Nájdené rozsudky pre výraz: zastavenie správneho konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 83

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

22 dokumentov
150 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V danej veci nebol dôvod pre zastavenie správneho konania (t. j. procesné rozhodnutie), pretože ustanovenie § 30 ods. 1, písm. g/ Správneho poriadku predpokladá situáciu, keď o totožnej veci, ktorá je pred správnym orgánom, už rozhoduje súd, ktorá skutočnosť v danom prípade nenastala. Správny orgán postupoval podľa nepríslušného ustanovenia, keď o návrhu (žiadosti) žalobcu rozhodoval. Správny orgán mal vychádzať z návrhu žalobcu, ktorý sa domáhal odstránenia tvrdenej chyby v katastrálneho operáte a teda mal posúdiť, či sa takáto chyba (špecifikovaná v § 59 ods. 1 katastrálneho zákona ak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžo 85/2007 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belku a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci žalobcu: P., a.s. N. , zastúpeného advokátom JUDr. J. B., Advokátska kancelária N., F
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zastavenie správneho konania predstavuje jednu z foriem, ktorou sa správne konanie uzatvára konečným spôsobom. Dochádza k nemu v prípadoch ustanovených v správnom poriadku alebo v osobitných zákonoch z dôvodov, ktoré bránia pokračovať v konaní. Pri zastavení konania je správne konanie meritórne skončené skôr, než sa dospeje k rozhodnutiu vo veci samej. Dôvody na zastavenie konania sú vymedzené taxatívne a ak sú splnené zákonné podmienky, správny orgán nemá inú možnosť ako konanie zastaviť. Správny poriadok v podstate vylučuje voľnú úvahu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžo 79 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc u: A. , spol. s r.o. , so sídlom H. , IČO :X, právne zastúpen éh o I. so sídlom D. , IČO: X. v zastúpení advok átkou J.J. , proti žalovanému : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky , so sídlom C. , právne zastúpeného advokátom J. P. , so sídlom B. , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č. PÚ -08/770 -3/3955/22/REJ,MIS zo dňa 05. júna 20 08, konaj
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Sporná je interpretácia predmetu zákona č. 503/2003 Z. z. opierajúca sa o výklad obsahu slovného spojenia „vlastníctvo ktoré nebolo vydané“. Najvyšší súd Slovenskej republiky, v zmysle citovanej judikatúry (sp. zn. 2Sžo/82/2009) zdôrazňuje, že „Reštitučné zákony č. 229/1991 Zb. a č. 503/2003 Z.z. boli prijaté s cieľom zmierniť následky niektorých majetkových krívd, ku ktorým došlo voči vlastníkom poľnohospodárskeho a lesného majetku v období rokov 1948 až 1989. Ich vzťah je vyriešený v ustanovení § 1 zákona č. 503/2003 Z.z. tak, že zákon č. 503/2003 Z.z. upravuje navrátenie vlastníctva k pozem ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Sžr/121/2014 Identifikačné číslo spisu: 8013200826 Dátum vydania rozhodnutia: 30.11.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Jaroslava Fúrová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:8013200826.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Je nepochybné, že zastavujúce rozhodnutie správneho orgánu nie je meritórnym rozhodnutím vo veci, ktorým by došlo k zmene subjektívnych práv žalobkyne v porovnaní so stavom pred začatím predmetného správneho konania (odhliadnuc od objektívnych právnych skutočností ako je plynutie času, resp. zmeny právnej úpravy), žalobkyňa teda nebola týmto rozhodnutím a ani postupom správneho orgánu pri jeho vydaní ukrátená na svojich právach.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 Sžo 35/2008 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Poláčkovej PhD., v právnej veci žalobkyne: MUDr. M., bytom K., právne zastúpenej JUDr. I., advokátom v B., proti žalovanému: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. X. zo dňa 2.1.2007, o odvolaní
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Z pripojeného administratívneho spisu pre Najvyšší súd jednoznačne vyplýva (č. l. 21), že rozhodnutím z 22.09.2006 Obvodný lesný úrad v Senici prerušil konanie v súvislosti so žiadosťou žalobkyne 2/ o povolenie výnimky s tým, že žalobkyni 2/ vyzval, aby v 30 – dňovej lehote doplnila svoju žiadosť o písomné súhlasy vlastníkov lesných pozemkov, na ktorých sa lesné cesty nachádzajú. V závere účastníčku poučil, že ak nedostatky podania v určenej lehote neodstráni, správny orgán konanie v predmetnej veci podľa § 30 ods. 1 písm. d) Správneho poriadku zastaví. Týmto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5Sžp/60/2009 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ing. Miroslava Gavalca a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobkýň: 1/ Ing. Bc. D., PhD., M., zast.: JUDr. I., advokátom so sídlom P., 2/ E., nar. X., b
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 30 ods. 1 písm. g) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len správy poriadok) správny orgán konanie zastaví, ak zistí, že pred podaním návrhu vo veci začal konať súd, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Podľa § 65 ods. 1 správneho poriadku rozhodnutie, ktoré je právoplatné, môže z vlastného alebo iného podnetu preskúmavať správny orgán najbližšie vyššieho stupňa nadriadený správnemu orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal (§ 58), ak ide o rozhodnutie ústredného orgánu štátnej správy, jeho vedúci na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie (§ 61 ods. 2). Ďalším mimoriad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov JUDr. Ľuboša Szigetiho a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci žalobcov: 1) I. Q., 2) M. I., 3) U. S. B., 4) PS M. R., 5) PS R. D. N. V., 6) PS KV, 7) Ing. P. S., všetci zastúpení JUDr. J. A., 8) PZ R., zastúpený JUDr. J. P., proti žalovanému: MP SR, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 6
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Podľa článku 19 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej, či dobrej povesti a na ochranu mena. Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života. Najvyšší súd SR po preskúmaní zákonnosti rozhodnutia konštatuje, že závery odporkyne zodpovedajú zásadám logického myslenia, stotožnil sa s názorom odporkyne, že je potrebné rozlišovať medzi neoprávneným zásahom do osobnostných práv na jednej strane a oprávnenou kritikou na strane druhej, pričom rozdiel medzi uvedenými formami je potrebné vidieť v miere pravdiv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sž/124/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Jany Zemkovej, PhD. v právnej veci navrhovateľky: S. T., proti odporkyni: Rada pre vysielanie a retransmisiu, o opravnom prostriedku navrhovateľky proti rozhodnutiu odporkyne č. RP/64/2007 zo dňa 23.10.2007, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slove
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Ak na základe reštrukturalizačného plánu, potvrdeného súdom, došlo podľa § 155 ods. 3 vety prvej zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov k zmene výšky a lehoty splatnosti v ňom uvedených pohľadávok Sociálnej poisťovne, potom pred uplynutím zmenenej lehoty splatnosti nemožno predpísať penále podľa § 240 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Krajský súd v N. rozsudkom z 13.septembra 2012, č.k. 26S/21/2011-166, zamietol žalobu proti dvom rozhodnutiam žalovanej o predpísaní penále podľa § 240 zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZSP“). Rozhodnutím 1 žalovaná zamietla odvolanie žalobcu a potvrdila prvostupňové rozhodnutie pobočky Sociálnej poisťovne , ktorým bolo žalobcovi podľa § 240 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZSP.“) predpísané
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: I. Vedenie správneho konania nie je nezákonným zásahom orgánu verejnej správy podľa § 250v OSP. II. V prípade, ak sa navrhovateľ chce domáhať vydania rozhodnutia v správnom konaní, je potrebné, aby využil iný inštitút správneho súdnictva, konkrétne konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy v zmysle § 250t OSP. Súd ale nie je oprávnený rozhodnúť o spôsobe rozhodnutia správneho orgánu, t.j. o druhu a ani o obsahu rozhodnutia, ktoré má správny orgán vydať.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 3Sžz/2/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 9012010050 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 11. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Zemková ECLI: ECLI:SK:NSSR:2012:9012010050.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zem
MENU