Nájdené rozsudky pre výraz: zastavenie trestného stíhania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 403

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

329 dokumentov
1303 dokumentov
12 dokumentov
33 dokumentov
7 dokumentov
76 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zastavenie trestného stíhania z dôvodu uvedeného v § 172 ods. 2 písm. a/ Tr. por. neprichádza do úvahy, ak sa proti obvinenému vedie trestné stíhanie v cudzine.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SR v neprospech obvineného J. S., zrušil právoplatné uznesenie Okresného súdu v Žiline z 28. januára 1993 a tomuto prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: OkresnýsúdvŽilineuznesenímz28. januára 1993,sp. zn.3 T 773/92, podľa § 3Í4c ods. 1 písm. b/ Tr. por. z dôvodov § 172 ods. 2 písm. a/ Tr. por. zastavil trestné stíhanie proti obvinenému J. S. pre trestný čin k
Právna veta: Pre zastavenie trestného stíhania z dôvodov uvedených v § 172 ods. 2 písm. a/ Tr. por. postačuje dôvodné podozrenie, že sa obvinený dopustil skutku, pre ktorý sa voči nemu vedie trestné stíhanie. Musí však byť nepochybne objasnené, že nie sú dané dôvody pre zastavenie trestného stíhania podľa § 172 ods. 1 Tr. por. a že do úvahy neprichádza taká kvalifikácia skutku, ktorá by aplikáciu §172 ods. 2 písm. a/ Tr. por. vylučovala. Doplnenie: Z návetia ustanovenia § 172 ods. 2 Tr. por. totiž vyplýva, že trestné stíhanie tu môže zastaviť vyšetrovateľ a vo vyhľadávaní prokurátor už v štádiu prípravn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR zamietol sťažnosť generálneho prokurátora SR, ktorú podal proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 11. novembra 1992, sp. zn. 5 To 467/92. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v Liptovskom Mikuláši 16. septembra 1992 pod sp. zn. Pv 809/92 podal obžalobu na I. Š. pre trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 171 ods. 1 písm. e/ Tr. zák. na tom skutkovom základe, že po tom, čo mu bol ako odsúdenému vo výkone trestu odňatia slobody v Nápravnovýchovnom ústave
Právna veta: Zo znenia ustanovenia § 11 ods. 1 písm. h/ Tr. por. v nadväznosti na úpravu uvedenú v § 163a ods. 3 Tr. por. vyplýva, že zastaviť trestné stíhanie z tohto dôvodu je možné len vtedy, ak bol poškodený výslovne požiadaný o vyjadrenie súhlasu s trestným stíhaním obvineného a súhlas na jeho stíhanie nedal.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor Slovenskej republiky v neprospech obvineného J.H., zrušil uznesenie Krajského súdu v Bratislave - pobočka v Nitre zo 16. augusta 1994, sp.zn. 9 To 227/94, ako aj uznesenie Okresného súdu v Nitre z 24. júna 1994, sp.zn. 4 T 53/94, a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Okresný súd v Nitre uznesením z 24. júna 1994, sp.zn. 4 T 53/94, podľa § 188 ods.
Kľúčové slová: zastavenie trestného stíhaniahodnotenie dôkazu
R 11/1996
Právna veta: Pre zastavenie trestného stíhania z dôvodu § 172 ods. 1 písm. a/ Tr. por. nepostačuje len zistenie, že o existencii skutku sú pochybnosti, vyplývajúce z rozporov vo vykonaných dôkazoch, ktoré sa nepodarilo odstrániť.

Úryvok z textu:
Právoplatným uznesením obvodného prokurátora pre Bratislavu V z 11. apríla 1994, sp.zn. 1 Pv 590/93, bolo podľa § 172 ods. 1 písm. a/ Tr.por. zastavené trestné stíhanie proti obvinenému V.P. pre skutok posudzovaný ako trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 221 ods. 1 Tr.zák., ktorého sa mal dopustiť tým, že 6. januára 1993 asi o 21.30 hod. v Bratislave na Planckovej ulici č. 1 na chodbe pred svojím bytom fyzicky napadol poškodenú E.O. tak, že ju udrel dlaňou do oblasti tváre, v dôsledku toho po
Kľúčové slová: zastavenie trestného stíhaniarehabilitácia a odškodné
R 12/1996
Právna veta: Zastaviť trestné stíhanie z dôvodu uvedeného v § 172 ods. 1 písm. e/ Tr. por. možno iba vtedy, keď sa zistí, že sa skutok, ktorý je obvinenému kladený za vinu, skutočne stal, a že by inak zakladal znaky trestného činu. Pokiaľ sa nepochybné zistí, že sa skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie nestal, alebo sa síce stal, avšak nezakladá znaky žiadneho trestného činu, prichádza do úvahy zastavenie trestného stíhania z dôvodov uvedených v § 172 ods. 1 písm. a/, resp. b/ Tr. por., ktoré sú pre obvineného priaznivejšie ako dôvod uvedený v § 172 ods. 1 písm. e/ Tr. por.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR na základe sťažnosti pre porušenie zákona, podanej v prospech obvineného E.S., zrušil právoplatné uznesenie okresného prokurátora vo Zvolene zo 6. apríla 1991, sp.zn. RP 13/92, a tomuto prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Z obsahu spisov Okresného súdu vo Zvolene, sp.zn. 8 Ts 16/73, vyplýva, že rozsudkom Okresného súdu vo Zvolene z 11. marca 1974, sp.zn. 8 Ts 16/73, bol obvinený E.S. uznaný za vinného z trestného činu útoku na vere
Kľúčové slová: zastavenie trestného stíhaniaúčel trestu
R 96/1999
Právna veta: Zásadným hľadiskom pre zastavenie trestného stíhania podľa § 172 ods. 2 písm. a/ Trestného poriadku je úvaha, či hoci aj neprávoplatným rozhodnutím uložený alebo očakávaný trest za iný skutok právne posúdený ako trestný čin, bude dostatočný na splnenie účelu trestu podľa kritérií uvedených v § 23 ods. 1 Trestného zákona. Pri rozhodovaní je súd povinný vychádzať nielen z porovnania trestných sadzieb za jednotlivé trestné činy, ale aj z porovnania trestov, ktoré by boli podľa zásad uvedených v § 31 Trestného zákona za jednotlivé trestné činy uložené. Až po vyriešení tejto predbežnej otázky mô ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obvineného I. H., vedenej na Krajskom súde v B. B. pod sp. zn. 3 T 39/98, na základe sťažnosti krajského prokurátora proti uzneseniu krajského súdu zo 16. septembra 1998, sp. zn. 3 T 39/98, ktorým podlá § 172 ods. 2 písm. a) Trestného poriadku zastavil trestné stíhanie proti obvinenému, podlá § 149 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku zrušil napadnuté rozhodnutie a krajskému súdu uložil, aby o veci znovu konal a rozhodol. Ďalším výrokom ponechal ob
Právna veta: Vyšetrovateľ môže zastaviť trestné stíhanie podľa § 172 ods. 1 písm. b/ Trestného poriadku len za predpokladu, že je spoľahlivo a mimo akúkoľvek pochybnosť zistené, že skutok, pre ktorý sa trestné stíhanie vedie, nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci. V prípadoch, v ktorých aj po vykonaní všetkých dostupných dôkazov trvajú pochybnosti o tejto otázke alebo do úvahy prichádza viacero verzií skutkových zistení a treba rozhodnúť o tom, ktorá z nich je pravdivá na podklade posúdenia a hodnotenia dôkazov, je nevyhnutné, aby prokurátor podal obžalobu a aby také rozhodnutie urobil s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uvedeným rozsudkom na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor v neprospech obvineného Ing. O. K., vyslovil, že právoplatným uznesením vyšetrovateľa Okresného úradu vyšetrovania Policajného zboru Slovenskej republiky v Spišskej Novej Vsi z 15. mája 1998, sp. zn. OÚV - 141/20-Sn-98, a konaním, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon v ustanovení § 2 ods. 5 a § 172 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku v prospech i v neprospech obvin
Právna veta: Dôvodom na zastavenie trestného stíhania podľa § 172 ods. 1 písm. b/ Trestného poriadku je súčasné splnenie podmienok, že skutok, pre ktorý sa trestné stíhanie vedie, nie je trestným činom a že nie je dôvod na postúpenie veci. Okolnosť, že skutok nenapĺňa znaky žiadneho trestného činu, musí byť vykonaným dokazovaním v rozsahu príkladmo uvedeným v § 89 ods. 1 Trestného poriadku riadne zistená (§ 2 ods. 5 Trestného poriadku), pričom obvinený musí byť k podstate obvinenia vyslúchnutý, aby mohol realizovať svoje ústavné právo na obhajobu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uvedeným rozsudkom na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor Slovenskej republiky v neprospech obvineného P. S., vyslovil, že právoplatným uznesením prokurátora Vojenskej obvodovej prokuratúry v B. B. z 24. mája 1998, sp. zn. OPv 55/99, a konaním, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon v ustanoveniach § 2 ods. 5 a § 172 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku v prospech i v neprospech obvineného. V dôsledku toho napadnuté uzneseni
Kľúčové slová: podmienečné zastavenie trestného stíhaniapreskúmanie obžaloby
R 13/1996
Právna veta: Samosudca je oprávnený po preskúmaní obžaloby v zmysle § 314c ods. 1 Tr. por. z hľadísk uvedených v § 181 a § 186 Tr. por. rozhodnúť o podmienečnom zastavení trestného stíhania podľa § 307 Tr. por. V záujme zistenia, či sú splnené pre takéto rozhodnutie všetky podmienky uvedené v § 307 ods. 1 písm. a/, b/ Tr. por., môže zadovažovať potrebné vysvetlenia v zmysle § 185 ods. 2 Tr. por.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR podľa § 268 ods. 1 Tr.por. zamietol sťažnosť pre porušenie zákona, podanú generálnym prokurátorom Slovenskej republiky v neprospech obvineného plk. Ing. F.S. Z odôvodnenia: Vojenský obvodový súd v Bratislave uznesením zo 7. októbra 1994, sp.zn. 1 T 472/94-412, podľa § 314c ods. 1 písm. a/, s použitím § 188 ods. 1 písm. f/ a § 307 ods. 1 písm. a/, b/ Tr.por. trestné stíhanie obvineného plk. Ing. F.S. podmienečne zastavil pre skutok právne hodnotený ako trestný čin porušovania
Právna veta: Splnenie zákonných podmienok na podmienečné zastavenie trestného stíhania v zmysle § 307 ods. 1 písm. b/ Trestného poriadku alternatívne predpokladá aj uzavretie dohody o náhrade škody, ktorá bola trestným činom spôsobená. Obsah tejto dohody musí byť do tej miery konkrétny, aby bolo reálne možné skontrolovať, či obvinený v priebehu uloženej skúšobnej doby túto povinnosť splnil (§ 308 ods. 1 Trestného poriadku.) V prípade, ak obvinený uzavrel s poškodeným dohodu o spôsobe náhrady škody, obligatórnym výrokom rozhodnutia o podmienečnom zastavení trestného stíhania v zmysle § 307 ods. 3 Trestného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti Slovenskej republiky v trestnej veci proti obvinenému M. P., vedenej na Vojenskom obvodovom súde v P. pod sp. zn. 3 T 247/99, vyslovil, že uznesením Vyššieho vojenského súdu T. z 29. marca 2000, sp. zn. 3 To 14/2000, bol porušený zákon v ustanoveniach § 257 písm. d), § 259 ods. 3, § 307 ods. 1, ods. 3 Trestného poriadku v prospech obvineného. Napadnuté uznesenie zrušil a Vyššiemu voje
MENU