Nájdené rozsudky pre výraz: zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 63

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
225 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Na zdôraznenie správnosti rozhodnutia odvolací súd poukazuje na skutočnosť, že v zmysle § 58 ods. 1 vyhlášky č. 149/1988 Zb., nebolo možné navrhovateľovi započítať dobu od 30. septembra 1992 do 31. decembra 2003, lebo v uvedenej dobe bol navrhovateľ vo výkone trestu odňatia slobody a nebol zaradený na pravidelný výkon prác, nepripravoval sa na budúce povolanie štúdiom alebo predpísaným výcvikom. Z uvedeného dôvodu nebol podľa vtedy platnej právnej úpravy dôchodkovo zabezpečený, a teda uvedené obdobie nie je možné považovať ani v zmysle § 255 zákona o sociálnom poistení za obdobie dôchodkového ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7So/211/2011 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci navrhovateľa S. F., bytom v K., Š., č. X., proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave, Ul. 29. aug
Kľúčové slová: zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
Právna veta: Predovšetkým treba uviesť, že zákon č. 573/2005 Z. z., ktorým bol zmenený zákon o službách zamestnanosti, neobsahuje prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006, o úprave postupu správnych orgánov pri rozhodovaní o žiadostiach o zaradenie do evidencie tých uchádzačov o zamestnanie, ktorí boli vyradení z tejto evidencie na vlastnú žiadosť podľa § 36 ods. 1 písm. m) účinného do 31. decembra 2005 a lehota stanovená v týchto rozhodnutiach ešte neuplynula. Tým že došlo k skráteniu lehoty, ktorej uplynutie je potrebné na znovu zaradenie uchádzača o zamestnanie do evidencie zo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci žalobcu J. F. bytom v Bratislave, Jégého ul. č. X., zastúpeného JUDr. B. B., advokátom v B.., proti žalovanému Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom v Bratislave, ul. Špitálska č. 8, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia o zaradení do evidencie uchá
Právna veta: Pokiaľ ide o judikatúru nielen k pojmom bydlisko, či pobyt, ale aj k prístupu a vykladaniu ZN a VkZN v častiach, ktoré sa týkajú prerokúvanej veci, odvolací súd odkazuje napr. na rozsudok ESD vo veci C- 90/97 Robin Swaddling c/a Adjudication Commisioner z 25. februára 1999, ktorého výrok znel nasledovne: „Článok 10a Nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva, vo svojej upravenej a aktualizovanej verzii Nariadením Rady (EHS) č. 2001/83 z 2. júna 1983, tak ako bolo upravené Nariadením ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Sžso/36/2013 Identifikačné číslo spisu: 5012200838 Dátum vydania rozhodnutia: 09.04.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:5012200838.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr.
Právna veta: Podľa základného pravidla obsiahnutého v čl. 61 ods. 1 a 2 základného nariadenia sa doby poistenia v nezamestnanosti dosiahnuté podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek členského štátu zohľadnia ako keby boli dosiahnuté podľa slovenských právnych predpisov v prípade, že daná osoba bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie ukončila doby poistenia dosiahnuté podľa slovenských právnych predpisov. Z dôvodu, že žalobkyňa takto doby poistenia podľa slovenských právnych predpisov bezprostredne pred jej zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nedosiahla, bolo potr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7Sžso/5/2012 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Marianny Reiffovej a JUDr. Júlie Horskej, v právnej veci žalobkyne M. S., bytom v K., H. ul. č. X., zastúpenej JUDr. Annou Lacovou, advokátkou so sídlom v Košiciach
Právna veta: Na účely zákona č. 5/2004 Z.z. sa za samostatne zárobkovo činnú osobu považuje aj fyzická osoba, ktorá prevádzkuje živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len „Živnostenský zákon“), ktorý živnosť definuje ako sústavnú činnosť prevádzkovanú podnikateľom samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a podmienok ustanovených týmto zákonom. Živnostenské oprávnenie (oprávnenie prevádzkovať živnosť) vzniká fyzickej osobe zásadne v deň ohlásenia živnosti živnostenskému úradu (§ 10 ods. 1 Živnostenského zákona) a zaniká dňom uvedeným v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Sžso/27/2016 Identifikačné číslo spisu: 1014200563 Dátum vydania rozhodnutia: 23.08.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Ďurišová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1014200563.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu
Právna veta: Správne orgány mali pri hodnotení žiadosti žalobcu o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie zohľadniť dôvody uvádzané žalobcom, pre ktoré je naďalej spoločníkom v predmetnej obchodnej spoločnosti.Je potrebné rešpektovať, že zaradenie a vedenie evidencie uchádzačov nie je iba formálna záležitosť, ale jej primárnym účelom je sprostredkovať uchádzačovi vhodné zamestnanie a umožniť mu opätovne sa zaradiť do pracovného procesu na trhu práce. Snaha o získanie sprostredkovaného zamestnania tak vyjadruje zmysel a účel zákona o zamestnanosti, lebo môže viesť k tomu, že uchádzač získa zamestnan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 9Sžso/49/2016 Identifikačné číslo spisu: 1014202195 Dátum vydania rozhodnutia: 29.11.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Nevedelová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1014202195.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu
Právna veta: Pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti v zmysle § 72 Obchodného zákonníka prešla na likvidátorku, ktorá je oprávnená robiť len úkony smerujúce k zániku spoločnosti. Z toho dôvodu žalobca z pozície spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným v likvidácii nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. Účasť žalobcu v spoločnosti v likvidácii preto už nemožno považovať za zamestnanie na účely zákona o službách zamestnanosti (§ 6 ods. 1). Žalobcu je z toho dôvodu potrebné považovať za uchádzača o zamestnanie podľa § 6 ods. 2 písm. b/ zákona o službách zamestnanosti. Vzhľadom na to n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 9Sžso/38/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Márie Usačevovej, v právnej veci žalobcu: I., bytom Ž. č. X., K., zastúpeného JUDr. Danicou Holováčovou,
Právna veta: Podľa preskúmavaného rozhodnutia pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie žalobkyňa nedosiahla doby poistenia v nezamestnanosti v zmysle slovenskej legislatívy. Z uvedeného dôvodu by bolo možné zohľadniť dobu poistenia v nezamestnanosti dosiahnutú na území V.B. do celkovej doby poistenia v nezamestnanosti v súlade s čl. 61 ods. 1 základného nariadenia, len v prípade preukázania pevných väzieb a bydliska na území Slovenskej republiky počas výkonu posledného zamestnania na území V.B.. Potom, ako žalovaná (vrátane prvostupňového správneho orgánu) posúdila zachovanie väzieb žalobk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4Sžso/1/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Milana Moravu a JUDr. Jarmily Urbancovej, v právnej veci žalobkyne: Mgr. A., bytom B., právne zast. JUDr. J., advokátom, H., proti žalovanej: Sociál
Kľúčové slová: doba nezamestnanostidoba zamestnania
R 16/2002
Právna veta: Podľa § 6 ods. 3 vyhlášky č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov sa doba nezamestnanosti preukazuje potvrdením príslušného štátneho orgánu, ktorý občana viedol v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Ak občan podmienky pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie spĺňal, potom skutočnosť, že ho príslušný štátny orgán v tejto evidencii neviedol, lebo o jeho žiadosti ešte nerozhodol, mu nemôže byť v neprospech.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Krajský súd v T. rozsudkom z 1. decembra 1998 (v znení opravného uznesenia z 15. decembra 1998) potvrdil rozhodnutia odporkyne z 5. novembra 1997, v spojení s rozhodnutiami z 23. januára 1998 a z 27. mája 1998 a rozhodnutie z 2. júna 1998, ktorými bol navrhovateľovi priznaný a upravený starobný dôchodok od 1. marca 1997 na sumu 4 287 Sk mesačne vrátane úpravy jeho výšky podlá zákona č. 376/1996 Z. z. o úprave dôchodkov priznaných v roku 1997 a o zmene niektorých predpisov a zvýše
Právna veta: Nárok na peňažnú dávku počas vzdelávania a prípravy na trh práce a počas prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím podľa § 48b zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov2môže vzniknúť len vtedy,ak je žiadateľ o dávku súčasne občanom so zdravotným postihnutím, je občanom, zaradeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie (§ 6 ods. 2 zákona) a jeho zaškolenie alebo príprava na prácu sa vykonáva vo vzdelávacom zariadení, na pracovisku jeho zamestnávateľa alebo v chránenej dielni alebo na chr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7Sžso/66/2011 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Marianny Reiffovej v právnej veci žalobcu J. B., narodeného X., bytom P., V. ul. č. X., proti žalovanému Ústredie práce, sociálnych vecí a rod
MENU