Nájdené rozsudky pre výraz: zamestnanec

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9978

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5405 dokumentov
50441 dokumentov
1770 dokumentov
52 dokumentov
24 dokumentov
939 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Z príslušných ustanovení Zákonníka práce vyplýva, že predmetom dohody o hmotnej zodpovednosti nemôže byť zverenie vecí, ktoré nie sú určené na obeh a obrat. Podľa právnej praxe, sú typickým príkladom takýchto vecí určených na obeh peniaze, stravné lístky, tovar na sklade alebo v predajni, pohonné hmoty a pod. Zamestnávateľ a zamestnanec preto môžu uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovednosti pre prípady straty hotovosti z pokladne, nie však pre prípad straty kancelárskeho vybavenia, firemného notebooku, auta, prístrojov a pod., t. j. vecí, ktoré neslúžia na obrat. Podľa odbornej literatúry, schodk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky RO ZS U DO K V M E N E S L O VE NS K E J RE P UB L IK Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Soni Langovej v právnej veci žalobcu: kpt. Ing. B. B. , nar. X. , bytom Š., zastúpený advokátom JUDr. Dušanom Kmecom, so sídlom M. R. Štefánika č. 2465, Vranov nad Topľou , proti žalovanému: Veliteľstvo 2. Mechanizovanej brigády, so sídlom, Námestie legionárov č.
Právna veta: Hoci sa pracovník podľa ust. § 176 ods. 3 Zák. práce zodpovednosti za schodok nezbavil, neznamená to súčasne, že škodu spôsobil úmyselne (§ 183 ods.3 Zák. práce.) Ten, kto sa dovoláva úmyselného spôsobenia škody, musí ho dokázať aj tam, kde inak platí prezumpcia zavinenia.

Úryvok z textu:
Žalobca žiadal žalovanú zaviazať na zaplatenie sumy 171175,40 Kčs itulom náhrady škody na zverených hodnotách, ktoré k 1.6.1989 ne- vyúčtovala. Okresný súd v Leviciach žalobe vyhovel len po sumu 80 000 Kčs, ktorú žalovanú zaviazal zaplatiť žalobcovi s 3 % úrokom z omeškania od ll.mája 1990 v lehote 15 dní. Vo zvyšku žalobu zamietol z dôvodu, že aj žalujúca organizácia sa podieľala na vzniku škody tým, že predchádzajúcu inventúru v r.1988 urobila nedôsledne, keď nezistila žiaden schodok, hoci už
Právna veta: Zodpovednosť zamestnanca podľa § 176 ods. 1, prvá veta Zák. práce prichádza do úvahy (pri splnení ďalších predpokladov) len ak škoda vzniknutá zamestnávateľovi má povahu schodku - účtovného rozdielu medzi skutočným stavom zverených hodnôt a medzi údajmi účtovnej evidencie. Za schodok v zmysle citovaného ustanovenia nemožno považovať škodu, ktorá bola zistená následne, po riadnom vyúčtovaní, pri ktorom sa nezistil schodok.

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa domáhala náhrady škody v sume 97 000 Sk voči žalovanej ako hmotne zodpovednej zamestnankyne. Uviedla, že ku škode došlo vyplatením uvedenej sumy žalovanou adresátovi na základe sfalšovanej poštovej poukážky. Okresný súd v Žiline rozsudkom uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobkyni 77 600 Sk s prísl. a náhradu trov konania, všetko v mesačných splátkach po 1000 Sk. Vec posúdil podľa § 176 ods. 1 Zák. práce. Výšku náhrady škody požadovanej žalobkyňou znížil podľa § 183 ods.l a 2 Zá
Právna veta: Pri zodpovednosti za schodok zamestnávateľ nemusí existenciu zavinenia preukazovať. Ak sa chce zamestnanec zbaviť tejto zodpovednosti, musí preukázať, že vznik schodku nezavinil (že schodok vznikol napríklad živelnou udalosťou alebo že schodok vznikol zavinením iných osôb). Zamestnanec sa zbaví zodpovednosti úplne alebo sčasti napríklad vtedy, keď preukáže, že mu zamestnávateľ nevytvoril vhodné podmienky na hospodárenie so zverenými hodnotami, alebo vtedy, keď preukáže, že zverená hodnota mu bola odcudzená – v takom prípade páchateľ spôsobil, že hmotne zodpovedný zamestnanec nemá možn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudcov JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Mariána Sluka, PhD., v právnej veci žalobkyne P., a.s. so sídlom v P., IČO: X., proti žalovanému L., bývajúcemu v S., o zaplatenie 3 398,22 € (102 375, 70 Sk) istiny s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 5 C 101/2004, v konaní o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora
Právna veta: Tým, že žalobca použil prostriedky štátneho rozpočtu v rokoch 2004 až 2006 na poskytovanie príspevkov zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov aj v čase dovolenky, postupoval nad rámec Zákonníka práce. Pokiaľ ide o novelu Zákonníka práce účinnú od 01.09.2007, ust. § 152 ods. 7 písm. a/ bolo zmenené a umožnilo úpravu podmienok poskytovania stravovania zamestnancom aj počas dovolenky. Uvedené ustanovenie nie je len spresnením, ako tvrdí žalobca, ale riadnou legislatívnou zmenou, účinnou až od 01.09.2007. Na záver súd poznamenáva, že vôľou zákonodarcu novelizáciou právnej normy ustanovenej v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a sudcov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu: S., H. , proti žalovanému: Ministerstvo financií S lovenskej republiky , Štefanovičova č. 5, B ratislava , o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. MF/020634/2008 -243/656 zo dňa 28 .júla 2008,
Kľúčové slová: odstupnérozviazanie pracovného pomerunadbytočnosť zamestnanca
R 83/1998
Právna veta: Ak účastníci v dohode o rozviazaní pracovného pomeru iba predstierali, že dôvodom skončenia pracovného pomeru týmto spôsobom je nadbytočnosť zamestnanca (§ 46 ods. 1 písm. c) Zák. práce), nevznikol zamestnancovi nárok na odstupné podľa § 1 zákona číslo 195/1991 Zb.

Úryvok z textu:
Žalobca sa návrhom podaným 30. januára 1995 na Okresnom súde vo Vranove nad Topľou domáhal zaplatenia odstupného vo výške 122 830 Sk s príslušenstvom z dôvodu, že po odvolaní z funkcie prednostu Okresného úradu vo V. n. T. dňa 28. 12. 1994 so žalovaným uzavrel dohodu o rozviazaní pracovného pomeru dňom 2. 1. 1995, pretože dňom 1.1. 1995 nebolo preňho u žalovaného voľné pracovné miesto. Okresný súd vo Vranove nad Topľou rozsudkom uložil žalovanému povinnosť vyplatiť žalobcovi 42 559,50 Sk netto
Právna veta: Výklad článku 14 ods.1 písm. a) nariadenia vo vzťahu k zamestnávaniu osôb agentúrami dočasného zamestnávania podal Súdny dvor Európskych spoločenstiev (ďalej len „ESD“) v rozsudku z 10.februára 2000 vo veci C-202/97 (Fitzwilliam), keď skonštatoval, že článok 14 (1) (a) sa musí vykladať v tom zmysle, že s cieľom využiť výhody poskytované v danom ustanovení, podnik, zaoberajúci sa poskytovaním dočasných zamestnancov z jedného členského štátu, ktorí sú k dispozícii ako pracovníci na dobu určitú pre podniky so sídlom v inom členskom štáte, musí zvyčajne (bežne) vykonávať svoju činnosť v prvo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Sžso/32/2009 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Aleny Adamcovej a Mgr. Petra Melichera v právnej veci žalobkyne R. A., zastúpenej Mgr. G. G., proti žalovanej Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej číslo 322-5196-GC-04/2007 z 1. decembra 2008, na odvolanie žalo
Právna veta: Možnosť vysielania sa preto má obmedziť výlučne na podniky, ktoré obvykle vykonávajú významné činnosti na území členského štátu, v ktorom boli založené. V prípade pochybností, či podnik obvykle vykonáva významné činnosti na území členského štátu, v ktorom bol založený, je potrebné skúmať jeho obrat počas zodpovedajúceho reprezentatívneho obdobia v členskom štáte, ktorého sa to týka. Odvolací súd rovnako, ako súd prvého stupňa dospel k záveru, že určenie kritéria 25 % obratu na území Slovenskej republiky v tzv. Kódexe dobrej praxe ako aj kritéria 25 % zamestnancov na území Slovenskej republik ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7Sžso/47/2009 Slovenskej republiky 7Sžso/48/2009 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci žalobkyne V., bytom O., V., zastúpenej Mgr. G., advokátom v G., proti žalovanej Sociálnej poisťovni, ústrediu v Bratislave, Ul.29.augusta č.8, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej z 29. októbra 2
Právna veta: Práca kuchára vykonávaná žalobcom v prevádzke každý deň počas obeda a poobede podľa vzájomnej dohody s ostatnými zamestnancami s týždenným časovým rozsahom podľa pracovnej zmluvy, za ktorú dostával mzdu týždenne v hotovosti a na konci roka podľa dosiahnutého zisku spoločnosti nezodpovedá postavenie podnikateľa, ktorý sám rozhoduje o činnosti obchodnej spoločnosti. Takáto činnosť vykazujúcu znaky práce bežného zamestnanca nespadá do rámca činností konateľa spoločnosti ako osoby, ktorá organizuje a riadi činnosť prevádzky. Charakter a obsah takýchto prác preukázateľne vykonávaných žalobco ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci žalobcu: J. G. , nar. X. , š tátna príslušnosť Čínska ľudová republika, zastúpeného Advokátskou kanceláriou MULARČÍK a PARTNERI, s.r.o., Nám. M. Benku 15, P.OBOX 285 . 810 00 Bratislava, proti žalovanému
Právna veta: V preskúmavanej veci podľa názoru odvolacieho súdu je nesporné, že medzi účastníkmi konania došlo k platnému uzavretiu dohody o hmotnej zodpovednosti. Ako vyplýva zo zákonných ustanovení je nepochybné, že nejde o všeobecnú zodpovednosť zamestnanca za škodu, kedy zamestnávateľ musí zamestnancovi preukázať zavinenie, na rozdiel od všeobecnej zodpovednosti zamestnanca, pri zodpovednosti za schodok pri uzavretí dohody o hmotnej zodpovednosti zamestnávateľ zavinenie nemusí preukazovať, naopak je to zamestnanec, ktorý v prípade, keď sa chce zbaviť zodpovednosti, musí preukázať, že vznik schodku neza ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 10Sžo/261/2015 8014200788 25. 01. 2017 JUDr. Jana Henčeková ECLI:SK:NSSR:2017:8014200788.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. právnej veci žalobcu rtm. E. P., bytom R., právne zastúpeného JU
MENU