Nájdené rozsudky pre výraz: zastavenie exekúcie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1809

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1464 dokumentov
30176 dokumentov
3 dokumenty
22 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Súd rozhoduje o zastavení exekúcie z úradnej povinnosti ale-bo na návrh účastníka alebo exekútora. Ak zastavenie exekúcie navrhne účastník konania, súd má povinnosť o tomto návrhu rozhodnúť. Najvyšší súd považuje za potrebné uviesť aj to, že aplikácia ustanovenia § 57 ods. 1 písm. f/ Exekučného poriadku prichádza do úvahy bez ohľadu na to, v ktorom štádiu exekučného konania (s výnimkou rozvrhového konania) došlo k zániku práva priznaného exekučným titulom. Významné je iba to, či sa tak stalo po vydaní exekučného titulu. Zánik práva priznaného exekučným titulom je vždy dôvodom na zastavenie exe ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného S. P., pobočka B. (pôvodne Ú. P., S. V. a R.. v B.), proti povinnej R.. s.r.o., D., zastúpenej JUDr. M. S., advokátom v B., o návrhu na zastavenie exekúcie, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp.zn. Er 743/02, na dovolanie povinnej proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 22. júla 2008, sp.zn. 16 CoE 107/2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej
Kľúčové slová: zastavenie exekúcienávrh na zastavenie exekúcie
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na tú skutočnosť, že od účinnosti novely, vykonanej zákonom č. 280/1999 Z.z. možno podať odvolanie proti niektorým uzneseniam, ktorými sa rozhodovalo o návrhu (alebo aj bez návrhu) na zastavenie exekúcie. Pritom je právne irelevantné, či sa návrhu na zastavenie exekúcie vyhovelo alebo nie. Odvolanie proti uzneseniu o zastavení exekúcie je prípustné v závislosti od dôvodu, pre ktorý bola exekúcia zastavená (§ 58 ods. 4 Exekučného poriadku). Ak súd uznesením zamietne návrh na zastavenie exekúcie, je odvolanie tiež prípustné, ak sa v návrhu uplatňovali ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej M. B., bývajúcej v G., proti povinnému M. B., bývajúcemu v G., zastúpeného JUDr. P. M., advokátom v B., o vymoženie 6 638,78 eur a ďalšie trovy exekúcie, o návrhu povinného na odklad exekúcie a na zastavenie exekúcie, ktorá vec je vedená na Okresnom súde v Galante pod sp.zn. 20 Er 293/2007, na dovolanie povinného proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave zo 17. júna 2009, sp
Právna veta: K ustanoveniu § 57 ods. 1 písm. g/ Exekučného poriadku Najvyšší súd poznamenáva, že inými dôvodmi, pre ktoré exekúciu nemožno vykonať, a pre ktoré exekučný súd vyhlási exekúciu za neprípustnú a zastaví ju, sú dôvody neuvedené v predchádzajúcich ustanoveniach § 57 ods. 1 Exekučného poriadku. Takými (inými) dôvodmi zastavenia exekúcie pre jej neprípustnosť môžu byť rozmanité okolnosti, ktoré súvisia napr. s právnymi úkonmi účastníkov exekučného konania pred exekučným príkazom (napr. oprávnený sa vzdal práva na vymáhanie priznaného práva alebo sa s povinným dohodol o pozhovení pred vykonaním exek ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: Mesto Trenčín , Mierové námestie 2, , proti povinnému: M. Š., ktorý naposledy býval v T. a zomrel X. , o vymoženie 20,58 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp.zn. 62 Er 3400/2007, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 13. mája 2010 sp.zn. 19 CoE 194/2010 a uzneseniu Okresného
Právna veta: Plnenie poskytnuté povinným oprávnenému, treba vzhľadom na to, že bolo realizované po doručení upovedomenia o začatí exekúcie, pokladať za plnenie poskytnuté v rámci exekučného konania. V danej veci sa exekúcia skončila vymožením nároku priznaného exekučným titulom a trov exekúcie, z toho dôvodu nemožno návrhu povinnej na zastavenie exekúcie (ako iného spôsobu skončenia exekúcie, pozn. dovolacieho súdu) vyhovieť.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Cdo 163 /2011 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci exekúcie oprávnen ej S., pobočka B. , IČO: X. , proti povinnej R. , spol. sr.o. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej JUDr. M. S., advokátom so sídlom v B. , o vymoženie 4 56 5,45 € , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. Er 744/2002, o dovolaní povinnej proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 2. marca 2010 sp. zn. 19 CoE 230/2009 , takto r o z h o d o l :
Právna veta: Najvyšší súd sa stotožňuje s názorom generálneho prokurátora, že ak bola povinná zrušená bez likvidácie z dôvodu, že nemá obchodný majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, malo byť správne aplikované ustanovenie § 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, a nie ustanovenie § 57 ods. 1 písm. g/ Exekučného poriadku, aplikácia ktorého je na mieste v prípade existencie iného dôvodu, pre ktorý nemožno exekúciu vykonať.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej U. , a.s., so sídlom v B. , IČO: X. , proti povinnej B. , s.r.o., so sídlom v K. , IČO: X. , o vymoženie 1 113,99 € s príslušenstvom , ved enej na Okresnom súd e Košice II pod sp. zn. 38 Er 1470/2009, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseni am Krajského súdu v Košiciach z 29. apríla 2011 sp. zn. 6 CoE 46/2011 a Okresného súdu Košice
Kľúčové slová: zastavenie exekúcieuznesenie o zastavení konania
Právna veta: Pretože v § 357 písm. a/ C.s.p. je uvedené uznesenie o zastavení konania, je v zmysle § 421 ods. 2 C.s.p. vylúčená prípustnosť dovolania proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým rozhodol o odvolaní proti uzneseniu prvoinštančného súdu o zastavení konania. Vzhľadom na § 9a ods. 1 Exekučného poriadku v znení od 1. 7. 2016 do 31. 3. 2017, podľa ktorého ak to povaha veci nevylučuje, v konaní podľa tohto zákona sa primerane použijú ustanovenia C.s.p., je prípustnosť dovolania pre nesprávne právne posúdenie veci v zmysle § 421 ods. 2 C.s.p. vylúčená aj proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým ro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7604893763 Dátum vydania rozhodnutia: 22. februára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Edita Bakošová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7604893763.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej INKASO Pohľadávok, spol. s. r. o., so sídlom vo Vranove nad Topľou, Hronského 2712, IČO: 36 039 039, proti povinnému F., bývajúcemu v Q., o vymoženie 82,98 eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Sp
Právna veta: Podľa § 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku exekúciu súd zastaví, ak majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie. Povinnosti vyplývajúce z exekučných vzťahov však smrťou povinného nezanikajú (§ 37 ods. 3 Exekučného poriadku), ale prechádzajú na dedičov, ktorí sa okamihom smrti poručiteľa stávajú subjektom jeho práv a povinností a veritelia môžu od nich žiadať uspokojenie svojich pohľadávok do výšky nadobudnutého dedičstva.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnen ej O. , so sídlom v B. , proti povinnému T. , zomrelému X. , o vymoženie 64 ,30 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 37 Er 792 /200 3, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 21. októbra 2011 sp. zn. 14 CoE 120/2011 v spojení s uznesením Okresného súdu Košice II z 31. mája
Právna veta: Ustanovenia § 196 a § 197 Exekučného poriadku upravujú zásadu, že odmenu patriacu súdnemu exekútorovi za výkon exekučnej činnosti, náhradu jeho hotových výdavkov a náhradu za stratu času uhrádza povinný. Len výnimočne, ak dôjde k zastaveniu exekúcie, môže súd uložiť oprávnenému, aby nahradil trovy exekúcie. Súd však zváži, ktoré trovy potreboval oprávnený na účelné vymáhanie nároku a či mohol pri náležitej opatrnosti predvídať dôvod zastavenia exekúcie (§ 203 ods. 1 Exekučného poriadku). Ustanovenie § 203 Exekučného poriadku vo svojom texte teda umožňuje súdu pri zastavení exekúcie prelo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2MCdo/2/2013 1106227204 31.01.2014 JUDr. Jozef Kolcun ECLI:SK:NSSR:2014:1106227204.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej Slovenskej republiky - Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Pribinova 2, proti povinnému W. N., bývajúcemu v W. o vymoženie uloženej povinnosti a trov exekúcie, vedenej na Okresnom
Právna veta: Dispozičná zásada, ktorou je ovládané exekučné konanie, sa prejavuje aj v spôsobe jeho skončenia. Ak ten, kto podal návrh na nariadenie exekúcie alebo jeho právny nástupca navrhne jeho zastavenie, musí mu súd vyhovieť a exekúciu zastaviť.

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava I uznesením z 28. júla 2000, sp. zn. Er 887/97, v zmysle § 148 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok“) schválil príklep udelený vydražiteľovi Ing. L. H., na dražbe konanej súdnym exekútorom Ing. F. S. dňa 5. júna 1998 na nehnuteľnosti a všetko čo k nim patrí: nezastavané pozemky pare. č. 1472/2 o výmere 222 m2 a pare. č. 1
Právna veta: Skutočnosť, že v neskoršom súdnom konaní bola určená neplatnosť nájomnej zmluvy, na rozdiel od súdneho konania, v ktorom bol (na jej podklade) exekučný titul vydaný, nie je dôvodom vyhlásenia exekúcie za neprípustnú a jej následné zastavenie podľa § 57 ods. 1 písm. g) O.s.p..

Úryvok z textu:
Okresný súd Košice I uznesením z 15. januára 2002, č. k. Er 3212/97-78, rozhodol, že exekúcia sa vyhlasuje za neprípustnú a že sa zastavuje. V odôvodnení uznesenia uviedol, že exekučným titulom v predmetnej veci je rozsudok Okresného súdu Košice I zo 7. októbra 1996, č. k. 14 C 720/94-41, v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach z 25. septembra 1997, sp. zn. 16 Co 161/97, ktorým bola povinnému uložená povinnosť umožniť oprávnenému nerušené užívanie nebytových priestorov nachádzajúcic
MENU