Nájdené rozsudky pre výraz: zánik živnostenského oprávnenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 80

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

12 dokumentov
178 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: zánik živnostenského oprávnenia
Právna veta: Zánik živnostenského oprávnenia má iba ten dôsledok, že fyzická osoba už nie je oprávnená vykonávať živnosť. Zánikom živnostenského oprávnenia nedochádza k zániku povinností fyzickej osoby, ktoré jej vznikli počas prevádzkovania živnosti, vrátane povinností, ktoré takej fyzickej osobe vznikli v spojení so zamestnávaním zamestnancov podľa pracovnej zmluvy.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Sžso/127/2015 2014200284 28. 06. 2016 JUDr. Viera Nevedelová ECLI:SK:NSSR:2016:2014200284.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A. S., nar. XY, štátny občan Poľskej republiky, bytom I., zastúpeného V4 Legal, s.r.o. so sídlom Tvrdého 783/4, Žilina, proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, Bratislava,
Kľúčové slová: zánik živnostenského oprávnenia
Právna veta: Zánik živnostenského oprávnenia má iba ten dôsledok, že fyzická osoba už nie je oprávnená vykonávať živnosť. Zánikom živnostenského oprávnenia však nedochádza k zániku povinností fyzickej osoby, ktoré jej vznikli počas prevádzkovania živnosti, vrátane povinností, ktoré takej fyzickej osobe vznikli v spojení so zamestnávaním zamestnancov podľa pracovnej zmluvy. Nedochádza preto ani k zániku zodpovednosti, ktoré takej fyzickej osobe ako zamestnávateľovi vznikli podľa predpisov sociálneho poistenia.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Sžso/128/2015 2013200691 13. 07. 2016 JUDr. Viera Nevedelová ECLI:SK:NSSR:2016:2013200691.2 Rozhodnutie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: B. D. S., nar. XY, bytom Y., zastúpeného spoločnosťou V4 Legal, s.r.o., Tvrdého 783/4, Žilina proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, Bratislava, o preskúmanie zákonnost
Právna veta: Zánik živnostenského oprávnenia má iba ten dôsledok, že fyzická osoba už nie je oprávnená vykonávať živnosť. Zánikom živnostenského oprávnenia nedochádza k zániku povinností fyzickej osoby, ktoré jej vznikli počas prevádzkovania živnosti, vrátane povinností, ktoré takej fyzickej osobe vznikli v spojení so zamestnávaním zamestnancov podľa pracovnej zmluvy.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 9Sžso /13 9/201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne : E. W. , nar. XY , štátna občianka Poľskej republiky, bytom L. , zastúpen á: V4 Le gal, s.r.o. so sídlom Tvrdého 783/4, 010 01 Žilina, proti žalovanej: Sociálna poisťovňa , ústredie , ul. 29. augusta č. 8 a 10, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej č. 73 27 -3/201 3-BA zo dňa 19 . augusta 201 3, o odvolaní žalovanej proti rozsu
Kľúčové slová: zánik živnostenského oprávnenia
Právna veta: Zánik živnostenského oprávnenia má iba ten dôsledok, že fyzická osoba už nie je oprávnená vykonávať živnosť. Zánikom živnostenského oprávnenia nedochádza k zániku povinností fyzickej osoby, ktoré jej vznikli počas prevádzkovania živnosti, vrátane povinností, ktoré takej fyzickej osobe vznikli v spojení so zamestnávaním zamestnancov podľa pracovnej zmluvy.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 9Sžso /47 /201 6 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne : E. S., nar. XY , štátna občianka Poľskej republiky, bytom B. , proti žalovanej: Sociálna poisťovňa , ústredie , Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej č. 84 32 -3/2014 -BA zo dňa 1 4. marca 2014 , o odvolaní žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Trnave zo dňa 23. februára 201 6, č. k. 14S/ 1
Kľúčové slová: zánik živnostenského oprávnenia
Právna veta: Zánik živnostenského oprávnenia má iba ten dôsledok, že fyzická osoba už nie je oprávnená vykonávať živnosť. Zánikom živnostenského oprávnenia však nedochádza k zániku povinností fyzickej osoby, ktoré jej vznikli počas prevádzkovania živnosti, vrátane povinností, ktoré takej fyzickej osobe vznikli v spojení so zamestnávaním zamestnancov podľa pracovnej zmluvy. Nedochádza preto ani k zániku zodpovednosti, ktoré takej fyzickej osobe ako zamestnávateľovi vznikli podľa predpisov sociálneho poistenia.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Sžso/26/2016 2014200674 28. 09. 2016 JUDr. Judita Kokolevská ECLI:SK:NSSR:2016:2014200674.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: X. N., nar. XY, bytom L., proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29. augusta č. 8-10, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej zo 14. marca 2014 č. 8442-6/2014-BA, o odvolan
Meritum Dane
Právna veta: Súkromný podnikateľ zapísaný v obchodnom registri, ktorý bol na vlastnú žiadosť ku dňu 31.12.1992 vymazaný z obchodného registra, ako daňovník nezanikol, zmenil sa iba jeho daňový režim. Pojem zánik daňovníka nemožno zamieňať so zánikom tej ktorej daňovej povinnosti. V prípade včas podaného daňového priznania správca dane nie je oprávnený zvýšiť daňovému subjektu dôchodkovú daň a daň z objemu miezd za rok 1992 o maximálne zvýšenie, t. j. až o 10 %, pričom maximálne zvýšenie oboch daní správca dane je povinný odôvodniť.

Úryvok z textu:
Žalovaný zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Levice Č.43/1993-DD zo dňa 17.6.1993, č.j.623/22/4913/93, ktorým bola vyrúbená dôchodková daň a daň z objemu miezd za rok 1992 vrátane zvýšenia dane v celkovej sume 8,141 760 Sk. Podľa odôvodnenia žalobcovi bola zvýšená za rok 1992 vyrúbená daň dôchodková, ako aj daň z objemu miezd o 10 % v zmysle § 67 zák.č. 511/ 1992 Zb. z dôvodu, že žalobca podal daňové priznanie až dňa 15. 2. 1993, hoci daňové priznanie mal podať do ko
Právna veta: Zánik živnostenského oprávnenia má iba ten dôsledok, že fyzická osoba už nie je oprávnená vykonávať živnosť. Zánikom živnostenského oprávnenia však nedochádza k zániku povinností fyzickej osoby, ktoré jej vznikli počas prevádzkovania živnosti, vrátane povinností, ktoré takej fyzickej osobe vznikli v spojení so zamestnávaním zamestnancov podľa pracovnej zmluvy. Nedochádza preto ani k zániku zodpovednosti, ktoré takej fyzickej osobe ako zamestnávateľovi vznikli podľa predpisov sociálneho poistenia. Ustanovenie § 7 zákona č. 461/2003 Z.z. neupravuje otázku zániku zodpovednosti v oblasti sociálneh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej repu bliky v právnej veci žalobcu : J. B. , nar. XY , by tom K. , štátneho občana Poľskej republiky, proti žalovanej : Sociálnej poisťovni , ústredi u, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8-10, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalova nej č. 8401 -3/2014 -BA zo dňa 31. marca 201 4, o odvolaní žalovanej proti rozsud ku Krajského súdu v Trnave č. k. 20S/63/2014 -50 zo dňa 23. februára 2016 takto
Kľúčové slová: zánik živnostenského oprávneniapovinné poistné odvádzať
Právna veta: Zánik živnostenského oprávnenia má iba ten dôsledok, že fyzická osoba už nie je oprávnená vykonávať živnosť. Zánikom živnostenského oprávnenia však nedochádza k zániku povinností fyzickej osoby, ktoré jej vznikli počas prevádzkovania živnosti, vrátane povinností, ktoré takej fyzickej osobe vznikli v spojení so zamestnávaním zamestnancov. Nedochádza preto ani k zániku zodpovednosti, ktoré takej fyzickej osobe ako zamestnávateľovi vznikli podľa predpisov sociálneho poistenia.aj po zániku jeho živnostenského oprávnenia v súlade s § 173 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. ako fyzická osoba, o ktor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2014200823 Dátum vydania rozhodnutia: 20. júna 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Ďurišová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:2014200823.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: R. P., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom B., Poľská republika, zastúpený: V4 Legal, s.r.o., so sídlom Tvrdéh o 783/4, 010 01 Žilina, proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, Bratislav
Právna veta: Ustanovenie § 21 ods. 4 písm. b/ zákona o sociálnom poistení nemožno vykladať striktne a rozhodnúť o zániku poistenia pri akomkoľvek zániku živnostenského oprávnenia, bez zohľadnenia okolností, ktoré nasvedčujú, že fyzická osoba je bez prerušenia držiteľom živnostenského oprávnenia.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 9Sž so /49 /2014 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Judity Kokolevskej v právnej veci žalobcu RNDr. I. Z. , CSc., občana Slovenskej republiky bytom ul. X. proti žalovanej Sociálnej poisťovni, ústrediu , Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava o preskúmanie zákonnosti r ozhodnutí žalovanej č. 5675 -6/2012 -B
MENU