového; právne posúdenie nároku j e už vecou súdu. Prípadná neistota žalobcu v tom, podľa .
Kľúčové slová: základ prejednávanej veci, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, medzitýmny rozsudok

Zbierka NS 1/2015
R 5/2015
Uznesenie
Právna veta: Výrokom medzitýmneho rozsudku (§ 152 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku) súd určuje, že základ žalobou uplatneného nároku je daný; v prípade opačného záveru súd žalobu zamietne. V konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov nemožno rozhodnúť medzitýmnym rozsudkom.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J., bývajúceho v S.S. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. L. , so sídlom v N. , proti žalovanej JUDr. H. , bývajúcej v S.S. , o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov , vedenej na Okresnom súde Nové Zámky pod sp. zn. 16 C 109/2007, v konaní o dovolaní ža lobcu proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 23. októbra 2012 sp. zn. 25 Co 65/2012, takto r o z h o d o l : .
Kľúčové slová: objektívna prípustnosť dovolania, príslušnosť súdu v sporovom konaní, odňatie možnosti konať pred súdom

Zbierka NS 5/1999
R 99/1999
Uznesenie
Právna veta: Tým, že obchodnú vec na súde vecne a miestne príslušnom prejednali a rozhodli sudcovia, ktorí podľa rozvrhu práce rozhodujú občianskoprávne spory, nebola účastníkovi odňatá možnosť konať pred súdom v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. a ani nerozhodoval súd nesprávne obsadený (§ 237 písm. g/ O.s.p..) Z rozdielnosti povahy prejednávaných občianskoprávnych a obchodnoprávnych vecí nevyplýva rozdielnosť procesných práv účastníkov a možnosti ich realizácie.

Úryvok z textu:
... znení vyššie uvedenom]. Z uvedeného vyplýva, že súdy oboch nižších stupňov nesprávne vyhodnotili povahu právneho vzťahu, z ktorého žalobkyňa vyvodzovala žalobou uplatnený nárok, v dôsledku čoho obchodnú vec nesprávne považovali za občianskoprávnu. So zreteľom na túto vadu bolo v dovolacom konaní potrebné vyriešiť .
Právna veta: Za podstatnú zmenu pomerov poškodeného, odôvodňujúcu zmenu v úprave jeho nároku za stratu na zárobku po skončení práceneschopnosti alebo pri uznaní invalidity alebo čiastočnej invalidity, treba považovať priznanie starobného dôchodku na jeho žiadosť; zdrojom jeho príjmu je dôchodok ako dávka sociálneho zabezpečenia a nie mzda, resp. jej náhrada. Od 1. januára 1989 sa nárok za stratu na dôchodku stal predmetom úpravy sociálneho zabezpečenia; do hrubého zárobku, z ktorého sa vypočítava starobný dôchodok, sa započítava aj náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti pracovní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na zárobku (súd prihliadol na neprofesionálne príčiny poškodenia zdravia žalobcu) za obdobie od 1. júna 1982 do 28. februára 1991. Žalobou uplatnený nárok na náhradu za stratu na zárobku za obdobie po 28. februári 1991, kedy bol žalobcovi priznaný starobný dôchodok, súd vylúčil .
Kľúčové slová: majetkové krivdy, náhrada živého a mŕtveho invertára

Zbierka NS 6/2002
R 99/2002
Rozsudok
Právna veta: Stavebný materiál nemožno považovať za mŕtvy inventár, za ktorý sa poskytuje náhrada podľa § 20 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov na zmiernenie následkov majetkových krívd vzniknutých právnymi aktmi vydanými podľa zákona č. 88/1950 Zb., ktorých spôsob, formu a rozsah zmiernenia upravujú ustanovenia druhej hlavy, druhej časti Mkona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
... , za opodstatnenú nemožno považovať ani námietku žalobcu, že s prihliadnutím na prejav žalovaného poľnohospodárskeho družstva, ktorým tento uznal právny dôvod žalobou uplatneného nároku, mohol odvolací súd skúmať iba rozsah povinnosti uloženej žalovanému. Žalovanému družstvu, ktoré nie je povinnou osobou (a ktoré teda nemá .
Kľúčové slová: reklamácia, označovanie výrobkov cenami

Zbierka NS 3/2019
R 28/2019
Rozsudok
Právna veta: Ak k poškodeniu výrobku dôjde v dôsledku jeho nesprávneho používania, najmä užívania v rozpore s informáciami o spôsobe použitia a údržby výrobku, nejde o „reklamačnú“ vadu. Spotrebiteľ v takom prípade nemá právo od zmluvy odstúpiť ani právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Úryvok z textu:
... prvej inštancie potvrdil; žalovanej priznal náhradu trov odvolacieho konania. 5.1. Podľa názoru odvolacieho súdu súd prvej inštancie správne posúdil žalobou uplatnený nárok a v celom rozsahu sa stotožnil s odôvodnením napadnutého rozsudku. Súd prvej inštancie postupoval v súlade s právnym názorom, ktorý .
Kľúčové slová: oprávnenie vyplývajúce z mandátnej zmluvy, prekročenie oprávnenia, mandátna zmluva podľa § 566 ObZ, mandatár, mandant

Zbierka NS 2/2010
R 15/2010
Rozsudok
Právna veta: Ustanovenia Obchodného zákonníka, upravujúce mandátnu zmluvu, neriešia dôsledky prekročenia oprávnenia mandatárom, preto treba vychádzať zo všeobecnej právnej úpravy obsiahnutej v Občianskom zákonníku pri úprave plnomocenstva.

Úryvok z textu:
... uzavretá dňa 27.12.2000 na poskytovanie právnej pomoci nie je neplatná pre rozpor s dobrými mravmi. Pre posúdenie oprávnenosti žalobou uplatneného nároku treba vyriešiť otázku, či uzavretím tejto mandátnej zmluvy odporcom v 1. rade v mene navrhovateľa odporca v 1. rade prekročil .
Kľúčové slová: predpoklady zodpovednosti súdneho exekútora, vynaloženie všetkého úsilia, zodpovednosť súdneho exekútora za škodu

Zbierka NS 5/2013
R 67/2013
Uznesenie
Právna veta: Exekútor v exekučnom konaní vykonáva úlohy štátneho orgánu, ktorému je zverený výkon verejnej (štátnej) moci v rozsahu ustanovenom Exekučným poriadkom a subsidiárne Občianskym súdnym poriadkom. Právny vzťah súdneho exekútora a účastníka exekučného konania sa nemôže považovať za súkromnoprávny vzťah. Na strane súdneho exekútora nemôže dôjsť k bezdôvodnému obohateniu v zmysle § 451 Občianskeho zákonníka tým, že po zastavení exekučného konania oprávnenému nevyúčtoval, ani nevrátil preddavky na odmenu a náhradu jeho hotových výdavkov, ktoré mu oprávnený zaplatil.

Úryvok z textu:
... , aby podal jeho právnu kvalifikáciu. Súdy nižších stupňov právny vzťah účastníkov konania, z ktorého je vyvodzovaný žalobou uplatnený nárok, považoval i za občianskoprávny vzťah, v rámci kt orého žalovaný zodpovedá za bezdôvodné obohatenie, ktoré získal na ... sumy - bolo pred rozhodnutím o jeho žalobe „o vydanie bezdôvodného obohatenia“ potrebné vyriešiť otázku, či žalobou uplatnený nárok nevyplýva zo vzťahu zodpovednosti súdneho exekútora za škodu spôsobenú účastníkovi konania v zmysle § 33 ods. 1 .
Kľúčové slová: zastaviť konanie, odňatie možnosti konať pred súdom ako dovolací dôvod

Zbierka NS 1/2015
R 7/2015
Uznesenie
Právna veta: Ak odvolací súd dospeje k záveru, že súd prvého stupňa zastavil konanie, i keď pre to neboli dané procesné predpoklady, môže napadnuté uznesenie iba zrušiť; pokiaľ takto nepostupuje a pristúpi k vecnému posúdeniu opodstatnenosti žalobou uplatneného nároku, odníma účastníkom možnosť pred súdom konať (§ 237 písm. f/ Občianskeho súdneho poriadku)

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najv yšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu J.. V. H. , bývajúceho v M. , J. M. 1316/22, proti žalovan ému Okresnému stavebnému bytovému družstvu Michalovce , so sídlom v Michalovciach, Plynárenská 1, IČO: 00 172 154, zastúpenému JUDr. Slavomírom Kučmášom, advokátom so sídlom v Michalovciach, Plynárenská 1 , o určenie neplatnosti rozhodnutia žalovaného a určenie neexistencie povinnosti platiť poplatok z omeškan ia, vedenej na .
Kľúčové slová: nedostatok vecnej legitimácie, vecná legitimácia účastníkov konania

Zbierka NS 8/2016
R 75/2016
Rozsudok
Právna veta: Za škodu spôsobenú Radou Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v súvislosti s vykonaním úloh štátnej regulácie v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania v zmysle zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania zodpovedá Slovenská republika podľa zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom.

Úryvok z textu:
... Žalobca vo vyjadrení z 10. septembra 2004 (č.l. 532 až 536 spisu) zotrval na tom, že žalobou uplatnený nárok vyplýva z právneho vzťahu zodpovednosti za škodu podľa § 420 Občianskeho zákonníka), žalovaná však aj naďalej poukazovala na potrebu aplikácie ... tým ito zástupc ami sa nič nezmenilo na podstat e tej časti žalobcovej argumentácie, podľa ktorej žalobou uplatnený nárok vyvodzuje z právneho vzťahu, na ktorý dopadá § 420 Občianskeho zákonníka. Žalobca v konaní opakovane menil finančné vyjadrenie .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.