Nájdené rozsudky pre výraz: zamietnutie návrhu na obnovu konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 21

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9 dokumentov
66 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pokiaľ súd bez nariadenia pojednávania zamietol návrh na obnovu konania z iného dôvodu než preto, že je neprípustný alebo podaný neoprávneným subjektom alebo oneskorený, odňal svojim postupom účastníkovi konania možnosť konať pred súdom v zmysle ustanovenia § 237 písm. f/ O.s.p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 85 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ H. V. , bývajúcej v K. , zastúpenej JUDr. R. M. , PhD., advokátom so sídlom v K. , 2/ mal. N. V. , narodenej X. , zastúpenej zákonnou zástupkyňou žalobkyňou 1/ , 3/ A. V. , bývajúceho v I., n.o., so sídlom v H. , zastúpeného opatrovníčkou V. Z. , bývajúcou v K. , právne zastúpenou JUDr. K. H. , advokátkou so sídlom v K. , proti žalo vanému I. S., bý vajúcemu vo
Právna veta: Občiansky súdny poriadok neupravuje osobitne postup súdu pri odstraňovaní nedostatkov návrhu na obnovu konania. Pokiaľ teda účastníkom konania podaný návrh na obnovu konania nemá vyššie uvedené náležitosti (niektorú z nich) alebo ak tieto náležitosti obsahuje, avšak v nezrozumiteľnej alebo neurčitej forme, ide o neúplné (vadné) podanie v zmysle § 43 ods. 1 O.s.p. V takom prípade súd účastníka vyzve, aby návrh na obnovu konania doplnil alebo opravil. Podľa § 43 ods. 1 O.s.p. má mať výzva súdu na doplnenie alebo opravu nesprávneho, neúplného alebo nezrozumiteľného podania formu uznesenia, v ktor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. L. M. , podnikajúceho pod obchodným menom M. , so sídlom v R. , zastúpeného JUDr. L. C. , advokátom so sídlom v R. , proti žalovanému Ing. J. R. , bývajúcemu v R. , zastúpenému JUDr. J. D. , advokátom so sídlom v R. , o obnovu konania Okresného súdu Rožňava sp. zn. 9 C 92/2006 , vedenej na Okresnom súde Rožňava pod sp. zn. 8 C 42/2012, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Kra
Právna veta: V konaní o návrhu na obnovu konania v štádiu do rozhodnutia o povolení obnovy konania alebo rozhodnutia o zamietnutí návrhu na obnovu konania nie je aplikovateľný čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v časti týkajúcej sa práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, pretože nejde o rozhodovanie o občianskom práve alebo záväzku a odstránenie stavu právnej neistoty v primeranej lehote právoplatným rozhodnutím vo veci. Právna istota už bola nastolená právoplatným rozhodnutím a trvá do prípadného povolenia obnovy konania.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 15. júna 2005 predbežne prerokoval sťažnosť P. S., B., ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 20 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Krajského súdu v Bratislave v konaní vedenom pod sp. zn. 29 Cb 285/94 a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v konaní vedenom pod sp. zn. 3 Obo 127/1997, a takto r o z h o d o l :
Právna veta: Pokiaľ ide o vyššie citované ustanovenie § 250b ods. 1 O.s.p., lehota ustanovená na podanie žaloby o preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu je lehotou prekluzívnou, a z hľadiska plynutia tejto prekluzívnej lehoty je dôležitý okamih podania návrhu na začatie konania. Podľa doterajšej súdnej praxe žaloba musí byť podaná v lehote 2 mesiacov so všetkými náležitosťami uvedenými v § 249 ods. 2 O.s.p. (okrem prípadu, ak pôjde o povinné zastúpenie v zmysle § 250a O.s.p.), keďže (R 58/2001) súd nevyhľadáva za účastníka konkrétne dôvody nezákonnosti rozhodnutia správneho orgánu, ktoré majú tvori ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžf/26/2013 7011200701 26.02.2014 JUDr. Jozef Hargaš ECLI:SK:NSSR:2014:7011200701.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci žalobcu: RELAX s.r.o., so sídlom Grunt č. 30, Medzev, IČO: 36 571 4
Právna veta: Z ustanovenia § 51 ods. 1 písm. a/ a b/ zák. č. 511/1992 Zb. vyplýva, že konanie ukončené právoplatným rozhodnutím okrem rozhodnutia, ktorým sa rozhodnutie zmenilo mimo odvolacieho konania (§ 53 ods. 3) a rozhodnutia o námietke (§ 50 ods. 3), sa obnoví na žiadosť účastníka konania alebo z úradnej moci, ak a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na výrok rozhodnutia a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia účastníka konania, b) rozhodnutie bolo vydané na základe dôkazov, ktoré sa ukázali ako nepravdivé, alebo rozhodnutie sa dosiahlo trestným činom. V p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžf /4/2012 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej , v právnej veci žalobcu: R., s.r.o., so sídlom G . č. X. , M ., IČO: X. , adresa na doručovanie J . X. , K ., proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovensk ej republiky , so sídlom Lazov ná ul.
Meritum obnova konania v konaní podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p., zastavenie konania podľa ust. § 250d ods. 3 O.s.p., zamietnutie návrhu na obnovu konania podľa ust. § 246c ods. 1 v spojení s ust. § 234 ods. 1, 2 O.s.p.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A. H. , bytom P., v zastúpení JUDr. J . K., advokát, N .. O . X. , M ., proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky , Pribinova 2 , Bratislava, o návrhu na obnov u konania, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave , č. k. 4S 206 /2011 - 23 zo dňa 11.11.2011 , jednoznačne, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnuté
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. , nar. X. , bytom v B. č. X. , proti žalovanému Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny , Bratislava, Župné námestie č. 5 -6, o návrhu na obnovu konania právoplatného rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 3. októbra 2007, sp. zn. 2S/301/2006, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajské ho súdu v Bratislave z 13. mája 2010, č.k. 1S 32/2010 -18, takto r o z h o d o l : Najvy
Meritum o obnovu konania
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Orange Slovensko a.s. , so sídlom Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270, v dovolacom konaní zastúpeného spoločnosťou Bobák, Bollová a spol., s.r.o. so sídlom Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava, za ktorú koná advokát, konateľ JUDr. Miroslav Bobák, proti odporkyni K. D. , bývajúcej v K. , v dovolacom konaní zastúpenej JUDr. Romanom Juríkom, PhD., advokátom so sídlom Rači
Meritum o obnovu konania
Najvyšší súd 8Cdo/70/2014 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Orange Slovensko a.s., so sídlom Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270, v dovolacom konaní zastúpeného spoločnosťou Bobák, Bollová a spol., s.r.o. so sídlom Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava, za ktorú koná advokát, konateľ JUDr. Miroslav Bobák, proti odporkyni K. D., bývajúcej v K., v dovolacom konaní zastúpenej JUDr. Romanom Juríkom, PhD., advokátom so sídlom Račiansk
MENU