Nájdené rozsudky pre výraz: žalovaný ako starosta

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 16

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
90 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: vylúčený zamestnanecnámietky predpojatosti starostu
Právna veta: V správnom konaní v zmysle § 9 ods. 1 správneho poriadku môže byť vylúčený len konkrétny zamestnanec správneho orgánu, nie celý správny orgán. Z tohto dôvodu nie je možné použiť ustanovenie o vylúčení v prípadoch, keď ako správny orgán vystupuje jediná fyzická osoba, ktorá navyše nemá postavenie zamestnanca správneho orgánu. Otázke vylúčenia starostu obce z prejednávania veci sa venoval Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozhodnutí sp. zn. 8Sžp/5/2013 z 25. apríla 2013, v ktorom skonštatoval, že starosta nekoná ako zamestnanec obce a správny poriadok neumožňuje, aby bol z konania vylúčený vec ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžo/26/2015 1013201672 26. 10. 2016 JUDr. Alena Adamcová ECLI:SK:NSSR:2016:1013201672.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a z členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobkyne: Y. X., bytom D., zastúpená Advokátskou kanceláriou JUDr. Š
Právna veta: Podľa § 370 ods. 1 prvá veta Trestného poriadku, ak sa dovolenie podáva v neprospech obvineného možno ho podať do šiestich mesiacov od doručenia rozhodnutia súdu prokurátorovi. Ide o ustanovenie, ktorým zákonodarca jednoznačne a striktne limituje možnosť po dať dovolanie v neprospech obvineného. Práve s ohľadom na všeobecné znenie tohto ustanovenia (bez označenia osôb oprávnených podať dovolanie v neprospech obvineného) nemožno, podľa názoru najvyššieho súdu, prvú vetu § 370 ods. 1 Trestného poriadku vykladať zužujúco tak, že tam uvedený okamih doručenia rozhodnutia súdu prokurátorovi a s tým ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9511100143 Dátum vydania rozhodnutia: 22. októbra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Bargel Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:9511100143.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudcov JUDr. Jany Serbovej, JUDr. Juraja Klimenta, JUDr. Aleny Šiškovej, JUDr . Martina Piovartsyho v trestnej veci obvineného V. K. pre zločin prijímania úplatku podľa § 329 ods. 1,
Právna veta: Zákonodarca v zákone o slobode informácií upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám. Konanie o poskytnutie informácie sa začína na základe žiadosti žiadateľa o poskytnutie informácie podanej povinnej osobe (§ 2 zákona o slobode informácii) a spravuje sa ustanoveniami správneho poriadku, ak nie je v zákone o slobode informácií ustanovené inak. Začatie konania o sprístupnenie informácií zákonodarca upravuje v § 14 zákona o slobode informácií, v ktorom ustanovuje spôsob a formu podania žiadosti o sprístupnenie informácií, pričom v odseku 1 uvedenej právnej norme výslov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sži/26/2014 4013200720 08.07.2015 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2015:4013200720.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Centrum ekologických informácií, so sídlom Suché Mýto č. 19, 811 03 Bratislava IČO: 42 268 559, zastúpený Advokátskou kanceláriou Bardač, s.r.o., so sídlom Búdková č. 4, 811 04 Bratislava, IČO: 47 243 252,
Právna veta: Zákonodarca v zákone o slobode informácií upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám. Konanie o poskytnutie informácie sa začína na základe žiadosti žiadateľa o poskytnutie informácie podanej povinnej osobe (§ 2 zákona o slobode informácii) a spravuje sa ustanoveniami správneho poriadku, ak nie je v zákone o slobode informácií ustanovené inak. Začatie konania o sprístupnenie informácií zákonodarca upravuje v § 14 zákona o slobode informácií, v ktorom ustanovuje spôsob a formu podania žiadosti o sprístupnenie informácií, pričom v odseku 1 uvedenej právnej norme výslov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sži/22 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Centrum ekologických informácií, so sídlom Suché Mýto č. 19, 811 03 Bratislava IČO: 42 268 559, zastúpený Advokátskou kanceláriou Bardač s.r.o., so sídlom Búdková č. 4, 811 04 Bratislava , IČO: 47 243 252, proti žalovanému: Obec Rišňovce, so sídlom Rišňovce 259, 951 21 Rišňovce , IČO: 00 308 404 , o preskúmanie zákonnosti fiktívneho rozhodnutia žalovaného, na odv
Právna veta: V súvislosti s otázkou platnosti skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe dovolací súd pripomína, že z čl. 2 Zákonníka práce a § 13 ods. 3 Zákonníka práce vyplýva, že aj výkon práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, teda aj v prípade výkonu práva zamestnávateľa skončenie pracovného pomeru so zamestnancom, musí byť v súlade s dobrými mravmi a že nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu. Vo všeobecnosti za právny úkon priečiaci sa dobrým mravom treba považovať úkon, ktorý je všeobecne neakceptovateľný z hľadiska v spoločnosti pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Cdo/370/2015 4313202120 28. 09. 2016 JUDr. Mária Šramková ECLI:SK:NSSR:2016:4313202120.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Šramkovej a členov senátu JUDr. Ľubora Šeba a Mgr. Miroslava Šeptáka, v spore žalobkyne: F. Z., bytom Z., zastúpená Mgr. Noémi Polák, advokátkou so sídlo
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Cdo/68/2019 5617206288 29. 01. 2020 JUDr. Gabriela Klenková ECLI:SK:NSSR:2020:5617206288.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Obce Svätý Kríž, so sídlom v Svätom Kríži 152, IČO: 00 315 508, zastúpenej JUDr. Romanom Škerlíkom, advokátom so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Letná 61, proti žalovanému I. D., bývajúcemu v H., zastúpenému JUDr. J
Meritum o zneužitie právomoci verejného činiteľa
Najvyšší súd 4 Cdo 171/2009 Slovenskej republiky 4 Cdo 172/2009 4 Cdo 173/2009 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Š. H., bývajúceho v T., proti žalovanému J. Z., bývajúcemu v M., o zneužitie právomoci verejného činiteľa, vedenej na Okresnom súde Senica pod sp.zn. 11 C 65/2006, o dovolaní žalobcu proti uzneseniam Krajského súdu v Trnave z 31. januára 2007 sp.zn. 9 Co 284/2006, z 20. decembra 2007 sp.zn. 23 Co 280/2007 a z 15. októbra 2008 sp.zn. 2
Meritum o zaplatenie 8 298,48 eur s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. V. , bývajúceho v Ž. , proti žalovanej O. , so sídlom v T. , zastúpenej JUDr. I. H. , advokátom v P., o zaplatenie 8 298,48 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Piešťany pod sp. zn. 4 C 509/2008, o dovolaní žalovanej proti rozsudku Krajského sú du v Trnave z 20. septembra 2011 sp. zn. 10 Co 183/2010, 10 Co 184/2010, takto r o z h o d o l : Z r u š u j e rozsudok K
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sži/21/2014 4013200851 08.07.2015 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2015:4013200851.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Centrum ekologických informácií, so sídlom Suché Mýto č. 19, 811 03 Bratislava IČO: 42 268 559, zastúpený Advokátskou kanceláriou Bardač, s.r.o., so sídlom Búdková č. 4, 811 04 Bratislava, IČO: 47 243 252,
MENU