Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1064779
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63353
USSR: 34557
NSČR: 120667
NSSČR: 63879
USČR: 78394
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420472
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
06.12.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zastavenie konania


Približný počet výsledkov: 5759 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zastavenie konania
  • zastavenie nájdené 30697 krát v 11846 dokumentoch
  • konanie nájdené 1391281 krát v 62698 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 2845 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 176 dokumentov
Krajské súdy SR 36316 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 2 dokumenty


Právna veta: Podľa § 159 ods. 3 OSP len čo sa o veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať znova. Prekážka rozsúdenej veci (res iudicatae) patrí k procesným podmienkam a zistenie jej existencie v každom štádiu konania musí viesť k zastaveniu konania. Táto prekážka nastáva vtedy, ak má byť v novom konaní prejednaná tá istá vec. O tú istú vec v správnom súdnictve ide predovšetkým vtedy, keď v novom konaní je predmetom preskúmania to isté rozhodnutie správneho orgánu a týka sa rovnakých účastníkov konania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: H. , s. r. o., so sídlom B. , IČO: X. , právne zastúpenej: JUDr. F.F. , advokát, P. , proti žalovanému: Mesto Žilina, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku , so sídlom Námestie Obetí komunizmu č. 1, 011 31 Žilina, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č. 2007/C -6727/MsÚ/Pš zo dňa 25. júla 2007 a o návrhu na uloženie povinnosti žalovanému, aby .
Právna veta: Doručený rozsudok, ktorý už nemožno napadnúť odvolaním, je právoplatný (§ 159 ods. 1 O.s.p.). Len čo sa o veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať znova (§ 159 ods. 3 O.s.p.). Prekážka rozsúdenej veci (res iudicata) patrí k procesným podmienkam a jej existencia (zistenie) v každom štádiu konania musí viesť k zastaveniu konania. Táto prekážka nastáva vtedy, ak má byť v novom konaní prejednaná tá istá vec. O tú istú vec ide vtedy, keď v novom konaní ide o ten istý nárok alebo stav, o ktorom už bolo právoplatne rozhodnuté, a ak sa týka rovnakého predmetu konania a tých istých osôb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej B. , s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou A. , s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , proti povinnému Š. E. , bytom L. , zastúpenému opatrovníčkou E. P., zamestnankyňou Okresného súdu Zvolen, o vymoženie 792,16 € s príslušenstvom , veden ej na Okresnom súde Lučenec pod sp. zn. 8 Er 570/2011 , o dovolaní oprávnenej proti uz neseniu Krajsk ého súdu v Banskej .
Právna veta: Ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví (§ 208 O.s.p.). Z ustanovenia § 208 vyplýva, že odporca nemusí svoj nesúhlas so späťvzatím návrhu odôvodňovať a už vôbec v ňom nemusí uvádzať „vážne dôvody“ svojho nesúhlasu s úkonom, ktorým navrhovateľ vzal svoj návrh späť. Ak odporca vyslovil svoj (čo aj bližšie neodôvod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 254 /201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa F. , s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpeného JUDr. D. T. , advokátkou so sídlom v B. , proti odporcom 1/ P. W. a 2/ A. W. , ob om bývajúcim v B. , zastúpeným JUDr. S. P., advokátkou so sídlom v B. , o zaplatenie 1 020,96 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 42 C 41/2011, o dovolaní odporcov 1/ a 2/ proti uzneseniu Krajského súdu .
Právna veta: Proti uzneseniu súdu o pripustení zámeny účastníkov konania je odvolanie zásadne prípustné, pretože to zákon výslovne nevylučuje ani v ustanovení § 202 ods. 3 O.s.p. ani v inom ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. K podaniu odvolania je subjektívne procesne legitimovaný účastník (§ 201 O.s.p.); avšak nie každý účastník sa môže odvolať. Odvolanie nemôže podať ten účastník, ktorý sa po vyhlásení uznesenia tohto práva výslovne vzdal (§ 207 ods. 1 O.s.p.) a tiež ten, ktorému výrokom rozhodnutia nebola spôsobená určitá, i menej významná, ujma na jeho právach. Proti uzneseniu súdu, ktorým ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej re publi ky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Mgr. M . D., notára , so sídlom úradu v N., Č . č. X. , proti žalovaným 1/ Notárskej komore Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislave, Krasovského č. 13, zastúpenej JUDr. I . S., PhD., advokátom so sídlom v B., K . č. X. , 2/ Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky , so sídl om v Bratislave, Župné námestie č. 13 , o zrušenie rozhodnutia di sciplinárnej komisie , vedenej na .
Právna veta: V súvislosti s vadou konania vyplývajúcou z § 237 písm. e/ O.s.p. dovolací súd považuje za potrebné uviesť, že toto ustanovenie musí byť interpretované v súvislosti s ustanovením § 79 ods. 1 O.s.p., podľa ktorého sa konanie zásadne začína na návrh. V konaní o dvojstranných právnych vzťahoch medzi žalobcom a žalovaným (t.j. v spornom konaní) sa návrh označuje ako „žaloba“. Bez návrhu môže súd začať konanie iba v prípadoch, v ktorých to ustanovuje zákon. Nedostatok návrhu na začatie konania je neodstrániteľným nedostatkom podmienky konania. Pokiaľ súd zistí tento nedostatok v priebehu kona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne P. , s.r.o. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou F., s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanej Slovenskej republike , za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovensk ej republiky , so sídlom v Bratislave, Župné nám. č. 13, o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy , vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 6 C 176 /2012, o dovolaní žalobkyne .
Právna veta: Späťvzatie návrhu na začatie konania treba považovať za procesný úkon urobený voči súdu, ktorým účastník (spravidla žalobca) prejavuje svoju vôľu, aby sa vo veci nekonalo a meritórne nerozhodovalo. Keďže dôsledkom účinného späťvzatia návrhu na začatie konania je zastavenie konania, vôľa musí byť prejavená spôsobom, ktorý nevzbudzuje žiadnu pochybnosť o tom, čo chcel účastník v skutočnosti urobiť. Každý procesný úkon je súd povinný posudzovať nie podľa toho, ako ho účastník označil, ale podľa jeho obsahu. Pritom je povinný starostlivo prihliadnuť ku všetkým okolnostiam, za ktorých k proc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ľ. R., bývajúceho v P., v dovolacom konaní zastúpeného JUDr. A. Ž., advokátom, so sídlom v P., proti žalovanej J. R., bývajúcej v P., v dovolacom konaní zastúpenej JUDr. D. K., advokátkou, so sídlom v P., o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vedenej na Okresnom súde Považská Bystrica pod sp.zn. 5 C 118/2007, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z .
Právna veta: Podľa ustanovenia § 150 O.s.p. ods. 1, 2 O.s.p. ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, nemusí súd výnimočne náhradu trov konania celkom alebo sčasti priznať. Súd prihliadne najmä na okolnosti, či účastník, ktorému sa priznáva náhrada trov konania, uviedol skutočnosti a dôkazy pri prvom úkone, ktorý mu patril; to neplatí, ak účastník konania nemohol tieto skutočnosti a dôkazy uplatniť. Ak sú trovy konania v drobných sporoch neprimerané voči pohľadávke, môže ich súd nepriznať alebo znížiť. Ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. dopadá len na také prípady zastavenia konania, v ktorých n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 M Cdo 4/20 10 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ M. U., bývajúceho v B. , 2/ A. U., bývajúceho v B. , 3/ V. U., bývajúceho v B. proti žalovaným 1/ R. Š., bývajúceho v C. 2/ M. Š., bývajúcej v C. o určenie vlastníckeho práva , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp.zn. 15 C 199/2008, o mimoriadnom dovolaní generálneho proku rátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 30. decembra 2009 .
Právna veta: Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo. Ak tak neurobí, a to ani na výzvu súdu, súd dovolacie konanie zastaví.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci starostlivosti súdu o maloletého M. B.B. , bývajúceho u otca, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, dieťa otca J. B. , N. , bývajúceho v P. a matky A. B. , bývajúcej v P., o zmenu osobnej starostlivosti a zákaz styku , vedenú na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 27 P 40/2012 , o dovolaní matky proti rozsudku Krajského súdu v P rešove z 26. septembra 2012 sp .
Právna veta: Podľa § 201 veta prvá O.s.p. účastník konania môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje. Podľa § 10 ods. 1 O.s.p. krajské súdy rozhodujú o odvolaniach proti rozhodnutiam okresných súdov. Podľa § 10 ods. 2 O.s.p. o odvolaniach proti rozhodnutiam krajských súdov ako súdov prvého stupňa rozhoduje Najvyšší súd S. republiky. Citované ustanovenia upravujú funkčnú príslušnosť Najvyššieho súdu Slovenskej republiky tak, že tento súd je príslušný rozhodovať o odvolaniach vtedy, ak odvolanie smeruje proti rozhodnutiu krajského súdu ako súdu prvého stupňa. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa P. K. , bývajúceho v B. B. , proti odporcovi S. P. P. , a.s. so sídlom v B. B. , IČO X. X. o splnenie povinnosti , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 51 C 425/20 06, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 10. februára 2009, sp. zn. 8 Co 410/2007 takto r o z h o d o l: Najvyšší súd Slovenskej republiky konanie o odvolaní navrhovateľa .
Právna veta: Späťvzatie odvolania je procesný úkon účastníka voči súdu, ktorým prejavuje svoju vôľu, aby sa nekonalo a o veci meritórne nerozhodovalo. Zákon však nepripúšťa, aby účastník odvolal späťvzatie odvolania, nakoľko účinky späťvzatia odvolania nastali už tým, že sa späťvzatie dostalo do dispozície súdu. Späťvzatie odvolania doručené odvolaciemu súdu preto nemožno ďalším úkonom vziať späť a navrátiť tak konanie do pôvodného stavu. Z ustanovenia § 207 ods. 3 O.s.p. vyplýva, že ak odvolateľ vezme odvolanie späť, odvolací súd nemá inú možnosť, než odvolacie konanie zastaviť. Späťvzatie odvolan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ M., bývajúceho v M. a 2/ JUDr. V., bývajúceho v M., proti žalovanému O., so sídlom v M., o zaplatenie 48 770 Sk a 37 304 Sk istiny s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Trebišov pod sp. zn. 9 C 6/2005, na dovolanie žalobcu 1/ zastúpeného JUDr. P., advokátom so sídlom v T., proti uznesenie Krajského súdu v Košiciach z 5. septembra 2007 sp. zn. 2 Co 346/2006, takto r o z h o d o l .
Právna veta: Nesplnenie povinnosti pripojiť k návrhu (žalobe) listinné dôkazy uložené navrhovateľovi ustanovením § 79 ods. 2 O.s.p. v konaní o novoobjavenom majetku podľa ustanovenia § 175x O.s.p. nemôže byť dôvodom pre zastavenie konania. Aj v tomto konaní povinnosť vyžiadať si od príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru, výpisy z listov vlastníctva alebo identifikáciu parciel ohľadne vlastníckych práv k nehnuteľnostiam poručiteľa, zaťažuje aj súdneho komisára alebo súd.

Úryvok z textu:
... nedoplní, je to predpokladom na postup podľa ustanovenia § 43 ods. 2 O. s. p. - zastavenie konania súdom. Ďalšou podmienkou na zastavenie konania je existencia takého nedostatku návrhu, ktorý bráni pokračovať v konaní. Bude tomu tak v prípade, ak z ... skôr, než vo veci bude nariadené pojednávanie). Nesplnenie tejto povinnosti však nemôže byť v žiadnom prípade dôvodom pre zastavenie konania, lebo nejde o nedostatok podmienky konania, ani o vadu návrhu, okrem prípadu, kde je to expressis verbis uvedené .
Kľúčové slová: prechod vlastníckeho práva na štát, prípady, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vydať vec, dekrét prezidenta

Zbierka NS 4/2002
R 62/2002
Rozsudok
Právna veta: Odovzdacej povinnosti s následkom prechodu vlastníckeho práva na štát v zmysle dekrétu prezidenta republiky č. 50/1945 Zb. o opatreniach v oblasti filmu, nepodliehali budovy ako veci nehnuteľné.

Úryvok z textu:
Okresný súd T. rozsudkom z 21. apríla 1998, č. k. 10 C 956/93-115, zamietol návrh žalobkyne na vydanie nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na parcele č. 2030/1 v kat. úz. T., označenej ako dom súp. č. 904 - budova „Kina Slávia“. Nárok na vydanie nehnuteľností - pozemkov - zapísaných v pozemková knihe vo vložke č. 3746 kat. úz. T. ako parcela č. 2030/1 - dvor vo výmere 586 m2 a parcela č. 2030/2 - záhrada vo výmere 234 m2 - vylúčil na samostatné konanie. Zároveň vyslovil, že účastníci nemajú právo na náhradu trov .
Právna veta: Ak žalobca vezme žalobu späť skôr než začalo pojednávanie, súd rozhodne o zastavení konania aj v prípade, že konanie bolo prerušené v dôsledku vyhlásenia konkurzu na majetok žalovaného.

Úryvok z textu:
... o tom musel rozhodnúť. Prerušenie konania však neznamená, že by nebolo možné zastaviť konanie, ktoré bolo prerušené, ak pre zastavenie konania nastanú dôvody. Bude tak, ak počas prerušenia konania nastane stav, že už nebudú splnené podmienky, za ktorých súd ... pojednávania. Ak tak urobil pred začatím pojednávania, nie je prípadný nesúhlas žalovaného účinný a nemôže zabrániť účinkom späťvzatia žaloby - zastavenia konania. Niet dôvodu, pre ktorý by nebolo možné použiť ustanovenie § 96 O.s.p., aj v čase, keď .
Právna veta: Dlžníkovi, ktorý podal návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok a nezaplatil preddavok na úhradu odmeny predbežného správcu, nie je možné uložiť rozhodnutím povinnosť preddavok zaplatiť.

Úryvok z textu:
... na vyhlásenie konkurzu podáva sám dlžník, ktorý má síce tiež povinnosť preddavok zaplatiť, ale jeho nezaplatenie nie je dôvodom na zastavenie konania, ktoré zákon výslovne pripúšťa iba u návrhu veriteľa. Podľa názoru odvolacieho súdu nie je namieste ani uloženie povinnosti zaplatiť preddavok .
Merito Právomoc
Právna veta: Povinnosť dohliadaných subjektov zaplatiť ročný príspevok v zmysle osobitného predpisu* o dohľade nad finančným trhom vyplýva z finančnoprávneho vzťahu, spory z ktorého nepatria do právomoci súdu podľa§7O. s. p.

Úryvok z textu:
... Za takýto postup, odnímajúci účastníkovi konania možnosť pred súdom konať a zakladajúci prípustnosť dovolania treba považovať aj zastavenie konania pre nedostatok procesnej podmienky, ak záver súdu o tejto otázke nie je správny a konanie v skutočnosti ... postup súdu v súlade so zákonom. K odňatiu možnosti konať pred súdom nemôže dôjsť rozhodnutím – uznesením o zastavení konania pre nedostatok procesnej podmienky (právomoci súdu), ak záver súdu o tejto otázke je správny a konanie nedostatkom procesnej .
Kľúčové slová: voľné hodnotenie dôkazov, chyby znaleckého posudku, dokazovanie v správnom konaní, dôkazné prostriedky, znalecké dokazovanie

Zbierka NS 2/2013
R 16/2013
Rozsudok
Právna veta: Ak medzi dôkazy hodnotené správnym orgánom patrí aj znalecký posudok, ktorého vypracovanie bolo potrebné na účely odborného posúdenia skutočností dôležitých pre rozhodnutie správneho orgánu, potom zásada voľného hodnotenia dôkazov sa uplatní obmedzene. Správny orgán preto nemôže znalecký posudok označiť za nesprávny a nahradiť ho vlastným posúdením skutočnosti z odbornej stránky.

Úryvok z textu:
... administratívnu budovu tak, ako to odôvodnil v odôvodnení rozhodnutia žalovaný správny o rgán poukazujúc tiež na to, že dôvod pre zastavenie konania nebol daný ani z toho dôvodu, že skutkový stav a skutkové okolnosti sa oproti pôvodnému návrhu nezmenili, pričom navrhovanou novou .
Kľúčové slová: odmena správcov, spôsob výpočtu odmeny, vyrovnací správca, suma použitá na uspokojenie veriteľov

Zbierka NS 5/2010
R 44/2010
Uznesenie
Právna veta: Ak výšku odmeny vyrovnacieho správcu nemožno vypočítať podľa vyhlášky č. 493/1991 Zb., súd odmenu nemôže priznať.

Úryvok z textu:
... , je objektívna okolnosť, s ktorou odmena správcu nesúvisí. Z ustanovenia § 66 ods. 4 konkurzného zákona je zrejmé, že po zastavení konania rozhodne súd o odmene správcu a jeho výdavkoch. V spojení s ustanovením § 7 ods. 2 vykonávacej vyhlášky (vyrovnacia odmena .
Právna veta: Aj v prípade, ak nárok na náhradu nákladov vynaložených poškodeným (obvineným) na jeho obhajobu v trestnom konaní, v ktorom bol spod obžaloby oslobodený alebo trestné stíhanie voči nemu bolo zastavené, bol uplatnený podľa zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom, súd môže priznať len náhradu účelne vynaložených trov, výška ktorých zodpovedá tarifnej odmene advokáta určenej osobitným právnym predpisom účinným v čase robenia úkonov.

Úryvok z textu:
... , takto rozhodol: Rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici z 12. decembra 2013 sp. zn. 16Co/196/2013 okrem výroku o zastavení konania z r u š u j e a vec mu v rozsahu zrušenia vracia na ďalšie konanie. odôvodnenie: Žalobou z ... § 241 ods. 2 písm. c/ O. s. p. Najvyšší súd Slovenskej republiky preto rozsudok odvolacieho súdu okrem výroku o zastavení konania zrušil a vec mu v rozsahu zrušenia vrátil na ďalšie konanie (§ 243b ods. 2 O. s. p.); právny názor .
Kľúčové slová: konanie o povolenie vkladu, katastrálny úrad, zmluvná voľnosť, predkupné právo štátu, zákonné predkupné právo

Zbierka NS 6/2018
R 54/2018
Rozsudok
Právna veta: I. Zmluvná voľnosť vlastníkov pozemkov, ku ktorým sa viaže zákonné predkupné právo štátu ( § 3 ods. 5 zákona č. 175/1999 Z.z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), je obmedzená priamo zo zákona, a teda vlastníci dotknutých pozemkov sú povinní v prípade ich zamýšľaného predaja tieto prednostne ponúknuť na kúpu štátu. II. Neprihliadnutie katastrálneho úradu v konaní o povolenie vkladu vlastníckeho práva z kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností na existenciu inštitútu zákonného predkupného práva štá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , či štát svoje zákonné predkupné právo nevyužil. Ak by túto skutočnosť účastníci vkladového konania nepreukázali, bol by to dôvod na zastavenie konania podľa § 31b ods. 1 písm. f) katastrálneho zákona. Žalovaný v odôvodnení rozhodnutia poukázal tiež na to, že v prípade .
Právna veta: I. Vyhlásenie konkurzu na majetok spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej je jediným spoločníkom, nemá za následok zrušenie účasti jediného spoločníka v takejto spoločnosti. II. Správca konkurznej podstaty nie je oprávnený v spoločnosti, v ktorej je úpadca jediným spoločníkom, rozhodnúť o výmene štatutárneho orgánu.

Úryvok z textu:
... čoho nemohol súd konkurzné konanie zastaviť podľa § 15 ods. 2 ZKR, nakoľko toto ustanovenie „nezastavenie“ konania nepredpokladá. Vychádzajúc z § 196 ZKR súd preto rozhodol o nezastavení konania analogicky podľa § 96 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) a zároveň podľa .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.