Nájdené rozsudky pre výraz: zamestnanec

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9978

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5405 dokumentov
50441 dokumentov
1770 dokumentov
52 dokumentov
24 dokumentov
939 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ustanovenie § 101 ods. 2 O.s.p. (v záujme hospodárnosti a rýchlosti konania) umožňuje súdu, aby na pojednávaní prejednal (aj rozhodol) vec v neprítomnosti účastníka, za predpokladu, že účastník a/ bol na pojednávanie riadne predvolaný, b/ na pojednávanie sanedostavil a ani nepožiadal z dôležitého dôvodu o jeho odročenie. Pritom zo žiadneho ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku nevyplýva povinnosť súdu poučiť účastníkov o možnosti pokračovať v konaní podľa § 101 ods. 2 O.s.p. Ako to nesporne vyplýva z obsahu spisu, v danom prípade predvolanie na pojednávanie pred súdom prvého stupňa nariaden ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Cdo 68 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu D. O. , bytom K. , proti žalovanému Ľ. Č. , bytom B. , zastúpenému JUDr. I. H. , advokátom v K. , o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru , vedenej na Okresnom súde Košice – okolie pod sp.zn. 6 C 104/2005, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 5. októbra 2009 sp.zn. 5 Co 139/2009, 5 Co 172/2009, takto r o z h o d o
Právna veta: Podľa § 238 ods. 3 O.s.p. je dovolanie prípustné tiež vtedy, ak smeruje proti potvrdzujúcemu rozsudku odvolacieho súdu, vo výroku ktorého odvolací súd vyslovil, že dovolanie je prípustné, pretože ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu, alebo ak ide o potvrdenie rozsudku súdu prvého stupňa, ktorým súd prvého stupňa vo výroku vyslovil neplatnosť zmluvnej podmienky podľa § 153 ods. 3 a 4. Keďže podané dovolanie nesmeruje proti zmeňujúcemu rozsudku, ale takému potvrdzujúcemu rozsudku odvolacieho súdu, vo výroku ktorého odvolací súd nevyslovil, že dovolanie proti nemu je prípustné a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu K. F. , bývajúceho v N. , za stúpeného Mgr. H. F., advokátkou so sídlom v N. , proti žalovanému Ž. , so sídlom v B. , IČO: X. , o zaplatenie 2 190,79 €, vedenej na Okr esnom súde Trnava pod sp. zn. 24 C 142/2007 , o dovolaní žalobcu proti rozsu dku Krajského súdu v Trnave z 10. novembra 2010 sp. zn. 24 Co 142/2010 , takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Žalov
Meritum § 29 ods. 8 zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov zák. č. 222/2004 Z.z., § 49, § 51 zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
3 Sžf 1/2011 Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky , v senáte zloženom z predsedu senátu JUD r. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr. Gabriely Gerdovej, v právnej veci žalobc u : I. C. , s.r.o., so sídlom v , R. IČO : X. , právne zastúpeného JUDr. J.B., s.r.o., so sídlom v B. , proti žalovanému Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky, so s ídlom v Banskej Bystri
Právna veta: Dôkazné bremeno je na daňovom subjekte – žalobcovi (§ 29 ods. 8 zákona č. 511/1992 Zb. v spojení s § 49 ods. 2, § 51 zákona o DPH). Primárne je nevyhnutné uniesť dôkazné bremeno na strane daňového subjektu – žalobcu, ktorý disponuje svojím právom uplatniť si za zákonom stanovených a splnených podmienok nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty (je iniciátorom odpočítania dane z pridanej hodnoty) a ktorý si aj tento nárok uplatnil; preto je jeho povinnosťou preukázať, že nárok si uplatňuje odôvodnene a za zákonom stanovených podmienok. Dokazovanie zo strany správcu dane slúži až na násled ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členiek senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. v právnej veci žalobcu: M. D., zastúpeného advokátom JUDr. M K, proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. I/225/10335-69873/2007/991048-r zo dňa 12. septembra 200
Meritum náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Najvyšší súd 3XObdo /8/2017 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: P. , s.r.o ., so sídlom P., IČO: X. , proti žalovanému: S., so sídlom Ž. , o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy , vedenej na Okresnom súde Brezno pod sp. zn. 4C/330 /2012, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 09. jún a 2016 , č. k. 1 Co /76/2016 -323 , takto r o z h o d o l : I. Dovolanie o d m i e t a . II. Žalova
Meritum náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Najvyšší súd 3XObdo /16 /2017 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: P. , s.r.o ., so sídlom P., IČO: X. , proti žalovanému: S., so sídlom Ž. , o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy , vedenej na Okresnom súde Michalovce pod sp. zn. 19 C/216 /2012, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 31 . máj a 2016 , č. k. 6Co /15 6/2016 -110 , takto r o z h o d o l : I. Dovolanie o d m i e t a . II. Žalo
Meritum o zaplatenie 5 000 000 € s príslušenstvom
R o z s u d o k V m e n e S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a členov senátu JUDr. Rudolfa Čirča a JUDr. Ivana Machynika, v právnej veci žalobcu D. O. , bývajúceho K. , zastúpeného JUDr. Marekom Radačovským, advokátom so sídlom v Košiciach, Štefánikova 26, proti žalovanej Slovenskej republike , za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Bratislava, Župné námestie 13,
Meritum § 48 ods. 5 zákona č. 511/1992 Zb.
Najvyšší súd 3 Sž f 1/2010 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr . Jany Zemkovej , PhD. a JUDr. Gabriely Gerdovej , v právnej veci žalob kyne : I. G. , bytom v P. , právne za stúpen ej: JUDr. E. K. , advokátom v K. , proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky , so sídlom v Banskej Bystrici, Nová ulica č. 13 , o p
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na to, že poverenie na vykonanie exekúcie je individuálny právno-aplikačný akt, ktorý má priame právne účinky len voči osobe súdneho exekútora. Ide o procesný úkon exekučného súdu adresovaný súdnemu exekútorovi, na základe ktorého súdny exekútor môže začať vykonávať exekúciu (§ 36 ods. 2 druhá veta Exekučného poriadku) a ktorým súdny exekútor preukazuje svoje oprávnenie exekúciu vykonávať. Poverenie na vykonanie exekúcie však nemá priame právne účinky voči osobe povinného, preto povinný voči nemu ani nemôže využiť žiadne opravné prostriedky (§ 44 ods ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej repub liky vo veci exekúcie oprávneného V. , IČO: X. , proti povinn ému M. P. , IČO: X. , zastúpeného advokátskou k anceláriou Š., pre vymoženie 1125,79 € s prísl ušenstvom , vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 24 Er 386/2009, o dovolaní povinného proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 23. júla 2010, sp. zn. 4 CoE 39 /2009, takto r o z h o d o l : Dovolanie súdneho exekútora o d m i e t a . Opráv
Kľúčové slová: povinnosť dovolateľa byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom
R 72/2018
Právna veta: Ak podľa obsahu spisu strane v konaní žiadne trovy nevznikli, je v súlade s čl. 17 základných princípov Civilného sporového poriadku, zakotvujúcim procesnú ekonómiu, rozhodnúť priamo tak, že sa jej náhrada trov konania nepriznáva.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6310201130 Dátum vydania rozhodnutia: 28. februára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Slováčeková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6310201130.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ D. H., bytom T., P., 2/ C. H., bytom T., D., proti žalovaným 1/ H. R., bytom M. T., C., 2/ O. M., rod. R., bytom M. - D., J., 3/ H. R., bytom T. - E., E., 4/ E. R., bytom T. - E., X. mája XXXX/XX, 5/ D. R.,
MENU