SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1345977
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129664
NSSČR: 71765
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431111
Krajské súdy (ČR): 50264
Posledná aktualizácia
17.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zásada zákazu zmeny k horšiemu


Približný počet výsledkov: 17 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zásada zákazu zmeny k horšiemu
  • zasada nájdené 54080 krát v 19564 dokumentoch
  • zakaz nájdené 13360 krát v 4906 dokumentoch
  • zmena nájdené 78044 krát v 29697 dokumentoch
  • k nájdené 989958 krát v 66448 dokumentoch
  • horsi nájdené 461 krát v 321 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 11 dokumentov
Krajské súdy SR 59 dokumentov
Odborné články 1 dokument


Právna veta: I. Pre oblasť správneho trestania v súťažnom práve nie je možné z ústavnoprávnych predpisov odvodiť všeobecný zákaz zmeny rozhodnutia v neprospech odvolateľa. Takýto zákaz nemožno odvodiť ani z práva na spravodlivý proces zakotveného v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ani z čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd a ani z čl. 2 ods. 1 Dodatkového protokolu č. 7 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Uložená sankcia v oblasti súťažného práva neplní preventívny účinok len voči účastníkovi konania, ale prispieva tiež k všeobecnému rozširova ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slov enske j republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Gabriely Gerdovej a zo sudcov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Jany Zemkovej PhD . v právnej veci žalobcu : Siemens AG , Wittelsbacherplatz 2, D -80333, Mníchov, Nemecká spolková republika , právne zastúpen ý: JUDr. Martin Nedelka, Ph.D., advokát, Zámocká 30 , Bratislava , proti žalovanému : Protimonopolný úrad Slovenskej .
Právna veta: A/ I. Majetkové nároky štátu, vyplývajúce z predpisov o jednotlivých druhoch daní, o ktorých vo svojej pôsobnosti prvotne rozhoduje príslušný správny orgán postupom podľa Daňového poriadku (zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov), vrátane nároku, ktorý vyplýva z daňovníkom neoprávnene uplatneného nároku na vrátenie zaplatenej dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane, majú administratívnoprávnu povahu a rozhodnutia o nich podliehajú prieskumu správneho súdu podľa Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z. v znení zákona č. 88/2017 Z. z.). Tieto nároky nie sú nárokom ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 539,09 Eur. S ohľadom na to, že odvolanie nebolo podané v neprospech obžalovaného, krajský súd bol pri rozhodovaní limitovaný zásadou zákazu zmeny k horšiemu (zákazu reformatio in peius), a preto nemohol v tejto časti pochybenie súdu prvého stupňa napraviť. Riešenie prijaté trestnoprávnym kolégiom najvyššieho .
Právna veta: Zákaz reformatio in peius, teda zásadu, že postavenie obvineného sa nemôže zhoršiť iba tým, že využije právo na podanie opravného prostriedku je potrebné dôsledne chápať len ako garanciu slobody od volacieho práva a v dôsledku toho i práva na obhajobu. Podstatou tejto zásady je teda garantovať možnosť obvineného napadnúť rozhodnutie opravným prostriedkom bez obáv a rizika, že sa jeho situácia zhorší. Zásada zákazu reformatio in peius uplatňovaná v deliktuálnom práve, najmä v trestnom, ale aj správnom práve nemôže byť v žiadnom prípade vykladaná spôsobom ako ju použila sťažovateľka v kasačnej s ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... namietaná nemožno sť napadnutia rozhodnutia o uložení pokuty v blokovom konaní protestom prokurátora z dôvodu porušenia zásady zákazu zmeny k horšiemu je preto nedôvodná.37. V zmysle všeobecných zásad trestného konania (§ 2 Trestného poriadku) nikoho ... sťažovateľky, ktorou mala byť prípustnosť protestu prokurátora v blokovom konaní o uložení pokuty v rozpore so zásadou zákazu zmeny k horšiemu. Správne orgány, ako aj prokuratúra v predmetnom konaní postupovali v z mysle zákonnej legislatívy. Uloženou .
Právna veta: Primárnym objektom trestného činu poškodzovania veriteľa podľa § 239 Tr. zák. je ochrana majetkových práv veriteľa pred poškodzujúcim konaním zo strany dlžníka, t. j. páchateľa. Ide tu o také konanie, ktoré síce smeruje voči vlastnému majetku dlžníka, avšak v konečnom dôsledku poškodzuje veriteľa, nakoľko tomuto sa nedostane zodpovedajúceho plnenia z majetku dlžníka. Výpočet konkrétnych foriem úpadkového konania uvedených v § 239 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. predstavuje zmenšenie hodnoty aktív dlžníkovho majetku, z ktorého by mohlo dôjsť k uspokojeniu veriteľovej pohľadávky. V danom prípade ide o ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vyššie naznačenom rozsahu opätovne prerokuje a rozhodne o trestnej veci obvinených Ing. G. C. a JUDr. V. C., rešpektujúc pritom zásadu zákazu zmeny k horšiemu, vrátane úpravy skutkov (ich zlúčenie je však potrebné v súlade s vyššie vyjadreným) v zmysle § 391 ods. 2 Tr .
Právna veta: Právo na obhajobu v zmysle dovolacieho dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por. treba chápať ako vytvorenie podmienok pre plné uplatnenie procesných práv obvineného a jeho obhajcu a zákonný postup pri reakcii orgánov činných v trestnom konaní a súdu na uplatnenie každého obhajovacieho práva. Z dikcie citovaného § 371 ods. 1 písm. c/ je zrejmé, že nie akékoľvek porušenie práva na obhajobu, ale len porušenie práva na obhajobu zásadným spôsobom možno považovať za dovolací dôvod. Podľa ustálenej rozhodovacej praxe najvyššieho súdu o zásadné porušenie práva na obhajobu ide najmä v prípade, keď ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... je podané v prospech obvineného . Keďže v danom prípade bolo dovolanie podan é len v prospech obvineného, najvyšší súd rešpektujúc zásadu zákazu zmeny k horšiemu (reformatio in peius ) na porušenie zákona v prospech dovolateľa neprihliadol. Podľa § 382 písm. c/ Tr. por., dovolací súd na .
Právna veta: 1. V zmysle § 284 ods. 2 Tr. por. uznať obžalovaného za vinného z trestného činu podľa prísnejšieho ustanovenia zákona, ako podľa ktorého posudzovala skutok obžaloba a prisúdenie ďalšieho zákonného znaku podmieňujúceho použitie kvalifikovanej skutkovej podstaty je nepochybne prísnejším posúdením konania obžalovanej, môže súd len vtedy, ak obžalovaného na možnosť tohto prísnejšieho posudzovania skutku upozornil skôr ako súd vyhlásil dokazovanie za skončené. Ak o to obžalovaný alebo jeho obhajca požiada, treba mu poskytnúť znova lehotu na prípravu obhajoby a hlavné pojednávanie na ten účel ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... od volanie podali len obžalovaní a obžalovaní môžu podať odvolanie len vo svoj prospech. V danom prípade je nutné rešpektovať zásadu zákazu zmeny k horšiemu, pretože v neprospech obžalovane j môže odvolací súd zmeniť napadnutý rozsudok len na základe odvolania prokurátora. Špecializovaný trestný súd sa .
Právna veta: Výrok o prepadnutí majetku sa vzťahuje len na majetok, ktorý patrí obžalovanému (páchateľovi). U vecí (majetku), ktoré má obžalovaný v spoluvlastníctve s inými osobami, sa prepadnutie majetku môže vzťahovať len na spoluvlastnícky podiel, ktorý patrí obžalovanému, a tak sa nemôže vzťahovať na majetkové podiely iných osôb. Zaistenie potom postihuje spoluvlastnícky podiel obžalovaného k veciam, (majetku) v podielovom spoluvlastníctve, ako aj k veciam patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Úryvok z textu:
... prokuratúry uvedené v písomných dôvodoch jeho sťažnosti, že v posudzovanom prípade nie je možné postupovať v zmysle zásady zákazu zmeny k horšiemu, je v rozpore s ustanoveniami platného Tr estného poriadku a judikatúrou. Je však možné súhlasiť s názorom ... Najvyššieho súdu Slovenskej republiky uvedený v predchádzajúcom zrušujúcom uznesení, že pochybenie nebude možné konvalidovať v novom rozhodnutí vzhľadom na zásadu zákazu zmeny k horšiemu - § 195 ods. 1, ods. 3 Tr. por., a to s poukazom na § 426 Tr .
Právna veta: V kontexte citovaných ustanovení sa žiada najprv vo všeobecnej rovine podotknúť, že prítomnosť obžalovaného na hlavnom pojednávaní je zákonným pravidlom, pretože ako strane trestného konania jej prináležia významné procesné práva, ktoré môže v plnej miere uplatniť najmä na hlavnom pojednávaní. Medzi tie najdôležitejšie radíme aj právo predkladať a navrhovať dôkazy, právo záverečnej reči a posledného slova. Využitie týchto práv môže byť skutočne naplnené iba za prítomnosti obžalovaného na hlavnom pojednávaní. Za určitých okolností má súd možnosť vykonať hlavné pojednávanie aj v neprítomnosti ob ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... námietky, ktoré atakujú dôkaznú situáciu v posudzovanej veci. Najvyšší súd dáva len okrajovo na záver prvostupňovému súdu do pozornosti i zásadu zákazu zmeny k horšiemu (reformatio in peius), právne ukotvenú v § 327 ods. 2 Tr. por., keďže k zrušeniu preskúmavaného rozhodnutia došlo výlučne na .
Meritum o dovolaní obvineného
... do 19. decembra 2006). Rovnako akúkoľvek opodstatnenosť postráda tvrdenie obvineného, že Krajský súd v Prešove vzhľadom na zásadu zákazu zmeny k horšiemu podľa § 327 ods. 2 Tr. por., nemohol prihliadať na existenciu priťažujúcej okolnosti uvedenej v § 37 písm ... týrania blízkej a zverenej osoby začať a skončiť. Obvinený napokon uviedol, že Krajský súd v Prešove vzhľadom na zásadu zákazu zmeny k horšiemu podľa § 327 ods. 2 Tr. por., nemohol prihliadať na existenciu priťažujúcej okolnosti uvedenej v § 37 .
Meritum odvolanie obžalovaného
... trov konania v celkovej sume 45.648, 78 Eur . Toto pochybenie však taktiež nebolo možné pre zákaz reformatio in peius (zásada zákazu zmeny k horšiemu pre nedostatok odvolania prokurátora, či poškodeného v neprospech obžalovaného) napraviť rozhodnutím odvolacieho súdu. Z týchto dôvodov Najvyšší súd Slovenskej republiky .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.