Nájdené rozsudky pre výraz: zámena účastníkov konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 316

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

181 dokumentov
410 dokumentov
7 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: zámena účastníkov konaniaúčinky začatia konaniapremlčacia lehota
R 36/1999
Právna veta: Ak súd o návrhu žalobcu na zámenu účastníka rozhodol a zámenu pripustil, hmotnoprávne účinky začatia konania voči ďalšiemu (novému) žalovanému nastávajú dňom, kedy súdu došiel návrh na zámenu účastníka. Beh premlčacej lehoty sa preto voči ďalšiemu (novému) žalovanému prerušuje týmto dňom a nie dňom, kedy bolo začaté konanie s pôvodným okruhom účastníkov.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. napadnutým rozsudkom žalobu zamietol a žalobcovi uložil zaplatiť žalovanému 980 Sk náhrady trov konania. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobca žalobou zo dňa 30. júna 1992 navrhol, aby súd zaviazal žalovaného A., a. s., K., zaplatiť mu 11 066,50 Sk titulom poplatkov z omeškania v zmysle § 378 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka. Žalobca podaním zo dňa 19. júna 1996 navrhol, aby z konania na strane žalovaného vystúpil pôvodne označený žalovaný a na jeho miesto vstúpil A. z., a.
Kľúčové slová: právny nástupcazámena účastníkov konania
R 33/1994
Právna veta: Ak dôjde v osobe niektorého účastníka konania k právnemu nástupníctvu, právny nástupca vstupuje do práv a záväzkov doterajšieho účastníka. Súd skonštatuje, že došlo k zmene, o tejto nerozhoduje a k nej nie je potrebný súhlas ostatných účastníkov.

Úryvok z textu:
Mestský súd v Bratislave zaviazal žalovaného na úhradu faktúry vo výške Kčs 155 520, ďalej na náhradu trov konania a súdneho poplatku vo výške Kčs 6 224. Rozhodnutie odôvodnil, že na základe hospodárskej zmluvy uzavretej podľa § 356 Hospodárskeho zákonníka, vykonával žalobca pre žalovaného strážnu službu objektu. Na základe zmluvy vystavil žalobca faktúry, ktoré žalovaný neuhradil, nemal však k nim námietky a 2. marca 1992 písomne záväzok uznal. Vzhľadom na tieto skutočnosti súd kvalifikoval ná
Právna veta: Podľa citovaného ustanovenia § 92 ods. 2 a 3 O. s. p., návrhu na zámenu účastníka konania možno vyhovieť v prípade, ak sú preukázané formálne podmienky pre takýto postup, teda ak nastala právna skutočnosť, s ktorou zákon spája prevod alebo prechod práva na iný subjekt, ak sa táto právna skutočnosť týka práva alebo povinnosti doterajšieho účastníka konania a nastala po začatí konania. Súd skúma, či táto právna skutočnosť je spôsobilá mať za následok prechod alebo prevod práva alebo povinnosti, o ktorú v konaní ide. Otázkou, či tvrdené právo alebo povinnosť, ktoré mali byť prevedené existujú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4Obo/ 45/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ Ing. E. S., I., H., 2/ B. S., I., H., 3/ B. G., Z., H., 4/ J. S., S., H., 5/ M. S., I., H., spoločne zastúpení advokátom JUDr. Ľ. S., Š., B. proti žalovanému: S., a.s., C., B., IČO: X., zastúpenému advokátskou kanceláriou B. & C., s.r.o., S., B., o
Právna veta: Konkurzný veriteľ postúpil svoju pohľadávku voči úpadcovi na nového konkurzného veriteľa. Túto zmenu oznámil súdu a k oznámeniu doložil zmluvu o postúpení pohľadávky, čím si splnil povinnosť podľa citovaného ustanovenia § 7 ods. 4 ZKV. Nový veriteľ, ktorý mal vstúpiť do konkurzného konania na jeho miesto, však do vydania napadnutého uznesenia, svoju zákonnú oznamovaciu povinnosť voči súdu nesplnil. Vzhľadom na uvedené, Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací dospel k záveru, že zatiaľ neboli splnené zákonom vyžadované podmienky pre zámenu účastníkov konkurzného konania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu S, so správcom konkurznej podstaty JUDr. M, o zámene účastníkov konania, na odvolanie konkurzného veriteľa S, proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach č.k. 1 K 85/97-234 zo dňa 25. októbra 2007, takto r o z h o d o l : Napadnuté uznesenie Krajského súdu v Košiciach č. k. 1 K 85/97-234 zo dňa 25. októbra 2007 p o t v r d z u j e. O d ô v o d n e n i e : Krajský súd
Právna veta: Previesť zmenku „na raď' formou postúpenia pohľadávky zo zmenky podľa ustanovenia § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka, prípadne inou formou, než rubopisom, nie je možné.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací, rozsudkom z 2. ok­ tóbra 2001, č. k. 1 Obo 147/2000-102, rozsudok Krajského súdu v T. zo 17. februára 2000, č. k. 10 Cb 155/99-69, ktorým krajský súd zrušil vydaný zmenkový platobný rozkaz, zmenil tak, že zmenkový platobný rozkaz z 12. marca 1999, č. k. 13 Zm 2/99-20, ponechal v platnosti a rozhodol o ná­ hrade trov konania. V odôvodnení rozsudku odvolací súd uviedol, že pred­ ložená zmenka (z 1. decembra 1995) spĺňa charakter cudzej zmenky v
Právna veta: Účelom procesného inštitútu obsiahnutého v ustanoveniach § 92 ods. 2 a 3 O.s.p., je riešiť dôsledky singulárnej sukcesie, ak táto nastala po začatí konania. Zmyslom tejto právnej úpravy je umožniť žalobcovi, aby pomocou zmeny účastníka konania odstránil nedostatok aktívnej alebo pasívnej vecnej legitimácie, ktorý nastal v priebehu konania a ktorý by inak neodvratne viedol k zamietnutiu žaloby, pričom sa ukazuje, že je hospodárne, aby vec bola prejednaná a rozhodnutá v rámci už začatého konania voči inej alebo proti inej osobe. Predpokladom zmeny je návrh na zmenu účastníka podaný žalobcom aleb ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 248/ 2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Ing. Ľ. R. , bývajúceho v B. , 2/ Obce B. , B. , zastúpených JUDr. Mariánom Rudym, PhD., advokátom v Bratislave, Kukuričná 8, proti žalovanému L. T. , bývajúcemu v B. , zastúpenému Mgr. Petrom Luptákom, advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v Banskej Bystrici, Nám. Š. Moyzesa 3 , o určenie vlastníctva k pozemkom , vedenej na Okresnom súde Brezno pod sp.zn
Kľúčové slová: správny orgán žalovaný správny orgán podľa § 250 ods. 4 OSP
R 84/2014
Právna veta: Hoci § 250 ods. 4 OSP kogentne definuje žalovaného v konaní o žalobe podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku ako správny orgán, ktorý rozhodol v poslednom stupni, nie je povinnosťou súdu zisťovať namiesto žalobcu, ktorý správny orgán má byť žalovaný. Platí to pre prípady, kedy žalobca označí ako žalovaného správny orgán, ktorý sa žiadnym spôsobom nezúčastnil na konaní, v ktorom bolo napadnuté rozhodnutie vydané.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Sži/8/2013 Identifikačné číslo spisu: 1011201433 Dátum vydania rozhodnutia: 30.05.2013 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Baricová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2013:1011201433.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M., bytom v K., proti žalovanému Najvyššiemu súdu Slovenskej
Právna veta: Pohľadávku možno postúpiť, aj keď je predmetom neskončeného občianskeho súdneho konania. Prípadné obmedzenia musia vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia príslušného orgánu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením z 29. novembra 2004, č. k. 2 Obo 274/04-269, uznesenie súdu prvého stupňa, ktorým bola pripustená zámena účastníkov na strane žalobcu, zmenil tak, že nepripustil zámenu účastníkov konania na strane žalobcu, podľa ktorej z konania vystupuje 1. S., s. r. o. a súčasne vstupuje na jeho miesto Ing. V. T., Česká republika. Odvolací súd v odôvodnení uznesenia k otázke zámeny účastníkov uviedol: Spornou otázkou medzi dotknutými účastníkmi bola otázka mož
Právna veta: Postup súdu v prípade, že účastník stratí v priebehu konania spôsobilosť byť účastníkom konania, upravuje § 107 O.s.p. Podľa § 107 ods. 1 O.s.p. súd v takom prípade podľa povahy veci posúdi či má konanie zastaviť alebo prerušiť alebo či môže v ňom pokračovať. Ak po začatí konania zanikne právnická osoba, ktorá je účastníkom konania, je v zmysle § 107 ods. 4 O.s.p. procesnou povinnosťou súdu pokračovať v konaní s jej právnym nástupcom, a ak právneho nástupcu niet, konanie zastaviť. Právnym nástupcom právnickej osoby je ten, na koho prešli práva a povinnosti zaniknutej právnickej osoby; po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 116/ 2009 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne JUDr. G. Č. , bývajúcej v R. , zastúpen ej JUDr. M. K. , advokátom so sídlom v B. , proti žalovanému Úrad u práce, sociálnych vecí a rodiny R , so sídlom v R. , o mzdové nároky s príslu šenstvom, vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 2 C 365/2000 , o dovolaní žalob kyne proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach zo 4. decembra 2008 sp. zn. 2 Co 6
MENU