Nájdené rozsudky pre výraz: zápis práv k nehnuteľnostiam

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 284

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

24 dokumentov
2241 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: naliehavý právny záujemzáznam zápisu práv k nehnuteľnostiam
R 61/2007
Právna veta: Naliehavý právny záujem na určení neplatnosti zmluvy o prevode nehnuteľnosti nie je daný, ak sa práva k nehnuteľnosti dotýka ďalšia právna zmena v zmysle § 34 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

Úryvok z textu:
Okresný súd Trnava rozsudkom z 25. marca 2004, č. k. 17 C 109/98-532, určil, že rozdeľovacia zmluva z 5. febrára 1974 registrovaná Štátnym notár­ stvom v Trnave pod číslom R I 83/74, kúpna zmluva zo 4. júla 1980 registro­ vaná Štátnym notárstvom v Trnave pod číslom R I 550/80, darovacia zmlu­ va z 30. júla 1990 registrovaná Štátnym notárstvom v Trnave pod číslom R I 2584/90 a darovacia zmluva z 20. novembra 1991 registrovaná Štátnym notárstvom v Trnave pod číslom R I 2696/91 sú neplatné. Odporco
Právna veta: Orgán katastra postupoval v rozpore so zásadou priority zápisov, ustanovenou v § 41 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (katastrálny zákon), keď rozhodol o povolení vkladu na základe návrhu na vklad, ktorý bol doručený orgánu katastra ako druhý v poradí, pričom o návrhu, ktorý bol doručený orgánu katastra ako prvý v poradí a týkal sa totožnej nehnuteľnosti, nebolo právoplatne rozhodnuté.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišo vej a z členiek JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalobcov : 1. M. R. , bytom M. C. č. 65, B. B. , 2. D. R. , bytom M. C. č. 65, B. B. , obaja zastúpení JUDr. Ľ. B. , advokátkou, K. č. 4, B. B. , proti žalovanému: Úrad geodézie, kartografie a kat astra Slovenske
Právna veta: Z citovaných ustanovení je zrejmé, že správa katastra musí o návrhu na vklad rozhodnúť podľa skutkového a právneho stavu existujúceho v čase rozhodnutia o návrhu na vklad, ako to bolo v prejednávanom prípade. Pri rozhodovaní o tomto návrhu (teda po jeho podaní až do rozhodnutia o ňom), musí správa katastra skúmať, či tu nastali skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu, resp. ktoré bránia návrhu na vklad (pričom katastrálny zákon tu odkazuje tiež na exekučný poriadok). Ak sa počas tohto konania začne exekúcia predajom nehnuteľností (pričom v katastrálnom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. J. Zemkovej PhD. a sudcov JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Ivana Rumanu v prá vnej veci navrhovateľ ky : J. S. bytom P., Č. , právne zastúpenej advokátom JUDr. O. V. , so sídlom K. , V. ,K, proti odporcovi : Správa katastra Veľký Krtíš , Komenského 3, Veľký Krtíš , za účasti : P. S., P., Č. , o pr eskúmanie zákonnosti rozhodnutia a po
Právna veta: Katastrálny zákon zakotvuje tri druhy zápisov vecných a iných práv k nehnuteľnostiam do katastra (vklad, záznam a poznámku), pričom každý z týchto právnych inštitútov má iné právne účinky. V súlade s platnou právnou úpravou v Slovenskej republike sa k nadobudnutiu vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam vyžadujú dva úkony. Prvým úkonom je uzavretie právneho úkonu medzi účastníkmi konania (napr. podľa Občianskeho a obchodného zákonníka), ktorý predstavuje tzv. titul nadobudnutia práva podľa hmotného práva. Ďalším úkonom je rozhodnutie správy katastra, ako správneho orgánu podľa k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Ľuboša Szigetiho a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci navrhovateľa: P., s.r.o., B., zastúpeného advokátom JUDr. D. R., K., B., proti odporkyni: S. K. L., M. R., L., za účasti M. K., bytom R., H., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporkyne zo dňa 29. mája 2007, č. V 1025/200
Právna veta: Katastrálny zákon v právnej norme § 4 ods. 1 ustanovuje, že práva k nehnuteľnostiam sa do katastra zapisujú vkladom práv k nehnuteľnostiam do katastra (ďalej len "vklad"), záznamom práv k nehnuteľnostiam do katastra (ďalej len "záznam") a poznámkou o právach k nehnuteľnostiam v katastri (ďalej len "poznámka"). Inštitút vkladu je založený na základe konštitutívnosti, čo znamená, že zmluvné vecné práva k nehnuteľnostiam vznikajú, menia sa a zanikajú vkladom do katastra. Vkladové konanie ako návrhové správne konanie sa začína na návrh účastníka konania, pričom katastrálny zákon zakotvuje j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Sžo 206/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Jaroslavy Fúrovej v právnej veci navrhovateľa Š.P., zastúpeného JUDr. M.S., advokátom, proti odporkyni Správe katastra Čadca, za účasti účastníkov konania 1/ J.A., 2/ I.J, 3/ A.N., 4/ V.G. a 5/ A.T., vo veci preskúmania rozhodnutia odporkyne č. V-45/2008 z 22.
Právna veta: Vykonanie zápisu záznamom podľa § 34 a nasl. zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) má v katastri evidenčný charakter, ktorý súčasne nemá vplyv na vznik, zmenu ani zánik práva k nehnuteľnosti (§ 5 ods. 2 katastrálneho zákona.)

Úryvok z textu:
Podanou žalobou žiadal žalobca zrušiť rozhodnutie žalovaného, ktorým potvrdil rozhodnutie Krajského úradu katastra zo dňa 30. augusta 2001, ktorým bola potvrdená správnosť rozhodnutia o vykonaní zápisu záznamom do katastra nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. S. m., v podiele 1/2. Žalobca tvrdil, že postup žalovaného nebol správny, keď vykonal zápis záznamom, pretože osvedčenie, na základe ktorého bol vykonaný zápis, nebol Okresný úrad B. oprávnený vydať, toto navyše nespĺňalo podmienky zákona
Právna veta: Pre posúdenie otázky, či prokurátor mohol v danom prípade podať protest proti opatreniu správneho orgánu- záznamu Z-547/04 po uplynutí viac ako troch rokov (v danom prípade po viac ako siedmich rokoch od jeho vykonania), je podstatné vyriešenie otázky, či záznam podľa § 5 ods.2 zákona o katastri nehnuteľností má povahu rozhodnutia správneho orgánu, ktoré zakladá, mení alebo zrušuje oprávnenia a povinnosti fyzických alebo právnických osôb alebo ktorým môžu byť práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb priamo dotknuté. Záznamové konanie je administratív ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Sžr/45/2013 8011200947 29.04.2015 JUDr. Viera Nevedelová ECLI:SK:NSSR:2015:8011200947.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci žalobcu: Družstvo Rovnosť Mestisko, IČO: 31 687 229, so síd
Právna veta: Kataster slúži ako aj informačný systém, najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam, na daňové účely a poplatkové účely, na oceňovanie nehnuteľností, pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, na tvorbu a ochranu životného prostredia, na ochranu nerastného bohatstva, na ochranu národných kultúrnych pamiatok a ostatných kultúrnych pamiatok ako aj chránených území a prírodných výtvorov a budovanie ďalších informačných systémov o nehnuteľnostiach (§ 2 katastrálneho zákona). V zmysle § 5 ods. 1 katastrálneho zákona vklad je úkon správy katastra; vkladom vzniká, mení sa alebo zaniká právo k nehnut ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov JUDr. Ľuboša Szigetiho a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci navrhovateľa: l/ D. B. S a.s. 2/ Ing. P. P., 3/ Ing. M. P., proti odporcovi: Správa katastra L., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu č. V 2850/2007-10 zo dňa 21. septembra 2007, o odvolaní navrhovateľa v 1. a 3. rade proti
Právna veta: Katastrálny zákon v právnej norme § 4 ods. 1 ustanovuje, že práva k nehnuteľnostiam sa do katastra zapisujú vkladom práv k nehnuteľnostiam do katastra. Inštitút vkladu je založený na základe konštitutívnosti, čo znamená, že zmluvné vecné práva k nehnuteľnostiam vznikajú, menia sa a zanikajú vkladom do katastra. Okresný úrad odbor katastrálny je ako orgán štátnej správy súčasťou výkonnej moci štátu a je v jeho kompetencii rozhodovať, či sú splnené podmienky na povolenie zápisu práv k nehnuteľnostiam do katastra na základe vkladu práv viažucich sa k nehnuteľnostiam. Vkladové konanie ako návrhové ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžr/13/2014 3012200828 28.01.2015 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2015:3012200828.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci navrhovateľov: v 1. rade K., rod. R., bytom F. a v 2. rade
MENU