Nájdené rozsudky pre výraz: zastavenie dovolacieho konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 586

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

104 dokumentov
274 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 243b ods. 5 veta druhá OSP, ak dovolateľ vezme dovolanie späť, dovolací súd konanie uznesením zastaví. Dispozičné právo generálneho prokurátora k už podanému mimoriadnemu dovolaniu nie je viazané na súhlas či nesúhlas osoby, ktorá podala podnet na podanie mimoriadneho dovolania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: G. M. V. A. so sídlom Š., R. , B. , X. Rg.Č. X. , zastúpeného L. F. T. , s. r. o., M. , X. T. , IČO: X. , konajúcou prostredníctvom advokáta a konateľa JUDr. Ing. M. Ž. , pr oti žalovanému: S. P. P. , a. s. , M. , B. , IČO: X. , zastúpenému JUDr. I. S., advokátkou so sídlom v K. , H. , o zaplatenie 7Cb/47/2003, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republi
Meritum o peňažné plnenie vo výške 378 485,20 Sk istiny s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v exekučnej veci oprávneného : M., s.r.o., D., P., proti povinnému : V., M., IČO: X., pre peňažné plnenie vo výške 378 485,20 Sk istiny s prísl., ktorá vec sa viedla na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 40 Er 1914/2001, Ex 1343/2001, o dovolaní povinného proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava III z 12. júna 2006 č.k. 40 Er 1914/2001-44, Ex 1343/2001 t a k t o : Konanie o dovolan
Meritum o ochranu osobnosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa MUDr. D. B. , bývajúceho v B. , proti odporkyni JUDr. Z. P. , sudkyni Okresného súdu Bratislava I, o ochranu osobnosti , vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 7 C 186/2008, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 27. februára 2009 sp. zn. 10 Co 35/2009, takto r o z h o d o l : Dovolacie konanie z a s t a v u j e . Odporkyni neprizná
Meritum o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: Ľ. H., bývajúca v S., S. X., proti žalovaným: 1/ Obvodný úrad v P., N.X. a 2/ Vyšší územný celok P., N.X., o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru, ktorá vec sa viedla na Okresnom súde Humenné pod sp.zn. 10 C 259/2000, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Okresného súdu Humenné z 21. februára 2006 č.k. 10 C 259/2000-291 a rozsudku Krajského súdu v Prešove z 28. mája
Kľúčové slová: výzva na zaplatenie súdneho poplatku následky nezaplatenia poplatku
R 74/2018
Právna veta: Pre účely zákona o súdnych poplatkoch sa celým konaním rozumie konanie na súde prvej inštancie a konanie na odvolacom súde, ktoré sa končí právoplatným rozhodnutím veci odvolacím súdom. Súdom priznané oslobodenie od súdnych poplatkov zásadne zaniká právoplatnosťou rozhodnutia, ktorým sa konanie o veci končí a na dovolacie konanie sa (ak nie je výrokom uznesenia, ktorým sa oslobodenie priznáva, výslovne určené inak) nevzťahuje.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1300898996 Dátum vydania rozhodnutia: 29. novembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Bajánková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1300898996.2 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu X.. V. A., bývajúceho v V., A.. P. č. XX, zastúpeného JUDr. Ivanom Kotrbancom, advokátom so sídlom v Bratislave, Františkánske námestie č. 3, proti žalovanej MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave -
Právna veta: Oprávnenie poskytovať právne služby na území Slovenskej republiky a zastupovať účastníka konania pred súdmi má advokát členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore (hosťujúci euroadvokát alebo usadený euroadvokát) len v prípade splnenia zákonných podmienok. Tieto podmienky na právne zastupovanie upravuje zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 ObdoV/51/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobcu : Ing. L. M. , V. , O. , Č. , proti žalovanému: A. P. , D. P. X. , IČO: X. , o odporovateľnosť právneho úkonu, vedenej na Krajskom súde v Ba nskej Bystrici pod sp. zn. 48Cb/ 90/1998 , o dovolaní žalobcu pr oti rozsudku Najvyššieho sú du Slovenskej republiky č. k. 2 Obo/68/2009 -322 zo dňa 9. septembra 2009 , právoplatného dňa 29. októbra 2009 , takto r o z h o
Kľúčové slová: dobromyseľnosť držiteľa pozemkudržbavecné bremená
R 62/2018
Právna veta: Dobrú vieru určitého subjektu v to, že vykonáva právo zodpovedajúce vecnému bremenu, nemôže v zásade zakladať zmluva uzatvorená od 1. januára 1992, na základe ktorej nebol povolený vklad do katastra nehnuteľností.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2212211561 Dátum vydania rozhodnutia: 22. februára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Emil Franciscy Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2212211561.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v spor e žalobcov 1/ AKVAMONT s.r.o., so sídlom v Dunajskej Strede, Letištná č. 61/319, IČO: 31444288, 2/ Ing.
Meritum o náhradu škody 321 000 Sk spolu s príslušenstvom
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a členov senátu JUDr. Vladimíra Maguru a JUDr. Sone Mesiarkinovej, v právnej veci žalobcu: M. C., bývajúci v B., občan Slovenskej republiky, v dovolacom konaní zastúpený JUDr. P. K., advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v B., proti žalovaným: a 2/ P. A., bývajúca v B., občianka Slovenskej republiky, o náhradu škody 321 800,- Sk spolu s pr
Právna veta: Za účelom preverenia, či zamestnanec dodržiava pracovnú disciplínu, je zamestnávateľ, rešpektujúc zásady legality, legitimity a proporcionality, oprávnený monitorovať aj súkromnú elektronickú poštu odosielanú a prijímanú z počítača prideleného zamestnancovi na plnenie jeho pracovných úloh. Pri zachovaní týchto zásad nemožno takéto dôkazné prostriedky, ktoré v konaní o neplatnosť skončenia pracovného pomeru predložil zamestnávateľ, považovať za neprípustné.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej , v právnej veci žalobcu Ing. M.. Č. , bývajúceho v B. , zastúpeného JUDr. M. O. , advokátom so sídlom v Ž. , proti žalovanému Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 2, IČO: 00151866 , o určenie neplatnosti okamžitého skončenia štátnozamestnane
Právna veta: Podľa § 243b ods. 5 (veta druhá) O.s.p. ak dovolateľ vezme dovolanie späť, dovolací súd konanie uznesením zastaví. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.) so zreteľom na dispozitívny úkon oprávnenej, ktorým vzala podané dovolanie späť, konanie podľa citovaného ustanovenia zastavil."

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Cdo 44 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P. , s.r.o. , so sídlom v B. , zastúpenej F.F. , s.r.o., so sídlom v B. , v mene ktorej koná doc. JUDr. B. F., PhD., advokát a konateľ, proti povinnej M. N. , bývajúcej v B. , o vymoženie 966,63 Eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bánovce nad Bebravou pod sp. zn. 4 Er 599/2009 , o do volaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 29
MENU