Nájdené rozsudky pre výraz: zástupcom je ten

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 29189

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

24356 dokumentov
165166 dokumentov
5125 dokumentov
70 dokumentov
14 dokumentov
897 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Navrhovateľ nepatrí do okruhu oprávnených osôb. Skutočnosť, že navrhovateľ bol splnomocneným zástupcom na zastupovanie M. V. v dedičskom konaní, nezakladá oprávnenie splnomocnenca stať sa jej dedičom. Splnomocnenie bolo udelené len na zastupovanie v dedičskom konaní, v ktorom nadobudla práva zastupovaná osoba (nie zástupca). Podľa § 22 ods. 1 Občianskeho zákonníka, zástupcom je ten, kto je oprávnený konať za iného v jeho mene. Zo zastúpenia vznikajú práva a povinnosti priamo zastúpenému. Je potrebné zdôrazniť, že okruh osôb oprávnených na navrátenie vlastníctva k pozemkom je presne vymedzený ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členiek senátu JUDr. Soni Langovej a JUDr. Jany Henčekovej v právnej veci navrhovateľa: PhDr. J. K., proti odporcovi: OPÚ v T, o preskúmanie rozhodnutia odporcu č.j. K2006/00532 zo dňa 30. januára 2006, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Trnave č.k. 31 Sp 7/2006-37 zo dňa 6. marca 2007, takt
Právna veta: Súhlas povinnej osoby s vykonateľnosťou notárskej zápisnice (majúci procesnú povahu) je najdôležitejšou náležitosťou notárskej zápisnice ako exekučného titulu – až tento prejav vôle povinnej osoby robí z notárskej zápisnice verejnú listinu, ktorá je spôsobilá na nútený výkon povinností uvedenej v jej obsahu. Tento súhlas udeľuje buď ten, kto je osobne prítomný pri spísaní notárskej zápisnice, alebo ten, kto je ako zástupca oprávnený konať v mene zastúpeného. Ak niekto ako zástupca koná pri spisovaní notárskej zápisnice za povinnú osobu napriek tomu, že nie je oprávnený za ňu konať, nemožno „sú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 10 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekuč nej veci oprávnenej POHOTOVOSŤ, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou F. P., so sídlom v B. , proti povinn ej A. P. , bývajúce j v D. , o vymoženie 606 ,12 € s príslušenstvom , vede ne j na Okresnom súde Dolný Kubín pod sp. zn. 5 Er 260 /200 4, o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu K rajského súdu v Žiline z 2. augusta 2012 s
Právna veta: V súdnom spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru na návrh zamestnanca sa zamestnávateľ nemôže dovolávať neplatnosti voľby zamestnaneckej rady, resp. zamestnaneckého dôverníka a to ani ako otázky prejudiciálnej.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n e n i a: 1. Žalobca sa žalobou podanou 24. januára 2013 domáhal určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru, ako aj náhrady mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru na základe výpovede, ktorú učinil žalovaný - F. V návrhu poukázal na to, že mu žalovaný ako zamestnávateľ účinne doručil listinu zo dňa 17.09.2012, označenú ako „výpoveď zo strany zamestnávateľa“, a to v dôsledku rozhodnutia žalovaného zo dňa 14.09.2012 o organizačných zmenách v zmysle § 63 ods. 1 písm. b/
Právna veta: Za svojvoľné azrejme bezúspešné bránenie práva nemožno považovať skutočnosť, že o ustanovenie právneho zástupcu požiadal účastník po podaní návrhu na súd a po uplynutí lehoty podľa § 250b ods. 1 OSP, lebo v správnom súdnom konaní môže potrebovať právnu pomoc nielen pri spísaní návrhu, ale aj pri spisovaní ďalších podaní, pri podávaní opravných prostriedkov, pri účasti na pojednávaní, či pri ktoromkoľvek inom úkone v súdnom konaní.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : M.. H. , bytom v K. , R. ul. č. X. , proti žalovanému : Ústredie práce a sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, pracovisko v Košiciach Zádielska ul. č. 2 , o preskúmanie rozhodnutia žalovaného z 2. novem bra 2010 , číslo AA/2010/04064 , o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 24. februára 2011, č.k. 6S/19 799 /20 10-34 , takto r o z h o d o l : Najv
Právna veta: Osoba, ktorá nie je advokátom podľa zákona o advokácii ani komerčným právnikom podľa zákona o komerčných právnikoch, nespĺňa podmienku ustanovenú § 22 zákona č. 38/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov ani vtedy, ak má právnické vzdelanie.

Úryvok z textu:
Ústavný súd v senáte na neverejnom zasadnutí 13. júla 1999 vo veci navrhovateľa JUDr. M. Ž., bytom P. B., pre porušenie práva podľa čl. 35 ods. 1 a 2 a čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky Najvyšším súdom Slovenskej republiky takto r o z h o d o l : Konanie o podnete JUDr. M. Ž. z a s t a v u j e . O d ô v o d n e n i e : Ústavný súd Slovenskej republiky dňa 5. mája 1999 prijal na ďalšie konanie podnet JUDr. M. Ž. na začatie konania vo veci vyslovenia porušenia jeho práva na slo
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky, upriamiac pozornosť na vyššie citované ustanovenia zákona o advokácii, považuje za potrebné uviesť, že vzťah medzi klientom (žalobcom) a advokátom je primárne upravený v zákone o advokácii, pričom prípadné konanie advokáta spôsobilé privodiť klientovi ujmu, nie je možné korigovať v rámci právoplatne skončeného súdneho konania, avšak právoplatnosť daného súdneho konania nevylučuje možnosť, aby sa žalobca domáhal vo vzťahu k advokátovi zodpovednosti za škodu spôsobenú mu v súvislosti s výkonom advokácie.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/ 24/20 11 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : Mgr. O. F. , prechodne bytom Š., proti žalovanému : 1. Obvodný úrad v Bratislave, odbor životného prostredia, so sídlom Staromestská 6, Bratislava , 2. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, so sídlom Pribinova 2, Bratislava, v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy a o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy, o odvolaní žalobcu proti u
Právna veta: Zo skutočnosti, že v zmluve je ako účastník zmluvy označená organizačná zložka existujúcej právnickej osoby (obchodnej spoločnosti), nemožno dospieť k záveru, že ju uzavrela organizačná zložka vo svojom mene a nie v mene právnickej osoby, ktorej je zložkou. Rozsah oprávnenia osoby, poverenej určitou činnosťou pri prevádzkovaní podniku robiť právne úkony, ku ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza, nie je možné vnútornými predpismi obchodnej spoločnosti s účinkami voči tretím osobám obmedziť.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Ž. rozsudkom zo dňa 20. septembra 1999 rozhodol tak, že určil, že na základe záložnej zmluvy č. 114/92 zo dňa 1. októbra 1992, uzavretej medzi Všeobecnou úverovou bankou, a. s., pobočka v D. K. a žalobcom, registrovanej Štátnym notárstvom v D. K. dňa 5. októbra 1992 pod sp. zn. RIU 1771/2 a na základe záložnej zmluvy č. 55/92 zo dňa 3. júna 1992, uzavretej medzi Všeobecnou úverovou banka, pobočka v D. K. a žalobcom, registrovanej Štátnym notárstvom v D. K. dňa 4. júna 1992 pod sp.
Kľúčové slová: spoločný zástupcarýchla a účinná ochrana práv
Právna veta: Ustanovenie § 29a OSP upravuje postup súdu pri stanovení spoločného zástupcu v konaniach, kde na jednej strane vystupuje viac ako dvadsať účastníkov. Súd môže ustanoviť spoločného zástupcu za predpokladu, že: - účastníkov na jednej strane je viac ako 20 - jednotlivým výkonom ich práv by mohol byť ohrozený účel a rýchly priebeh konania - účastníci sa sami nedohodli na spoločnom zástupcovi - súd účastníkov vyzval, aby sa vyjadrili k návrhu konkrétneho advokáta - súd účastníkov poučí, že aj sa v stanovenej lehote nevyjadria ku konkrétnemu navrhovanému zástupcovi, bude platiť právna domnienka, že ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Krajský prokurátor v Nitre, Damborského č. 1, Nitra, proti žalovaným: 1/ Krajský lesný úrad v Nitre , Štefánikova trieda č. 69, Nitra, 2/ L. SR, š. p., B., 3/ Slovenský pozemkový fond, Búdková č. 36, Bratislava, 4/ P. , 5/ Z. , 6/ L. SR, š. p., OZ T., T., 7/ M. , bytom K. , 8/ Z. , 9/ P. , 10 / U. , 11/ L. , 12/ S., bytom D. , 13/ Ing. F. , bytom P., 14/ E. , bytom P., 15/ S.,
Právna veta: Účastníkom tej časti konania, v ktorej sa rozhoduje o pripustení alebo nepripustení zastúpenia (§ 27 ods. 1 a 2 Občianskeho súdneho poriadku), je iba fyzická osoba, ktorá má zastupovať účastníka konania, a účastník konania, ktorého má táto fyzická osoba zastupovať. Procesných pomerov iných účastníkov konania sa rozhodnutie súdu o pripustení alebo nepripustení zastúpenia netýka; neprislúcha im ani právo podať proti tomuto rozhodnutiu opravný prostriedok.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia Krajský súd v Bratislave svojím uznesením zmenil uznesenie Okresného súdu Bratislava II č.k. 17 C 166/2007-113 z 26. februára 2010, ktorým prvostupňový súd nepripustil JUDr. P. P. bývajúceho v B. ako zástupcu odporcu v konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 17 C 166/2007 tak, že zastupovanie odporcu v tomto konaní JUDr. P. P. pripustil. Pri posudzovaní spôsobilosti JUDr. P. P. písomne povereného zákonným zástupcom odporcu na jeho zastupovanie v konaní podľa
MENU