Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1035500
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62728
USSR: 34301
NSČR: 119130
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 418633
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
22.09.2019 22:15

Nájdené rozsudky pre výraz: zastavenie exekúcie


Približný počet výsledkov: 2223 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zastavenie exekúcie
  • zastavenie nájdené 30448 krát v 11754 dokumentoch
  • exekucia nájdené 64039 krát v 5865 dokumentochPrávna veta: Z ustanovení Exekučného poriadku bez akýchkoľvek pochybností vyplýva, že exekučné konanie je uceleným konaním, ktoré začína podaním návrhu na vykonanie exekúcie a skončí buď vymožením pohľadávky, jej príslušenstva a trov exekúcie alebo zastavením exekučného konania v dôsledku zákonom predvídaných hmotnoprávnych aj procesnoprávnych skutočností zásadne po vydaní exekučného titulu. Takže aj zastavenie exekúcie je súčasťou exekučného konania. Návrh na zastavenie exekúcie potom nie je návrhom na začatie žiadneho nového konania, ale je len návrhom v prebiehajúcom exekučnom konaní.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v exekučnej veci oprávneného Ľ., B., proti povinnému P., B., pre vymoženie 56 000 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 36 Er 485/2003, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 31. .
Právna veta: Plnenie poskytnuté povinným oprávnenému, treba vzhľadom na to, že bolo realizované po doručení upovedomenia o začatí exekúcie, pokladať za plnenie poskytnuté v rámci exekučného konania. V danej veci sa exekúcia skončila vymožením nároku priznaného exekučným titulom a trov exekúcie, z toho dôvodu nemožno návrhu povinnej na zastavenie exekúcie (ako iného spôsobu skončenia exekúcie, pozn. dovolacieho súdu) vyhovieť.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Cdo 163 /2011 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci exekúcie oprávnen ej S., pobočka B. , IČO: X. , proti povinnej R. , spol. sr.o. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej JUDr. M. S., advokátom so sídlom v B. , o vymoženie 4 56 5,45 € , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. Er 744/2002, o dovolaní povinnej proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 2. marca 2010 sp. zn. 19 CoE 230/2009 , takto r o z h o d o l : .
Právna veta: Najvyšší súd sa stotožňuje s názorom generálneho prokurátora, že ak bola povinná zrušená bez likvidácie z dôvodu, že nemá obchodný majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, malo byť správne aplikované ustanovenie § 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, a nie ustanovenie § 57 ods. 1 písm. g/ Exekučného poriadku, aplikácia ktorého je na mieste v prípade existencie iného dôvodu, pre ktorý nemožno exekúciu vykonať.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej U. , a.s., so sídlom v B. , IČO: X. , proti povinnej B. , s.r.o., so sídlom v K. , IČO: X. , o vymoženie 1 113,99 € s príslušenstvom , ved enej na Okresnom súd e Košice II pod sp. zn. 38 Er 1470/2009, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseni am Krajského súdu v Košiciach z 29. apríla 2011 sp. zn. 6 CoE 46/2011 a Okresného súdu Košice II z 13. .
Právna veta: Dovolací súd sa stotožňuje s názorom generálneho prokurátora, že v prípade, ak povinný bol zrušený bez likvidácie z dôvodu, že nemá obchodný majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, prichádza do úvahy zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, a nie podľa § 57 ods. 1 písm. g/ Exekučného poriadku z dôvodu existencie iného dôvodu, pre ktorý nemožno exekúciu vykonať.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 EM Cdo 1 /201 3 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republ iky v exekučnej veci oprávnenej V. , a.s. , so sídlom V. , proti povinn ej P. , s.r.o. , so sídlom v T. , pre vymoženie 1 95 ,08 Eur , vedenej na Okresnom súd Trenčín pod sp. zn. 62 Er 2470 /200 9, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Okres ného súdu Trenčín z 12. augusta 201 1 č.k. 62 Er 2470 /200 9-39 v spojení s uznesení m Krajského súdu v .
Právna veta: "Právnym posúdením je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a na zistený skutkový stav aplikuje konkrétnu právnu normu. Nesprávnym právnym\ posúdením veci je omyl súdu pri aplikácii práva na zistený skutkový stav. O nesprávnu aplikáciu právnych predpisov ide vtedy, ak súd nepoužil správny právny predpis alebo ak síce aplikoval správny právny predpis, nesprávne ho ale interpretoval alebo ak zo správnych skutkových záverov vyvodil nesprávne právne závery...Podľa § 196 Exekučného poriadku za výkon exekučnej činnosti podľa tohto zákona patrí exekútorovi odmena, náh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 M Cdo 5 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej W. , a.s. , so sídlom v K. , proti povinnej M. , spol. s r.o. , so sídlom v K. , o vymoženie 806,01 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 38 Er 141/2005 , o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniam Krajského súdu v Košiciach zo 14. júna 2011 sp. zn. 2 CoE 35 /2011 a Okresného súdu Košice II z o 16. .
Právna veta: Podľa § 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku exekúciu súd zastaví, ak majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie. Povinnosti vyplývajúce z exekučných vzťahov však smrťou povinného nezanikajú (§ 37 ods. 3 Exekučného poriadku), ale prechádzajú na dedičov, ktorí sa okamihom smrti poručiteľa stávajú subjektom jeho práv a povinností a veritelia môžu od nich žiadať uspokojenie svojich pohľadávok do výšky nadobudnutého dedičstva.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnen ej O. , so sídlom v B. , proti povinnému T. , zomrelému X. , o vymoženie 64 ,30 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 37 Er 792 /200 3, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 21. októbra 2011 sp. zn. 14 CoE 120/2011 v spojení s uznesením Okresného súdu Košice II z 31. mája 2011 č.k. 37 .
Právna veta: Exekučný poriadok v § 58 ods. 4 pripúšťa odvolanie proti rozhodnutiam uvedeným v ustanovení § 57 ods. 1 písm. a/, b/, f/ až h/ Exekučného poriadku; odvolanie je pritom prípustné v závislosti od dôvodu, pre ktorý bola exekúcia zastavená. Z hľadiska prípustnosti tohto opravného prostriedku podľa uvedeného ustanovenia je právne irelevantné, či odvolanie smeruje proti rozhodnutiu o zastavení exekúcie alebo proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na zastavenie exekúcie ... Ak súd uznesením zamietne návrh na zastavenie exekúcie, je odvolanie tiež prípustné, ak sa v návrhu uplatňovali dôvody v zmy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej S., spol. s r.o., so sídlom v B., zastúpenej JUDr. O., advokátkou so sídlom v P., proti povinnému M., bývajúcemu v T., zastúpenému JUDr. A., advokátkou so sídlom v B., 4, o vypratanie bytu s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp. zn. Er 1842/2001, o dovolaní povinného proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 12. augusta 2008 sp. zn. 10 CoE 19/2008, takto r o z h o .
Právna veta: V konaní o námietkach preskúmava exekučný súd existenciu prekážky výkonu exekúcie, ktorá nastala po vzniku exekučného titulu, ale pred začatím exekúcie. Námietkami povinný sleduje, aby súd rozhodol, že exekúcia na majetok povinného sa nezačala oprávnene a aby exekúciu následne zastavil. Ak ide o prekážku, ktorá vznikla až po začatí exekúcie, námietky sa zamietnu, ale exekúcia sa zastaví v zmysle § 57 Exekučného poriadku, pretože počas exekúcie nastala niektorá zo skutočností tam ustanovená.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného I., spol. s r.o. , so sídlom v H. H. , proti povinnej E. R. , bývajúcej v D. , zastúpenej JUDr. D. D. , advokátom v P., pre vymoženie sumy 748.000, -Sk (24.829,05 eura) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Dolný Kubín pod sp. zn.12 Er 198/2007, Ex 1502/2007, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Okresného sú du Dolný Kubín z 10. júna .
Právna veta: Exekúciu možno vykonať aj na podklade notárskej zápisnice, ktorá má náležitosti uvedené v § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku; ak tieto náležitosti nemá, nejde o vykonateľný exekučný titul. Ak je za exekučný titul označená notárska zápisnica, je exekučný súd povinný skúmať, či na jej podklade možno vykonať exekúciu (porovnaj obdobne R 58/1997). Pokiaľ notárska zápisnica nie je vykonateľný exekučný titul, je exekúcia neprípustná, čo je dôvod na zastavenie exekučného konania (I. ÚS 151/2011 a I. ÚS 155/2011). Ak sa teda exekúcia navrhuje na podklade notárskej zápisnice, ktorá nemá náležitos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5 CoE 68/2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej POHOTOVOSŤ, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, IČO: 35 807 598, zastúpenej Fridrich Paľko, s.r.o. so sídlom v Bratislave, Grösslingova 4, IČO: 36 864 421, proti povinnej E. Č. , B. , o vymoženie 199,17 € s príslušenstvom, vedenej n a Okresnom súde Poprad, pod sp. zn. 13 Er 184/2004, o odvolaní a dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z .
Právna veta: K ustanoveniu § 57 ods. 1 písm. g/ Exekučného poriadku Najvyšší súd poznamenáva, že inými dôvodmi, pre ktoré exekúciu nemožno vykonať, a pre ktoré exekučný súd vyhlási exekúciu za neprípustnú a zastaví ju, sú dôvody neuvedené v predchádzajúcich ustanoveniach § 57 ods. 1 Exekučného poriadku. Takými (inými) dôvodmi zastavenia exekúcie pre jej neprípustnosť môžu byť rozmanité okolnosti, ktoré súvisia napr. s právnymi úkonmi účastníkov exekučného konania pred exekučným príkazom (napr. oprávnený sa vzdal práva na vymáhanie priznaného práva alebo sa s povinným dohodol o pozhovení pred vykonaním exek ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: Mesto Trenčín , Mierové námestie 2, , proti povinnému: M. Š., ktorý naposledy býval v T. a zomrel X. , o vymoženie 20,58 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp.zn. 62 Er 3400/2007, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 13. mája 2010 sp.zn. 19 CoE 194/2010 a uzneseniu Okresného súdu .
Právna veta: Využitie, resp. uplatnenie práva na zmenu v osobe exekútora nemožno považovať za zavinenia oprávneného, a teda ani za dôvod, pre ktorý by oprávnený mal znášať trovy exekúcie v zmysle ustano­venia § 203 ods. 1 Exekučného poriadku.

Úryvok z textu:
... bolo zastave­ né, ak existuje zavinenie oprávneného a ak je daná príčinná súvislosť medzi zavinením oprávneného a zastavením exekúcie. V predmetnej veci nebol splnený žiadny z vyššie uvedených zákonných predpokladov, teda nebol splnený ani dôvod pre ... paušálnej sumy za jednot­ livé úkony exekučnej činnosti. Právo oprávneného na zmenu exekútora nie je možné zamieňať so zastavením exekúcie zavinením oprávneného. Trovy exekúcie znáša povinný; iba výnimočne ich znáša oprávnený (§ 203 ods. 1 Exekučného poriadku .
Zbierka NS 3/2007
R 36/2007
Rozsudok
Kľúčové slová: trovy exekúcie, rozhodovanie o trovách konania
Právna veta: Právo na náhradu trov exekúcie podľa § 200 ods. 1 Exekučného poriadku nemôže vzniknúť povinnému; takéto právo nemožno vyvodiť ani z § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, lebo toto ustanovenie rieši len vzťah vzniknutý medzi exekútorom a oprávneným.

Úryvok z textu:
... i právne závery okresného súdu predovšetkým v časti názoru o práve exekútora len na nižšiu odmenu (vzhľadom na dôvod zastavenia exekúcie spočívajúci v návrhu oprávneného na taký postup a nie v upustení exekútora od vykonania exekúcie). Proti označeným rozsudkom ... ustanovení § 200 ods. 2 Exekučného poriadku. Napokon podľa § 203 ods. 1 Exekučného poriadku ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, súd mu môže uložiť nahradenie nevyhnutných trov exekúcie a podľa odseku 2 ak sa exekúcia zastaví z .
Zbierka NS 3/2005
R 25/2005
Stanovisko
Kľúčové slová: zákaz výkonu exekútorskej činnosti, pozastavenie výkonu funkcie exekútora
Právna veta: Súd nemôže poveriť vykonaním exekúcie exekútora, ktorému bol pozastavený výkon exekútorského úradu.

Úryvok z textu:
... žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, v konečnom dôsledku vedie k zastaveniu exekúcie (§ 44 ods. 3 EP) a že v čase od podania návrhu do zastavenia exekúcie môže dôjsť k uplynutiu premlčacej doby; tak by sa pozícia oprávneného subjektu značne .
Právna veta: Ak bol návrh na vykonanie exekúcie podaný včas (pred uplynutím prekluzívnej lehoty podľa osobitného predpisu (napríklad § 88 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch), oprávnený procesne nezavinil zastavenie exekúcie z dôvodu straty účinnosti exekučného titulu.

Úryvok z textu:
... odmietnuť, prípadne ho ako nedôvodný zamietnuť. Poukazoval na to, že krajské riaditeľstvo policajného zboru mohlo navrhnúť zastavenie exekúcie z dôvodu preklúzie práva. Namietal tiež , že aktívnu legitimáciu v konaní mohla mať iba Slovenská republika. ... návrh na nariadenie výkonu rozhodnutia, resp. na vykonanie exekúcie, neprichádza do úvahy jej procesné zavinenie na zastavení exekúcie z dôvodu straty účinnosti exekučného titulu v dôsledku uplynutia prekluzívnej lehoty, určenej na jeho vykonanie. -4- .
Právna veta: Prípustnosť dovolania pre nesprávne právne posúdenie veci v zmysle § 421 ods. 2 Civilného sporového poriadku je vylúčená aj proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým do 31. marca 2017 rozhodol o odvolaní proti uzneseniu exekučného súdu o zastavení exekúcie v zmysle § 57 ods. 1 písm. m/ Exekučného poriadku.

Úryvok z textu:
... vylúčená aj proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým rozhodol o odvolaní proti uzneseniu exekučného súdu o zastavení exekúcie. Uznesenie o zastavení exekúcie sa totiž svojimi účinkami rovná uzneseniu o zastavení konania v sporovom konaní. Zastavenie konania ... súd“) na odvolanie oprávnenej v záhlaví označeným uznesením uznesenie exekučného súdu v napadnutom výroku o zastavení exekúcie potvrdil. Zároveň rozhodol, že stranám sa nepriznáva náhrada trov exekučného konania. Potvrdenie uznesenia exekučného .
Právna veta: Ak sa v exekučnom konaní pred začatím dražby preukáže, že bola podaná žaloba o vylúčenie veci z exekúcie, je súdny exekútor povinný informovať o tom záujemcov; dražbu však, pokiaľ tomu nebráni povolenie odkladu exekúcie, môže vykonať. Žalobca, ktorý podal (excindačnú) žalobu o vylúčenie veci z exekúcie, sa v exekučnom konaní môže domáhať povolenia odkladu exekúcie z dôvodu, že možno očakávať zastavenie exekúcie.

Úryvok z textu:
... zdržaniu sa uskutočnenia dražby mohol žalovaného zaviazať jedine exekučný súd, a to rozhodnutím o odkl ade exekúcie alebo rozhodnutím o zastavení exekúcie; takéto rozhodnutia však neboli vydané. V exekučnom kon aní k vylúčeniu nehnuteľností z exekúcie nedošlo, nakoľko samotný právny predchodca žalobkyne .
Právna veta: Ak došlo k zastaveniu konania o dedičstve z dôvodu, že poručiteľ nezanechal majetok (§ 175h ods. 1 O.s.p.), exekučný súd zastaví exekúciu nie preto, že je tu iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno vykonať(§ 57 ods. 1 písm. g/ Exekučného poriadku), ale preto, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie (§ 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku); v takomto prípade znáša trovy exekúcie oprávnený (§ 203 ods. 2 prvá veta Exekučného poriadku)

Úryvok z textu:
... poriadku. Na náhradu trov exekú cie ho nezaviazal ani podľa ods. 2 citovaného ustanovenia, nakoľko dôvodom pre zastavenie exekúcie nebola nemajetnosť povinného, ale skutočnosť, že povinná nemala dedičov zodpovedných za dlhy a preto bola exekúcia vyhlásená ( ... § 203 ods. 2 Exekučného poriadku ). Možno preto uzavrieť, že súdy nižšieho stupňa ne správne vyhodnotili dôvody zastavenia exekúcie a tým nesprá vne rozhodli aj o trovách exekúcie. Obdobne už vo veci rozhodol Najvyšší súd slovenskej republiky .
Právna veta: Dispozičná zásada, ktorou je ovládané exekučné konanie, sa prejavuje aj v spôsobe jeho skončenia. Ak ten, kto podal návrh na nariadenie exekúcie alebo jeho právny nástupca navrhne jeho zastavenie, musí mu súd vyhovieť a exekúciu zastaviť.

Úryvok z textu:
... rozhodnutie nie je správne. Na strane oprávneného došlo k singulárnej sukcesii. R. P., ako oprávnený, navrhol zastavenie exekúcie, preto bol odvolací súd povinný túto prejavenú vôľu rešpektovať. Nemožno súhlasiť ani s jeho názorom uvedeným v odôvodnení ... súd zastaví, ak zastavenie navrhol ten, kto navrhol jej vykonanie. Preto v ktoromkoľvek štádiu môže oprávnený navrhnúť zastavenie exekúcie a súd je povinný jeho vôľu rešpektovať. V danom prípade exekútor udelil na dražbe dotknutých nehnuteľností, konanej 5 .
Právna veta: Skutočnosť, že v neskoršom súdnom konaní bola určená neplatnosť nájomnej zmluvy, na rozdiel od súdneho konania, v ktorom bol (na jej podklade) exekučný titul vydaný, nie je dôvodom vyhlásenia exekúcie za neprípustnú a jej následné zastavenie podľa § 57 ods. 1 písm. g) O.s.p..

Úryvok z textu:
... . Vecná nesprávnosť exekučného titulu by mohla viesť za podmienok stanovených zákonom k jeho zrušeniu. V takomto prípade by však dôvodom zastavenia exekúcie bolo samotné zrušenie exekučného titulu v zmysle ustanovenia § 57 ods. 1 písm. b) Exekučného poriadku. O takýto prípad ale .
Zbierka NS 5/2009
R 48/2009
Uznesenie
Kľúčové slová: navrátenie do predošlého stavu v exekučnom konaní, exekučné konanie
Právna veta: Zásada, že navrátenie do predošlého stavu je v exekučnom konaní vylúčené (§ 61 Exekučného poriadku), znamená, že právne pomery niekoho iného ako účastníka konania, ktoré exekúciou vznikli, nemôžu byť exekúciou dotknuté. Uvedená zásada však nevylučuje, aby za podmienok stanovených zákonom došlo k zrušeniu rozhodnutí vydaných v exekučnom konaní s cieľom napraviť nesprávnosti týchto rozhodnutí. Pri schvaľovaní rozvrhu výťažku z dražby nehnuteľností už exekučné konanie nemá sporový charakter. Súd rozhodne o schválení rozvrhu výťažku aj v prípade zastavenia exekučného kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . marca 2003 (č.l. 52) v zmysle ustanovenia § 57 ods. 1 písm. c/ Exekučného poriadku navrhol zastavenie exekúcie. Vychádzajúc z rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky uverejneného pod č. 50/2004 dispozičná zásada, ktorou je ovládané exekučné konanie, ... už nedisponuje žiadnym ďalším majetkom a na ďalšom pokračovaní exekúcie nemá záujem. Boli teda splnené podmienky len na čiastočné zastavenie exekúcie. Preto boli teda dané dva dôvody na to, aby súd exekúciu zastavil. V štádiu, keď súd schvaľuje .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.