Nájdené rozsudky pre výraz: záložné právo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3515

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

711 dokumentov
14247 dokumentov
47 dokumentov
76 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak pohľadávka veriteľa bola uspokojená zo zálohu záložcu, ktorý nie je totožný s osobou dlžníka, môže záložca za to požadovať od dlžníka náhradu, a to s použitím analógie (§ 853 Občianskeho zákonníka) podľa ustanovenia § 550 Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
Okresný súd S. N. V. rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 546 715 Sk so 17,6 % úrokom od 1. novembra 1995 do zaplatenia a rozhodol o náhrade trov konania. Právne vec posúdil ako náhradu za plnenie, ktoré žalobca ako ručiteľ poskytol veriteľovi žalovaného (§ 550 Občianskeho zákonníka), a to realizáciou záložného práva k nehnuteľnosti, ktorej bol spoluvlastníkom v 1/2-ine. Na odvolanie žalovaného Krajský súd v K. napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalobu zami
Právna veta: Prijatím veci odovzdanej dobromyseľnému záložnému veriteľovi bez súhlasu vlastníka alebo osoby, ktorá má k veci iné vecné právo, nezlučiteľné so záložným právom, môže vzniknúť záložné právo len k hnuteľnej veci.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. rozsudkom určil, že zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, uzavreté medzi žalovaným 1) a žalovaným 2) 26. mája 1995, sú neplatné. Žalovaným 1) a 2) uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi po 1405 Sk náhrady trov konania. Rozhodol tak s odôvodnením, že zmluvy o zriadení záložného práva uzavrel riaditeľ filiálky žalovaného 2) v P., ktorý nekonal v mene podniku v zmysle § 13 ods. 3 Obchodného zákonníka, ale v mene organizačnej zložky, ktorá nemá právnu subjektivitu. V
Právna veta: Súd nemôže predbežným opatrením zriadiť záložné právo.

Úryvok z textu:
Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zamietol návrh na vydanie predbežného opatrenia, ktorým sa navrhovateľka domáhala zriadenia záložného práva na majetok žalovaného v hodnote 225 000 Sk v prospech navrhovateľky. Rozhodol tak po zistení, že neboli splnené podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia, pretože návrh nie je v súlade s § 76 O. s. p. Zriadenie záložného práva upravuje ustanovenie § 151b Občianskeho zákonníka a nemožno ho zriadiť predbežným opatrením. Proti tomuto uzneseniu
Kľúčové slová: predmet zálohuzáložný veriteľzáložné právo podľa § 151b OZ
R 47/2003
Právna veta: Žalobca ako veriteľ má právo na oddelené uspokojenie z výťažku predaja hnuteľných vecí aj v prípade, ak veci uvedené v záložnej zmluve naďalej užíva záložca na základe dohody s veriteľom.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom krajský súd určil, že navrhovateľ ako veriteľ má právo na oddelené uspokojenie prihlásenej pohľadávky vo výške 18 908 167,- Sk z predaja nehnuteľných vecí uvedených v zmluve o zriadení záložného práva č. 1 zo dňa 7. mája 1996. Vo zvyšku návrh zamietol s odôvodnením, že dohoda o odovzdaní zálohu veriteľovi a o podmienkach užívania predmetu záložného práva zo dna 7. mája 1996 je dôkazom toho, že záložné právo nevzniklo, lebo hnuteľné veci neboli odovzdané veriteľovi. Proti
Právna veta: Záväzok záložcu, podľa ktorého po dobu trvania záložného práva založenú nehnuteľnosť neprevedie na iného, ani predmet zálohu nezaťaží v prospech iného, nie je vecným bremenom a nemá charakter vecného práva. Rozhodnutie, ktorým bol zamietnutý návrh na zápis vkladu takéhoto záväzku do evidencie v katastri nehnuteľností preto zodpovedá zákonu.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. rozsudkom zo 17. marca 1997, č. k. 6 S 6/96-8, potvrdil rozhodnutie Katastrálneho úradu v K. správy katastra v H. z 22. januára 1996, ktorým bol povolený v prospech záložného veriteľa vklad záložného práva na nehnuteľnosti, evidované na liste vlastníctva č. 10 katastrálneho územia U., pare. č. 355/1, pare. č. 356, pare. č. 357, pare. č. 358 a pare. č. 359 v celkovej výmere 1861 m2 a stavby súpisného čísla 79, ktorých vlastníkmi sú záložcovia a ktorým bol zamietnutý návrh na vkla
R 28/1997
Právna veta: Na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia o disciplinárnom opatrení za disciplinárne previnenie spočívajúce v porušení povinností ustanovených právnymi predpismi upravujúcimi výkon práva poľovníctva, je vecne príslušný krajský súd.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na Okresnom súde v Žiline sa žalobca domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia žalovaného zo dňa 28. marca 1995, ktorým zamietol jeho odvolanie proti rozhodnutiu Lesného úradu v M. o uložení pokuty 3000 Sk. Okresný súd v Žiline podľa § 104a ods. 2 O.s.p. postúpil vec Krajskému súdu v Banskej Bystrici ako súdu vecne príslušnému podľa § 246 ods. 1 O.s.p. Krajský súd v Banskej Bystrici vyslovil svoj nesúhlas s postúpením veci a vec predložil na rozhodnutie Najvyššiemu súdu SR
Právna veta: I. Daňové záložné právo, zriadené v daňovom konaní ako výsledok činnosti správcu dane pri zabezpečení daňového nedoplatku (§ 71 ods. 1 zákona č. 511/1992 Z. z. v znení do 31. augusta 2007) v dôsledku vyhlásenia konkurzu nezaniká a je zabezpečovacím právom podľa § 8 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. II. Správca dane s takýmto daňovým záložným právom ako veriteľ má právo na oddelené uspokojenie v konkurze a má sa na neho prihliadať ako na zabezpečeného veriteľa.

Úryvok z textu:
Okresný súd Prešov (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 2Cbi/2/2013-162 z 27. októbra 2016 uložil žalovanému povinnosť vylúčiť z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa S. k., a. s. nehnuteľnosti špecifikované vo výroku rozsudku ako parcelu C-KN X - zastavané plochy a nádvoria o výmere 384 m2 a stavbu - rodinný dom na S. ulici, orientačné č. X, súp. č. X, zapísaný na C-KN parcele č. X, v obidvoch prípadoch v podiele zapísanom pod B2 V. D. vo výške 'A Súčasne priznal žalobkyni náhra
Právna veta: Z ustanovenia § 95 ods. 1 O.s.p. vyplýva, že žalobca môže za konania so súhlasom súdu zmeniť žalobu. Zmenenú žalobu je potrebné ostatným účastníkom doručiť do vlastných rúk, pokiaľ neboli prítomní na pojednávaní, na ktorom došlo k zmene. Súd nepripustí zmenu žaloby, ak by výsledky doterajšieho konania nemohli byť podkladom pre konanie o zmenenej žalobe. Podľa § 216 ods. 1 O.s.p. ustanovenia § 92 ods. 1 a 4, § 97 a § 98 pre odvolacie konanie neplatia; to znamená, že § 216 ods. 1 O.s.p. nevylučuje aplikáciu § 95 ods. 1 O.s.p. v odvolacom konaní. Úvaha súdu (prvostupňového, ale aj odvolacieho) ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 208/201 1 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Ing. A. D. , bývajúceho v P., zastúpeného JUDr. P. B. , advokátom so sídlom v P., F. č. X. , 2/ MUDr. I. D. , bývajúcej v P., zastúpenej advokátskom kanceláriou JUDr. P. H. , s.r.o. so sídlom v P., L. č. X. , IČO: X. , proti žalovaným 1/ S ., a.s., so sídlom v B. , T. č. X. , IČO: X. , 2/ A . & C. s.r.o., so sídlom v B. , N . č. X. , IČO: X. , zastúpenej JUD
Kľúčové slová: oslobodenie od súdnych poplatkov
Právna veta: Je pritom na účastníkovi – žiadateľovi o oslobodenie od súdnychpoplatkov doložiť ako konkrétne pokrýva svoje životné potreby a že tieto jeho pomery oslobodenie od súdneho poplatku opodstatňujú. Súd (spravidla) nie je nijako bližšie informovaný o osobných a majetkových pomeroch žiadateľa. Je to žiadateľ, ktorý o svojich pomeroch má súd informovať (povinnosť tvrdenia) a predložiť dostatočné doklady, resp. označiť dôkazy, že jeho pomery oslobodenie od súdnych poplatkov opodstatňujú (dôkazná 55 Cdo 138/2011 povinnosť); súd iba posúdi, či doklady (dôkazy) sú úplné (z hľadiska objasnenia pomerov žia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5 Cdo 138 /20 11 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľ ky JUDr. Z. L. , proti odporco m 1/ MUDr. J. L. , 2/ S., o určenie, že záložné právo nevzniklo a iné , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 12 C 26 /200 8, o dovolan í navrhovateľ ky proti uzneseniu Krajskéh o súdu v Bratislave z 29 . apríla 20 11 , sp. zn. 5 Co 170 /20 11 , takto r o z h o d o l : Dovolanie navrhovateľ ky o d m i e t a .
Meritum o určenie, že záložné právo nevzniklo a o vydanie predbežného opatrenia
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky J.S., bývajúcej v N., zastúpenej JUDr. G.N., advokátkou v N., proti odporcovi Daňovému úradu II, N., o určenie, že záložné právo nevzniklo a o vydanie predbežného opatrenia, vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 9 C 182/2007, o dovolaní navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 20. decembra 2007, sp. zn. 6 Co 205/2007, takto r o z h o d o l : Dovolací
MENU