Nájdené rozsudky pre výraz: zaradenie veci do súpisu konkurznej podstaty

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Majetkom podliehajúcim konkurzu je konkurzná podstata, ktorú tvoria veci, byty a nebytové priestory, práva a iné majetkové hodnoty (ďalej len „majetok“), ktoré patrili dlžníkovi v deň vyhlásenia konkurzu a majetok, ktorý dlžník nadobudol počas konkurzu, ako aj majetok, ktorým dlžník zabezpečil svoj majetok. Podľa § 19 ods. 1 ZKV, ak sú pochybnosti, či vec patrí do podstaty, zapíše sa do súpisu podstaty s poznámkou o nárokoch uplatnených inými osobami s poznámkou o iných dôvodoch, ktoré spochybňujú zaradenie veci do súpisu. Podľa § 19 ods. 2 ZKV, súd uloží tomu, kto uplatňuje, že vec sa nemala ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: I., zastúpenej I., L., proti žalovanej: J., 040 01 Košice, správca konkurznej veci úpadcu K., o vylúčenie veci z konkurznej podstaty úpadcu, na odvolanie žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. k. 15Cb/276/2001-210 zo dňa 1. júla 2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Košiciach č. k. 15Cb/276/2001 zo d
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona o konkurze a vyrovnaní č. 328/1991 Zb. v platnom znení (ďalej len ZKV) majetok podliehajúci konkurzu, tvorí konkurznú podstatu. Podľa § 19 ods. 1 ZKV, ak sú pochybnosti, či vec patri do podstaty, zapíše sa do súpisu podstaty s poznámkou o nárokoch uplatnených inými osobami alebo s poznámkou o iných dôvodoch, ktoré spochybňujú zaradenie vecí do súpisu. Súd uloží tomu, kto uplatňuje, že sa vec nemala do súpisu zaradiť, aby v lehote určenej súdom podal žalobu proti správcovi na súde, ktorý vyhlásil konkurz. V prípade, že žaloba nie je podaná včas, predpokladá s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Beaty Miničovej a členiek JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Jany Hullovej, v právnej veci žalobcu J. G. , Š., právne zast. JUDr. M. B. , advokátom, P., proti žalovanému JUDr. M. L. , J., správca konkurznej podstaty úpadcu P. O. , a. s. v konkurze, D. IČO: X. o vylúčenie nehnuteľností z konkurznej podstaty úpadcu , na odvolanie žalovaného proti rozsu
Merito veci o vylúčenie vecí z konkurznej podstaty
Najvyšší súd 1 Obo 66 /2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Štefanka a členiek JUDr. Anny Petruľákovej a JUDr. Ivany Izakovičovej v právnej veci žalobcu: A.O. , rod. C. , nar. X. , K. , K. , zast. JUDr. T.S. , advokátom, M. , K. proti žalovanému: Ing. D.I. , J., M. , správca konkurznej podstaty úpadcu R. , D. , zast. JUDr. E.H. , advokátkou, M. , K. , o vylúčenie vecí z konkurznej
Merito veci o vylúčenie vecí z konkurznej podstaty
Najvyšší súd 1 Obo 66/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Štefanka a členiek JUDr. Anny Petruľákovej a JUDr. Ivany Izakovičovej v právnej veci žalobcu: A.O., rod. C., nar. X., K., K., zast. JUDr. T.S., advokátom, M., K. proti žalovanému:
Merito veci o vylúčenie veci z KP
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľ ky v 1. rade J. B. , rod. G. , V. , právne zastúpen á Mgr. A. M. , advokáto m, D. , navrhovateľky v 2. rade PhMr. N. K. , rod. Š., K. , navrhovateľa v 3. rade Ing. J. Š., S., obaja právne zastúpení JUDr. M. B. , advokátkou, V. , proti odporcovi JUDr. A. F. , správca konkurznej podstaty úpadcu M. , štátny podnik v likvidácii , B. , IČO: X. právne zastúpeného JUDr. J. B. , advo
Merito veci o vylúčenie veci z KP
Najvyšší súd 3 Obo 110/2009 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky v 1. rade J. B., rod. G., V., právne zastúpená Mgr. A. M., advokátom, D., navrhovateľky v 2. rade PhMr. N. K., rod. Š., K., navrhovateľa v 3. rade Ing. J. Š., S., obaja právne zastúpení JUDr. M. B., advokátkou, V., proti odporcovi JUDr. A. F., správca kon
Merito veci vydanie veci
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2ObdoV/11/2017 Identifikačné číslo spisu: 5108203807 Dátum vydania rozhodnutia: 27.09.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Pramuková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:5108203807.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. Vladimír Jaroš, s miestom podnikania Lalinok 1
Merito veci vydanie veci
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2ObdoV/11/2017 5108203807 27.09.2017 JUDr. Katarína Pramuková sudca ECLI:SK:NSSR:2017:5108203807.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. Vladimír Jaroš, s miestom podnikania Lalinok 122, Divinka, IČO: 35 407 085, zastúpeného advokátom JUDr. Michalom Kováčom, so sídlom Sládkovičova 9, Žilina, proti žalovanému: DROTÁR - kovovýroba, s. r.
MENU