Nájdené rozsudky pre výraz: zastavenie konania pre nezaplatenie súdneho poplatku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 141

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

75 dokumentov
647 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, prvostupňový súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: ROYAL TOKAJ SK s.r.o., so sídlom Malá Tŕňa 181, Malá Tŕňa, IČO: 36 603 112, v zastúpení JUDr. Pavol Gombos, advokát, Moldavská cesta 21/A, Košice, proti žalovanému: Finančné ri aditeľstvo Slovenskej republiky, Lazov ná 63, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1 100308/1/43260/2013 zo dňa 19. februára 2013, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajsk
Právna veta: Podľa § 4 ods. 1 písm. j/ zákona o súdnych poplatkoch od poplatku je oslobodené súdne konanie vo veciach ochrany pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy. Konanie podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku nie je vecne oslobodené od súdneho poplatku (ust. § 4 ods. 1 písm. j/ zákona o súdnych poplatkoch) tak, ako sa mylne domnieva žalobca. Vecné oslobodenie od súdneho poplatku sa podľa uvedeného ustanovenia zákona o súdnych poplatkoch vzťahuje na konanie pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy ustanovené v piatej hlave piatej časti Občianskeho súdneho poria ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: J., bytom S., proti žalovanému: Katastrálny úrad v Žiline , ul . A. Kmeťa 17, Žilina, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. OK -1206/2008 zo dňa 30. apríla 2008, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline, č. k. 20S/13/2008 -55 zo dňa 4. januára 2010, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky žalobcovi oslobodenie od súdn
Právna veta: Ak súd v súlade so zákonom č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v platnom znení zastavil konanie pre nezaplatenie súdneho poplatku, pretože poplatok nebol zaplatený celkom a poplatník chce zabrániť zastaveniu konania, musí nedoplatok súdneho poplatku zaplatiť do konca lehoty na odvolanie proti uzneseniu o zastavení konania, na základe čoho súd prvého stupňa toto uznesenie zruší. Súd nemá povinnosť ďalšou výzvou vyzvať poplatníka na zaplatenie nedoplatku súdneho poplatku, ktorý mal poplatník zaplatiť celkom na základe pôvodnej výzvy.

Úryvok z textu:
Právna veta: Ak súd v súlade so zákonom č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, v platnom znení zastavil konanie pre nezaplatenie súdneho poplatku, pretože poplatok nebol zaplatený celkom a poplatník chce zabrániť zastaveniu konania, musí nedoplatok súdneho poplatku zaplatiť do konca lehoty na odvolanie proti uzneseniu o zastavení konania, na základe čoho súd prvého stupňa toto uznesenie zruší. Súd nemá povinnosť ďalšou výzvou vyzvať poplatníka na zaplatenie nedoplatku súdneho poplatku, ktorý mal poplatník zaplatiť celkom na základe pôvodnej výzvy.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach napadnutým uznesením zastavil konanie podľa § 10 ods. 2 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch s odôvodnením, že napriek výzve súdu (doručenej žalobcovi 17. januára 1997), aby v lehote 15 dní zaplatil súdny poplatok za návrh vo výške 1284 Sk s poučením, že inak súd konanie zastaví, žalobca nezaplatil poplatok v plnej výške, ale na účet súdu bola poukázaná len suma 1254 Sk. Proti uzneseniu podal žalobca odvolanie a navrhol, aby napadnuté uznesenie bolo zrušené a aby s
Právna veta: Ustanovenie § 250b ods. 5 O.s.p. upravuje aktívnu legitimáciu prokurátora na podanie žaloby proti rozhodnutiu, ktorým nebolo vyhovené protestu. Prokurátorovi je v súlade so všeobecným dispozičným princípom v občianskom súdnom konaní ponechaná možnosť podať žalobu. Nejde o právnu povinnosť takéhoto postupu, ktorá sa spája s princípom oficiality. Systematicky toto ustanovenie je v súlade a nadväzuje na ust. § 22 ods. 1, 3 zák.č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, z ktorých vyplýva, že protestom disponuje prokurátor. Je oprávnený ho podať i vziať späť. Protest prokurátora j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5Sžf/ 27/2014 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu : Kamil Plučinský , Železničná 144/32, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 33 880 093, zastúpený: JUDr. František Kočka, advokát, so sídlom Stropkovská 48, 040 11 Košice , adresa pre doručovanie Pribinova 8, 040 11 Košice , proti žalovanému : Ministerstvo financií Slovenskej republiky , Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ža
Právna veta: Ústava Slovenskej republiky definuje povinné osoby ako „orgány verejnej moci“, ktoré majú povinnosť primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti v štátnom jazyku; podmienky a spôsob vykonania ustanoví zákon (čl. 26 ods. 5). Verejnou mocou je taká moc, ktorá autoritatívne rozhoduje o právach a povinnostiach subjektov, či už priamo alebo sprostredkovane. Subjekt, o ktorého právach alebo povinnostiach rozhoduje orgán verejnej moci, nie je v rovnoprávnom postavení s týmto orgánom a obsah rozhodnutia tohto orgánu nezávisí od vôle subjektu. Verejnú moc vykonáva štát predovšetký ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2Sži /20/2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu POHOTOVOSŤ, s.r. o., so sídlo m Pribinova 25, Bratislava, IČO : 35 807 598, zastúpeného advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o ., so sídlom Grösslingova 4, Bratislava, proti žalovanému Krajský súd v Bratislave , so sídlom Záhradnícka 10, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného sp.zn. Spr. 6169/12 zo dňa 26. júna 2012, o odvolaní žalobcu pr
Právna veta: Oblasť slobodného prístupu k informáciám je súčasťou verejného práva, v tomto prípade správneho práva. Súdy v oblasti rozhodovania v rámci správneho práva nemajú postavenie súdneho orgánu, ale orgánu verejnej správy. V tomto prípade nemožno brať ohľad na to, že žalovaný má vo svojom názve slovo „súd“, pretože orgán v oblasti verejnej správy na úseku práva na prístup k informáciám, ktorý koná a rozhoduje o sprístupnení alebo nesprístupnení informácie, ktorú má alebo nemá vo svojej dispozičnej sfére, podľa zákona o slobode informácií je správnym (administratívnym) orgánom. V tomto prípade je odl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sži/ 15 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti POHOTOVOSŤ, s. r. o. , so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, zastúpenej advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s. r. o ., so sídlom Grösslingova 4, Bratislava, IČO: 36 864 421, proti žalovanému Krajskému súdu v Bratislave , so sídlom v Bratislave, Záhradnícka 10, o preskúmania rozhodnutia žalovaného z 20. júna 2012, sp. zn. Spr. 6 177 /12 ,
Právna veta: Ustanovenie § 10 ods. 3 zák. č. 71/1992 Zb. upravuje možnosť v odvolacej lehote zaplatiť súdny poplatok s následkom zrušenia uznesenia o zastavení odvolacieho konania. Táto možnosť je však daná iba vtedy, ak proti rozhodnutiu o zastavení konania je odvolanie prípustné, ak odvolanie prípustné nie je, účastník nemá možnosť splniť dodatočne poplatkovú povinnosť, ktorá mu vznikla podaním odvolania. Dovolací súd poznamenáva, že ak by mal zákonodarca úmysel v odvolacom konaní poskytnúť účastníkovi ďalšiu možnosť zaplatiť súdny poplatok za odvolanie, stanovil by, že ak účastník zaplatil súdny poplato ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Obdo 11/2007 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: D., a.s., so sídlom A.X., Š., IČO: X., zast. JUDr. V.A., advokátom, so sídlom R.X., B., proti žalovanému: J.Š., nar. X., bytom P.X., T., zast. JUDr. J.V., advokátom, so sídlom Ul. P.X., Č., o zaplatenie 127 963,60 Sk s prísl., vedenej na Okresnom súde v Čadci pod sp. zn. 11 Cb 2/2006, na dovolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 9. októbra 2006
Právna veta: A/ Dovolací súd nepovažuje za dôvodnú argumentáciu žalobkyne, že žaloba nemala byť vôbec spoplatnená, keďže v čase jej podania konanie vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania podľa osobitného zákona nebolo v Sadzobníku súdnych poplatkov uvedené. Skutočnosť, že v čase podania žaloby konanie vedené vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania nebolo uvedené v Sadzobníku súdnych poplatkov pod osobitnou položkou súdnych poplatkov, neznamenala, že sa súdny poplatok za také konanie pred 1. januárom 2009 (kedy nadobudol účinnosť čl. 13 zákona č. 465/2008 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobkyne : J. H. , bývajúca v T. , proti žalovanej : Slovenská republika – Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky , Župné námestie 13, Bratislava, o určenie, že odmeňovanie žalobkyne je v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania a o náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 22 C 1/2008, o dovolaní žalobkyne proti uzne
MENU