Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
984219
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60572
USSR: 33761
NSČR: 115434
NSSČR: 61979
USČR: 75181
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 414077
Krajské súdy (ČR): 37965
Posledná aktualizácia
25.03.2019 06:49

Nájdené rozsudky pre výraz: zásah do pokojného stavu


Približný počet výsledkov: 32 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zásah do pokojného stavu
  • zasah nájdené 19139 krát v 5916 dokumentoch
  • do nájdené 358981 krát v 48167 dokumentoch
  • pokojny nájdené 755 krát v 178 dokumentoch
  • stav nájdené 121953 krát v 29000 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 7 dokumentov
Krajské a okresné súdy SR 47 dokumentov


Právna veta: Vôľou zákonodarcu v právnej norme § 5 OZ bolo upraviť postup obce pri poskytovaní predbežnej právnej ochrany, ktorej účelom je urýchlene zabezpečiť poriadok a pokoj pred zasahovaním do faktického pokojného stavu. Účelom takéhoto bezprostredného zákroku je odvrátenie nebezpečenstva. Zo samotného znenia ustanovenia § 5 OZ s použitím gramatického a sémantického výkladu je zrejmé, že ide o rozhodnutie správneho orgánu predbežnej povahy. Predbežné opatrenie v zmysle ustanovení Správneho poriadku (§ 43) je prostriedkom slúžiacim na zabezpečenie účelu správneho konania, keď ochrana práv fyzických ale ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Ing. J. J., CSc., bytom B. č. 5/14, M., zastúpený advokátom Mgr. P. B., Advokátska kancelária v B., D. č. 4, proti odporcovi: Mesto V., za účasti: 1/ Ing. E., bytom Z. č. 20/51, M., 2/ H., bytom N. č. 24, M., 3/ Ing. J. K., bytom R. č. 3, M., 4/ D., bytom H. č. 22/64, M., 5/ J., bytom M. č. 24/43, M., 6/ J., bytom H. č. 12, M., 7/ J. S., bytom B. č. 20, M., 8/ Ing. L., bytom K. č. 6, .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
162/2015 - Správny súdny poriadok
Právna veta: Ustanovenie § 5 je jedným z prípadov, kedy rozhodovanie v občianskoprávnych veciach je z dôvodov väčšj operatívnosti výnimočne zverené zákonom do právomoci obce. Občiansky zákonník pri tejto úprave špecifickej právnej ochrany vychádza z toho, že obce lepšie poznajú miestne pomery a situáciu, ďalej to, že sú väčšine subjektov bližšie než súdy, takže môžu v určitých prípadoch oprávneným subjektom poskytnúť v skrátenom konaní právnu ochranu rýchlejšoe a účinnejšie než súdy (§ 4 Občianskeho zákonníka). Právna ochrana poskytovaná príslušnými obcami je však iba predbežná. Predbežnosť rozhodovania ob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov: 1. V. M., bytom v S., Š. X., 2. E. M., bytom v S., Š. X., 3. A. F., bytom v S., P. X., 4. M. F., bytom v S., P. X. proti odporcovi: Mesto Skalica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu č. po 1/2006 zo dňa 12. júna 2006, o odvolaní navrhovateľov proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave č. k. 32Sp/29/2006-23 z 15. novembra 2006, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Krajský súd správne dospel k záveru, že na poskytnutie ochrany obcou podľa § 5 Občianskeho zákonníka neboli splnené podmienky, pretože vysadenie drevín navrhovateľom ako spoluvlastníkom pozemku v blízkosti susediacich stavieb nie je zrejmým zásahom do pokojného stavu. Tak ako vlastník pozemku má právo na ňom vysadiť dreviny, na druhej strane nesmie takouto výsadbou neoprávnene zasahovať do vlastníckeho práva iného vlastníka alebo ho nad mieru primeranú pomerom obťažovať alebo vážne ohrozovať vo výkone práv. A preto z dôvodu výskytu tejto spornej otázky, ktorú je oprávnený vyriešiť súd v občian ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Jany Zemkovej PhD. v právnej veci navrhovateľa: P. , a.s. , so sídlom D. , IČO: X. , zastúpený: A. , s.r.o. , so sídlom N. , IČO: X. , proti odporcovi: Mesto Banská Bystrica , so sídlom ČSA č. 26, 975 39 Banská Bystrica, za účasti: 1/ S. P., bytom K. , 2/ Ľ. R. , .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Zbierka NS 4/2011
R 43/2011
Uznesenie
Kľúčové slová: zásah do pokojného stavu, zrejmý zásah do pokojného stavu
Právna veta: Predbežnosť rozhodnutia podľa ustanovenia § 5 Občianskeho zákonníka teda nespočíva v predbežnej povahe v rámci správneho konania, ale jeho predbežnosť spočíva vo vymedzení vzťahu k možnému súdnemu konaniu a rozhodovaniu. Na základe uvedených skutočností je rozhodnutie obce vydané podľa ustanovenia § 5 Občianskeho zákonníka preskúmateľné súdom v správnom súdnictve a je nevyhnutné sa podanou žalobou zaoberať meritórne. Záver krajského súdu, že rozhodnutie žalovaného vydané podľa ustanovenia § 5 Občianskeho zákonníka nie je preskúmateľné súdom, je nesprávny. Zastavenie konania predstavuje pre žal ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: A. L., bytom v M., F.. H. 45, proti žalovanému: Mesto Michalovce, so sídlom v Michalovciach, Námestie osloboditeľov 30, v konaní o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia správneho orgánu č. 4566/2008/Rá zo dňa 11.novembra 2008, konajúc o odvolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach č.k. 7 S 13/2009-17 zo dňa 1.apríla 2009, takto r o z h o d o l : Najvyšší .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Toto ustanovenie (§ 5 - pozn.) predstavuje osobitný prostriedok občianskoprávnej ochrany poskytovaný iným orgánom než súdom. Na rozdiel od súdnej ochrany však v tomto prípade nejde o ochranu porušeného či ohrozeného subjektívneho občianskeho práva, ale o špecifickú ochranu posledného pokojného stavu, ktorý sa fakticky vytvoril a trval už toľko, že ho možno označiť za pokojný a tento stav bol narušený zrejmým zásahom. Nevyhnutným predpokladom poskytnutia takejto predbežnej ochrany preto musí byť zrejmý zásah do pokojného faktického stavu. Úlohou obce pri posudzovaní opodstatnenosti takéhoto náv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej repub liky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a z člen ov JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Milana Moravu v právnej veci navrhovateľov : 1/ pani M. B. , narodenej X. , 2/ pána E. B. , narodeného X. , obaja bytom R. , obaja zastúpení JUDr. J. F. , advokátkou so sídlom J., proti odporcovi : Mestská časť Bratislava – Vajnory so sídlom Roľnícka 109 .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Z § 5 Občianskeho zákonníka nevyplýva, že by išlo o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy; preto platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce (mesta). Pre takéto konanie potom platí zákonná úprava zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb rozhoduje pri výkone samosprávy starosta (primátor), vzťahuje sa všeobecný predpis o správnom konaní (s odchýlkami uvedenými v zákone); o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu starostu (primátora) rozhoduje súd, ak osobitný predpis ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a členov senátu JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Petry Príbelskej, PhD, v právnej veci navrhovateľ ky : O. V. , nar. X. , bytom N. , právne zastúpený: JUDr. Ľubomír Ivan , advokát , so sídlom Dukelských hrdinov 22 , Zvolen , proti odporcovi: MESTO Hriňová, so sídlom Partizánska 1612, Hriňová , právne .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Vzhľadom na ochranu, ktorú poskytuje obec, a na jej povahu, možno vyvodiť, že rozhodnutie obce podľa § 5 OZ má úplne iný charakter ako rozhodnutie súdu, a preto občianskoprávny súd nie je a ani nemôže byť viazaný rozhodnutím obecného úradu vydaného podľa § 5 OZ. Konanie podľa tohto ustanovenia je konaním, kde sa zabezpečuje predbežná ochrana len v súvislosti s konkrétnym zrejmým zásahom do pokojného stavu. Nerieši susedské spory v ich merite a nemôžu sa v ňom ukladať účastníkom konkrétne práva či povinnosti v súvislosti s riešením susedských sporov. Najvyšší súd zdôrazňuje, že v preskúmavanej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sžo/98/2015 7014200721 25. 08. 2016 Mgr. Peter Melicher ECLI:SK:NSSR:2016:7014200721.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a členiek senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Eleny Kováčovej v právnej veci navrhovateľa JUDr. R. M., bytom J. XX, XXX XX X., proti odporcovi Mestskej časti .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Ochrana podľa § 5 Občianskeho zákonníka je výnimkou zo všeobecne platnej zásady, že ochranu proti tomu, kto ohrozí alebo poruší právo, poskytuje zásadne súd. Táto ochrana je občianskoprávnou ochranou, ktorej zmysel treba hľadať v jej predbežnosti a v ochrane pokojného stavu najbližším kompetentným orgánom, t.j. obcou (mestom). Odvolací súd v tejto súvislosti poukazuje na právny názor Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vyslovený v rozhodnutí sp. zn. 8Sžo/208/2009 zo dňa 12.01.2010: „Ak ide o rozhodovanie podľa § 5 Občianskeho zákonníka, ide o realizáciu právomoci správneho orgánu rozhodovať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10Sžo/ 89 /2015 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu Zuzany Ďurišovej a JUDr. Jany Henčekovej, PhD., v právnej veci navrhovateľky: O. H. , bytom Ľ. , zastúpená advokátskou kanceláriou JUDr. Dušan Pohovej & partners, s.r.o. , so sídlom Námestie slobody 10, Bratislava , proti odporcovi: Mestská časť Bratislava – .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Kľúčové slová: zásah do pokojného stavu
Právna veta: Ochrana podľa § 5 je výnimkou zo všeobecne platnej zásady, že ochranu proti tomu, kto ohrozí alebo poruší právo, poskytuje zásadne súd. Právne postavenie obce (a mesta) upravuje zákon o obecnom zriadení. V ustanovení § 4 ods. 4 citovaného zákona je ustanovené, že ak zákon pri úprave pôsobnosti obce (mesta) neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce (mesta). V súvislosti s ustanovením § 5 Občianskeho zákonníka zákon neustanovuje, že by išlo o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy; preto platí, že ide o výkon samospr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1014200219 Dátum vydania rozhodnutia: 22. júna 2017 Meno a priezvisko: Mgr. Peter Melicher Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1014200219.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: E. F., bytom E. X, V., právne zastúpeného: Mgr. Andrej Maar, advokát so sídlom Dunajská 6, Bratislava , proti odporcovi: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, so sídlom Vajanského nábrežie 3, Bratislava, za účasti: 1./ .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Z citovanej zákonnej úpravy vyplýva, že pri vydaní rozhodnutia podľa § 5 Občianskeho zákonníka ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce a o opravnom prostriedku proti nemu sa rozhoduje v súdnom preskúmavacom konaní postupom podľa tretej hlavy piatej časti OSP (§ 250l a nasl.).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členiek senátu JUDr. Jany Henčekovej, Phd. a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci navrhovateľa: P. J., zastúpeného advokátom JUDr. J. K., proti odporcovi: Mesto P., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu zo dňa 4. augusta 2005, číslo M/2005/1223, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Prešove zo .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
162/2015 - Správny súdny poriadok
Právna veta: V súvislosti s ustanovením § 5 Občianskeho zákonníka zákon neustanovuje, že by išlo o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy; preto platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce (mesta). Pre takéto konanie potom platí zákonná úprava ustanovenia § 27 ods. 2 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb rozhoduje pri výkone samosprávy starosta (primátor), vzťahuje sa všeobecný predpis o správnom konaní (s odchýlkami uvedenými v zákone); o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu starost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . tohto rozhodnutia. 7 Aj keď zmyslom ustanovenia § 5 Občianskeho zákonníka je v čo najkratšej dobe odvrátiť zásahy do pokojného stavu, príp. navrátenie pôvodného pokojného stavu, správny orgán je povinný si aj v tomto prípade zabezpečiť nevyhnutné dôkazy ... konať spôsobmi, ktoré sú v rozpore s ustanovením § 5 Občianskeho zákonníka, t.j. ide o zrejmý zásah do pokojného stavu a to – pokračovať v nepovolených opravách rodinného domu č. X.. Toto rozhodnutie predbežne zabezpečuje ochranu pokojného stavu .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: § 5 Občianskeho zákonníka predstavuje osobitný prostriedok občianskoprávnej ochrany poskytovaný iným orgánom než súdom. Na rozdiel od súdnej ochrany však v tomto prípade nejde o ochranu porušeného či ohrozeného subjektívneho občianskeho práva, ale o špecifickú ochranu posledného pokojného stavu, ktorý sa fakticky vytvoril a trval už toľko, že ho možno označiť za pokojný a tento stav bol narušený zrejmým zásahom. Nevyhnutným predpokladom poskytnutia takejto predbežnej ochrany preto musí byť zrejmý zásah do pokojného faktického stavu. Úlohou obce pri posudzovaní opodstatnenosti takéhoto návrhu j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , voľný prístup k spoločným inžinierskym sieťam až do právoplatného skončenia konania vo veci poskytnutia právnej ochrany pred zrejmým zásahom do pokojného stavu a aby bol obnovený predošlý stav vedenej na Obecnom úrade obce Lučatín pod sp. zn. 210/2014/VS ... sa primerane ustanovenie druhej hlavy s výnimkou § 250a. Podľa § 5 Občianskeho zákonníka , ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Hypotéza ust. § 5 Občianskeho zákonníka vyžaduje určitú intenzitu správania sa subjektov. Nestačí akýkoľvek zásah do fakticity skutkového deja, musí ísť o zásah zrejmý. Zrejmým bude taký zásah, ktorý bude objektívne poznateľný tzv. voľným okom, teda na prvý pohľad, a to aj pre tretie osoby, ktoré doteraz vnímali fakticitu stavu inak. Nositeľom povinnosti poskytnúť ochranu pokojného stavu je obec, konajúca prostredníctvom svojho starostu, podľa ustanovení správneho poriadku. Podľa § 1 sa správny poriadok vzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy správne orgány rozhodujú o právach ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... s konkrétnym zrejmým zásahom do pokojného stavu. Nerieši susedské spory v ich merite a nemôžu sa v ňom uklada ť účastníkom konkrétne práva či povinnosti v súvislosti s riešením susedských sporov. K zrejmému zásahu do pokojného stavu podľa § 5 ... splnené podmienky, preto že vysadenie drevín navrhovateľom ako spoluvlastníkom v blízkosti susediacich stavieb nie je zrejmým zásahom do pokojného stavu. Tak ako vlastník pozemku má právo na ňom vysadiť dreviny, na druhej strane nesmie takouto výsadbou .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.