Nájdené rozsudky pre výraz: zastavenie konania z dôvodu nezaplatenia súdneho poplatku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

12 dokumentov
21 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 236 ods. 1 OSP dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa. Opravný prostriedok je v konaní podľa V. časti OSP prípustný len vtedy, ak je to v tejto časti ustanovené (§ 246c ods. 1 veta druhá OSP). Navyše proti rozhodnutiu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ako súdu konajúcom podľa V. časti OSP nie prípustný žiadny opravný prostriedok (§ 246c ods. 1 veta tretia OSP). Z uvedených zákonných ustanovení jednoznačne vyplýva, že vo veciach správneho súdnictva Najvyšší súd Slovenskej republiky nie je súdom dovolacím. Uvedený právny záver rešp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Sdo/ 4/2014 Slovenskej rep ubliky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: POHOTOVOSŤ, s. r. o. , so sídlo m Pribinova 25, Bratislava, IČO : 35 807 598, zastúpen ý advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s. r. o ., so sídlom Grösslingova 4, Bratislava, IČO: 36 864 421, proti žalovanému : Krajsk ý súd v Bratislave , so sídlom Záhradnícka 10, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ža lovaného sp. zn. Spr. 6206 /12 z 31 . jú la 201
Právna veta: V zmysle § 42 ods. 1 veta prvá a druhá O.s.p. podanie možno urobiť písomne, ústne do zápisnice, elektronickými prostriedkami alebo telefaxom. Podanie obsahujúce návrh vo veci samej alebo návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktoré bolo urobené elektronickými prostriedkami, treba doplniť písomne alebo ústne do zápisnice najneskôr do troch dní; podanie, ktoré bolo podpísané zaručeným elektronickým podpisom, doplniť netreba...V súlade so zásadou, že právo patrí bdelým, pozorným, ostražitým, bedlivým („vigilantibus iura scripta sunt“), teda tým, ktorí sa aktívne a prezieravo zaujímajú o ochra ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 236 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd S lovenskej republiky v právnych veci ach navrhovateľky Lawyer Partners , a.s., IČO: 35 944 471, so sídlom v Bratislav e, Prievozská č. 37, zastúpenej Advokátskou kanceláriou Chabadová, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pri starej prachárni č. 13, proti odporco m 1/ V. K. , bývajú ce mu vo V. , 2/ G. D. , bývajúce j vo V. , 3/ M. S., bývajúce j vo V. , 4/ J. I., bývajúcemu vo V. , 5/ D. H. , bývajúcemu vo V.
Meritum odvolanie podané oneskorene
Najvyšší súd 8Sžf/ 67/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S., s.r.o. , so sídlom K. , B. , IČO: X. , proti žalovanému: Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná ul. 63, Banská Bystrica , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/221/1 5068 -96045/2010/990110 -r zo dňa 9. septembra 2010 , o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajs kého súdu v Banskej Bystrici č. k. 23 S/ 111 /2010 -
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Cdo/1211/2015 6613210337 05. 10. 2016 JUDr. Oľga Trnková ECLI:SK:NSSR:2016:6613210337.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Lawyer Partners a.s., so sídlom v Bratislave, Prievozská č. 37, IČO: 35 944 471, proti žalovanému V. S. bývajúcemu v D. o 3,98 € s príslušenstvom, vedenom na Okresnom súde Lučenec pod sp.zn. 10 Ro 382/2013, o dovolaní
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Cdo/1177/2015 6613208375 05. 10. 2016 JUDr. Oľga Trnková ECLI:SK:NSSR:2016:6613208375.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Lawyer Partners a.s., so sídlom v Bratislave, Prievozská č. 37, IČO: 35 944 471, proti žalovanej L. Z., bývajúcemu v Z., o 2,32 € s príslušenstvom, vedenom na Okresnom súde Lučenec pod sp.zn. 5 Ro 289/2013, o dovolaní
Meritum o zaplatenie 1 280 € s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa J. P., bývajúceho v Ž., zastúpeného JUDr. A. B., advokátom so sídlom v B., proti odporcovi J. R., podnikajúcemu pod obchodným menom J., s miestom podnikania v P., o zaplatenie 1 280 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Žiar nad Hronom pod sp. zn. 5 Ro 298/2009, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 31. marca 2010 sp. zn. 12 Co
Najvyšš í súd 6Sžp/16 -17 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne : obchodnej spoločnosti DUO CENTER Slovakia s.r.o., so sídlom Pribinova 23, Bratislava, IČO : 35 832 126 , proti žalovanému : 1/ Okresný úrad v Bratislave , so sídlom Lamačská cesta 8, Bratislava, 2/ Mestská časť Bratislava – Petržalka, so sídlom Kutlíkova 17, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí č. UKSP -1646 5-AQ/09,10 -Ko/ 5-P4 zo dňa 21. jan
MENU