Nájdené rozsudky pre výraz: zástupca na základe plnomocenstva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 41

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7 dokumentov
368 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak ten, kto vystupoval a konaní o preskúmanie rozhodnutia o dávke dôchodkového zabezpečenia ako navrhovateľ, bol súdom dodatočne ustanovený za opatrovníka žiadateľa o dávku, je tým dôvodný nedostatok podmienky konania odstránený.

Úryvok z textu:
Bývalá Národná poisťovňa rozhodnutím zo 17. marca 1993 zamietla žiadosť navrhovateľa o priznanie invalidného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. V priebehu konania uvedené rozhodnutie nahradila ďalším, upresneným ako vo výrokovej časti, tak aj v odôvodnení, rovnako však zamietajúcim podanú žiadosť, a pre jeho doručenie dala úpravu v auguste 1993. Už proti rozhodnutiu odporkyne zo 17. marca 1993 podal včas opravný prostriedok (návrh na jeho preskúmanie súdom) otec navrhovateľa, dom
Právna veta: Keďže účastník môže v konaní vystupovať aj prostredníctvom zástupcu (zákonného zástupcu, opatrovníka, prípadne zástupcu na základe plnomocenstva - § 22 a nasl. O.s.p.) má aj tento zástupca právo osobne sa zúčastniť občianskeho súdneho konania. O možnosti prejednať vec na pojednávaní v jeho neprítomnosti platí to isté, čo platí o samom účastníkovi konania. Možnosť prejednať vec v neprítomnosti účastníka (zástupcu) treba posudzovať vždy s vzhľadom na všetky okolnosti daného prípadu, pričom treba mať na zreteli, že zúčastniť sa prejednávania právnej veci pred súdom je nezadateľným právom ú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobcu : S., zastúpená O. proti žalovaným : 1/ M., 2/ Ing. arch. H., bývajúca v L., zastúpená JUDr. R. H., advokátom so sídlom v B., za účasti vedľajšej účastníčky na strane žalobcu A. J., bývajúcej v P., zastúpenej JUDr. I. M., advokátom so sídlom v Ž., o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy, vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp. zn. 9 C 409/2002, o dovolaní žalovanej 2/ proti
Právna veta: Citované ustanovenie upravuje osobitný inštitút zastúpenia na základe rozhodnutia súdu. Podľa tohto ustanovenia môže súd ustanoviť opatrovníka iba pre účely konania (ad hoc) ak zistí niektorý z dôvodov uvedených v § 29 ods. 2, napr. účastníkovi neznámeho pobytu, alebo účastníkovi, ktorý je síce prítomný, ale nie je schopný sa zrozumiteľne vyjadrovať, t.j. komunikovať so súdom (nemá tzv. postulačnú spôsobilosť), alebo sa nemôže z iných zdravotných dôvodov nielen na prechodnú dobu zúčastniť konania. Spoločným znakom všetkých uvedených prípadov je nutnosť zaistiť ochranu práv takého účastní ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol vo veci starostlivosti súdu o t.č. plnoletého D. F. , bývajúceho B. , za dobu maloletosti zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, Moyzesova 2, dieťa rodičov : A. F., bývajúca B. a T. F., bývajúci A. , prechodne bytom Š., zastúpený JUDr. R. J., advokátkou v T. , o zvýšenie výživného , vedenej na Okresnom súde Pezinok pod sp. zn. 28 P 253/2010, o dovol
Právna veta: Ak odvolací súd pojednával a rozhodol v neprítomnosti zástupcu účastníka konania, ktorého predvolanie nemal vykázané, odňal tým zastúpenému účastníkovi konania možnosť konať pred súdom.

Úryvok z textu:
Okresný súd T. rozsudkom žalobu žalobcu o vydanie dedičstva zamietol. Rozhodol tak po zistení, že právna predchodkyňa žalobcu A. V. si neuplatnila svoj nárok na vydanie dedičstva v trojročnej premlčacej dobe podlá § 558 Občianskeho zákonníka z roku 1950, preto si ho už nemohol uplatniť ani žalobca. Okrem toho poukázal na to, že neprichádzala do úvahy ani ako dedička, preto si právo na vydanie dedičstva nemohla ani uplatniť. Krajský súd v K. rozsudkom rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil. V dôvo
Právna veta: Dovolanie proti uzneseniu je prípustné, ak je ním napadnuté zmeňujúce uznesenie odvolacieho súdu (§ 239 ods. 1 písm. a/ O.s.p.) alebo ak odvolací súd rozhodoval vo veci postúpenia návrhu Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev na zaujatie stanoviska (§ 239 ods. 1 písm. b/ veta prvá O.s.p.). Podľa § 239 ods. 2 O.s.p je dovolanie prípustné tiež proti uzneseniu odvolacieho súdu, ktorým bolo potvrdené uznesenie súdu prvého stupňa, ak a/ odvolací súd vyslovil vo svojom potvrdzujúcom uznesení, že je dovolanie prípustné, pretože ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu, b/ ide o uzneseni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Obce Korejovce , zastúpen ej JUDr. JUDr. Jánom Kicom, advokátom so sídlom v Košiciach, Alžbetina 15 , proti žalovaným 1/ Slovenskej republike, Lesy Slovenskej republiky, š. p. , so sídlom v Banskej Bystrici, Námestie SNP 8, zastúpení JUDr. Irenou Sopkovou, advokátkou so sídlom v Košiciach, Hl avná 25, , 2/ Ing. J. K. a 3/ H. K. , obom bývajúcim v B. , obom zastúpeným JUDr. Jáno
Právna veta: Občiansky zákonník konanie zástupcu v rozpore záujmov výslovne zakazuje. Porušenie tohto zákazu má za následok absolútnu neplatnosť právneho úkonu podľa § 39 Občianskeho zákonníka. Absolútna neplatnosť právneho úkonu nastáva bez ďalšieho priamo zo zákona a hľadí sa naň, akoby nebol urobený. Pri posudzovaní rozporu medzi záujmami zastúpeného a zástupcu je potrebné vychádzať predovšetkým z povahy konkrétneho právneho úkonu a prihliadnuť tiež na všetky okolnosti danej veci. (...) Dovolací súd zdôrazňuje, že v každom prípade je potrebné skúmať, či nedochádza k stretu záujmov medzi zástupcom a zas ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Obdo/30/2020 4116217721 29. apríla 2021 JUDr. Ivana Izakovičová predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:4116217721.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: P. D., nar. XX.XX.XXXX, bytom V. XX, XXX XX W. a E., C. republika, zastúpeného Mgr. Petrom Miklóssym, advokátom so sídlom Hlavná 1221, 952 16 Vráble, proti žalovanému: REALSTAV ZE, s. r. o., so síd
Právna veta: Z vyššie citovaných ustanovení je zrejmé, že v prípade, ak má účastník zástupcu s plnomocenstvom pre celé konanie, všetky písomnosti, vrátane predvolania na pojednávanie, súd doručuje len tomuto zástupcovi. Nie je však vylúčené, aby sa predvolanie na pojednávanie doručilo aj priamo účastníkovi. Či predvolanie na pojednávanie bude doručené okrem zástupcu aj účastníkovi závisí od zváženia súdu, ktorý tak urobí vtedy, ak považuje osobnú účasť účastníka na pojednávaní za potrebnú, napríklad ak mieni účastníka na pojednávaní vypočuť. Ak nemá účastník na pojednávaní osobne niečo vyk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Na jvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci žalobcu J. Š. bytom v K. , t oho času v Ú. , P. , zastúpen ého JUDr. M. B. , advokátom, so sídlom v T, L. , proti žalovanému Ústav u na výkon trestu odňatia slobody so sídlom v Dubnici nad Váhom, Dukelská štvrť 941/10, o preskúmanie zákonnosti roz
Právna veta: V ustanovení § 11 zákona o súdnych poplatkoch sú upravené jednotlivé prípady vrátenia súdnych poplatkov, ako aj podmienky vrátenia. Zo systematického zaradenia ustanovenia § 11 a § 13 zákona je zrejmé, že § 13 zákona, zaradený v časti „Konanie“, sa vzťahuje na všetky prípady konania o vrátení súdnych poplatkov, ktoré sú upravené v ustanovení § 11, okrem prípadov, ak navrhovateľ vzal návrh na začatie konania, odvolania alebo dovolania späť pred prvým pojednávaním. Preto pri skončení konania schválením súdneho zmieru môže súd rozhodnúť o vrátení súdneho poplatku do troch rokov od konca kalendárn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Obo 118/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: T. I., so sídlom X., registrovaná v Registri obchodných spoločností C. pod reg. č. H., zastúpeného Advokátskou kanceláriou S., s.r.o., so sídlom K.B., IČO: X. proti žalovanému: Ing. A.M.D., zastúpeného JUDr. E., advokátkou so sídlom R.B., o zaplatenie zmenkovej sumy 203 261,76 Eur (6 123 464 Sk) s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu
Meritum náhrada škody
Najvyšší súd 1 Cdo 7/2011 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. T. L., bývajúceho v B., zastúpeného JUDr. O. K., advokátkou so sídlom v B., proti žalovanej Slovenskej republike – Úradu vlády Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Námestie slobody 1, zastúpeného A., so sídlom v B., o náhradu škody, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 12 C 144/2005, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 23. sep
MENU