Nájdené rozsudky pre výraz: zaručený elektronický podpis

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1813

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

356 dokumentov
8788 dokumentov
1 dokument
43 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Odvolací súd dodáva, že zákon o ochrane spotrebiteľa v § 2 písm. m/ taxatívne upravuje možnosti ukončenia reklamačného konania, ktoré má predávajúci k dispozícii v rámci tridsaťdňovej lehoty. Jednou zo zákonom povolených možností ukončenia reklamačného konania je aj písomná výzva na prevzatie plnenia, umožňujúca predávajúcemu (pokiaľ nevybavil reklamáciu iným zo zákonných postupov) legitímne ukončiť reklamačné konanie, bez následkov ustanovených v § 24 zákona o ochrane spotrebiteľa. Odvolací súd zastáva v danom prípade názor, že žalobca, vystupujúci v reklamačnom konaní v pozícii predávajúceho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Asan/3/2016 1015200874 08. 11. 2017 JUDr. Nora Halmová ECLI:SK:NSSR:2017:1015200874.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Halmovej a zo sudcov JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr. Milana Moravu v právnej veci žalobcu: O2 Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 3
Právna veta: Žiadosť o poskytnutie informácií je podľa § 14 ods. 4 zákona o slobode informácií podaná až dňom, keď bola oznámená povinnej osobe príslušnej vo veci konať. Nepostačuje preto, aby sa povinná osoba dozvedela o jej podaní, lebo z textu zákona vyplýva, že jej musela byť oznámená, teda že povinná osoba musela poznať jej obsah. Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená povinnej osobe príslušnej vo veci konať a týmto dňom dochádza aj k začatiu konania o poskytnutie informácií.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Centrum ekologických informácií , so sídlom Suché mýto č. 19, 811 03 Bratislava, zastúpeného advokátskou kanceláriou Bardač s. r. o., so sídlom Búdková č. 4, 811 04 Bratislava, proti žalovanému: Obec Močiar , so sídlom Močiar č. 97, 969 82 Podhorie, o preskúmanie zákonnosti fiktívneho rozhodnutia žalovaného, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č
Právna veta: Povinnosť zaplatiť súdny poplatok a povinnosť nahradiť trovy konania sú zásadne dve rozdielne povinnosti, preto pomer špeciality medzi ustanovením § 42 ods. 3 veta tretia O.s.p. a ustanoveniami zákona o súdnych poplatkoch o vecnom a osobnom oslobodení od týchto poplatkov neprichádza do úvahy. Tento záver potvrdzuje aj poznámka k položke 20a sadzobníka súdnych poplatkov, podľa ktorej v prípade podaní urobených elektronickými prostriedkami podpísaných zaručeným elektronickým podpisom súd vyhotoví potrebný počet rovnopisov a ich príloh bez toho, aby žiadal náhradu vecných nákladov podľa § 42 o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne C. , k.s. , so sídlom v B. , IČO : X. , správkyne konkurznej podstaty úpadcu K. , s.r.o. „v konkurze“ , so sídlom v S., IČO : X. , zastúpenej JUDr. P. K. , advokátom so sídlom v B. , proti žalo vanej Ing. B. M. , bývajúcej v B. , o zaplatenie 9, 84 EUR s prísl. , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 19 Ro 7/2011 (pôvodne pod sp. zn. 10 Ro 22/2010), o mimoriadnom do
Právna veta: Podanie obsahujúce návrh vo veci samej alebo návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktoré bolo urobené elektronickými prostriedkami, treba doplniť písomne alebo ústne do zápisnice najneskôr do troch dní; podanie, ktoré bolo podpísané zaručeným elektronickým podpisom, doplniť netreba.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Cdo 361 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd S lovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Lawyer Partners a.s., IČO: 35944471, so sídlom v Bratislave, Prievozská č. 37, zastúpeného Advokátskou kanceláriou Chabadová, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pri starej prachárni č. 13, proti odpor covi M. U. , bývajúce mu vo V. , o za platenie 2,66 €, vedenej na Okresno m súde Ve ľký Krtíš pod sp. zn. 8 Ro 266 /2013, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu
Právna veta: Najvyšší súd na základe právnej úvahy dospel k záveru, že „žiadosť o poskytnutie informácií podľa § 14 ods. 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (o slobode informácií) je podaná až dňom, keď bola oznámená povinnej osobe. Nepostačuje, aby sa povinná osoba dozvedela iba o jej podaní, ale musí poznať jej obsah. Až odo dňa, v ktorom môže poznať jej obsah, dochádza aj k začatiu konania o poskytnutie informácií podľa zákona o slobode informácií.“ Následne najvyšší súd v uznesení z 27. novembra 2013, sp. zn. 7Sži/7/2013 dodal: „Treba k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Centrum ekologických informácií , so sídlom v Bratis lave, Suché mýto 19, zastúpeného advokátskou kanceláriou Bardač, s. r.o. so sídlom v Bratislave, Búdková 9, proti žalovanému Obci Rohožník , so sídlom v Rohožníku , Školské nám. 1 , o pre skú manie zákonnosti fiktívneho rozhodnutia žalovaného doručeného žalobcovi 7. apríla 2013, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súd
Právna veta: V § 19 správneho poriadku sa ustanovuje, akú formu má mať procesný úkon (podanie), ktorý podávajúca osoba uskutočňuje voči správnemu orgánu v správnom konaní, aby jej podanie malo sledované procesné účinky. Zákon rozoznáva písomnú formu (list), ústnu do zápisnice (§ 22) alebo elektronickým podaním podpísaným zaručene elektronickým podpisom v zmysle osobitného zákona. Tieto formy podania sú rovnocenné a je len na osobe uskutočňujúcej procesný úkon, ktorú formu si zvolí. Ak osoba uskutoční podanie telegraficky alebo telefaxom a súčasne ide o podanie obsahujúce návrh vo veci, musí byť takéto poda ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Judity Kokolevskej a členiek senátu JUDr. Viery Nevedelovej a JUDr. Ľubice Filovej, v právnej veci žalobcu: Mgr. Ľ. H. , bytom Č. proti žalovanému: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny , so sídlom v Bratislave, Špitálska č. 8, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia zo dňa 1 6.07.2014, č. UPS/U S1/SSVOPHN/BEZ/ 2014/24624 -0002,
Právna veta: Podľa ustanovenie § 204 ods. 1 O.s.p., odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Lehota na podanie odvolania je lehotou zákonnou a nie je možné ju predĺžiť ani skrátiť. Ide zároveň o lehotu procesnú, čo znamená, že stačí ak je odvolanie posledný deň odvolacej lehoty podané na súde alebo sa odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť. Môže sa urobiť písomne, ústne do zápisnice, elektronickými prostriedkami podpísanými zaručeným elektronickým podpisom, podľa osobitého zákona, telegraficky alebo telefaxom. V prípade, že je odvolani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa E. H., bývajúceho v R., zastúpeného JUDr. A. H., advokátom v K., proti odporkyni G. L., bývajúcej v R., za účasti vedľajšej účastníčky S.K.P., a.s., T., B., za ktorú koná A-S.P., a.s. B., o náhradu škody, ktorá vec je vedená na Okresnom súde Humenné pod sp.zn. 11 C 934/2000, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove zo dňa 20. apríla 2007, sp.zn. 10 C
Právna veta: Orgány verejnej moci sú povinné oznámiť úradu elektronickú adresu elektronickej podateľne, na ktorej prijímajú podania vo forme c alebo elektronických dokumentov podpísaných zaručeným elektronickým podpisom do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Zoznam elektronických adries zverejňuje úrad na svojej internetovej stránke (§ 29 ods. 1 zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise). Ihneď po prijatí priradí elektronickému dokumentu časový údaj zodpovedajúci objektívnemu času prijatia dokumentu; technické a systémové prostriedky elektronickej podateľne zabezpečia jednozn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 14 7/201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne EOS KSI Slovensko, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Údernícka č. 5, IČO : X. , proti žalovan ej M. K. , bývajúce j v B. , zastúpenej D. P., pracovníčkou Okresného súdu Bratislava V, za účasti vedľajšieho účastníka Združenia na ochranu občana spotrebiteľa HOOS , so sídlom v Prešove, Važecká č. 16, IČO: X. , zastúpeného JUDr. A. M. , advokátom so sídlom v S., o z
Právna veta: V zmysle § 42 ods. 1 veta prvá a druhá O.s.p. podanie možno urobiť písomne, ústne do zápisnice, elektronickými prostriedkami alebo telefaxom. Podanie obsahujúce návrh vo veci samej alebo návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktoré bolo urobené elektronickými prostriedkami, treba doplniť písomne alebo ústne do zápisnice najneskôr do troch dní; podanie, ktoré bolo podpísané zaručeným elektronickým podpisom, doplniť netreba...V súlade so zásadou, že právo patrí bdelým, pozorným, ostražitým, bedlivým („vigilantibus iura scripta sunt“), teda tým, ktorí sa aktívne a prezieravo zaujímajú o ochra ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 236 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd S lovenskej republiky v právnych veci ach navrhovateľky Lawyer Partners , a.s., IČO: 35 944 471, so sídlom v Bratislav e, Prievozská č. 37, zastúpenej Advokátskou kanceláriou Chabadová, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pri starej prachárni č. 13, proti odporco m 1/ V. K. , bývajú ce mu vo V. , 2/ G. D. , bývajúce j vo V. , 3/ M. S., bývajúce j vo V. , 4/ J. I., bývajúcemu vo V. , 5/ D. H. , bývajúcemu vo V.
MENU