Nájdené rozsudky pre výraz: zastavenie konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9231

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2108 dokumentov
41403 dokumentov
85 dokumentov
5 dokumentov
77 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Nedostatok podstatných náležitosti žaloby nemôže byť dôvodom jej zamietnutia. Z nedostatkov žaloby spočívajúcich v jej nesprávnosti alebo neúplnosti nemožno vyvodzovať ani neexistenciu naliehavého právneho záujmu v zmysle ustanovenia § 80 písm. c) O. s. p.; procesným dôsledkom môže byť len zastavenie konania.

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava II rozsudkom z 21. novembra 2000, sp. zn. 21 C 209/99, uložil žalovanému povinnosť zdržať sa v budúcnosti tvrdení, uvedených vo výroku rozsudku v znení podľa petitu žaloby, a doručiť osobám označeným vo výroku rozsudku list, v ktorom tieto tvrdenia odvolá ako nepravdivé. Zároveň mu uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi nemajetkovú ujmú 1,- Sk do pätnástich dní od právoplatnosti rozsudku a vo zvyšku žalobu zamietol. Ďalšími výrokmi rozhodol o trovách konania účastníkov a štát
Právna veta: Podľa § 10 ods. 1 ZPS ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, prvostupňový súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený. Súd vyzve poplatníka na zaplatenie poplatku splatného podaním návrhu na začatie konania predtým, ako nariadi pojednávanie tak, aby lehota od zaplatenia poplatku do pojednávania, vydania platobného rozkazu a rozka ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Sžf/18/2014 Identifikačné číslo spisu: 7012201470 Dátum vydania rozhodnutia: 30.04.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Hargaš Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:7012201470.3 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : L-VIASAT-H, s. r. o., so sídlom Ladmovce 4, IČO: 43 996 19
Právna veta: Odovzdacej povinnosti s následkom prechodu vlastníckeho práva na štát v zmysle dekrétu prezidenta republiky č. 50/1945 Zb. o opatreniach v oblasti filmu, nepodliehali budovy ako veci nehnuteľné.

Úryvok z textu:
Okresný súd T. rozsudkom z 21. apríla 1998, č. k. 10 C 956/93-115, zamietol návrh žalobkyne na vydanie nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na parcele č. 2030/1 v kat. úz. T., označenej ako dom súp. č. 904 - budova „Kina Slávia“. Nárok na vydanie nehnuteľností - pozemkov - zapísaných v pozemková knihe vo vložke č. 3746 kat. úz. T. ako parcela č. 2030/1 - dvor vo výmere 586 m2 a parcela č. 2030/2 - záhrada vo výmere 234 m2 - vylúčil na samostatné konanie. Zároveň vyslovil, že účastníci nemajú právo na
Právna veta: Smrťou občana zaniká jeho spôsobilosť mať v právnych vzťahoch sociálneho zabezpečenia práva a povinnosti (§ 4 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov) a aj jeho spôsobilosť byť účastníkom takéhoto konania (§ 19 O.s.p..) Zákon o sociálnom zabezpečení neobsahuje žiadne ustanovenie o prechode povinnosti zomrelého dôchodku vrátiť preplatok na dávke na členov spoločnej domácnosti alebo na dedičov, preto ho od nich nemožno vymáhať, ani v začatom konaní pokračovať. Súd preto musí neskončené konanie vo veci preplatku na dávke zastaviť.

Úryvok z textu:
Krajský súd v T. rozsudkom z 24. mája 2000 zrušil rozhodnutie odporkyne z 2. decembra 1997, ktorým predpísala navrhovateľovi na náhradu neprávom vyplatenú sumu na starobnom dôchodku v sume 1 520 Sk z dôvodu, že poberateľ dávky nesplnil zákonom mu uloženú povinnosť podľa § 106 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 100/1988 Zb.“), keď neohlásil odporkyni smrť manželky a poberal starobný dôchodok zvýšený podľa § 54 zákona č. 100/1988 Zb. z
Právna veta: Ak v konaní o predchádzajúcej žalobe o preskúmanie zákonnosti toho istého rozhodnutia žalovaného (týkajúce sa tých istých účastníkov) bolo už konanie právoplatne zastavené z dôvodu, že po účinnom doručení rozhodnutia žalobcovi žaloba bola podaná oneskorene, v konaní o novej (neskôr podanej) žalobe sa už nemožno zaoberať tvrdením žalobcu, že mu rozhodnutie doteraz nebolo doručené a nemožno skúmať ani včasnosť podania novej žaloby. Konanie je preto potrebné pre neodstrániteľnú prekážku res iudicatae podľa § 104 ods. 1 O. s. p. zastaviť.

Úryvok z textu:
Žalobou zo dňa 24. apríla 2001 (v poradí už treťou) žiadal žalobca zrušiť rozhodnutie žalovaného, ktorým zmenil rozhodnutie Krajského úradu v B. tak, že vyhovel protestu prokurátora a rozhodnutie bývalého Lesného úradu v B. zrušil. Žiadal vec vrátiť žalovanému na ďalšie konanie s odôvodnením, že mu rozhodnutie nebolo doručené, hoci na ňom bola vyznačená jeho právoplatnosť. Žalovaný navrhol konanie zastaviť s odôvodnením, že konanie o preskúmanie napadnutého rozhodnutia bolo už dvakrát zastave
Právna veta: Zastavenie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, ktoré sa začalo prijatím podnetu (jeho časti) na ďalšie konanie, nezakladá prekážku veci rozsúdenej. Preto po odstránení nedostatku procesnej podmienky (riadne zastúpenie osoby, ktorej podnet na začatie konania bol prijatý na ďalšie konanie) možno v konaní o prijatej časti podnetu pokračovať a rozhodnúť vo veci samej.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 10. septembra 1997 preskúmal podmienky ďalšieho konania o podnete D. H., bytom S. (prechodne K.) a takto r o z h o d o l : Konanie o podnete D. H. z a s t a v u j e . Z o d ô v o d n e n i a : Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len "ústavný súd") 15. apríla 1997 bolo doručené podanie D. H., bytom S., označené ako: "Návrh na konanie podľa Ústavy Slovenskej republiky." Po jeho predbežnom preroko
Právna veta: Nesplnenie povinnosti pripojiť k návrhu (žalobe) listinné dôkazy uložené navrhovateľovi ustanovením § 79 ods. 2 O.s.p. v konaní o novoobjavenom majetku podľa ustanovenia § 175x O.s.p. nemôže byť dôvodom pre zastavenie konania. Aj v tomto konaní povinnosť vyžiadať si od príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru, výpisy z listov vlastníctva alebo identifikáciu parciel ohľadne vlastníckych práv k nehnuteľnostiam poručiteľa, zaťažuje aj súdneho komisára alebo súd.

Úryvok z textu:
Navrhovateľka sa návrhom podaným 19. januára 1998 na Okresnom súde Z. domáhala začatia dedičského konania o majetku bližšie nešpecifikovaného - pozemkov zapísaných v pozkn. záp. č. 57, 96, 137, 162, 182, 187, 194 a 197 kat. úz. Š. po poručiteľovi J., zomrelom 3. júla 1989, ktorý sa objavil ako neprejednaný v dedičskom konaní vedenom na tomto súde pod sp. zn. D 919/87 a D 1457/97. Vec prejednávajúci notár ako súdny komisár výzvou z 10. februára 1998 vyzval navrhovateľku na doloženie úradne potvr
Kľúčové slová: zastavenie konania o návrhu na vkladprocesné rozhodnutiesprávny orgán
R 85/2004
Právna veta: Rozhodnutie o zastavení správneho konania - je síce svojím charakterom procesným rozhodnutím, netýka sa však vedenia konania, ale ukončuje konanie bez meritórneho rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením krajský súd zastavil konanie podľa § 250d ods. 3 O. s. p. s odôvodnením, že rozhodnutie správneho orgánu o zastavení konania, ktoré je napadnuté žalobou, je rozhodnutím procesným, zasiahlo len do procesných práv žalobcov, a je vylúčené z preskúmavacej súdnej právomoci podľa § 248 písm. a) O. s. p. Proti tomuto uzneseniu podali odvolanie žalobcovia a navrhli ho zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie. Namietli, že napadnuté rozhodnutia nie sú rozhodnutiami predbežnej povahy
Právna veta: Skutková podstata priestupku na úseku práva na prístup k informáciám je zakotvená v ustanovení § 42a ods. 1 zákona o priestupkoch, podľa ktorého priestupku sa dopustí aj ten, kto vedome vydá a zverejní nepravdivé, neúplné informácie, kto poruší povinnosť určenú osobitným predpisom, 3a) alebo ten, kto vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, alebo iným opatrením zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácií. (V poznámke pod čiarou k bodu 3a/ je uvedený § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.) Podľa § 76 ods. 1 pís ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 6Sžo/77/2009 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Hargaša a sudkýň JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci žalobcu Ing. L. bytom H., proti žalovanému Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, Drieňová 22, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Krajského úradu v Košiciach č. B/2006/05570 zo dňa 6.12.2006, o odvolaní žalobcu pro
Kľúčové slová: zastavenie daňového konaniadaňový preplatok
Právna veta: Najvyšší súd z napadnutého rozsudku zistil, že krajský súd vo svojom odôvodnení vychádzal zo základného právneho názoru, že zákon nerozlišuje medzi konaním o vrátenie preplatku z riadneho daňového priznania a konaním o vrátenie preplatku z dodatočného daňového priznania. S týmto právnym názorom sa Najvyšší súd stotožňuje. Pokiaľ bolo konanie o vrátenie preplatku na dani za určité zdaňovacie obdobie začaté podaním žiadosti daňového subjektu, je správca dane povinný preskúmať uvedenú žiadosť, jej dôvodnosť posúdiť a meritórne o nej rozhodnúť. Zákon nezakazuje, aby sa údaje potrebné na vráteni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5Sžf/115/2009 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: R., so sídlom S., zast.: JUDr. R., advoká
MENU