Nájdené rozsudky pre výraz: zastavenie súdneho konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 87

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

95 dokumentov
93 dokumentov
2 dokumenty
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak navrhovateľ (žalobca) splní poplatkovú povinnosť, ktorá vznikla podaním návrhu (žaloby) na začatie konania, do rozhodnutia odvolacieho súdu o jeho včas podanom odvolaní, nemôže odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa o zastavení súdneho konania pre nezaplatenie súdneho poplatku potvrdiť; v takom prípade odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa zruší a vec mu vráti na ďalšie konanie.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Pezinku uznesením z 13. apríla 2000, č. k. 5 C 10/00-35, zastavil konanie o žalobe na ochranu osobnosti a náhradu škody. Rozhodol tak podlá § 10 ods. 2 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len „zákon o súdnych poplatkoch“) majúc za to, že žalobca nezaplatil súdny poplatok z návrhu na začatie konania v lehote, ktorú súd určil. Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podal žalobca odvolanie. Uviedol, že v posledný deň odvolacej lehoty
Právna veta: Uplatnením práva na súde nenastane spočívanie plynutia premlčacej doby v zmysle ustanovenia § 112 Občianskeho zákonníka, ak v dôsledku späťvzatia návrhu na začatie konania dôjde k zastaveniu súdneho konania. Právo na vyrovnanie dedičských podielov muselo byť oprávnenou osobou uplatnené u povinnej osoby v prekluzívnej lehote najneskôr 30. júna 1993 a na súde vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe plynúcej od uplatnenia nároku u povinnej osoby.

Úryvok z textu:
Okresný súd T. rozsudkom zamietol žalobu o vyrovnanie dedičských podielov po nebohom A. H., zomrelom 16. februára 1974, z dôvodu premlčania práva. Na odvolanie žalobcov Krajský súd v T. rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil, žalovanej náhradu trov odvolacieho konania nepriznal a pripustil proti svojmu rozsudku dovolanie. V odôvodnení rozsudku krajský súd uviedol, že žalobcovia si právo na vyrovnanie dedičských podielov po nebohom A. H. uplatnili prvýkrát 27. decembra 1991 na Štátnom notárst
Právna veta: V zmysle § 250h ods. 2 v spojení s § 250l ods. 2 a § 250d ods. 3 O.s.p. navrhovateľ môže až do rozhodnutia súdu vziať späť návrh na začatie konania, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Späťvzatie návrhu na začatie konania (v danom prípade opravného prostriedku) je dispozičným úkonom navrhovateľa. Občiansky súdny poriadok so späťvzatím návrhu nezvratne spája zastavenie súdneho konania. Súd preto konanie zastaví a nemá už oprávnenie v ňom pokračovať a preskúmavať rozhodnutie odporkyne.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 9So/ 19/201 6 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľ ky H. K. , bytom R. , proti odporkyni Sociálnej poisťovni , ústredi u, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalid ný dôchodok , o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 02. novembra 201 5, č. k. 1 0Sd/ 64 /201 5 - 25 , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd uznesenie Krajského súdu v Košiciach z 02. novembra 2015, č.
Právna veta: Právny vzťah, obsahom ktorého je nárok (právo navrhovateľa) na úhradu dlhu poručiteľa voči jeho dedičovi, je súkromnoprávnym (občianskoprávnym) vzťahom. Smrťou poručiteľa zanikol jeho verejnoprávny vzťah zo zdravotného poistenia, teda právny vzťah medzi poručiteľom a poisťovňou. Smrť poistenca (poručiteľa) je právna skutočnosť, ktorá má za následok v zmysle § 460 v súvislosti s § 470 ods. 1 Občianskeho zákonníka vznik povinnosti dedičov uhradiť dlhy poručiteľa. Táto povinnosť je obsahom právneho vzťahu medzi veriteľom a dedičom, ktorý vznikol v dôsledku dlhu a uvedenej právnej skutočnosti, t. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Rks/7/2009 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: V., a. s., B., proti odporcovi: J., rod. T., bytom P. o návrhu na vydanie platobného rozkazu a splnenie poručiteľovho dlhu, o návrhu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., Bratislava, v spore o právomoc, takto r o z h o d o l : Prejednanie a rozhodnutie veci p a t r í do právomoci Okresného súdu Trenčín. O d ô v o d n e n i e V., a. s., M., B. (ďalej
Právna veta: Okresný súd zastavil konanie s odôvodnením, že zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení boli zrušené s účinnosťou od 1. januára 2004 okrem iného aj ustanovenia § 195 ods. 5, § 198 ods. 1 písm. a) až c), § 199 až § 213, § 214 ods. 4, § 219 ods. 2 zákona č. 211/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Týmto dňom zostala právomoc súdu podľa § 198 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce rozhodovať pre zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania len o vecnej škode a o nárokoch na zvýšenie odškodnenia za bolesť a nárokoch na zvýšenie odško ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov: 1. M. bytom K., zastúpený opatrovníčkou navrhovateľkou v 2. rade, 2. V., K., 3. M. st., bytom K., všetci zastúpení JUDr. J., advokátom so sídlom Š., proti odporcom: 1. Z. a. s., so sídlom Č., 2. L., a. s., so sídlom P., o náhradu škody, o návrhu Sociálnej poisťovne Bratislava – pobočka Topoľčany, v spore o právomoc, takto r o z h o d o l : Prejednanie a rozhodnutie
Právna veta: V občianskom súdnom konaní možno prejednať návrh na náhradu škody spôsobenej voľne žijúcou zverou v poľovnom revíre, len ak sa uskutočnilo vo veci rozhodcovské konanie podľa zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov a ak je rozhodnutie rozhodcovskej komisie neúčinné. Takéto predchádzajúce rozhodcovské konanie sa vyžaduje všeobecne a neobmedzuje sa len na náhradu škody spôsobenej na poľnohospodárskych plodinách a lesných kultúrach (ale napr. aj pri kolízii s motorovým vozidlom na ceste.)

Úryvok z textu:
Okresný súd Ž. n. H. uznesením zastavil konanie, v ktorom sa navrhovateľ domáhal náhrady škody proti odporcovi v sume 28 191 Sk s príslušenstvom, spôsobenej mu na jeho motorovom vozidle Škoda 120 L na štátnej ceste H. D. - B. Š., a to lesnou zverou - nárazom jeleňa do tohto vozidla, a rozhodol o náhrade trov konania. Okresný súd vychádzal z názoru, že ide o uplatnenie nároku na náhradu škody podľa zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 23/1962 Zb.“)
Právna veta: Konanie všeobecného súdu o tých procesných úkonoch účastníkov súdneho konania, ktoré majú vplyv na jeho ďalší priebeh, nemožno považovať za "prejednávanie veci" v zmysle čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, keďže všeobecné súdy v takýchto prípadoch meritórne nerozhodujú o veci samej, ale len o pokračovaní alebo zastavení súdneho konania. Preto je v súlade s ústavnosťou postupu všeobecného súdu, ktorý ako odvolací súd bez prítomnosti účastníkov rozhodne o späťvzatí odvolania alebo o späťvzatí návrhu na začatie konania.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 22. mája 1997 predbežne prerokoval podnet Š. K., bytom N., zastúpeného advokátom JUDr. A. L., vo veci porušenia základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky konaním Krajského súdu v Bratislave ako súdu odvolacieho a takto r o z h o d o l : Podnet Š. K. o d m i e t a ako zjavne neopodstatnený. Z o d ô v o d n e n i a : Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len "ústavný súd") dosta
Právna veta: Dovolací súd poukazuje na to, že navrhovateľ uhradil sumu 335 717,- Sk, vrátenia ktorej sa teraz domáha titulom bezdôvodného obohatenia, ako odvod za nesplnenie povinnosti zamestnávať určený podiel občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou na celkovom počte zamestnancov, ktorá povinnosť bola zakotvená v predpise verejného práva (zákon č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti) a uložená aj autoritatívnym rozhodnutím odporcu ako správneho orgánu, t.j. orgánu verejnej moci. Je teda zrejmé, že vzhľadom na svoju povahu malo plnenie navrhovateľa základ vo verejnoprávnom vzťahu a malo rýdzo verejnoprávny cha ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa P.Z.P.B., spol. s r.o., T.č.X., zastúpeného Mgr. J.G., advokátom so sídlom v D., C. č. X., proti odporcovi SR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, C.č.X., P.B., o zaplatenie 335.717,- Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde v Považskej Bystrici pod sp. zn. 4 C 30/2004, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 14. júna 2007, sp. zn. 19
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky sa vo svojej činnosti obdobnou vecou už zaoberal, preto v súlade s ust. § 250ja ods. 7 O.s.p. poukazuje na jeho rozhodnutie č. k. 3Sžp/14/2011, ktorého časť odôvodnenia uvádza nasledovné: „Jednou z procesných podmienok v konaní podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku (rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov) je právoplatnosť rozhodnutia správneho orgánu. Môže ísť o prvostupňové rozhodnutie, proti ktorému zákon nepripúšťa opravný prostriedok a ktoré je právoplatné dňom doručenia účastníkom konania, aleb ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžp/ 14/2011 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Syngenta Slovakia s.r.o. , so sídlom Prievozská 4/D , Bratislava, IČO: 31 349 463, zastúpený: JUDr. Viliam Pogran, advokát so sídlom Bajkalská 13, Bratislava, p roti žalovanému: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky , so sídlom Dobrovičova 12, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia žalovanéh o č. 1159/2008 -510 zo dňa 25. februá ra 2
Právna veta: 1. V zmysle § 7 ods. 1 Obchodného zákonníka, odštepný závod je organizačnou zložkou podniku, ktorá je ako odštepný závod zapísaná v obchodnom registri. Pri prevádzke odštepného závodu sa používa obchodné meno podnikateľa s dodatkom, že ide o odštepný závod. 2. Obchodné meno obchodných spoločností, družstva, ako aj ostaných právnických osôb, ktoré sa zapisujú do obchodného registra je názov, pod ktorým sú tieto osoby zapísané v tomto registri (§ 9 ods. 2 obchodného registra). 3. Odštepný závod zapísaný do obchodného registra podľa právnej úpravy musí používať obchodné meno podnikate ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 72 /20 13 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. Ľ. H. , bývajúceho v L. , zastúpeného advokátskou kanceláriou Pro Legis , s.r.o., so sídlom v Bratislave, Americká č. 2, IČO : 36 867 535, za ktorú koná advokát Mgr. Michal Huťan, proti žalovanému Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik Pliešovce, odštepn ý závod Malacky, Zámocká č. 7, o 78 957,86 € , vedenej na Okresnom súde Malacky pod sp. zn. 5 C 353 /2
MENU