Nájdené rozsudky pre výraz: zánik účasti spoločníka v spoločnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 25

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
37 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: zánik účasti spoločníka v spoločnostineúčasť na valnom zhromaždení
R 62/1996
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Súd zruší na návrh spoločníka jeho účasť v spoločnosti s ručením obmedzeným, ak nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby v spoločnosti zotrval. Dôvodom na zrušenie účasti spoločníka môže byť aj okolnosť, že nemohol ovplyvniť činnosť spoločnosti a v dôsledku konania ostatných spoločníkov dochádzalo k nevýhodnému predaju majetku spoločnosti a tým k ohrozeniu jej riadnej činnosti.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystici zamietol rozsudkom návrh na zrušenie účasti žalobcu v obchodnej spoločnosti K. s.r.o., so sídlom v T. Rozhodnutie odôvodnil tým, že nebola preukázaná diskriminácia žalobcu v spoločnosti. Žalobca nepreukázal, že ako konateľ spoločnosti by bol chcel usmerňovať obchodnú činnosť spoločnosti určitým smerom a ostatní spoločníci mu v tom bránili. Podľa spoločenskej zmluvy mohol žalobca zvolať aj valné zhromaždenie. Napokon samotná účasť v spoločnosti nemôže byť žalobcovi n
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Skutočnosť, že spoločník v spoločnosti s ručením obmedzeným nemá väčšinu hlasov potrebnú na presadenie svojej vôle proti vôli ostatných spoločníkov sama osebe nemôže byť dôvodom pre zrušenie jeho účasti v spoločnosti. Založenie inej spoločnosti niektorými spoločníkmi, i keď nie je porušením žiadnej povinnosti, môže v spoločnosti tak narušiť vzťahy medzi spoločníkmi a vyvolať nedôveru spoločníkov, ktorí sa na založení novej spoločnosti nepodieľajú, že od nich nie je možné spravodlivo žiadať, aby v spoločnosti zotrvali.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K., ako súd prvého stupňa, rozsudkom z 2. decembra 1999 vyhovel žalobe a zrušil účasť žalobcu ako spoločníka v obchodnej spoločnosti EP, s. r. o., so sídlom v K. Žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi na účet jeho zástupcu 3 110 Sk náhrady trov konania. V odôvodnení rozsudku uviedol, že prevažná časť spoločníkov spoločnosti založila 6. júla 1997, bez vedomia žalobcu, spoločnosť H, s. r. o., ktorej predmet činnosti je do značnej miery zhodný s predmetom činnosti žalovanej spoločn
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: I. Vyhlásenie konkurzu na majetok spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej je jediným spoločníkom, nemá za následok zrušenie účasti jediného spoločníka v takejto spoločnosti. II. Správca konkurznej podstaty nie je oprávnený v spoločnosti, v ktorej je úpadca jediným spoločníkom, rozhodnúť o výmene štatutárneho orgánu.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozhodnutím okresný súd rozhodol, že konkurzné konanie nezastavuje. V odôvodnení uviedol, že navrhovateľ obchodná spoločnosť R., s. r. o., zastúpená Ing. P. V., konateľom spoločnosti, sa návrhom zo dňa 22. 12. 2015 domáhal, aby súd vyhlásil na jeho majetok konkurz. Dňa 14. 01. 2016 bolo konkurznému súdu doručené späťvzatie návrhu na vyhlásenie konkurzu J. O., ktorý bol dňa 13. 01. 2016 rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti R., v. o. s., vymenovaný za konateľa spoločnosti R., s.
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným, nado-budnutý manželmi alebo jedným z nich za trvania manželstva a z prostriedkov patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, predstavuje majetok (hodnotu), ktorý sa v rámci konania o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov vyporiadava. Pri oceňovaní obchodného podielu v spoločnosti s ručením ob-medzeným v rámci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva sa vychádza z jeho stavu v dobe zániku tohto spoluvlastníctva, av-šak z obvyklej cen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd Žilina medzitýmnym rozsudkom z 1. júla 2004, č. k. 6 C 260/2002-132, určil, že „hodnota obchodných podielov, ktoré mal ku dňu právoplatnosti zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva účastníkov odpor­ ca v obchodných spoločnostiach, je predmetom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov - účastníkov". Krajský súd v Žiline, konajúci o odvolaní odporcu, rozsudkom z 23. februára 2005, sp. zn. 6 Co 274/04, potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa a vo výroku svojho rozsudku tiež
Kľúčové slová: vyrovnací podielobchodný podielprevod obchodného podielu
R 32/2002
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Právo na vyrovnací podiel spoločníkovi obchodnej spoločnosti nevznikne, ak jeho účasť v spoločnosti nezruší súd, alebo ak zo spoločnosti nie je vylúčený. Obchodný podiel v zmysle ustanovenia § 115 ods. 3 Obchodného zákonníka je možné previesť odplatne alebo bezodplatne.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Ž. rozsudkom z 28. septembra 2000, č. k. 19 Cb 785/99-103, žalobu žalobcu zamietol a o trovách konania rozhodol tak, že žalobcu zaviazal nahradiť ich žalovaným. Z odôvodnenia rozhodnutia súdu prvého stupňa vyplýva, že žalobca žalobou podanou 30. septembra 1999 domáhal sa proti žalovaným zaplatenia 1 006 000 Sk spolu so 17,6 %-ným úrokom z omeškania ročne od 30. septembra 1996 až do zaplatenia, a to spoločne a nerozdielne. Svoj nárok odôvodnil tým, že bol spoločníkom žalované
Kľúčové slová: absolútna neplatnosť právneho úkonuObchodný majetok
R 48/2005
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Samotné personálne prepojenie obchodných spoločností nie je protiprávne. Správanie sa týchto osôb však musí byť obvyklé, poctivé a spravodlivé. Tieto zásady spolu s ďalšími zásadami vymedzujú konanie zodpovedajúce dobrým mravom.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom zo 14. novembra 2002, sp. zn. 3 Obo 217/01, 3 Obo 299/01, 3 Obo 309/02, na odvolanie žalobcov zmenil rozsudok Krajského súdu v B. B. z 3. marca 2001, č. k. 43 Cb 22/98-283, ktorým bola žaloba zamietnutá tak, že kúpna zmluva zo 7. februára 1995 a nájomné zmluvy uzavreté dňa 14. októbra 1994, 18. feb­ ruára 1994 a 25. augusta 1995 medzi žalovanými sú neplatné. Na odvolanie žalobcu 1/ zrušil uznesenie súdu prvého stupňa, č. k. 43 Cb 22/98-300, týka­ júce
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Zmluva o prevode obchodného podielu je upravená v ustanovení § 115 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“), ktorý znie: „Zmluva o prevode obchodného podielu musí mať písomnú formu a podpisy na zmluve sa musia osvedčiť. Nadobúdateľ, ktorý nie je spoločníkom, v nej musí vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve, prípadne stanovám, ak boli prijaté. Prevodca ručí za splácanie vkladu nadobúdateľom tohto podielu.“ Z dikcie uvedeného ustanovenia vyplýva požiadavka písomnej formy zmluvy a zároveň požiadavka osvedčenia pravosti podpisov zmluvných strán. Zákon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Sžso/5/2016 Identifikačné číslo spisu: 6014201059 Dátum vydania rozhodnutia: 27.02.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Ďurišová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6014201059.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu J
Merito veci zaplatenie 102 727,96 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Obo/83/2012 Identifikačné číslo spisu: 8005201171 Dátum vydania rozhodnutia: 30.11.2012 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Pepelová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2012:8005201171.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. V. W., nar. XX. XX. XXXX, bytom Z. zastúpený advokáto
Merito veci Zrušujúce
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 2CdoGp/1/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5316206001 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Petríková ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:5316206001.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľovi H. U., zomrelom C. naposledy bývajúcom v A., ved
MENU