Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
843488
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 51266
USSR: 30515
NSČR: 106810
NSSČR: 56981
USČR: 70017
EUR-LEX (sk): 11140
EUR-LEX (cz): 11178
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 402794
Krajské súdy (ČR): 31297
Posledná aktualizácia
18.01.2018 06:51

Nájdené rozsudky pre výraz: zásada zákazu reformatio in peius


Približný počet výsledkov: 9 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zásada zákazu reformatio in peius
  • zasadat nájdené 7684 krát v 4398 dokumentoch
  • zakazat nájdené 9222 krát v 3396 dokumentoch
  • reformatio nájdené 224 krát v 97 dokumentoch
  • in nájdené 3114 krát v 1769 dokumentoch
  • peius nájdené 267 krát v 122 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 8 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 4 dokumenty
Krajské a okresné súdy SR 10 dokumentov


Odňatie a prikázanie veci inému súdu (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: "Podľa ustálenej súdnej praxe pomerom k prejednávanej veci v zmysle § 31 ods. 1 Tr. por. treba rozumieť najmä skutočnosť, že orgán uvedený v tomto ustanovení bol sám poškodený trestným činom, ktorého sa majú týkať procesné úkony, resp. ním boli poškodené jemu blízke osoby. Pomerom k osobám, ktorých sa úkon priamo týka a k ďalším osobám\ uvedeným v citovanom ustanovení sa rozumie, že je k uvedeným osobám najmä v pomere príbuzenskom, švagrovskom, druha a družky, prípadne vo vzťahu úzko priateľskom alebo nepriateľskom. Osobami, ktorých sa úkon priamo týka, sú najmä strany trestného konania. K to ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Zásadu zákazu reformatio in peius v správnom trestaní nie je možné bez všetkého aplikovať, ale ani a priori vylúčiť (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Značná časť procesných práv, ktoré prislúchajú obvinenému v trestnom konaní sa prostredníctvom judikatúry aplikuje aj vo veciach správneho trestania. To však neznamená, že sa v rámci správneho trestania majú aplikovať úplne všetky práva obvineného, ktoré sa uplatňujú v trestnom konaní. Trestné konanie a správne trestanie sú dve samostatné oblasti, v rámci ktorých by bolo možné jednotlivé inštitúty akokoľvek navzájom dopĺňať a nahrádzať. Správne trestanie umožňuje jednoduchšie a menej formálne postupy, než tie ktoré sa uplatňujú v trestnom konaní. Uvedené platí aj na zásadu zákazu reformatio in ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: 1. Trestného činu neoprávneného podnikania podľa § 118 ods. 1 Tr. zák. sa dopustí ten, kto  neoprávnene  vo  väčšom  rozsahu  poskytuje  služby  alebo  vykonáva  výrobné  alebo iné zárobkové podnikanie.  Podnikaním treba rozumieť  sústavnú  činnosť vykonávanú  samostatne  podnikateľom  vo  vlastnom  mene  a  na  vlastnú  zodpovednosť  za účelom dosiahnutia zisku (§ 2 ods. 1 Obchodného zákonníka). Aby mohlo byť neoprávnené podnikanie posúdené ako trestný čin, je nevyhnutné,  aby bolo vykonávané vo väčšom rozsahu. Pri určení toho, čo je „väčší rozsah“ nie je však možné vychádzať z výkladového ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odsudzujúci výrok týkajúci sa skutku uvedeného pod 1/ rozsudku. V súvislosti s posledne uvedeným bude navyše potrebné pamätať i na zásada zákazu reformatio in peius. Z hore uvedených dôvodov teda Najvyšší súd Slovenskej republiky odvolania obžalovaných ako i prokurátora považoval za čiastočne dôvodné, napadnuté rozhodnutie ...
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
513/1991 - Obchodný zákonník
Právna veta: Podľa § 278 ods. 1 Tr. por. súd môže rozhodovať len o skutku, ktorý je uvedený v obžalobnom návrhu. Obžalovacia zásada uvedená v ustanovení § 220 ods. 1 Tr. por. (teraz § 278 ods. 1 Tr. por.), podľa ktorého súd môže rozhodnúť len o skutku, ktorý je uvedený v obžalobnom návrhu, neznamená, že medzi skutkom, ktorý je uvedený v obžalobnom návrhu a skutkom, uvedeným vo výroku rozsudku, musí byť úplná zhoda. Niektoré skutočnosti môžu odpadnúť a iné naopak pribudnúť, nesmie sa zmeniť len podstata skutku. Podstata skutku je určovaná účasťou obžalovaného na určitej udalosti popísanej v obžalobno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odvolacom rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 11. júna 2009, sp. zn. 1 Toš 5/2007, bola porušená základná trestnoprocesná zásada zákaz reformatio in peius tým, že bol daný nezákonný záväzný pokyn na právnu kvalifikáciu spáchaného skutku podľa prísnejšej skutkovej podstaty trestného činu (§ 160 ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: Z ustanovenia § 322 ods. 4 Tr. por. vyplýva možnosť odvolacieho súdu, aby uznal obvineného za vinného z ťažšieho trestného činu, než z akého ho mohol uznať za vinného súd prvého stupňa. Dôležitou podmienkou v tomto prípade je tá skutočnosť, či mohol obvineného uznať z tohto ťažšieho trestného činu za vinného už prvostupňový súd (na základe podanej obžaloby) a taktiež nevyhnutnou podmienkou je aj podanie odvolania prokurátorom v neprospech obvineného. Preto ak súd prvého stupňa posúdil zistený skutok miernejšie, než ako ho posudzovala obžaloba, odvolací súd môže sám rozhodnúť vo veci rozsudk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... obžalobe zodpovedá zákonu. Aj táto skutočnosť bola v danom prípade splnená. K námietke obvineného, že v jeho prípade bola porušená zásada zákazu reformatio in peius, je potrebné uviesť tak, ako na to správne poukázal aj prokurátor vo svojom vyjadrení 11 3 Tdo 57/2012 k ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: Súdna prax súdov v otázke použitia ustanovenia § 37 písm. h/ Tr. zák. sa riadi Stanoviskom trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 14. júna 2010, č. 1/2011 (sp. zn. Tpj 104/2009) k rozdielnemu výkladu § 37 písm. h/ Tr. zák. v otázke „viac“ trestných činov, na ktorý poukázal obvinený v dovolaní. Podľa Stanoviska „pojmy „viac“, v slovnom spojení "viac trestných činov" v § 37 písm. h/ Tr. zák. a "dva a viac" v slovnom spojení "dva a viac trestných činov" v § 41 ods. 1 Tr. zák., sú synonymom a ustanovenie § 37 písm. h/ Tr. zák. je v tomto rozsahu potrebné vykladať tak, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Tr. zák., na takmer dolnej hranici. V štandardnom konaní by bolo možné očakávať výrazne prísnejší trest, čomu zabránila iba zásada zákazu „reformatio in peius“. Navrhol dovolanie obvineného podľa § 392 ods. 1 Tr. por. zamietnuť. Najvyšší súd ako súd dovolací v zmysle § 377 ...
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
Merito dovolanie obv.
... odňatia slobody vo výmere 2 (dva) mesiace. Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať, že v trestnej veci obvineného nebola porušená zásada zákazu reformatio in peius, nakoľko nedošlo k zhoršeniu jeho postavenia v porovnaní s pôvodným rozsudkom. V dovolaní obvinený namietal aj to, že v jeho ...
Súvisiace predpisy:
18/2010, 300/2005, 87/1950, 5/2007, 19/2011
Merito priestupok podľa ust. § 22 ods. 1 písm. j/ zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v spojení s ust. § 3 ods. 2 písm. b/, § 24 ods. 1 písm. l/ zák. č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách
... orgánu, avšak v zmysle zákona o priestupkoch nie je možné zmeniť uloženú sankciu v neprospech obvineného z priestupku (uplatňuje sa zásada zákazu reformatio in peius). V danom prípade druhostupňový správny orgán zmenil rozhodnutie sčasti, pričom skonštatoval, že v ostatných častiach ostáva rozhodnutie správneho orgánu nezmenené ...
Súvisiace predpisy:
372/1990, 1/2000, 71/1967, 122/2003, 315/1996
Merito odvolania krajského prokurátora a obžalovaného
... síce chyba už nie je taká nepatrná, no jej napraveniu bráni naopak jedna z hlavných zásad odvolacieho konania, a síce zásada zákazu reformatio in peius (§ 264 ods. 2 Tr. por.), resp. nedostatok odvolania podaného v jeho neprospech v otázke viny. Ako je totiž zrejmé ...
Súvisiace predpisy:
553/2002, 300/2005, 15/2001, 14/2009, 2/2005, 171/2003, 11/2012, 21/2002
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.