Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1093170
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63949
USSR: 34963
NSČR: 122278
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422390
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
20.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zásada rovnosti


Približný počet výsledkov: 990 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zásada rovnosti
  • zasada nájdené 48890 krát v 18138 dokumentoch
  • rovnost nájdené 4659 krát v 2790 dokumentochPrávna veta: Ústava vo vzťahu k niektorým skupinám, kategóriám osôb upúšťa od zásady rovnosti práva a pripúšťa výnimku pre tieto skupiny, kategórie osôb z pôsobnosti trestného práva alebo i správneho práva v rozsahu a spôsobom ustanoveným ústavou a zákonom. Do tejto kategórie osôb patria aj sudcovia. Sudca teda požíva určitú imunitu, ktorá mu má zaistiť nezávislosť predovšetkým na výkonnej moci, jeho sudcovskú právomoc slobodne zisťovať právo, ako aj posilniť jeho občiansku odvahu rozhodovať v súdnych sporoch v konkrétnych prípadoch o konkrétnych ľudských osudoch len na základe zákona. Táto imunita ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 MCdo 7/2010 Slovenskej republiky 5 MCdo 18/2010 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. P. P. , zastúpeného JUDr. K. P.M. , proti žalovaným 1/ K. , 2/ M. , IČO: X. , 3/ Kpt. RNDr. O. , 4/ K. , 5/ S., o ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy , vedenej na Okresnom súde Banská By strica pod sp.zn. 20 C 116/2005, o mimoriadnom dovolaní g enerálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 27. .
Právna veta: Jednou zo základných zásad daňového konania je zásada zákonnosti, ktorá pre správcu dane v daňovom konaní ustanovuje povinnosť postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (§ 2 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb.). V zmysle zásady súčinnosti (§ 2 ods. 2 zákona č. 511/1992 Zb.) správca dane postupuje v daňovom konaní v úzkej súčinnosti s daňovými subjektmi. Pre daňovú kontrolu a daňové konanie je jednou z najvýznamnejších zásad tzv. zásada voľného hodnotenia dôkazov (§ 2 ods. 3 zákona č. 511/1992 Zb.), podľa ktorej správca dane hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy a to každý dôkaz jedno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Sžf/ 106 /2013 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slov enske j republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD . a zo sudcov JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalo bcu : T. S., M. , právne zastúpen ý JUD r. Adrianou Ručkayovou , advokátk ou , Jilemnického 27, Nové Mesto nad Váhom , proti žalovanému : Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , Lazovná 63, Banská .
Právna veta: Najvyšší súd v danej súvislosti zdôrazňuje, že konanie proti ušlému, ako osobitný spôsob konania do značnej miery obmedzuje princípy spravodlivého procesu, pretože predstavuje závažný zásah najmä do práva obvineného obhajovať sa sám. Pri vykonávaní konania ako proti ušlému v zmysle ustanovení piateho dielu siedmej hlavy Trestného poriadku (v prípade, že obvinený ušiel alebo sa vyhýba trestnému konaniu pobytom v cudzine alebo tým, že sa skrýva), sú výrazne obmedzené práva obvineného na obhajobu, ako aj zásada rovností zbraní za situácie, že jeho obhajobné práva síce zabezpečuje ustanovený obhaj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Šimonovej a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Pavla Polku na neverejnom zasadnutí konanom dňa 3. decembra 2014 v Bratisla ve v trestnej veci proti obvinenému J. V. , pre obzvlášť závažný zločin vraždy podľa § 144 ods. 1 Tr. zák. , o sťažnosti krajského prokurátora proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu v Pe zinku, pracovisko Banská .
Kľúčové slová: povinná obhajoba v trestnom konaní, právo na obhajobu v trestnom konaní, zásada rovnosti zbraní, duševné zdravie páchateľa

Zbierka NS 2/2011
R 20/2011
Uznesenie
Právna veta: Od páchateľa trestného činu, u ktorého sú dôvodné pochybnosti o jeho duševnom zdraví, nemožno reálne očakávať, že je, a bude schopný náležite realizovať svoje právo na obhajobu. Preto je povinnosťou orgánov činných v trestnom konaní a súdu zaručiť mu riadny a spravodlivý proces dôsledným rešpektovaním ustanovenia § 37 ods. 2 Tr. por. Ak tak policajt, prokurátor alebo súd nepostupujú už od zistenia okolností svedčiacich o dôvodoch povinnej obhajoby podľa § 37 ods. 2 Tr. por., porušujú zásadným spôsobom nielen právo obvineného na obhajobu, ale aj zásadu „rovnosti zbraní“, ktorá musí byť v každom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd vyššie uvedeným uznesením podľa § 194 ods. 1 písm. a/ Tr. por. zrušil uznesenie Okresného súdu Martin z 10. novembra 2006, sp. zn. Tp 102/2006 o vzatí obvineného M.CH. do väzby z dôvodov uvedených v § 71 ods. 1 písm. c/ Tr. por. a podľa § 79 ods. 1 Tr. por. prepustil obvineného z väzby na slobodu. Z odôvodnenia: Napadnutým uznesením Okresný súd Martin rozhodol o vzatí obvineného M. Ch. do väzby podľa § 72 ods. 2 Tr. por. z dôvodu uvedeného v § 71 ods. 1 písm. c/ Tr. por. Proti tomuto .
Právna veta: Zákonodarca v citovanom ustanovení Občianskeho súdneho poriadku pripúšťa možnosť čiastočného, prípadne úplného oslobodenia od súdnych poplatkov. Predpokladom priznania oslobodenia od súdnych poplatkov je v prvom rade samotná žiadosť účastníka konania, preukázanie dôvodov, spočívajúcich v majetkových, sociálnych, finančných a pod. pomeroch účastníka, odôvodňujúcich oslobodenie od súdnych poplatkov a súčasne preukázanie, že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Povinnosťou súdu je skúmať splnenie podmienok pre oslobodenie od súdnych poplatkov v každom prípa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: STAVIVÁ PLUS Trebišov s.r.o. , so sídlom Hlavná 2, Malá Bara , IČO: 36 590 193 , zast. advokátom : JUDr. Ľuboš Petrovský , so sídlom Šuúrova 20 , Košice , proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , Lazovná 63, Banská Bystrica , v konaní o preskúmanie zákonnosti r ozhodnutia žalovaného č. 1100303 /1/ 34750 -222883 /2013 /50 81 zo dňa 07 . mája 2013 , konajúc o odvolaní .
Právna veta: V správnom súdnictve v konaní o žalobách rozhoduje súd o náhrade trov konania predovšetkým podľa § 250k ods. 1 OSP, podľa ktorého ak mal žalobca úspech celkom alebo sčasti, súd mu proti žalovanému prizná právo na úplnú alebo čiastočnú náhradu trov konania; môže tiež rozhodnúť, že sa náhrada trov celkom alebo sčasti neprizná, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Ide o osobitné ustanovenie, ktoré upravuje iba právo na náhradu trov konania úspešného žalobcu a v odseku 1 v podstate vylučuje primerané použitie § 142 OSP, hoci úspech v konaní sa u žalobcu posudzuje rovnako ako pri použití § ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Ing. P. M. , I. a 2/ PhDr. M. M. , obaja bytom v T. , obaja zastúpení Vojčík & Partners , s.r.o., so sídlom v Košiciach, Rázusova 28, proti žalovanému Okresnému úradu Trnava , so sídlom v Trnave, Kollárova 8, za účasti Ing. P. V. , bytom v T. , zastúpeného JUDr. Štefanom Bugalom , advokátom so sídlom v Trnave, J. Fándlyho 32, o preskúmanie zákonnosti rozh odnutia Krajského úradu Trnava z .
Právna veta: Trestný poriadok upravuje možnosť zastaviť trestné stíhanie v rámci inštitútu predbežného prejednania obžaloby podľa § 241 ods. 1 písm. c/ Tr. por. s použitím § 215 ods. 1 Tr. por. len, ak bola vec v prípravnom konaní náležite objasnená z hľadiska riešenia tejto otázky. Súd postupuje nesprávne, pokiaľ zastaví trestné stíhanie za situácie, keď dokazovanie vo veci nie je pre záver, že je tu niektorý z dôvodov zastavenia trestného stíhania úplný, alebo ak sú medzi dôkazmi rozpory, ktoré možno odstrániť len ich vyhodnotením súdom po ich vykonaní na hlavnom pojednávaní.pochybenie okresného súdu, ke ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Karabína a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Tatiany Biednikovej na verejnom zasadnutí konanom dňa 17. decembra 2009 v Bratislave v trestnej veci obvineného npor. M. P. pre prečin nátlaku podľa § 192 ods. l, ods. 2 písm. c / Tr. zák. s poukazom na § 140 písm. e / Tr. zák. , o dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky .
Právna veta: Ustanovenie § 150 Občianskeho zákonníka upravuje zásady, z ktorých treba vychádzať pri vyporiadaní BSM. Platia predovšetkým v prípade, ak sa toto vyporiadava súdnym rozhodnutím. Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Zásada rovnosti podielov, z ktorej vychádzali súdy nižších stupňov a ktorú účastníci nenamietali, znamená, že aj po vyporiadaní BSM majú byť hodnoty podielov oboch manželov rovnaké, ak tomu tak nie je, majú sa vyrovnať. Súd môže určiť, že peňažné plnenie sa môže vykonať aj v splátkach, ktorých výšku a podmienky zročnosti určí, a to aj tak, že ome ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górá sza a sudcov JUDr. Mariána Sluka, PhD. a JUDr. Oľgy Trnkovej, v právnej veci žalobcu M. P. , bývajúceho v N. , proti žalovanej G. K. , bývajúcej v N. , v dovolacom konaní za stúpenej JUDr. J. K. , a dvokátom so sídlom v T. , o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov , vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 11 C 340/2001, o dovolaní žalovanej .
Právna veta: I. Z ustanovenia § 242 ods. 1, ods. 2 Trestného poriadku v znení novely č. 422/2002 Z. z. vyplýva, že zákon od nadobudnutia účinnosti dna 1. októbra 1002 nepripúšťa na neverejnom zasadnutí účasť iných osôb, než členov senátu a zapisovateľa. Takáto úprava je premietnutím zásady rovnosti strán v konaní pred súdom, vyjadrenej v čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky do Trestného poriadku. Ak sa teda na neverejnom zasadnutí okrem uvedených osôb zúčastní aj prokurátor, pôjde o porušenie nielen uvedených ustanovení Trestného poriadku, ale aj čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky. II. „Inou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Vyšší vojenský súd v Trenčíne podľa § 149 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku zrušil uznesenie vojenského obvodového súdu a tomuto súdu uložil, aby o veci znovu konal a rozhodol. Z odôvodnenia: Vojenský obvodný prokurátor podal na obvineného plk. v zál. Ing. M. Dz. obžalobu, sp. zn. OPv 65/03 zo dňa 8. decembra 2003, v ktorej mu kládol za vinu, že sa mal dopustiť trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 215 ods. 1 písm. a), b), e), ods. 2 písm. d) Trestného zákona. Vojenský .
Právna veta: Podľa judikatúry Súdneho dvora sa táto povinnosť uplatní najmä v prípade, keď je znenie ponuky formulované nejasne a okolnosti prípadu, o ktorých obstarávateľ vie, naznačujú, že táto nejasnosť by sa pravdepodobne mohla jednoducho vysvetliť a mohla by byť jednoducho odstránená. V takom prípade by postup obstarávateľa, ktorým by vylúčil ponuku uchádzača bez toho, aby tohto uchádzača pred vylúčením požiadal o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, bol v rozpore so zásadou riadnej správy vecí verejných. Ak by sa za takýchto okolností priznala verejnému obstarávateľovi abso ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžf /116 /200 9 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Jany Z emkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalob cov : 1. S. E.. , a.s., P., B., 2. F. M. A. , B. , D. , Š., 3. A. (S.) A. , B. , B. , Š., 4. A. C. E. , a.s. , T. , B., 5. T. S., a kciová S., H. , S., všetci zastúpení : JUDr. R. G. , advokát, Ž., K. , .
Kľúčové slová: konanie o povolenie vkladu, katastrálny úrad, zmluvná voľnosť, predkupné právo štátu, zákonné predkupné právo

Zbierka NS 6/2018
R 54/2018
Rozsudok
Právna veta: I. Zmluvná voľnosť vlastníkov pozemkov, ku ktorým sa viaže zákonné predkupné právo štátu ( § 3 ods. 5 zákona č. 175/1999 Z.z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), je obmedzená priamo zo zákona, a teda vlastníci dotknutých pozemkov sú povinní v prípade ich zamýšľaného predaja tieto prednostne ponúknuť na kúpu štátu. II. Neprihliadnutie katastrálneho úradu v konaní o povolenie vkladu vlastníckeho práva z kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností na existenciu inštitútu zákonného predkupného práva štá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sťažovateľ v kasačnej sťažnosti neuviedol také skutočnosti, na základe ktorých by bolo možné jeho námietku o porušení zásady rovnosti v preskúmavanom správnom konaní považovať za odôvodnenú. 68. Ostatné námietky sťažovateľa vyhodnotil kasačný súd taktiež ako ... rovnakých podmienok bez zvýhodnenia alebo diskriminácie niektorého z nich. Nemožno súhlasiť s argumentáciou sťažovateľa, keď porušenie zásady rovnosti odvodzuje iba od skutočnosti, že v preskúmavanej veci je oprávneným z predkupného práva štát a že .
Právna veta: Podľa § 344 Obchodného zákonníka, od zmluvy možno odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo tento alebo iný zákon. Odstúpenie od zmluvy predstavuje jeden zo spôsobov zániku nesplneného záväzku. Odstúpenie od zmluvy je adresovaným jednostranným právnym úkonom. Zmluvná strana môže od zmluvy odstúpiť iba z dôvodov predpokladaných v zmluve a ak sa v zmluve nedohodli na možnosti odstúpenia, tak jedine z dôvodov vymedzených v Obchodnom zákonníku, prípadne v osobitnom zákone. Odstúpenie od zmluvy podľa Obchodného zákonníka má až na výnimky (napr. § 356, § 547, § 552) sankčný charakter ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nahrádzaní procesnej aktivity sporovej strany súdom, by bol v rozpore so zásadou kontradiktórnosti sporového konania a zároveň by predstavoval porušenie zásady rovnosti zbraní. 46. Pre určitosť vymedzenia dôvodu odstúpenia od zmluvy nepostačuje, ak zmluvná strana všeobecne odkáže na zmluvné povinnosti, avšak neuvedie .
Kľúčové slová: obnova konania v sporovom konaní, odňatie možnosti konať pred súdom ako dôvod odvolania, pojmové znaky

Zbierka NS 5/2005
R 49/2005
Rozsudok
Právna veta: Povolením obnovy konania sa pôvodné, obnovou konania napadnuté, rozhodnutie neruší.

Úryvok z textu:
... . mája 1993. Tento dôkaz nebol súdmi uznaný ako jednoznačný a nesporný. Takýto postup považuje za nespravodlivý a v rozpore so zásadou rovnosti účastníkov v konaní pred súdom. Vyčíta sa mu, že tento dôkaz predložil v rámci svojej obrany oneskorene, t j. až .
Kľúčové slová: výkon vojenskej služby, neplnenie odvodnej povinnosti

Zbierka NS 3/2002
R 38/2002
Rozsudok
Právna veta: I. Povinnosť podrobiť sa odvodnému konaniu v zmysle § 267 Trestného zákona nezakladá povinnosť na výkon vojenskej služby, preto jej splnenie nie je v rozpore s ústavným právom občana odmietnuť výkon vojenskej služby z dôvodov svedomia alebo náboženského vyznania. Odoprieť výkon povinnej vojenskej služby môže iba odvedenec, t. j. osoba, ktorá sa podrobila odvodu (§ 2 ods. 1, 2 zákona č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe ... v znení zákona č. 185/2000 Z. z..) II. Nie je porušením zásady „ne bis in idem“, ak páchateľ, ktorý nesplní svoju odvodnú povinnosť, bude postihnutý podľa § 267 Trestného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dopadá. Ak by sa totiž pripustila možnosť odmietnutia akejkoľvek povinnosti z dôvodu svedomia, bolo by to v príkrom rozpore so zásadou rovnosti zakotvenou v článku 12 ods. 1 Ústavy, lebo by to zvýhodňovalo určité skupiny občanov. Napokon na tomto mieste Najvyšší súd .
Kľúčové slová: nesprávne právne posúdenie veci, poistenie majetku, poistná zmluva, zmluvné poistné podmienky, poistenie veci

Zbierka NS 4-5/1997
R 55/1997
Rozsudok
Právna veta: Z poistnej zmluvy týkajúcej sa poistenia súboru zariadenia domácnosti je daná zodpovednosť poisťovne aj za veci, ktoré nemusia byť trvalé na jednom mieste, ale v súlade s potrebami poisteného sa nachádzajú na rôznych miestach, buď s týmito osobami alebo i nezávisle na nich, ak v dohodnutých zmluvných poistných podmienkach nie je dohodnuté niečo iné. Za Miné obvyklé miesto” možno považovať i osobné motorové vozidlo poisteného, ak si vec patriacu do súboru zariadenia domácnosti v ňom odložil pri krátkodobom a účelovom prerušení jej prepravy späť do bytu uvedeného v poistnej zmluve potom, čo ju ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... citovaného ustanovenia poistnej zmluvy (§ 8 vyhlášky č. 13/1983 Zb., teraz rovnaké znenie všeobecných poistných podmienok poistiteľa), porušujúc pritom zásadu rovnosti účastníkov poistno- právneho vzťahu, ako aj zásadu gramatického, logického a historického výkladu právnych noriem. Preto žalovaná naznačený účel výkladu poistných .
Kľúčové slová: úkony súdu, vznik poplatkovej povinnosti, poplatníci, osvedčenie o dedičstve

Zbierka NS 1/1999
R 5/1999
Stanovisko
Právna veta: Ak v konaní o dedičstve dôjde k vydaniu osvedčenia o dedičstve, dedič platí súdny poplatok rovnako, ako keby dedičstvo nadobudol na základe uznesenia o dedičstve.

Úryvok z textu:
... poplatkovej povinnosti a osvedčenie o dedičstve by nemalo takýto istý následok, v konečnom dôsledku by to viedlo k porušeniu ústavnej zásady rovnosti každého účastníka pred zákonom. Vznik poplatkovej povinnosti upravuje ust. § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb .
Právna veta: Súd v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov nemôže zároveň s uložením povinnosti zaplatiť vyčíslenú sumu na vyrovnanie podielu uložiť z tejto sumy aj povinnosť zaplatiť úroky z omeškania; bráni tomu chýbajúci predpoklad pre vznik takéhoto nároku - omeškanie dlžníka s plnením peňažného dlhu. (Porovnaj aj rozhodnutie uverejnené pod č. 53/1997 Zbierky rozhodnutí a stanovísk súdov Slovenskej republiky.)

Úryvok z textu:
... a má určité finančné prostriedky na vyplatenie navrhovateľa. Vychádzajúc z hodnoty majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve 1 032 485 Sk, zo zásady rovnosti podielov a s prihliadnutím na hodnotu vecí prikázaných do výlučného vlastníctva účastníkov a na výšku spoločného dlhu uhradeného navrhovateľom, vyčíslil .
Kľúčové slová: obchodné imanie, členský podiel v bytovom družstve, družstvo

Zbierka NS 3/2002
R 40/2002
Rozsudok
Právna veta: Všeobecnou cenou členského podielu v bytovom družstve je cena, za ktorú je možné v danom mieste a čase nadobudnúť členské práva a povinnosti k bytu porovnateľnej veľkosti, polohy, vybavenia, veku a pod.. Obvykle sa táto všeobecná cena (tiež trhová hodnota) zisťuje porovnaním s už zrealizovanými predajmi a kúpami členských podielov (podobných bytov) v danom čase a mieste.

Úryvok z textu:
... práve s poukazom na ustanovenie § 2 ods. 2 Občianskeho zákonníka, teda na zásadu rovnosti účastníkov v občianskoprávnych vzťahoch. Zásada rovnosti účastníkov v občianskoprávnych vzťahoch neznamená ich absolútnu rovnosť, ale spočíva v tom, že ... stránke nie je nadriadený, či podriadený. Preto aj rešpektovanie existujúceho právneho stavu nemohlo znamenať porušenie zásady rovnosti účastníkov občianskoprávnych vzťahov. Navrhli, aby dovolací súd zrušil rozsudok odvolacieho súdu spolu s rozsudkom okresného .
Právna veta: Riadenie dopravných motorových prostriedkov je z hľadiska možných následkov na majetku, zdraví a životoch svojou povahou nebezpečnou prevádzkou. Toto nebezpečenstvo sa zvyšuje, ak je vodič pri riadení motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, ktorý stav pri známych a dokázaných účinkoch znižuje jeho motorickú, rozpoznávaciu, vôľovú schopnosť a možnosť dodržiavať pravidlá cestnej premávky a včas reagovať na stav a situáciu v premávke. Subjektívny, sebavedomý pocit vodiča, ktorý je pod vplyvom alkoholu, že jeho schopnosť nie je ovplyvnená v zmysle zníženia, riziko nebezpečenstva robí vysoko aktuá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zákony štátu nielen v rámci služby, ale aj mimo nej, ako sa k tomu zaviazali. Za tohto stavu porušením ústavnej zásady rovnosti občana pred zákonom a rovnakého zaobchádzania nemôže byť skutočnosť, že rovnaký skutok iného občana, ktorého sa dopustil v pracovnom voľne .
Právna veta: Policajt je povinný v rámci postupu podľa § 213 ods. 3 Trestného poriadku oznámiť obhajcovi len druh úkonu, teda v prípade výsluchu svedka len okolnosť, že pôjde o taký výsluch, a nie aj meno svedka. Výsledok úkonu (zápisnica o výsluchu svedka) potom môže byť použitý ako dôkaz v konaní pred súdom (§ 213 ods. 2 veta prvá Trestného poriadku), resp. pri ďalšom postupe už v predsúdnom konaní, ale len spôsobom, ktorý predpokladajú ustanovenia Trestného poriadku (teda na hlavnom pojednávaní sa primárne predpokladá osobný výsluch svedka, okrem zákonom ustanovených v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , klásť im otázky, navrhnúť ich opätovný výsluch, resp. navrhnúť výsluch ďalších svedkov. V predmetnej veci tak nedošlo ani k porušeniu zásady „rovnosti zbraní“, keďže obhajobe bol oznámený termín výsluchu svedkov, čím im bolo umožnené zúčastniť sa tohto výsluchu (bez ohľadu na to .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.