Nájdené rozsudky pre výraz: záruka zákonnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 67

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

77 dokumentov
186 dokumentov
1 dokument
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Občianske súdne konanie sa musí v každom jednotlivom prípade stať zárukou zákonnosti a slúžiť na jej upevňovanie a rozvíjanie (§ 3 O.s.p.). Prílišný formalizmus pri posudzovaní úkonov účastníkov občianskeho súdneho konania a nadmerný tlak na dopĺňanie takých náležitostí do procesných úkonov účastníkov, ktoré nemajú oporu v zákone, ktoré idú nad rámec zákona alebo nemajú základný význam pre ochranu zákonnosti, nie sú v súlade s ústavnými princípmi spravodlivého procesu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Ľ. G. , bývajúcej vo Z. , zastúpenej JUDr. Ing. J. M. , advokátkou vo Z. , proti odporcom 1/ B. , so sídlom vo Z. , 2/ V. B. , bývajúcemu vo Z. , o návrhu na začatie konania na náhradu škody ušlej mzdy, doplatok do plného platu , trov konania a odškodného 100 000 €, o odmietnutom podaní navrhovateľky , vedenej na Okresnom súde Zvolen pod sp. zn. 13 C 105 /20 10 , o dovolan
Právna veta: Podľa § 1 O. s. p. Občiansky súdny poriadok upravuje postup súdu a účastníkov v občianskom súdnom konaní tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov, ako aj výchova na zachovávanie zákonov, na čestné plnenie povinností a úctu k právam iných osôb. Podľa § 3 O. s. p. občianske súdne konanie je jednou zo záruk zákonnosti a slúži na jej upevňovanie a rozvíjanie. Každý má právo domáhať sa na súde ochrany práva , ktoré bolo ohrozené alebo porušené. V zmysle citovaných ustanovení sa občianske súdne konanie musí v každom jednotlivom prípade stať zárukou z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 191/2009 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne V. R. bývajúcej v B. , zastúpenej Mgr. M. K. , advokátkou v B. , proti žalovanej O. , zastúpenej JUDr. M. S. advokátkou v B. , o určenie vlastníckeho práva , vedenej na Okresnom súde B. pod sp. zn. 5 C 97/2007, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. februára 2009 sp. zn. 13 Co 20/2009, takto r o z h o d o l: Najvyšší súd
Právna veta: Výklad a používanie § 43 ods. 1a 2 O.s.p. musí v celom rozsahu rešpektovať právo účastníkov na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Súd musí vykladať a používať citované ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku v súlade s účelom základného práva na súdnu ochranu. Interpretáciou a používaním tohto ustanovenia nemožno obmedziť základné právo na súdnu ochranu bez zákonného podkladu. Súd musí súčasne vychádzať z toho, že súdy majú poskytovať v občianskom súdnom konaní materiálnu ochranu zákonnosti tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záuj ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky L. H. , zastúpenej Mgr. Bc. O. B. , proti odporcovi M. , o ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch, vedenej na O kresnom súde Nitra pod sp.zn. 25 C 127/2006, o dovolaní navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 29. januára 2010, sp.zn 5 Co 18/2010, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Nitre
Právna veta: Späťvzatie návrhu na začatie konania treba považovať za procesný úkon urobený voči súdu, ktorým účastník (spravidla žalobca) prejavuje svoju vôľu, aby sa vo veci nekonalo a meritórne nerozhodovalo. Keďže dôsledkom účinného späťvzatia návrhu na začatie konania je zastavenie konania, vôľa musí byť prejavená spôsobom, ktorý nevzbudzuje žiadnu pochybnosť o tom, čo chcel účastník v skutočnosti urobiť. Každý procesný úkon je súd povinný posudzovať nie podľa toho, ako ho účastník označil, ale podľa jeho obsahu. Pritom je povinný starostlivo prihliadnuť ku všetkým okolnostiam, za ktorých k proc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ľ. R., bývajúceho v P., v dovolacom konaní zastúpeného JUDr. A. Ž., advokátom, so sídlom v P., proti žalovanej J. R., bývajúcej v P., v dovolacom konaní zastúpenej JUDr. D. K., advokátkou, so sídlom v P., o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vedenej na Okresnom súde Považská Bystrica pod sp.zn. 5 C 118/2007, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v
Právna veta: Najvyšší súd poznamenáva, že úlohou súdov pri zabezpečení výkonu súdnictva a spravodlivosti je poskytovať ochranu pred porušovaním práv a právom chránených záujmov fyzických a právnických osôb tak, aby bola naplnená záruka zákonnosti a ochrana ohrozených alebo porušených práv. Úlohou súdov nie je vyhľadávanie formálnych chýb účastníkov konania tak, aby bola žaloba zamietnutá, alebo konanie zastavené, ale aby bola dodržaná zákonnosť a spravodlivosť a to pre všetky zúčastnené strany. Procesným právom účastníka je i právo na prejednanie jeho veci pred súdom vecne a miestne príslušným a riadne odô ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžf/104 /20 14 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, Žarnovica, zastúpený: JUDr. Jana Šálková, advokátka so sídlom Bystrická 1029/101, 966 81 Žarnovica, proti žalovanému: Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 6, P.O.BOX 68, 820 04 Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 44412/2012 zo dňa 07. no vembra 2012 , konajúc o odvolaní žalo vaného proti rozsud
Právna veta: Nezlučiteľnosť činnosti (funkcie) súdneho exekútora s pracovným pomerom (a inými) vyplývajúca z § 4 Exekučného poriadku predstavuje záruku, že súdny exekútor svoju činnosť spočívajúcu v nútenom výkone súdnych a iných rozhodnutí bude vykonávať nezávisle a nestranne v zmysle § 3 Exekučného poriadku. Inými slovami, súdny exekútor vykonávaním činnosti, ktorá je nezlučiteľná s pracovným pomerom, môže oprávnene vyvolať pochybnosti o jeho nestrannosti a nezaujatosti vo vzťahu k účastníkom exekučného konania. Skutočnosť, že súdny exekútor bol zamestnancom účastníka exekučného konania (v danom prípa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 M Cdo 16 /201 1 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P. , so sídlom v B. , proti povinnej M. N. , bývajúcej v Č. , zastúpenej JUDr. I. Š., advokátom vo S., o vymoženie 1 206,22 €, vedenej na Okresnom súde Trebišov pod sp. zn. 15 Er 2014 /20 09 , o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Okresného súdu Trebišov z 20. mája 2011 č.k. 15 Er 2014/2009 -213 , takto r o z
Právna veta: 1. Všeobecne záväzné nariadenie obce alebo vyššieho územného celku je normatívny právny akt prijímaný orgánom obce alebo vyššieho územného celku, ktorým sú riešené zásadné otázky týkajúce sa obce alebo vyššieho územného celku ako celku, alebo osobitne jej obyvateľov alebo upravujúce právne vzťahy vznikajúce a realizujúce sa na jej území, a to tak na úseku prenesenej štátnej správy ako i územnej samosprávy. 2. Všeobecne záväzné nariadenie vydáva územná samospráva na plnenie úloh samosprávy obce, mesta či vyššieho územného celku alebo ak to ustanovuje zákon; takéto všeobecne záväzné nariadeni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením Krajský súd v B., po postúpení mu veci Okresným súdom B. uznesením z 9. apríla 2009, zastavil podľa § 250d ods. 3 OSP konanie o návrhu navrhovateľky, ktorým sa táto domáhala, aby súd vyslovil, že všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto z 30. júna 1998 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto je v nesúlade so zákonom o priestupkoch č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Krajský súd skúmajúc proc
Právna veta: Ustanovenie § 250zfa OSP vychádza z čl. 125 ods. 1 písm. c/ a d/ Ústavy Slovenskej republiky (ďalej aj „ústava“), zo znenia ktorého je zrejmé, že Ústava Slovenskej republiky pripúšťa možnosť, aby o súlade všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy so zákonmi vo veciach územnej samosprávy (čl. 68 ústavy) a so zákonmi, s nariadeniami vlády a so všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy vo veciach prenesenej štátnej správy (čl. 71 ods. 2 ústavy) mohol rozhodovať okrem ústavného súdu aj iný, t. j. všeobecný súd. Podľa Dô ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Svzn 7/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Ing. J. bytom B, D. proti odporcovi Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, Bratislava, v konaní o nesúlade všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 2/1998 z 30. júna 1998 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto so zákonom o priestupkoch č. 372/1990 Zb. na odvolanie navrhovateľky proti
Právna veta: Návrh má okrem všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3) obsahovať meno, priezvisko, prípadne aj dátum narodenia a telefonický kontakt, bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov, údaj o štátnom občianstve, pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva, a musí byť z neho zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha. V posudzovanej veci žalobca dovolaním napadol rozhodnutie odvolacieho súdu vydané vo forme uznesenia, ktorým zrušil uznesenie o oprave záhlavia rozsudku súdu prvého stupňa v označení dátumu narodenia žalovanej. Náležitosti návrhu na začat ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. M. , H. , IČO X. , zastúpeného Mgr. A. M. , advokátkou , R. , proti žalovanej M. Z. , nar. X. , P. , o zaplatenie 5 851,25 eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava II v Bratislave pod sp. zn. 22Cb/154/2010, na dovolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 3Cob/497/2011 -67 z 30. apríla 2012, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Sloven
MENU