Nájdené rozsudky pre výraz: zápis do obchodného registra

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 334

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

151 dokumentov
1760 dokumentov
17 dokumentov
34 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Dovolanie podané v elektronickej forme v predmetnej veci nebolo spísané a podpísané osobou advokáta, ako to vyžaduje znenie ustanovenia § 429 ods. 1 C.s.p., ale advokátskym koncipientom. Predmetné konštatovanie platí aj v prípade, že súčasťou dovolania podaného v elektronickej forme je aj jeho naskenovaný text vyhotovený v písomnej forme, a to aj vtedy, ak takýto sken obsahuje aj vlastnoručný podpis advokáta (ako tomu bolo aj v rozhodovanej veci). 10.4. Pre identifikáciu osoby, ktorá dovolanie podané v elektronickej forme spísala a podpísala, je rozhodujúci kvalifikovaný elektronický pod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Obdo/96/2019 1117219771 27. novembra 2019 JUDr. Jana Veselá Zemaníková ECLI:SK:NSSR:2019:1117219771.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v registrovej veci zapísanej osoby Carlton Property, s. r. o., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 3, Bratislava, IČO: 36 860 492, zastúpenej Advokátskou kanceláriou RELEVANS s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, Bratislava,
Právna veta: Pripomenul, že registrové konanie podľa zákona o obchodnom registri nie je súdnym konaním ale je inou činnosťou súdu, pri ktorej sa nevydáva rozhodnutie v zmysle Občianskeho súdneho poriadku, ale vykonáva sa len registrácia údajov, a teda nie je možné, aby táto registrácia bola napadnutá zo strany generálnej prokuratúry dovolaním. Ani pred účinnosťou a po účinnosti zákona o obchodnom registri nebolo možné, aby súd v konaní o zhode rozhodol o neplatnosti valného zhromaždenia, prípadne vykonal výmaz výšky základného imania, splatenia základného imania a počte, druhu a menovitej hodnote akc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členov senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Dariny Ličkovej, v právnej veci: S., a.s., J.X., P., IČO: X., v konaní o dosiahnutie zhody medzi zápisom v obchodnom registri a skutočným stavom na základe podnetu akcionára spoločnosti P. I., bytom C.X., L., o mimoriadnom dovolaní Generálneho prokurátora Slovenskej republiky zo
Právna veta: Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva pre všetky právnické osoby. Všetky subjekty, ktoré sú povinné viesť účtovníctvo, sa považujú za účtovné jednotky. Povinnosť viesť účtovníctvo sa na účtovné jednotky vzťahuje odo dňa ich vzniku, t. j. v prípade právnickej osoby odo dňa jej zápisu do obchodného registra do dňa jej zániku, t. j. do výmazu z obchodného registra. Neobstojí preto tvrdenie veriteľa o nehospodárnosti vynaloženia nákladov, spojených s uvedenou činnosťou. Suma, predstavujúca náklady na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Obo 58/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci úpadcu: P. , a.s., Ž., na odvolanie veriteľa S., a.s. B. proti rozvrhovému uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici, č. k. 39 -24 K 120/02 -Že -844 zo dňa 23. apríla 2010, takto r o z h o d o l: Rozvrhové uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutej časti p o t v r d z u j e. O d ô v o d n e n i e: Súd prvého stupňa napadnutým rozvrhovým uznesením rozhodol tak, že
Právna veta: V konaní o splnenie povinnosti vyplývajúcej zo spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným je pasívne legitimovaná spoločnosť, ktorá má požadovanú povinnosť splniť a nie konateľ (konatelia) tejto spoločnosti.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zamietol návrh, ktorým sa navrhovateľ domáhal, aby odporcovi bola uložená povinnosť podať návrh na zápis zmien v obchodnom registri, týkajúcich sa spoločnosti s ručením obmedzeným J. N. M., v súlade so spoločenskou zmluvou zo dňa 5. decembra 1991, rozhodnutím o rozčlenení vkladu zo dňa decembra 1991, zmluvy o prevode vkladu a pristúpení k spoločnosti. V odôvodnení uviedol, že spoločnosť s ručením obmedzeným J. N. M. bola založená spoločenskou zmluvou zo d
Kľúčové slová: zánik spoločnostivýmaz zápisu z obchodného registra
Právna veta: V súlade s § 68 Obchodného zákonníka zánik spoločnosti má dve etapy. V prvej etape sa spoločnosť zrušuje niektorým zo zákonom stanovených spôsobov a v druhej etape zaniká ku dňu zápisu jej výmazu do Obchodného registra. Až do dňa výmazu trvá obchodná spoločnosť ako právnická osoba a môže teda svojimi vlastnými úkonmi nadobúdať práva a povinnosti a má aj procesnú spôsobilosť.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací, v právnej veci žalobcov: zhromaždenia spoločnosti Lamačská s. r. o. z 20. 04. 2004, o dovolaní žalobcov proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 28. marca 2007 č. k. 2 Obo 58/2007-406, rozhodol t a k t o : Uznesenie odvolacieho súdu z r u š u j e . O d ô v o d n e n i e : Krajský súd v Bratislave rozsudkom zo 14. februára 2006 č. k. 9 Cbs 90/2004-307 určil ne
Právna veta: Výrok uznesenia o zápise do obchodného registra musí obsahovať všetky skutočnosti, ktoré majú byť podľa príslušných zákonných ustanovení zapísané. Podľa § 200b O. s. p. sa vo výroku uznesenia uvedie deň zápisu. Právnické osoby vznikajú dňom, ku ktorému boli zapísané do obchodného registra. Obchodný zákonník, ani iný právny predpis neustanovuje, že predmetom zápisu má byť deň vzniku právnickej osoby.

Úryvok z textu:
Predseda obchodného kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na podnet Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky podal podľa ČI. 9 ods. 2 Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky návrh na zaujatie stanoviska k nejednotnej praxi súdov pri vykonávaní zápisu do obchodného registra. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky listom z 9. decembra 1993 č. 12033/93-50 upozornilo Najvyšší súd Slovenskej republiky, že registrové súdy uvádzajú nejednotné vo výroku uzne
Právna veta: Ak valné zhromaždenie akciovej spoločnosti rozhodlo o znížení základného imania (§ 211 až 215 Obchodného zákonníka), ale zníženie nebolo zapísané do obchodného registra (§216 Obchodného zákonníka), pri rozhodovaní o ďalšom znížení nemožno vychádzať zo stavu takto zníženého imania a rozhodnutie valného zhromaždenia o ďalšom znížení nemožno zapísať do obchodného registra (§ 213 ods. 4 Obchodného zákonníka.)

Úryvok z textu:
Obvodný súd Bratislava 1 na návrh a.s. STC so sídlom v B., ktorý bol doručený súdu 10. mája 1993 a ďalší návrh doručený súdu 25. januára 1994, povolil zápis rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti z 21. januára 1994 o zmene stanov a o znížení základného imania zo 145,200 000 Sk na 126,000 000 Sk do obchodného registra v odd. Sa vo vložke č. 346/B. Zápis povolil uznesením z 26. apríla 1994. Proti uzneseniu podal generálny prokurátor Slovenskej republiky podlá čl. III ods. 1 písm. i) zákona
Právna veta: Právnická osoba, ktorá má organizačnú zložku zapísanú ako odštepný závod v obchodnom registri, sa i v spore, ktorý sa týka tohto odštepného závodu, označuje ako účastník konania uvedením obchodného mena. Právnym dôsledkom zriadenia organizačnej zložky a jej zápisu do obchodného registra je vznik oprávnenia konať v mene podnikateľa voči tretím osobám. Odštepný závod musí v obchodnom styku používať obchodné meno podnikateľa a dodatok, že sa jedná o odštepný závod, pretože napriek zápisu do obchodného registra nezískava právnu subjektivitu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Obo 50 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v práv nej veci žalobcu: S.S. a. s., so sídlom T. , IČO: X. , zast. advokátom Mgr. Ing. Ľ. N. , A. proti žalovanému: 1/ R. , spol. s r. o., so sídlom C. , IČO: X. a 2/ U. E. , spol. s . r. o., so sídlom P. , IČO: X. , zast. advokátom JUDr Š. B. , so sídlom F., o zaplatenie 215 760,47 eur ( 6 500 000, -- Sk ) s prísl. zo zmenky, na odvolanie žalovaného v 2. rade proti uzneseniu Krajského
Kľúčové slová: písomný súhlas správcu daneobchodný register
R 31/1994
Právna veta: Návrh na zápis do obchodného registra musí byť doložený listinami o skutočnostiach, ktoré sa majú do registra zapísať, ako aj dokladmi, ktoré na jeho vykonanie vyžadujú osobitné predpisy. Listinou, ktorú musí predložiť žiadateľ súčasne so žiadosťou o výmaz, je aj písomný súhlas správcu dane.

Úryvok z textu:
Poľnohospodárske družstvo H. O. ako právny nástupca Jednotného roľníckeho družstva K. so sídlom v H. O. podalo 21. januára 1993 návrh na výmaz z obchodného registra. Obvodný súd Bratislava 1 uznesením z 26. apríla 1993 sp. zn. Dr 1202/Z zapísal do obchodného registra výsledok transformácie PoPnohospodárskeho družstva K., H. O. a povolil jeho výmaz z obchodného registra. Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor Slovenskej repu
MENU