Nájdené rozsudky pre výraz: zamietnutý návrh žalobcu na nariadenie predbežného opatrenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
22 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: vylučovacia žaloba
R 93/2018
Právna veta: Vylúčenia majetku (veci) z konkurznej podstaty úpadcu sa môže domáhať len osoba, ktorej majetok bol do súpisu zaradený. Vylučovacou žalobou je možné domáhať sa vylúčenia náhradného peňažného plnenia (finančného ekvivalentu) získaného správcom konkurznej podstaty za speňažený majetok z konkurznej podstaty len vtedy, ak ide o peňažné plnenie získané speňažením majetku zapísaného do konkurznej podstaty.

Úryvok z textu:
1. Okresný súd Bratislava I, ako súd prvej inštancie, rozsudkom č. k. 2Cbi/2/2010-137 zo dňa 12. 02. 2013 uložil žalovanému povinnosť vylúčiť z konkurznej podstaty úpadcu B. a. s. v konkurze, so sídlom Z., IČO: X., istinu 42.526,82 eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Súčasne rozhodol, že žalobca nemá nárok na náhradu trov konania a žalovaný je povinný zaplatiť trovy štátu vo výške 42,- eur na účet konajúceho súdu, rovnako do troch dní od právoplatnosti rozsudku. 2. Prvoinštančný súd v
Meritum o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia
Najvyšší súd Slovenskej republiky 6 Cdo 419/2013 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. K., bývajúceho v N., proti žalovanej CREDITORS s.r.o., so sídlom v Bratislave, Mozartova 27, IČO: 43 891 870, o zrušenie vyhlásenia opakovanej dobrovoľnej dražby, vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp.zn. 9 C 177/2011, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 24. októbra 2012 sp.zn. 9 Co 281/2012 rozhodol takto: Dovolacie konanie z a s t a v u j e . Žiaden
Meritum o neplatnosť dražby
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ L. T. a 2/ D. T., obaja bývajúci v S., obaja zastúpení JUDr. Z. K., advokátkou so sídlom v K., proti žalovaným so sídlom v K., 3/ M. M., naposledy bývajúcemu v M., t.č. na neznámom mieste, zastúpený opatrovníkom JUDr. Martinom Irchom, vyšším súdnym úradníkom Okresného súdu Trebišov, 4/ P. V., naposledy bývajúcemu v Z., t.č. na neznámom mieste, zastúpený opatrovníkom JUDr. Ma
Meritum nemajetková ujma
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J.J., bývajúceho v D.D. , zastúpeného JUDr . L. L. , advokátkou so sídlom V. V. , proti žalovaným 1/ JUDr. J.J., prokurátorovi O. P.P.O. , 2/ Mgr. D. D. , prokurátorovi O. P.P.O. , 3/ JUDr. G. G. , prokurátorovi O. P.P.O. , 4/ O. P.V.K. , 5/ M. M. , bývajúcemu vo V. V. , 6/ J.J., bývajúcemu v D. P.P. 7/ Ing. D. D. , bývajúcmu v C. C. o nemajetkovú ujmu , vede nej na Okresnom súd
Meritum nemajetková ujma
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 Cdo V 6/2010 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J.J., bývajúceho v D.D., zastúpeného JUDr. L.L., advokátkou so sídlom V.V., proti žalovaným 1/ JUDr. J.J., prokurátorovi O.P.P.O., 2/ Mgr. D.D., prokurátorovi O.P.P.O., 3/ JUDr. G.G., prokurátorovi O.P.P.O., 4/ O. P.V.K., 5/ M.M., bývajúcemu vo V.V., 6/ J.J., bývajúcemu v D. P.P. 7/ Ing. D.D., bývajúcmu v C.C. o nemajetkovú ujmu, vedenej na Okresnom súde Žiar nad Hronom pod sp.zn
Meritum o určenie neplatnosti právneho úkonu
Najvyšší súd 3 Cdo 60/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. K., bývajúceho v B., proti žalovanému M. M., bývajúcemu v B., o určenie neplatnosti právneho úkonu, vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 7 C 318/2010, na dovolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 28. februára 2011 sp. zn. 4 Co 65/2011, 4 Co 70/2011, takto rozhodol: Dovolanie o d m i e t a . Žalovanému nepriznáva náhradu trov dovolacieho kona
Meritum o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
Najvyšší súd 6 Cdo 245 /201 1 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu Ing. I. K. , bývajúceho v P.P. , zastúpeného JUDr. M. S., advokátom so sídlom v P., p roti žalovan ým: 1/ M. B. , bývajúcemu v B. , 2/ Ing. E. K. , bývajúcej v J., Č. , 3/ Š. Š., b ývajúcemu v P. a 4/ M. Š., bývajúcej v P., o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva , vedenej na Okresnom súde Považská Bystrica pod sp. zn. 10 C 74 /200 8, o dovolaní žalob cu pr
Meritum o určenie neplatnosti právneho úkonu
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. K. , bývajúceho v B. , proti žalovanému M. M. , bývajúcemu v B. , o určeni e neplatnosti právneho úkonu , vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 7 C 318/2010 , na dovolanie žalobcu proti uz neseniu Krajského súdu v Bratislave z 28. februára 2011 sp. zn. 4 Co 65/2011, 4 Co 70/2011, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Žalovanému nepriznáva náhrad
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5813202633 Dátum vydania rozhodnutia: 28. júna 2017 Meno a priezvisko: Mgr. Dušan Čimo Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:5813202633.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu I.P., trvale bytom v P., proti žalovaným 1/ W. D., trvale bytom ako žalobca, 2/ E. T., trvale bytom v G., 3/ W. D., tr vale bytom v G. a 4/ OVP ORAVA, s. r. o., so sídlom v Trstenej, Oravická 617/20, všetkým zastúpeným JUDr. P
MENU