Nájdené rozsudky pre výraz: zamestnanec

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9978

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5405 dokumentov
50441 dokumentov
1770 dokumentov
52 dokumentov
24 dokumentov
939 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: vydanie veci
R 21/1993
Právna veta: Ak bola nehnuteľnosť vyvlastnená za účelom umožnenia detskej pionierskej rekreácie, ale táto slúžila vždy iba rekreácii dospelých, sú splnené podmienky § 6 ods. 1 písm. i/ zák. č. 87/1991 Zb.

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal, aby súd uložil žalovanému povinnosť uzavrieť s ním dohodu podľa § 5 ods. 3 zák.č. 87/1991 Zb. o vydaní nehnuteľností z dôvodu, že nehnuteľnosti nikdy neslúžili účelu, pre ktorý boli vyvlastnené. Okresný súd v Liptovskom Mikuláši žalobe vyhovel a uložil žalovanému povinnosť uzavrieť so žalobcom dohodu o vydaní nehnuteľnosti a to pozemku vedeného v EN v Liptovskom Mikuláši na liste vlastníctva č. 138, evidenčný list č. 305, ako parc.č. EN č.50/2, ostatné o výmere 1452 m2, poze
Právna veta: Ak si adresát vyhradil odnášanie zásielok z pošty a táto vydala zásielku odnášačovi, ktorého určil adresát (§ 49 ods. 3, 4 vyhl. č. 78/1989 Zb.), zásielka je doručená dňom prijatia zásielky odnášačom. Doručenka vrátená súdu osvedčuje súdu vykonanie doručenia a čas doručenia, kým nie je preukázaný opak.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Trenčíne rozsudkom z 11. 6. 1991 č. k. 13 C 499/91-14 uložil odporcovi povinnosť uzavrieť s navrhovateľom dohodu o vydaní veci podľa § 5 ods. 2 zákona č. 403/1990 Zb., a to tak, že odporca ako povinná osoba vydá mlyn nachádzajúci sa v kat. úz. H. na pare. č. 1230/2 s tým, že navrhovateľ a J. T. ako oprávnené osoby sa stanú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti v polovici. Proti rozhodnutiu okresného súdu podal odporca odvolanie 15. 8. 1991. V tomto opravnom prostriedku vytýkal
Právna veta: Hoci sa pracovník podľa ust. § 176 ods. 3 Zák. práce zodpovednosti za schodok nezbavil, neznamená to súčasne, že škodu spôsobil úmyselne (§ 183 ods.3 Zák. práce.) Ten, kto sa dovoláva úmyselného spôsobenia škody, musí ho dokázať aj tam, kde inak platí prezumpcia zavinenia.

Úryvok z textu:
Žalobca žiadal žalovanú zaviazať na zaplatenie sumy 171175,40 Kčs itulom náhrady škody na zverených hodnotách, ktoré k 1.6.1989 ne- vyúčtovala. Okresný súd v Leviciach žalobe vyhovel len po sumu 80 000 Kčs, ktorú žalovanú zaviazal zaplatiť žalobcovi s 3 % úrokom z omeškania od ll.mája 1990 v lehote 15 dní. Vo zvyšku žalobu zamietol z dôvodu, že aj žalujúca organizácia sa podieľala na vzniku škody tým, že predchádzajúcu inventúru v r.1988 urobila nedôsledne, keď nezistila žiaden schodok, hoci už
Právna veta: Porušením pracovnej disciplíny zvlášť hrubým spôsobom je v podmienkach trhovej ekonomiky aj také úmyselné konanie pracovníka, ktorým v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa využil poznatky a informácie, získané pri práci pre zamestnávateľa, v jeho neprospech v hospodárskej súťaži s iným podnikateľom.

Úryvok z textu:
Žalobca žiadal určiť, že okamžité zrušenie jeho pracovného pomeru so žalovanou organizáciou je neplatné z dôvodu, že svojím konaním neporušil zvlášť hrubým spôsobom pracovnú disciplínu. Mestský súd v Košiciach žalobe vyhovel. V dôvodoch rozsudku uviedol, že žalobca na rokovaní nepresadil v prospech svojej súkromnej firmy a na úkor žalovanej organizácie objednávku na výkon určitých hydrogeologických prác od objednávateľa Č. š.p. K., takže ani nemohol porušiť pracovnú disciplínu. Krajský súd v K
Právna veta: Existenciu výpovedného dôvodu spočívajúceho v závažnom porušení pracovnej disciplíny môže súd posúdiť nezávisle od riešenia otázky, či pracovník svojím konaním súčasne spáchal priestupok podľa § 2 zák. SNR č. 372/1990 Zb.

Úryvok z textu:
Žalobca žiadal určiť, že výpoveď žalovaného z dôvodu § 46 ods. 1 písm. íl Zák. práce je neplatná a že pracovný pomer naďalej trvá. Okresný súd v Liptovskom Mikuláši rozsudkom určil, že výpoveď žalovaného podľa § 46 ods. 1 písm. f/ Zák. práce je neplatná a že pracovný pomer medzi účastníkmi preto naďalej trvá. V odôvodnení rozsudku uviedol, že nebolo preukázané porušenie pracovnej disciplíny žalobcom spôsobom uvedeným vo výpovedi, totiž, že 29.3.1991 priamo útočil na osobu spolupracovníčky N. či
Meritum Dovolanie
Právna veta: Ak dovolateľ napriek poučeniu súdu zostane nečinný a nezvolí si pre dovolacie konanie advokáta alebo komerčného právnika, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám alebo jeho zamestnanec, ktorý za neho koná, dovolací súd konanie zastaví (§ 104 ods.3 O.s.p..)

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave odmietol odvolanie K.K., ktoré podal proti rozsudku Okresného súdu v Galante z 2.8.1992, č.k. 10C 276/90-29 s tým, že odvolanie napísal a podpísal JUDr. I.Z. Odvolací súd pritom vychádzal zo zistenia, že účastníčku konania Ž.K. v konaní zastupoval jej syn K.K. a tento mohol podať odvolanie len ako jej zástupca, nie vo svojom mene. K.K. nemohol poveriť zastupovaním Ž.K. tretiu osobu. Keď teda K.K. vo svojom mene podal odvolanie prostredníctvom JUDr. I.Z., ktorého on sám s
Meritum Škoda
Kľúčové slová: škodaminimálna mzda
R 54/1993
Právna veta: Pre výklad pojmu „škoda nie nepatrná“ a ďalších pojmov uvedených v ustanovení § 89 ods. 14 Tr. zák. je aj po účinnosti nariadenia vlády ČSFR č. 53/1992 Zb. rozhodujúca výška najnižšej mesačnej mzdy stanovenej v § 1 nariadenia vlády ČSFR č. 464/1991 Zb., ktoré je špeciálnym právnym predpisom pre účely trestného konania, t. j. suma 2000 Kčs.

Úryvok z textu:
Právoplatným rozsudkom Okresného súdu v Trenčíne zo 4. novembra 1992, sp. zn. 1 T 454/92, boli obvinení M. B. a P. Š. uznaní za vinných z trestného činu krádeže podľa § 247 ods. 1, 2 Tr. zák., ktorého sa dopustili ako spolupáchatelia podľa § 9 ods. 2 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 31. augusta 1992 medzi 21,00 hod. a 22,00 hod. v Trenčíne na Jiráskovej ulici spred domu č. 5 odcudzili bicykel zn. Favorit modrej farby s doplnkami, športovým oblečením a kalkulačkou typu MR v celkovej hodnote
Právna veta: Pri určovaní náhrady trov konania súd posudzuje účelnosť vynaložených trov a prizná náhradu výdavkov, ktoré boli potrebné na uplatnenie alebo bránenie práva. Náhradu cestovných výdavkov prizná s prihliadnutím na vhodne zvolený, primeraný a účelne zdôvodnený spôsob dopravy.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa vyhovel žalobe a žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi 184 224 Kčs. Rozhodol tak s odôvodnením, že žalobca dodal žalovanému tovar, ktorý je žalovaný povinný zaplatiť. Žalobcovi s poukazom na ustanovenie § 142 ods. 1 O.s.p. priznal náhradu trov konania vo výške 8131 Kčs. Za účelne vynaložené trovy súd prvého stupňa považoval zaplatený arbitrážny poplatok, cestovné z Banskej Bystrice do Bratislavy a späť vo výške 165 Kčs a odmenu za zastupovanie za dva úkon
Meritum Byt
Právna veta: Spoločný nájom bytu manželmi podľa § 703 ods. 1 O.z. vznikne aj k bytu, ktorý bol inak určený pre ubytovanie pracovníka organizácie (§ 7 vyhl. č. 45/1964 Zb.), ak tento byt stratil charakter služobného bytu alebo nie je bytom osobitného určenia (§ 709 O.z..)

Úryvok z textu:
Mestský súd v Bratislave v uznesení zo 6. 7. 1993 sp. zn. 9 Co 155/93 dospel k tomuto právnemu záveru: Novelou občianskeho zákonníka vykonanou zák. č. 509/1991 Zb. v spojení so zákonom č. 189/1992 Zb. došlo k zmene právnych vzťahov k podnikovým bytom, čo mohlo mať za následok vznik práva spoločného nájmu manželmi k bytom určeným pre ubytovanie pracovníka organizácie (§ 7 vyhl. č. 45/1964 Zb.). Súd vychádzal v danej veci z nespornej skutočnosti, že byt, ohľadne ktorého sa viedlo toto konanie, b
Právna veta: Za sezónne a kampaňové práce sa na účely nemocenského poistenia zamestnancov (§ 2 písm. d/ zákona č. 54/1956 Zb.*, § 10 ods. 2 vyhlášky č. 165/1979 Zb.) považuje i činnosť spočívajúca vo vykupovaní ovocia od súkromných pestovateľov na kopaniciach. Poznámka: */ úplné znenie zákona pozri pod č. 42/1995 Z. z.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave svojím rozsudkom z 11. 9.1992 potvrdil rozhodnutie právneho predchodcu odporkyne z 10. 6. 1991, ktorým bola zamietnutá žiadosť navrhovateľky o pomerný starobný dôchodok, potom čo sa po vykonanom dokazovaní stotožnil so záverom predchodcu odporkyne, že navrhovateľka nesplnila podmienku pre priznanie nároku - dobu zamestnania 20 rokov. Na odvolanie navrhovateľky Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením z 25. 2. 1993 napadnutý rozsudok zrušil a vec vrátil prvostupňovému
MENU