Nájdené rozsudky pre výraz: zástupca účastníka konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1844

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

505 dokumentov
1356 dokumentov
36 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Osoba, ktorá nie je advokátom podľa zákona o advokácii ani komerčným právnikom podľa zákona o komerčných právnikoch, nespĺňa podmienku ustanovenú § 22 zákona č. 38/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov ani vtedy, ak má právnické vzdelanie.

Úryvok z textu:
Ústavný súd v senáte na neverejnom zasadnutí 13. júla 1999 vo veci navrhovateľa JUDr. M. Ž., bytom P. B., pre porušenie práva podľa čl. 35 ods. 1 a 2 a čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky Najvyšším súdom Slovenskej republiky takto r o z h o d o l : Konanie o podnete JUDr. M. Ž. z a s t a v u j e . O d ô v o d n e n i e : Ústavný súd Slovenskej republiky dňa 5. mája 1999 prijal na ďalšie konanie podnet JUDr. M. Ž. na začatie konania vo veci vyslovenia porušenia jeho práva na slo
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky, upriamiac pozornosť na vyššie citované ustanovenia zákona o advokácii, považuje za potrebné uviesť, že vzťah medzi klientom (žalobcom) a advokátom je primárne upravený v zákone o advokácii, pričom prípadné konanie advokáta spôsobilé privodiť klientovi ujmu, nie je možné korigovať v rámci právoplatne skončeného súdneho konania, avšak právoplatnosť daného súdneho konania nevylučuje možnosť, aby sa žalobca domáhal vo vzťahu k advokátovi zodpovednosti za škodu spôsobenú mu v súvislosti s výkonom advokácie.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/24/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Mgr. O. F., prechodne bytom Š., proti žalovanému: 1. Obvodný úrad v Bratislave, odbor životného prostredia, so sídlom Staromestská 6, Bratislava, 2. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, so sídlom Pribinova 2, Bratislava, v konaní proti nečinnosti orgánu verejne
Právna veta: Ak účastník správneho konania nemá plnú procesnú spôsobilosť musí byť zastúpený. Napokon aj účastník správneho konania, ktorý disponuje plnou procesnou spôsobilosťou, sa môže dať v zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 Správneho poriadku zastúpiť advokátom alebo iným zástupcom. Zástupcom účastníka konania môže byť každý, kto má procesnú spôsobilosť a jeho záujmy nie sú v rozpore so zastupovaným a má predpoklady konať pred správnym orgánom. Splnomocnenie pre zástupcu treba preukázať písomným plnomocenstvom. V nepochybných prípadoch správny orgán v zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 Správneho poriadku môže ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Sžr/52/2016 Identifikačné číslo spisu: 2015200343 Dátum vydania rozhodnutia: 12.12.2018 Meno a priezvisko: Mgr. Peter Melicher Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2015200343.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a z členov senátu JUDr. Jaroslavy
Právna veta: Ak odvolací súd pojednával a rozhodol v neprítomnosti zástupcu účastníka konania, ktorého predvolanie nemal vykázané, odňal tým zastúpenému účastníkovi konania možnosť konať pred súdom.

Úryvok z textu:
Okresný súd T. rozsudkom žalobu žalobcu o vydanie dedičstva zamietol. Rozhodol tak po zistení, že právna predchodkyňa žalobcu A. V. si neuplatnila svoj nárok na vydanie dedičstva v trojročnej premlčacej dobe podlá § 558 Občianskeho zákonníka z roku 1950, preto si ho už nemohol uplatniť ani žalobca. Okrem toho poukázal na to, že neprichádzala do úvahy ani ako dedička, preto si právo na vydanie dedičstva nemohla ani uplatniť. Krajský súd v K. rozsudkom rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil. V dôvo
Meritum Zastupovanie
Právna veta: Podanie, urobené osobou, ktorá sa označila ako zástupca účastníka bez preukázania jej oprávnenia na zastupovanie účastníka spôsobom uvedeným v ustanovení § 28 ods. 1 O. s. p., treba považovať za nedostatok podmienky konania na strane účastníka (nedostatok splnomocnenia), ktorý je možné odstrániť. Právne významné pre posúdenie, či ide o takýto nedostatok podmienky konania je nielen to, kto podanie urobil, ale predovšetkým to, či táto osoba procesný úkon urobila za iného (účastníka konania) ako jeho zástupca.

Úryvok z textu:
Odporca rozhodnutím z 25. januára 2001 zamietol návrh navrhovateľa na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti - pozemku o výmere 198 m2, zapísaného na LV, kat. úz. V. s odvolaním sa na ustanovenie § 31 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostism (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 39 Občianskeho zákonníka. Proti tomuto rozhodnutiu správneho orgánu podala opravný prostriedok JUDr. B. S. V opravnom p
Právna veta: Podľa ustanovenia § 27 ods. 3 O. s. p., platného a účinného od 01.01.2013, nemôže v konaní podľa tretej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku (Rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) účastníka konania zastupovať ktorákoľvek fyzická osoba spôsobilá na právne úkony podľa § 27 ods. 1 O. s. p., ako tomu bolo do 31.12.2012. Uvedené neplatí iba v prípade, ak zástupca účastníka konania má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo a účastník konania je jeho blízkou osobou. Ak nejde o tento prípad, teda nejde o blízku osobu s vysokoškolským vz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Sžr/114/2014 Identifikačné číslo spisu: 4014200402 Dátum vydania rozhodnutia: 18.02.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:4014200402.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Slovenský pozemkový fond, Búdková č. 36, B
Právna veta: Podľa názoru dovolacieho súdu argumenty generálneho prokurátora neboli spôsobilé vyvrátiť právny záver súdov v základnom konaní o neúčelnosti trov právneho zastúpenia vedľajšieho účastníka. Týkali sa totiž okolností, ktoré súdy v základnom konaní nespochybnili, resp. ktoré boli vo vzťahu k otázke účelnosti vynaložených trov právne bezvýznamné. Súdy v základnom konaní nespochybnili skutočnosť, že späťvzatím žaloby žalobkyňa procesne zavinila zastavenie konania, že vedľajšiemu účastníkovi vzniklo právo na náhradu trov konania v zmysle § 146 ods. 2 veta prvá O. s. p., že Združenie vstupom do kona ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 MCdo 9/2 013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne EOS KSI Slovensko, s. r. o. , so sídlom v Bratislave, Pajštúnska 5, IČO: 35 724 803 , zastúpenej advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Pajštúnska 5, v mene ktore j koná ako konateľ advokát Mgr. Tomáš Kušnír , proti žalovanému M. , bývajúcemu v B. , za účasti Združenia na ochranu občana spotrebiteľa HOOS , so sídlom v Prešove, Nám
Meritum Doručovanie
Právna veta: Zákonná fikcia doručenia podľa § 48ods. 3 O. s. p. sa neuplatní v prípade doručenia písomnosti advokátovi, ktorý je zástupcom účastníka konania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Milana Deáka a JUDr. Oľgy Trnkovej v právnej veci žalobkyne M., bývajúcej v L. Č., zastúpenej v dovolacom konaní J., advokátom v L., proti žalovaným l/ R., bývajúcemu v L., 2/ P. bývajúcemu v L., za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaných S. so sídlom v B. zastúpenej A., o náhradu škody, vedenej na Okresnom súde Liptovský Mikuláš pod sp. zn. 8 C 89/2005, o dovolaní ž
Kľúčové slová: právne zastúpenie advokátomnáhrada trov konania podľa § 149 OSP
R 33/2005
Právna veta: Zástupca účastníka konania nie je aktívne legitimovaný vo vlastnom mene vymáhať náhradu trov konania priznaných exekuč- ným titulom tomu účastníkovi, ktorého v súdnom konaní zastupo- val; môže tak urobiť len ako zástupca účastníka.

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava IV uznesením z 26. marca 1997, č. k. 1Í3 E 130/97, nariadi] výkon rozhodnutia na základe právoplatného a vyko­ nateľného uznesenia bývalého Obvodného súdu Bratislava 5 zo 4. októbra 1996, ó. k. 6 C 80/90-112, na uspokojenú: pohľadávky oprávneného vo výške 21 595,- Sk a trov konania na nariadenie výkonu rozhodnutia 430,- Sk, zrážkami zo mzdy platiteľa povinného Elektrotechnického ústavu SAV, Bratisl ava. Na odvolanie povinného Krajský súd v Bratislave, uznesením z 9. mája
MENU