Nájdené rozsudky pre výraz: zásada v pochybnostiach v prospech obvineného

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 150

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

20 dokumentov
239 dokumentov
2 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Použitie zásady "in dubio pro reo", ktorá vyplýva z ustanovenia § 2 ods. 4 Trestného poriadku, prichádza do úvahy len vtedy, ak pochybnosti, ktoré vznikli v trestnom konaní o dokazovanej skutočnosti, trvajú aj po vykonaní a zhodnotení všetkých dostupných dôkazov, ktoré môžu reálne prispieť k náležitému zisteniu skutkového stavu, a to v rozsahu nevyhnutnom na objektívne, stavu veci a zákonu zodpovedajúce spravodlivé rozhodnutie. Táto zásada sa týka iba skutkových zistení, čo však nemôže byť, s poukazom na vyššie uvedené, predmetom skúmania dovolacieho súdu.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. Martina Bargeľa na neverejnom zasadnutí 9. septembra 2015 v Bratislave v trestnej veci obvineného M. B. a spol. pre zločin ublíženia na zdraví v štádiu pokusu formou spolupáchateľstva podľa § 14 ods. 1, § 20, § 155 ods. 1 Trestného zákona a iné , vedenej na Okresnom súde Prievidza pod sp. zn. 2T 55/20
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Najvyšší súd má za to, že nakoľko je starosta verejným činiteľom, ktorý sa sám a dobrovoľne rozhodol vstúpiť do politiky, prevzal tým na seba aj určité práva a povinnosti. Jednou z povinností je práve aj to, že verejný činiteľ musí zniesť vyššiu intenzitu kritiky zo strany verejnosti, ako bežný občan. Verejný činiteľ sa môže svojich práv na ochranu osobnosti domáhať v občianskom súdnom konaní. Nie je možné postihnúť deliktuálne spôsobilú fyzickú osobu za to, že slovne atakuje verejného činiteľa, a to mimo ústneho pojednávania, či iného procesného konania, umožňujúceho uloženie poriadkového opa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 4Sžo/59/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1013201216 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 07. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Zemková ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1013201216.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Ha
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Účelom ustanovenia § 31 ods. 1 Tr. por. je upevniť dôveru účastníkov konania i verejnosti v nestrannosť postupu orgánov činných v trestnom konaní a preto zákon vylučuje z vykonávania úkonov trestného konania ten orgán činný v trestnom konaní, u ktorého možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti z dôvodov taxatívne v tomto ustanovení vymenovaných. Pokiaľ by boli vykonané úkony v trestnom konaní vylúčenými osobami, nemohli by byť podkladom pre rozhodnutie v trestnom konaní, a preto by na ne orgán, ktorý vykoná následné rozhodnutie, nesmel v žiadnom smere prihliadať. Pre pomer k osobám, ktorých sa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Harabina a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Viliama Dohňanského, na neverejnom zasadnutí s verejným vyhlásením rozsudku 20 mája 2015 v Bratislave, v trestnej veci proti obvinenému R. T. pre spolupáchateľstvo pokusu prečinu krádeže podľa §§ 20, 14, § 212 ods. 2 písm. a/, 3 písm. b/ Tr. zák., o dovolaní obvineného R. T. ,
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podľa odseku 8 ustanovenia § 355 Tr. por. účinného do 31. augusta 2010, ak bol odpor podaný v lehote a nebol vzatý späť podľa odseku 6, trestný rozkaz sa ruší a samosudca tak, ako mu to ukladá odsek 3 tohto ustanovenia Trestného poriadku nariadi vo veci hlavné pojednávanie. Keďže predmetný trestný rozkaz bol z uvedených dôvodov zo zákona zrušený a samosudca bol povinný nariadiť hlavné pojednávanie, administratívne vyznačenie doložky právoplatnosti na trestnom rozkaze nemá oporu v zákone, je nulitné. Trestný rozkaz nenadobudol právoplatnosť a preto nemohli u neho nastať účinky právoplatné ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Burgera a sudcov JUDr. Milana Li povského a JUDr. Martina Piovar tsyho na neverejnom zasadnutí konanom v Bratislave dňa 31. augusta 2011 v trestnej veci obvineného D. D. , pre prečin nebezpečnéh o vyhrážania podľa § 360 ods. 1 , ods. 2 Tr. zák. vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 4T 49/2009, o dovolaní, ktoré podal obvinený D. D. , zastúpený
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Na posúdenie, či uchádzač o vydanie zbrojného preukazu alebo držiteľ zbrojného preukazu preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje, sú potrebné odborné znalosti lekára z odboru psychiatrie.

Úryvok z textu:
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v T. (ďalej len „odporca'j rozhodnutím zo thia 17, februára 2003 podľa g 10 ods. 1 zákona Č. 246/1.993 2h z. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zbraniach a strelive“] odňal navrhovateľovi zbrojný preukaz vydaný Okresným riaditeľstvom PZ v T. s platnosťou do 13, novembra 2006 s oprávnením na nosenie a držanie zbraní a streliva navrhovateľom z dôvodu, že u navrhovateľa nastali zmeny v jeho spoľahlivosti podľa g 9 ods. 2 pí
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Z vyššie citovaného ustanovenia (§ 360a Trestného zákona) je zrejmé, že zákonodarca pojem dlhodobosti bližšie nedefinuje, pričom česká právna teória pod ním rozumie viac ako desať kontaktov počas minimálne 4 týždňov a slovenská právna teória zase minimálne tri útoky počas troch dní, prípadne aj jeden útok, či dva ak trvajú tri dni s tým, že ak útok nie je kontinuálny, musí prebiehať počas prevažnej časti tohto obdobia. Každopádne ale spravidla musí ísť o opakujúce, systematické konanie, ktoré buď vyvoláva u poškodeného obavy o jeho život alebo zdravie alebo podstatným spôsobom znižuje kvalitu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Tdo/49/2020 6716010462 22.06.2021 JUDr. Alena Šišková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:6716010462.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Šiškovej a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Martiny Zeleňakovej. v trestnej veci obvineného I. T. pre zločin vydierania podľa § 189 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona a iné, na
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: K odňatiu veci sa podľa možnosti priberie osoba, ktorá nie je na veci zúčastnená. Zápisnica o vydaní a odňatí veci musí obsahovať aj dostatočne presný opis vydanej alebo odňatej veci, aby nemohla byť zamenená s inou vecou. Osobe, ktorá vec vydala, alebo ktorej bola vec odňatá, vydá orgán, ktorý úkon vykonal, hneď písomné potvrdenie o prevzatí veci alebo odpis zápisnice. Porušením týchto ustanovení došlo nielen k závažným pochybnostiam o tom, ako boli drogy a od ktorej osoby odňaté, v akom množstve, v akom obale, a chýbalo vyjadrenie dotknutých osôb, ktorým boli drogy odňaté, ale pri procesnom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Petra Paludu v trestnej veci obvineného T. H. pre trestný čin nedovolenej výroby a držby omamnej látky a psychotropnej látky, jedu a prekurzora a obchodovanie s nimi podľa § 187 ods. 1, písm. a/, písm. b/, písm. d/, Tr. zák. (zákon číslo 140/1961 Zbierky v znení neskorších pre
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: I. Páchateľ, ktorý si be%povolenia zadováži a prechováva strelnú zbraň, má nelegálne postavenie osoby, ktorá drží alebo nosí zbraň a strelivo v zmysle § 14 ods. 1, resp. § 16 zák. č. 138/1996 Z. z. o zbraniach a strelive. Je preto povinný dodržiavať všeobecné povinnosti uvedené v § 43 ods. 1 zák. č. 138/1996 Z. z., najmä dbať na zvýšenú opatrnosť pri zaobchádzaní s nimi. II. Je porušením dôležitej povinnosti uloženej podľa zákona v zmysle § 224 ods. 2 Tr. zák., keď taký páchateľ v rozpore s predpismi strieľal z nelegálne prechovávanej zbrane proti inému a z nedbanlivosti mu spôsobil smrť, a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR na základe odvolania obžalovaného L. F. a krajského prokurátora proti rozsudku Mestského súdu v Bratislave z 5. novembra 1996, sp. zn. 1 T 26/96, podľa § 258 ods. 1 písm. b), d) Tr. por. zrušil napadnutý rozsudok a rozhodujúc vo veci v zmysle § 259 ods. 3 Tr. por. uznal obžalovaného L. F. za vinného z trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1, 2 Tr. zák. a z trestného činu nedovoleného ozbrojovania podľa § 185 ods. 1 Tr. zák., na tom skutkovom základe, že v noci zo 1
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Prečin usmrtenia podľa § 149 Tr. zák. predpokladá nedbanlivostné zavinenie vo vzťahu k smrteľnému následku, či už vo forme vedomej alebo nevedomej nedbanlivosti. Tak okresný ako ani krajský súd ustálenú nedbanlivostnú formu zavinenia vo svojich rozhodnutiach bližšie nešpecifikovali. Skutkové zistenia prvostupňového súdu vyjadrené v skutkovej vete rozsudku (zatiaľ sa nedotýkame je úpravy v rozsudku odvolacieho súdu) pri konštatovanej príčinnej súvislosti medzi konaním obvineného a smrťou poškodeného zodpovedajú zavineniu vo forme vedomej nedbanlivosti podľa § 16 písm. a/ Tr. zák. Pri tejt ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Burgera a sudcov JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Jany Serbovej na neverejnom zasadnutí konanom dňa 16. mája 2012 v trestnej veci obvineného MUDr. M. Š. pre prečin usmrtenia podľa § 149 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák. vedenej na Okresnom súde Topoľčany pod sp. zn. 2T 33/2010, o dovolaní, ktoré podal obvinený MUDr. M. Š., zastúpený obhajcom JUDr. O . Š
MENU