Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1009917
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61036
USSR: 34066
NSČR: 116851
NSSČR: 62968
USČR: 76311
EUR-LEX (sk): 11486
EUR-LEX (cz): 11524
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 416495
Krajské súdy (ČR): 39356
Posledná aktualizácia
20.06.2019 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: zastavenie konania podľa § 250d ods. 3 O.s.p.


Približný počet výsledkov: 45 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
 • vyhľadávací dotaz: zastavenie konania podľa § 250d ods. 3 O.s.p.
 • zastavenie nájdené 29917 krát v 11531 dokumentoch
 • konanie nájdené 1337180 krát v 60408 dokumentoch
 • podla nájdené 948917 krát v 60114 dokumentoch
 • § nájdené 1711425 krát v 60958 dokumentoch
 • 250d nájdené 3926 krát v 1996 dokumentoch
 • ods nájdené 1349435 krát v 60767 dokumentoch
 • 3 nájdené 405102 krát v 58297 dokumentoch
 • o nájdené 2681384 krát v 61017 dokumentoch
 • s nájdené 1879100 krát v 60954 dokumentoch
 • p nájdené 971119 krát v 59549 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty
Krajské súdy SR 16 dokumentov


Právna veta: Predovšetkým Najvyšší súd zdôrazňuje tu procesnú požiadavku zakotvenú zákonodarcom v Občianskom súdnom poriadku (najmä § 43, § 103 v spojení s § 246c ods. 1 a § 250d ods. 3 O.s.p.), že v správnom súdnictve je možné konať iba o takých návrhoch (podaniach), ktoré svojím obsahom jednoznačne preukazujú naplnenie zákonnej požiadavky na ich obsah. Konajúci súd, ktorý stojí nad účastníkmi (dominus litis) nie je oprávnený za účastníka podávajúceho návrh do jeho obsahu akýmkoľvek spôsobom zasahovať.

Úryvok z textu:
U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: J. F. , bytom J., L ., proti žalovanému: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Banská Bystica , so sídlom ulica Zvolenská cesta č. 27, Banská Bystrica, o nečinnosti orgánu verejnej správy, na odvolanie žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 31. októbra 2011 č. k. 23 S/25/2011 -14, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uzneseni e Krajského súdu v Banskej .
Právna veta: Rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva SR v určovacom konaní nie je vylúčené zo súdneho prieskumu podľa § 248 písm. b) O. s. p., pretoţe posudzovanie technického stavu veci je nevyhnutne spojené s právnym hodnotením pri aplikácii zákona. Posúdenie technického stavu vecí, ktoré je súčasne spojené s aplikáciou zákona, je nevyhnutné povaţovať za zákonom povolenú voľnú úvahu správneho orgánu (správne uváţenie) a súd preskúmava iba to či také rozhodnutie nevybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom.

Úryvok z textu:
... závere rozhodnutia o rozklade preskúmať toto rozhodnutie súdom. Pretože Krajský súd svojim uznesením zo dňa 27.9.2006 rozhodol o zastavení konania podľa § 250d ods. 3 O.s.p. z dôvodu, že žaloba smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmania súdom toto uznesenie súdu vychádza z nesprávneho právneho .
Zbierka NS 4-5/1998
R 67/1998
Uznesenie
Kľúčové slová: doručovanie podľa § 48 OSP, povinné zastúpenie advokátom
Právna veta: Dokladom o právnom zastúpení podľa § 250a O.s.p. je predloženie plnej moci na zastupovanie. Ak žaloba podaná advokátom neobsahuje plnú moc na zastupovanie a žalobca neodstráni tento nedostatok napriek výzve súdu, je to dôvodom na zastavenie konania podľa § 250d ods. 3 O.s.p..

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia žalovaného, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie Daňového úradu D. S. z 12. 2. 1996 a žalobcovi stanovená daň z príjmov za rok 1993 v sume 6,474 145 Sk. Súd listom z 22. 7. 1996 vyzval žalobcu na zaplatenie súdneho poplatku a o predloženie plnej moci pre právneho zástupcu, pod následkami zastavenia konania. Žalobca na výzvu súdu nereagoval. Na výzvu súdu nereagoval ani právny zástupca, ktorý žalobu podal a výzvu prevzal 9.10.1997. Preto súd uznesením .
Právna veta: Správne trestanie nie je pôvodnou kompetenciou samosprávy, ale je nevyhnutné ju odvodzovať od pôvodných kompetencií štátu. Trestanie na určitom území (výkon trestnej právomocí) pramení z princípu suverenity a je vždy spojené so štátnou mocou. Z tohto dôvodu je správne trestanie a jeho výkon na príslušnom území preneseným výkonom štátnej správy. Správne trestanie má jednotný právny režim pre administratívne previnenia (minor offences) vo forme priestupkov a iných správnych deliktov v tom, že sa uskutočňuje v dvojstupňovom administratívnom konaní. Rozdielny právny režim spočívajúci vo vylúčení d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súd nepochybil, keď konanie zastavil s tým, že odvolanie navrhovateľa pro ti rozhodnutiu odporkyne bude postúpené po právoplatnosti uznesenia o zastavení konania podľa § 250d ods. 3 O.s.p. a za použitia § 104 ods. 1 O.s.p. vecne a miestne príslušnému odvolaciemu orgánu - t.j. okresnému úradu .
Právna veta: Správne trestanie nie je pôvodnou kompetenciou samosprávy, ale je nevyhnutné ju odvodzovať od pôvodných kompetencií štátu. Trestanie na určitom území (výkon trestnej právomoci) pramení z princípu suverenity a je vždy spojené so štátnou mocou. Z tohto dôvodu je správne trestanie a jeho výkon na príslušnom území preneseným výkonom štátnej správy. Správne trestanie má jednotný právny režim pre administratívne previnenia (minor offences) vo forme priestupkov a iných správnych deliktov v tom, že sa uskutočňuje v dvojstupňovom administratívnom konaní. Rozdielny právny režim spočívajúci vo vylúčení d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... krajský súd nepochybil, keď konanie zastavil s tým, že odvolanie navrhovateľa proti rozhodnutiu odporkyne bude postúpené po právoplatnosti uznesenia o zastavení konania podľa § 250d ods. 3 O.s.p. a za použitia § 104 ods. 1 O.s.p. vecne a miestne príslušnému odvolaciemu orgánu - t.j. okresnému úradu .
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky už skôr judikoval, že „dohodou o právnom zastúpení podľa § 250a O.s.p.“ je predloženie plnomocenstva na zastupovanie. Ak žaloba podaná advokátom neobsahuje plnomocenstvo na zastupovanie a žalobca neodstráni tento nedostatok napriek výzve súdu, je to dôvodom na zastavenie konania podľa § 250d ods. 3 O.s.p. (R 67/1998). Podľa § 250a O.s.p. žalobca musí byť v konaní zastúpený advokátom. Dokladom o právnom zastúpení je predloženie plnej moci na zastupovanie. Nepostačuje, ak je žaloba podaná advokátom, ak táto neobsahuje plnú moc na zastupovanie (v prejednávan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... žalo ba podaná advokátom neobsahuje plnomocenstvo na zastupovanie a žalobca neodstráni tento nedostatok napriek výzve súdu, je to dôvodom na zastavenie konania podľa § 250d ods. 3 O .s.p. (R 67/1998). Podľa § 250a O.s.p. žalobca musí byť v konaní zastúpený advok átom. Dokladom o právnom .
Právna veta: V zmysle § 92 ods. 2 a ods. 3 O.s.p. pre pripustenie zmeny účastníka je potrebné rozhodnutie súdu, keďže sa jedná o prípad singulárnej sukcesie, kde na rozdiel od sukcesie univerzálnej, nedochádza k procesnému účastníctvu priamo zo zákona. Súd návrhu vyhovie, ak sú kumulatívne splnené všetky zákonné podmienky; a to návrh osoby na to oprávnenej, preukázanie skutočností, ktoré spôsobili prevod alebo prechod práv, o ktorých sa koná, ktoré súd skúma, či skutočne nastali, tak ako to vyžaduje § 92 ods. 2 O.s.p. a súhlas toho, kto má vstúpiť na miesto navrhovateľa. K zmene účastníka konania dochádza ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vyzvaná na predloženie splnomocnenia pre zvoleného advokáta na zastupovanie v predmetnom konaní podľa § 250a O .s.p. pod následkom zastavenia konania podľa § 250d ods. 3 O .s.p. , pričom výzva bola žalobkyni doručená dňa 18.09. 2013 a súdom určená lehota márne uplynula dňa 30.09.2013. Žalobkyňa .
Právna veta: Ani vyznačenie právoplatnosti na rozhodnutí nebráni fyzickej a právnickej osobe, ktorá sa cíti byť opomenutým účastníkom, podať proti takémuto rozhodnutiu riadny opravný prostriedok, teda odvolanie a to v 15 dňovej zákonnej lehote v súlade s poučením uvedeným v závere napadnutého rozhodnutia. Využitie možnosti podať proti napadnutému rozhodnutiu riadny opravný prostriedok v zákonnej lehote je jedna z podmienok konania v zmysle § 247 ods. 2 O.s.p. Z tohto ustanovenia totiž vyplýva, že svojich práv sa žalobou proti rozhodnutiu správneho orgánu nemôže domáhať ten, kto v správnom konaní proti roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... j keď nedostatky v procesných podmienkach majú rovnaký následok ako neodstránenie vád žaloby, ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, t.j. zastavenie konania podľa § 250d ods. 3 O.s.p., nejde v prípad e vád žaloby o procesnú podmienku, ale o náležitosti procesného úkonu účastníka, náležitosti žaloby. V danom prípade .
Právna veta: Cieľom článku 9 ods. 3 Aarhuského dohovoru je zabezpečiť verejnosti prístup k správnemu alebo súdnemu konaniu umožňujúcemu napadnutie úkonov a opomenutí súkromných osôb a orgánov verejnej moci, ktoré sú v rozpore s jej vnútroštátnym právom v oblasti životného prostredia. Tieto práva majú členovia verejnosti len ak sú splnené podmienky uvedené vo vnútroštátnom práve, ak sú nejaké. Členským štátom je tak ponechaný priestor na úvahu, ako tento cieľ dosiahnu tým, že príjmu opatrenia na zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich z tohto článku a že stanovia, za akých podmienok má verejnosť prístup ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozhodnutie , ktoré by sa týka lo vedenia správneho konania, a preto v danej veci taktiež neboli splnené zákonné podmienky na zastavenie konania podľa § 250d ods. 3 O.s.p. z dôvodu vylúčenia predmetného rozh odnutia žalovaného zo súdneho prieskumu v zmysle § 248 písm. a/ O.s.p. Senát .
Právna veta: Podľa § 13 ods. 5 zákona o poľovníctve okresný úrad rozhodnutím poverí poľovnícku organizáciu vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26, ak vlastník poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uznaní poľovného revíru nepredložia zmluvu alebo zmluvu vlastníkov a nenavrhnú poľovníckeho hospodára, ukončenia platnosti zmluvy alebo zmluvy vlastníkov nepredložia novú zmluvu alebo novú zmluvu vlastníkov a nenavrhnú poľovníckeho hospodára. Podľa § 13 ods. 7 citovaného zákona rozhodnutie o poverení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pr edmetom súdneho preskúmavania v rámci správneho súdnictva. Nakoľko však súd toto rozhodnutie okrem vecných dôvodov preskúmaval, nevydal uznesenie o zastavení konania podľa § 250d ods. 3 O.s.p., ale žalobu zamietol podľa § 250j ods. 1 O.s.p. . II. Stručné zhrnutie odvolacích dôvodov žal obcu Proti rozsudku .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.