Nájdené rozsudky pre výraz: zásada daňovej neutrality

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 101

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

14 dokumentov
373 dokumentov
187 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: V kontexte s vyššie uvedeným, keďže v tomto prípade celá ekonomická činnosť daňového subjektu, ktorú v príslušnom zdaňovacom období vykonával je z pohľadu dane z pridanej hodnoty činnosťou oslobodenia od dane z pridanej hodnoty bez nároku na odpočítanie dane a prijaté služby majú priamu a bezprostrednú súvislosť s celou ekonomickou činnosťou tejto spoločnosti, možno skonštatovať, že prijaté služby daňový subjekt použil výlučne na dodávky tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane bez nároku na odpočítanie dane. Aplikáciou ustanovenia § 49 ods. 2 a 3 zákona o DPH je preto nevyhnutné prijať ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Sžf/21/2015 Identifikačné číslo spisu: 6014201078 Dátum vydania rozhodnutia: 25.01.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6014201078.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a zo sudcov JUDr. Jozefa Milu
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Spornou právnou otázkou v konaní bolo, či žalobca ako daňový subjekt mohol uplatniť z týchto faktúr odpočet DPH v zmysle § 49 ods. 2 písm. a/ zákona č. 222/2004 Z.z. Vyriešenie tohto sporu záviselo od výkladu pojmu „platiteľ“ v § 49 ods. 2 písm. a/ zákona č. 222/2004 Z.z. a či pod tento pojem platiteľa je možné podradiť i osobu, ktorá nie je registrovaným platiteľom dane, ale povinnosť platiť DPH jej vznikla v jednotlivom prípade v dôsledku špecifického režimu uvedeného v § 69 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z.z. tým, že ako neplatiteľ pri dodaní tovaru uviedla vo faktúre daň a v tomto jednotlivom p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžf 53 /20 10 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a sudkýň JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr.Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu E. Z. , živnostníka s miestom podnikania vo V. , právne zastúpeného JUDr. P. J., advokátom so sídlom v L. , proti žalovanému Daňové mu riaditeľstvu Slovenskej republiky, so sídlom v Banskej Bystrici, Nová
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Kasačný súd zastáva názor, že zásadu daňovej neutrality by mala rešpektovať i výška kompenzácie za zadržanie nadmerného odpočtu DPH po dobu trvania daňovej kontroly. Tak ako v zmysle judikatúry Súdneho dvora nesmie byť daňový subjekt výkonom daňovej kontroly ekonomicky znevýhodnený, nemôže mu výkon daňovej kontroly spojený so zadržaním uplatneného nadmerného odpočtu DPH (pri zachovaní neutrality dane) priniesť ani ekonomickú výhodu. Zadržanie finančných prostriedkov po dobu nevyhnutnú na vykonanie daňovej kontroly je aj podľa judikatúry Súdneho dvora oprávnené a legitímne, nakoľko slúži na pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Sžfk/48/2019 Identifikačné číslo spisu: 1017201383 Dátum vydania rozhodnutia: 28.05.2020 Meno a priezvisko: Mgr. Peter Melicher Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:1017201383.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a členov senátu JUDr. Jaroslavy F
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Ak daňový subjekt dodatočným daňovým priznaním priznal, že uplatnil neoprávnene vysoký nadmerný odpočet a aj priznal, že neoprávnene používal finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, potom správca dane musel uložiť z rozdielu nadmerného odpočtu pokutu podľa § 35 ods. 3 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. rozsudkom z 22. februára 2013 podľa § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného zo 14. decembra 2009, ako aj rozhodnutia Daňového úradu B. I z 23. septembra 2009, ktorým bola žalobcovi uložená pokuta vo výške 33.110,50 € podľa § 35 ods. 3 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o s
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Druhú odvolaciu námietku Najvyšší súd SR rovnako nepovažuje za dôvodnú a s ohľadom na posúdenie charakteru dodávky fotovoltaickej elektrárne na kľúč plne súhlasí s právnym posúdením krajského súdu, že v tomto prípade sa jednalo o dodanie stavby, a nie tovaru s montážou a inštaláciou. Stavebný zákon definuje stavbu cez „pevné spojenie so zemou“. Z tejto definície vyplýva, že stavba je stavbou vtedy, ak má pevné základy, ale pevným spojením so zemou sa rozumie aj upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi, alebo o inú stavbu, ukotvenie pilótami alebo lanami, pripojenie na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Sžf/90/2014 Identifikačné číslo spisu: 1013201909 Dátum vydania rozhodnutia: 29.09.2016 Meno a priezvisko: Mgr. Peter Melicher Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:1013201909.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a členov senátu JUDr. Jaro
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V zmysle § 79a novelizovaného zákona o DPH má platiteľ nárok na náhradu za zadržanie nadmerného odpočtu vo forme úroku z nadmerného odpočtu vo výške 2-násobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky, najmenej vo výške 1,5% ročne zo sumy vráteného nadmerného odpočtu, za každý deň od uplynutia 6 mesiacov odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na vrátenie odpočtu podľa § 79 ods. 1, 2 alebo 5, až do jeho vrátenia. Podľa prechodného ustanovenia k uvedenej právnej úprave účinnej od 01.01.2017 sa však § 79a neuplatní, ak daňová kontrola bola skončená do 31.12.2016. Kasačný súd upozo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sžfk/24/2018 Identifikačné číslo spisu: 5016200692 Dátum vydania rozhodnutia: 30.07.2019 Meno a priezvisko: JUDr., Ing. Miroslav Gavalec Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:5016200692.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Vychádzajúc z vyššie uvedených ustanovení zákona akceptujúc relevantnú judikatúru najvyššieho súdu v obdobných veciach, najmä rozsudok sp.zn. 3Sžf/39/2008 zo 14.05.2009, z ktorého vyplýva, že daňový preplatok je reálne zaplatená suma, ktorej chýba právny titul na jej viazanie v štátnom rozpočte a preto je potrebné ju vrátiť titulom preplatku (ide o obdobu bezdôvodného obohatenia v občianskoprávnych vzťahoch). V prípade nadmerného odpočtu však právny titul existuje, ide o nárok vyplývajúci z ustanovenia § 79 zákona o DPH v znení neskorších predpisov. Nadmerný odpočet nie je preto možné vrátiť f ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Sžf/39/2015 Identifikačné číslo spisu: 6014201353 Dátum vydania rozhodnutia: 13.09.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Jarmila Urbancová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:6014201353.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a členov sená
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Kasačný súd zdôrazňuje, že povinnosťou daňového subjektu, ktorý si uplatňuje odpočet DPH z faktúr, z konkrétnej obchodnej transakcie, je zabezpečiť si všetky dostupné a relevantné podklady preukazujúce existenciu obchodného vzťahu, jeho reálnosť a doklady potrebné k preukázaniu všetkých zákonných podmienok na uplatnenie odpočtu DPH z obchodnej transakcie, a to, podľa názoru kasačného súdu, najlepšie pred uplatnením nároku na odpočet DPH, práve vzhľadom na „prísnosť“ právnej úpravy nároku na odpočet DPH, ktorá je každému daňovému subjektu zrejmá pred realizáciou obchodného prípadu, z ktorého v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Sžfk/2/2019 Identifikačné číslo spisu: 3017200457 Dátum vydania rozhodnutia: 08.07.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Erika Čanádyová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:3017200457.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Čanádyovej a členov senátu JUDr. Joze
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Sžf/57/2016 Identifikačné číslo spisu: 7012200191 Dátum vydania rozhodnutia: 06.06.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Nora Halmová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:7012200191.3 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte v zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Halmovej a zo sudkýň JUDr. Jany Zemkov
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Sžfk/4/2019 Identifikačné číslo spisu: 1016202814 Dátum vydania rozhodnutia: 17.04.2019 Meno a priezvisko: Mgr. Viliam Pohančeník Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:1016202814.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Viliama Pohančení
MENU