Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1026351
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62451
USSR: 34251
NSČR: 118585
NSSČR: 63718
USČR: 77026
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 417904
Krajské súdy (ČR): 40347
Posledná aktualizácia
20.08.2019 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: zastavenie konania


Približný počet výsledkov: 5683 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zastavenie konania
  • zastavenie nájdené 30327 krát v 11720 dokumentoch
  • konanie nájdené 1367952 krát v 61800 dokumentochPrávna veta: Proti uzneseniu súdu o pripustení zámeny účastníkov konania je odvolanie zásadne prípustné, pretože to zákon výslovne nevylučuje ani v ustanovení § 202 ods. 3 O.s.p. ani v inom ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. K podaniu odvolania je subjektívne procesne legitimovaný účastník (§ 201 O.s.p.); avšak nie každý účastník sa môže odvolať. Odvolanie nemôže podať ten účastník, ktorý sa po vyhlásení uznesenia tohto práva výslovne vzdal (§ 207 ods. 1 O.s.p.) a tiež ten, ktorému výrokom rozhodnutia nebola spôsobená určitá, i menej významná, ujma na jeho právach. Proti uzneseniu súdu, ktorým ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej re publi ky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Mgr. M . D., notára , so sídlom úradu v N., Č . č. X. , proti žalovaným 1/ Notárskej komore Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislave, Krasovského č. 13, zastúpenej JUDr. I . S., PhD., advokátom so sídlom v B., K . č. X. , 2/ Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky , so sídl om v Bratislave, Župné námestie č. 13 , o zrušenie rozhodnutia di sciplinárnej komisie , vedenej na .
Právna veta: Späťvzatie návrhu na začatie konania treba považovať za procesný úkon urobený voči súdu, ktorým účastník (spravidla žalobca) prejavuje svoju vôľu, aby sa vo veci nekonalo a meritórne nerozhodovalo. Keďže dôsledkom účinného späťvzatia návrhu na začatie konania je zastavenie konania, vôľa musí byť prejavená spôsobom, ktorý nevzbudzuje žiadnu pochybnosť o tom, čo chcel účastník v skutočnosti urobiť. Každý procesný úkon je súd povinný posudzovať nie podľa toho, ako ho účastník označil, ale podľa jeho obsahu. Pritom je povinný starostlivo prihliadnuť ku všetkým okolnostiam, za ktorých k proc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ľ. R., bývajúceho v P., v dovolacom konaní zastúpeného JUDr. A. Ž., advokátom, so sídlom v P., proti žalovanej J. R., bývajúcej v P., v dovolacom konaní zastúpenej JUDr. D. K., advokátkou, so sídlom v P., o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vedenej na Okresnom súde Považská Bystrica pod sp.zn. 5 C 118/2007, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z .
Právna veta: Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo. Ak tak neurobí, a to ani na výzvu súdu, súd dovolacie konanie zastaví.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci starostlivosti súdu o maloletého M. B.B. , bývajúceho u otca, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, dieťa otca J. B. , N. , bývajúceho v P. a matky A. B. , bývajúcej v P., o zmenu osobnej starostlivosti a zákaz styku , vedenú na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 27 P 40/2012 , o dovolaní matky proti rozsudku Krajského súdu v P rešove z 26. septembra 2012 .
Právna veta: Ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví (§ 208 O.s.p.). Z ustanovenia § 208 vyplýva, že odporca nemusí svoj nesúhlas so späťvzatím návrhu odôvodňovať a už vôbec v ňom nemusí uvádzať „vážne dôvody“ svojho nesúhlasu s úkonom, ktorým navrhovateľ vzal svoj návrh späť. Ak odporca vyslovil svoj (čo aj bližšie neodôvod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 254 /201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa F. , s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpeného JUDr. D. T. , advokátkou so sídlom v B. , proti odporcom 1/ P. W. a 2/ A. W. , ob om bývajúcim v B. , zastúpeným JUDr. S. P., advokátkou so sídlom v B. , o zaplatenie 1 020,96 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 42 C 41/2011, o dovolaní odporcov 1/ a 2/ proti uzneseniu Krajského .
Právna veta: Podľa § 159 ods. 3 OSP len čo sa o veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať znova. Prekážka rozsúdenej veci (res iudicatae) patrí k procesným podmienkam a zistenie jej existencie v každom štádiu konania musí viesť k zastaveniu konania. Táto prekážka nastáva vtedy, ak má byť v novom konaní prejednaná tá istá vec. O tú istú vec v správnom súdnictve ide predovšetkým vtedy, keď v novom konaní je predmetom preskúmania to isté rozhodnutie správneho orgánu a týka sa rovnakých účastníkov konania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: H. , s. r. o., so sídlom B. , IČO: X. , právne zastúpenej: JUDr. F.F. , advokát, P. , proti žalovanému: Mesto Žilina, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku , so sídlom Námestie Obetí komunizmu č. 1, 011 31 Žilina, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č. 2007/C -6727/MsÚ/Pš zo dňa 25. júla 2007 a o návrhu na uloženie povinnosti žalovanému, aby .
Právna veta: V súvislosti s vadou konania vyplývajúcou z § 237 písm. e/ O.s.p. dovolací súd považuje za potrebné uviesť, že toto ustanovenie musí byť interpretované v súvislosti s ustanovením § 79 ods. 1 O.s.p., podľa ktorého sa konanie zásadne začína na návrh. V konaní o dvojstranných právnych vzťahoch medzi žalobcom a žalovaným (t.j. v spornom konaní) sa návrh označuje ako „žaloba“. Bez návrhu môže súd začať konanie iba v prípadoch, v ktorých to ustanovuje zákon. Nedostatok návrhu na začatie konania je neodstrániteľným nedostatkom podmienky konania. Pokiaľ súd zistí tento nedostatok v priebehu kona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne P. , s.r.o. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou F., s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanej Slovenskej republike , za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovensk ej republiky , so sídlom v Bratislave, Župné nám. č. 13, o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy , vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 6 C 176 /2012, o dovolaní žalobkyne .
Právna veta: Podľa § 201 veta prvá O.s.p. účastník konania môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje. Podľa § 10 ods. 1 O.s.p. krajské súdy rozhodujú o odvolaniach proti rozhodnutiam okresných súdov. Podľa § 10 ods. 2 O.s.p. o odvolaniach proti rozhodnutiam krajských súdov ako súdov prvého stupňa rozhoduje Najvyšší súd S. republiky. Citované ustanovenia upravujú funkčnú príslušnosť Najvyššieho súdu Slovenskej republiky tak, že tento súd je príslušný rozhodovať o odvolaniach vtedy, ak odvolanie smeruje proti rozhodnutiu krajského súdu ako súdu prvého stupňa. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa P. K. , bývajúceho v B. B. , proti odporcovi S. P. P. , a.s. so sídlom v B. B. , IČO X. X. o splnenie povinnosti , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 51 C 425/20 06, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 10. februára 2009, sp. zn. 8 Co 410/2007 takto r o z h o d o l: Najvyšší súd Slovenskej republiky konanie o odvolaní navrhovateľa .
Právna veta: Podľa ustanovenia § 150 O.s.p. ods. 1, 2 O.s.p. ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, nemusí súd výnimočne náhradu trov konania celkom alebo sčasti priznať. Súd prihliadne najmä na okolnosti, či účastník, ktorému sa priznáva náhrada trov konania, uviedol skutočnosti a dôkazy pri prvom úkone, ktorý mu patril; to neplatí, ak účastník konania nemohol tieto skutočnosti a dôkazy uplatniť. Ak sú trovy konania v drobných sporoch neprimerané voči pohľadávke, môže ich súd nepriznať alebo znížiť. Ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. dopadá len na také prípady zastavenia konania, v ktorých n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 M Cdo 4/20 10 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ M. U., bývajúceho v B. , 2/ A. U., bývajúceho v B. , 3/ V. U., bývajúceho v B. proti žalovaným 1/ R. Š., bývajúceho v C. 2/ M. Š., bývajúcej v C. o určenie vlastníckeho práva , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp.zn. 15 C 199/2008, o mimoriadnom dovolaní generálneho proku rátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 30. decembra .
Právna veta: Späťvzatie odvolania je procesný úkon účastníka voči súdu, ktorým prejavuje svoju vôľu, aby sa nekonalo a o veci meritórne nerozhodovalo. Zákon však nepripúšťa, aby účastník odvolal späťvzatie odvolania, nakoľko účinky späťvzatia odvolania nastali už tým, že sa späťvzatie dostalo do dispozície súdu. Späťvzatie odvolania doručené odvolaciemu súdu preto nemožno ďalším úkonom vziať späť a navrátiť tak konanie do pôvodného stavu. Z ustanovenia § 207 ods. 3 O.s.p. vyplýva, že ak odvolateľ vezme odvolanie späť, odvolací súd nemá inú možnosť, než odvolacie konanie zastaviť. Späťvzatie odvolan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ M., bývajúceho v M. a 2/ JUDr. V., bývajúceho v M., proti žalovanému O., so sídlom v M., o zaplatenie 48 770 Sk a 37 304 Sk istiny s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Trebišov pod sp. zn. 9 C 6/2005, na dovolanie žalobcu 1/ zastúpeného JUDr. P., advokátom so sídlom v T., proti uznesenie Krajského súdu v Košiciach z 5. septembra 2007 sp. zn. 2 Co 346/2006, takto r o z h o d o l .
Právna veta: Doručený rozsudok, ktorý už nemožno napadnúť odvolaním, je právoplatný (§ 159 ods. 1 O.s.p.). Len čo sa o veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať znova (§ 159 ods. 3 O.s.p.). Prekážka rozsúdenej veci (res iudicata) patrí k procesným podmienkam a jej existencia (zistenie) v každom štádiu konania musí viesť k zastaveniu konania. Táto prekážka nastáva vtedy, ak má byť v novom konaní prejednaná tá istá vec. O tú istú vec ide vtedy, keď v novom konaní ide o ten istý nárok alebo stav, o ktorom už bolo právoplatne rozhodnuté, a ak sa týka rovnakého predmetu konania a tých istých osôb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej B. , s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou A. , s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , proti povinnému Š. E. , bytom L. , zastúpenému opatrovníčkou E. P., zamestnankyňou Okresného súdu Zvolen, o vymoženie 792,16 € s príslušenstvom , veden ej na Okresnom súde Lučenec pod sp. zn. 8 Er 570/2011 , o dovolaní oprávnenej proti uz neseniu Krajsk ého súdu v Banskej .
Právna veta: Nesplnenie povinnosti pripojiť k návrhu (žalobe) listinné dôkazy uložené navrhovateľovi ustanovením § 79 ods. 2 O.s.p. v konaní o novoobjavenom majetku podľa ustanovenia § 175x O.s.p. nemôže byť dôvodom pre zastavenie konania. Aj v tomto konaní povinnosť vyžiadať si od príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru, výpisy z listov vlastníctva alebo identifikáciu parciel ohľadne vlastníckych práv k nehnuteľnostiam poručiteľa, zaťažuje aj súdneho komisára alebo súd.

Úryvok z textu:
... neopraví alebo nedoplní, je to predpokladom na postup podľa ustanovenia § 43 ods. 2 O. s. p. - zastavenie konania súdom. Ďalšou podmienkou na zastavenie konania je existencia takého nedostatku návrhu, ktorý bráni pokračovať v konaní. Bude tomu tak v prípade, ak z ... pre zastavenie konania, lebo nejde o nedostatok podmienky konania, ani o vadu návrhu, okrem prípadu, kde je to expressis verbis uvedené v zákone (napr. § 186 ods. 2 O. s. p.). Už z tohto dôvodu neboli splnené podmienky pre zastavenie konania podľa .
Právna veta: Ak žalobca vezme žalobu späť skôr než začalo pojednávanie, súd rozhodne o zastavení konania aj v prípade, že konanie bolo prerušené v dôsledku vyhlásenia konkurzu na majetok žalovaného.

Úryvok z textu:
... o tom musel rozhodnúť. Prerušenie konania však neznamená, že by nebolo možné zastaviť konanie, ktoré bolo prerušené, ak pre zastavenie konania nastanú dôvody. Bude tak, ak počas prerušenia konania nastane stav, že už nebudú splnené podmienky, za ktorých súd ... pojednávania. Ak tak urobil pred začatím pojednávania, nie je prípadný nesúhlas žalovaného účinný a nemôže zabrániť účinkom späťvzatia žaloby - zastavenia konania. Niet dôvodu, pre ktorý by nebolo možné použiť ustanovenie § 96 O.s.p., aj v čase, keď .
Právna veta: Dlžníkovi, ktorý podal návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok a nezaplatil preddavok na úhradu odmeny predbežného správcu, nie je možné uložiť rozhodnutím povinnosť preddavok zaplatiť.

Úryvok z textu:
... na vyhlásenie konkurzu podáva sám dlžník, ktorý má síce tiež povinnosť preddavok zaplatiť, ale jeho nezaplatenie nie je dôvodom na zastavenie konania, ktoré zákon výslovne pripúšťa iba u návrhu veriteľa. Podľa názoru odvolacieho súdu nie je namieste ani uloženie povinnosti zaplatiť preddavok .
Právna veta: I. Zmluvná voľnosť vlastníkov pozemkov, ku ktorým sa viaže zákonné predkupné právo štátu ( § 3 ods. 5 zákona č. 175/1999 Z.z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), je obmedzená priamo zo zákona, a teda vlastníci dotknutých pozemkov sú povinní v prípade ich zamýšľaného predaja tieto prednostne ponúknuť na kúpu štátu. II. Neprihliadnutie katastrálneho úradu v konaní o povolenie vkladu vlastníckeho práva z kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností na existenciu inštitútu zákonného predkupného práva štá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , či štát svoje zákonné predkupné právo nevyužil. Ak by túto skutočnosť účastníci vkladového konania nepreukázali, bol by to dôvod na zastavenie konania podľa § 31b ods. 1 písm. f) katastrálneho zákona. Žalovaný v odôvodnení rozhodnutia poukázal tiež na to, že v prípade .
Právna veta: V prípade, že lehota na podanie kasačnej sťažnosti je jednomesačná, a teda ide o lehotu určenú podľa mesiacov (ustanovenie § 69 ods. 4 Správneho súdneho poriadku), skončí sa uplynutím toho dňa, ktorý číselným označením zodpovedá dňu, v ktorom nastala udalosť určujúca začiatok lehoty. Určujúcou a rozhodujúcou skutočnosťou pre určenie začiatku plynutia kasačnej mesačnej lehoty je vtedy deň doručenia rozhodnutia krajského súdu subjektu, ktorý podáva kasačnú sťažnosť. Mesačná kasačná lehota uplynie v deň, ktorý číselným označením zodpovedá tomuto dňu. Začiatok plynutia jednomesačnej kasačnej lehot ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... trovách konania sa primerane použijú na kasačné konanie. 18. Podľa § 467 ods. 4 SSP ak kasačný súd rozhodne o zastavení konania, o odmietnutí kasačnej sťažnosti alebo postúpení veci, rozhodne aj o nároku na náhradu trov konania, ktoré predchádzalo zrušeniu rozhodnutia krajského .
Právna veta: Súdna exekúcia môže byť nariadená len na základe titulu, ktorý je vykonateľný po stránke formálnej a materiálnej. Ak bude exekúcia podľa titulu, ktorý tieto požiadavky nespĺňa, aj napriek tomu nesprávne nariadená, musí byť v každom štádiu konania i bez návrhu zastavená. Fyzická osoba (súkromný podnikateľ - jednotlivec) musí byť v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 a § 79 ods. 1 O.s.p. označená menom, t. j. menom a priezviskom a jej bydliskom, lebo sám osebe podnik, ktorého majiteľom je fyzická osoba, nie je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 1 Obchod, zákonníka; týmto podnikateľom je a môže byť len ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na uspokojenie pohľadávky oprávneného v sume 147 000 USD s prísl., bol nariadený súdny výkon rozhodnutia Arbitrážneho súdu pri Štátnej hospodárskej komore vo W. z 26. 5. 1993, predajom nehnuteľností povinného, vedených na liste vlastníctva č. 3452 kat. úz. P. ako dom č. 1940 s parcelami č. 1525,1751 a č. 2232. Povinný podal návrh na zastavenie súdneho výkonu rozhodnutia podľa § 268 ods. 1 písm. a) a h) O.s.p. s námietkou, že vykonávané rozhodnutie sa nestalo vykonateľným pre vadu v označení povinného .
Právna veta: Ak napriek tomu, že došlo k účinnému odvolaniu okamžitého zrušenia pracovného pomeru, zamestnávateľ neprideľuje zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, vzniká mu nárok na náhradu mzdy podľa ustanovenia § 130 ods. 1 Zákonníka práce.

Úryvok z textu:
... týmto odvolaním súhlasil, v dôsledku čoho zobral žalobu o určenie neplatnosti tohto okamžitého zrušenia pracovného pomeru späť a došlo k zastaveniu konania, mal za to, že pracovný pomer medzi účastníkmi naďalej trval a žalovaný bol povinný žalobcovi prideľovať prácu, ktorú povinnosť si .
Zbierka NS 1/2001
R 7/2001
Rozsudok
Kľúčové slová: rozdelenie pôvodnej obce, odčleňovanie a vznik nových obcí, územie obce
Právna veta: Dohoda o usporiadaní majetkových a ostatných vzťahov podľa § 2 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nemá za následok rozdelenie pôvodnej obce a vznik novej obce. Proces odčleňovania a vzniku nových obcí (s novým územným názvom) je zavŕšený až vydaním nariadenia vlády a rozčleňovaná obec, ani žiadny z jej orgánov, nemá mandát konať za niektorú z novovznikajúcich obcí, ktoré v čase dohody ešte neexistovali.

Úryvok z textu:
... samej a na základe čoho vytýkaný nedostatok žaloby považoval za dôvod pre zamietnutie žaloby, keď tento mohol viesť nanajvýš k zastaveniu konania (§ 43 O. s. p.). Tým, že odvolací súd žalobkynu nevyzval na odstránenie vady alebo neúplnosti žaloby a napadnutý rozsudok .
Právna veta: V prípade, ak boli podané dva alebo viac návrhov na vyhlásenie konkurzu, ktoré síce smerujú voči tomu istému dlžníkovi, ale ktoré podali rôzni veritelia (prípadne dlžník a veriteľ) a ak ešte na základe niektorého z návrhov nebol konkurz vyhlásený, súd konanie o všetkých návrhoch spojí a prejedná spoločne, ako keby návrh na vyhlásenie konkurzu podali spoločne viacerí veritelia, prípadne veriteľ a dlžník.

Úryvok z textu:
... a prejednať ich spoločne, ako keby návrh na vyhlásenie konkurzu spoločne podali viacerí veritelia, prípadne veriteľ a dlžník. Opačný postup (zastavenie konania o návrhu na vyhlásenie konkurzu podaného neskôr iným navrhovateľom), by znamenalo odopretie práva veriteľovi, ale i dlžníkovi podať návrh na .
Právna veta: Konanie o žalobe proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne o nároku na úrazové dávky a z nich vyplývajúce nároky na sumy úrazových dávok, splatné ku dňu smrti poškodeného, rovnako ako konanie o kasačnej sťažnosti proti rozhodnutiu krajského súdu, treba považovať za konanie, ktoré má povahu konania o majetkovom spore. Ustanovenie § 118 ods. 1 a 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov má vo vzťahu k ustanoveniu § 63 ods. 2 Civilného sporového poriadku v spojení s § 25 Správneho súdneho poriadku v súlade s požiadavkou naplnenia účelu správneho súdnictva povahu l ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Z citovaných ustanovení vyplýva, že možnosť zastavenia konania v prípade úmrtia žalobcu v priebehu súdneho konania je v Občianskom súdnom poriadku aj Civilnom sporovom poriadku, a teda aj možnosť zastavenia konania podľa Správneho súdneho poriadku, sú upravené ... záujem syna nebohého navrhovateľa pokračovať v konaní (i keď tento záujem bol oznámený oneskorene), je treba zastavenie konania krajským súdom považovať za nesprávne a predčasné. Nešlo totiž o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nebolo možné .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.