Nájdené rozsudky pre výraz: zárobková činnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3100

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

576 dokumentov
18205 dokumentov
435 dokumentov
9 dokumentov
176 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: jednotné roľnícke družstvozárobková činnosť
R 117/2001
Právna veta: Doba pracovnej činnosti v jednotnom roľníckom družstve pred 1. aprílom 1962 za účinnosti zákona č. 121/1975 Zb. sa hodnotila ako doba zamestnania, aj keď sa za túto dobu nezaplatilo poistné, ak sa splnili ostatné podmienky pre započítanie tejto doby podľa doterajších predpisov (§ 1 ods. 3 vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení), preto ju podľa § 8 ods. 2, 3 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov treba považovať za dobu zamestnania.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Krajský súd v B. B. rozsudkom zo 17. marca 2000 zrušil rozhodnutie odporkyne z 18. mája 1998, ktorým bol navrhovateľovi priznaný starobný dôchodok od 1. februára 1998 v sume 5 285 Sk mesačne. Prvostupňový súd po vykonanom dokazovaní a jeho vyhodnotení dospel k záveru, že odporkyňa má započítať do doby zamestnania, rozhodnej pre výšku starobného dôchodku i doby od 1. novembra 1960 do 30. novembra 1960 a od 1. januára 1960 do 31. augusta 1961, kedy navrhovateľ pracoval na JRD v B.
Kľúčové slová: hrubý zárobokpríjem zo zárobkovej činnostizárobková činnosť
R 69/1999
Právna veta: Príjem zo zárobkovej činnosti v cudzine u zamestnávateľa so sídlom v cudzine nie je vymeriavacím základom na určenie poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie podľa § 16 zákona č. 247/1994 Z. z. v znení zákona č. 374/1994 Z. z. a teda ani hrubým zárobkom v zmysle § 12 ods. 2, resp. § 169b zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona č. 308/1995 Z. z..

Úryvok z textu:
Krajský súd v Ž. napadnutým rozsudkom zrušil rozhodnutie odporkyne z 31. októbra 1996, ktorým bol navrhovateľovi odňatý čiastočný invalidný dôchodok od 22. decembra 1996 pre nesplnenie podmienky podstatného poklesu zárobku. Po zistení, že v období 12-tich mesiacov bol navrhovateľ 357 dní práceneschopný, dospel súd prvého stupňa k záveru, že zárobok za 9 dní nemôže byť podkladom pre výpočet mesačného priemeru hrubých zárobkov za celé ročné obdobie. Vzhľadom na minimálny počet odpracovaných dní a
Kľúčové slová: združovanie občanovzárobková činnosťpodnikanie
R 5/1998
Právna veta: Občianske združenie môže samé alebo spoločne s niekým založiť obchodnú spoločnosť alebo družstvo, alebo sa iným spôsobom majetkovo podieľať na činnosti takýchto podnikateľských subjektov.

Úryvok z textu:
Obvodný súd Košice 1 uznesením z 11. novembra 1994 rozhodol, že sa povoľuje zápis v odd. Sa vo vložke číslo 533/VI. D., investičný fond, akciová spoločnosť, so sídlom v K. do obchodného registra. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 16. novembra 1994. Proti tomuto uzneseniu podal sťažnosť pre porušenie zákona generálny prokurátor Slovenskej republiky. Navrhol, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky vyslovil, že týmto uznesením bol porušený zákon, zrušil ho a vec vrátil Obvodnému súdu Košice 1 na ďa
Právna veta: Pretože súd nemôže sám posudzovať odborné otázky medicínskeho charakteru, ktoré sú podkladom pre stanovenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pre účely invalidity, musí rovnako ako odporca vychádzať z lekárskych posudkov, kde posudzuje presvedčivosť ich záverov s prihliadnutím na všetky okolnosti, najmä aj s prihliadnutím na námietky žiadateľa o invalidný dôchodok.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10So /97 /201 4 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Petra Paludu v právnej veci navrhovateľa : T. A. , narodená dňa X. , bytom R. , proti odporcovi : Sociálna poisťovňa – ústredie , Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok , na odvolanie navrhovateľa proti rozsud
Právna veta: Výška invalidného dôchodku je, okrem iného, odvodená od miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Judity Kokolevskej, v právnej veci navrhovateľa K. M. , bytom Š., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta 8, Bratislava, o výšku invalidného dôchodku , na odvolanie navrhovateľa proti roz sudku Krajského súdu v Prešove z 30. septembra 2014, č.
Právna veta: Z ustanovenia § 71 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z.z. vyplýva, že pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby ako osoby, ktorá taký pokles schopnosti nemá. Predpokladom uznania invalidity je pritom pokles schopnosti vykonávať akúkoľvek zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu; nie je preto právne významné, že navrhovateľ nie je schopný vykoná ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Judity Kokolevskej v právnej veci navrhovateľa: A. K. , nar. XY , bytom S., právne zast.: ADVOKÁT ADRIANA HRDINOVÁ, s.r.o, so sídlom 010 01 Žilina, Vojtecha Spanyola 1726/13, IČO: 47 245 841, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie , Ul. 29. augusta č. 8, Bra
Právna veta: Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú. Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa odseku 6 možno zvýšiť najviac o 10%, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (§ 71 ods. 6 až 8 zákona). Pre posúdenie nároku na zvý ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 9S o/152 /2014 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Judity Kokolevskej a členiek senátu JUDr. Viery Nevedelovej a JUDr Ľubice Filovej, v právnej veci navrhovateľa: D. B. , bytom K. proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie , Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o zvýšenie invalidn ého dôchodk u, o odvol aní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z
Právna veta: Z ustanovenia § 71 ods. 2 zákona vyplýva, že na uznanie invalidity v zmysle zákona nepostačuje preukázanie zhoršeného zdravotného stavu; musí ísť o taký nepriaznivý zdravotný stav, ktorý má trvať dlhšie ako jeden rok. Z tohto pohľadu je potrebné posudzovať aj možnosť uznania invalidity z hľadiska diagnostikovania jednotlivých zdravotných postihnutí a pretrvávania ich závažnosti, resp. ich ovplyvniteľnosti liečbou a dodržiavaním napr. prísnej abstinencie.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9So/133/2015 7014200772 29. 03. 2017 JUDr. Viera Nevedelová ECLI:SK:NSSR:2017:7014200772.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Judity Kokolevskej a Mgr. Viliama Pohančeníka v právnej veci navrhovateľky: O.. O. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom O. č. 4,
Právna veta: Podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení je poistenec invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok (§ 71 ods. 2 zákona o sociálnom poistení)... Navrhovateľ nie je invalidný, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav mu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o 30 %.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: J. K. , narodený X. , bytom v B. M. č. X. adresa pre doručovanie B. , proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie v Bratislave , Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo 6. júna 2012, č.k. 9Sd/4/1 1-46, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Bratisla
Právna veta: Podľa § 71 ods.1 zákona poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok (§ 71 ods.2 zákona). Z citovaného ustanovenia vyplýva, že na uznanie invalidity nepostačuje dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Musí ísť o taký dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, ktorý súčasne spôsobuje pokles s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Petra Paludu, v právnej veci navrhovateľa: J., nar. X. , bytom H. , proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie , Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok , o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Trnave, zo 6. augusta 2013, č.k. 38Sd
MENU