Nájdené rozsudky pre výraz: zástupcovia účastníkov na základe plnomocenstva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Úkonom, ktorým účastník splnomocňuje advokáta na základe spravidla príkaznej zmluvy podľa § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka sa realizuje jeho základné právo na právnu pomoc v súdnom konaní. Plnomocenstvo, ktoré sa udelí advokátovi sa nemôže obmedziť na jednotlivé úkony, pretože by to odporovalo nielen zákonu, ale aj podstate tohto zastupovania. Také plnomocenstvo sa považuje za procesné plnomocenstvo a musí byť súdu predložené v origináli. Plnomocenstvo udelené advokátovi musí žalobcom výslovne udelené pre konanie pred súdom, tzn. že plnomocenstvo iba pre predchádzajúce konanie pred orgánom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sži/32/2014 1013200806 20.05.2015 JUDr. Elena Kováčová ECLI:SK:NSSR:2015:1013200806.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Centrum ekologických informácií, so sídlom Suché Mýto 19, Bratislava, IČO: 42 268 559, proti žalovanému: Obec Láb, so sídlom Láb č. 503, o preskúmanie zákonnosti fiktívneho rozhodnutia žalovaného, o odvolaní adv
Právna veta: V prípade, ak odvolanie podáva advokát v mene účastníka konania ako jeho zástupca bez toho, aby bolo preukázané jeho oprávnenie na zastupovanie spôsobom uvedeným v § 28 ods. 1 OSP, ide o nedostatok procesnej podmienky konania, ktorý možno odstrániť. Súd je povinný skúmať splnenie tejto procesnej podmienky v každom štádiu konania, t.j. aj v odvolacom konaní a ak nie je splnená, musí vyzvať účastníka na jej odstránenie. Uvedená zásada platí aj v prípade, ak odvolací súd plnomocenstvo, založené v spise pred podaním odvolania, nepovažuje za postačujúce na preukázanie zastupovania účastníka v konan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sži/ 28 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Centrum ekologických informácií , so sídlom v Bratislave, Suché mýto 19, zastúpeného Advokátskou kanceláriou Bardač, s. r. o. , so sídlom v Bratislave, Búdková 9, proti žalovanému Starosta obce Hačava , so sídlom Hačava 47 , o preskúmanie zákonnosti fiktívneho rozhodnutia žalovaného doručeného žalobcovi 7. mája 2013 , o odvolaní žalobcu proti r ozsudku Krajského s
Právna veta: Tzv. „všeobecné plnomocenstvo“ oprávňujúce zástupcu zastupovať zastúpeného v každom súdnom konaní, možno založiť do spisov súdnej správy príslušného súdu a v konkrétnej veci sa naň odvolať. Súd však nie je povinný zisťovať, či všeobecné plnomocenstvo bolo udelené a založené v spise súdnej správy; na existenciu plnomocenstva musí účastník alebo ním zvolený zástupca upozorniť súd.

Úryvok z textu:
Na Okresnom súde Bratislava II bol 10. októbra 1997 podaný návrh na vydanie platobného rozkazu, ktorým navrhovateľka žiadala, aby súd uložil odporcovi povinnosť zaplatiť jej 2 000,- Sk s prísl. a náhradu trov konania. Návrh za navrhovateľku podal advokát Mgr. J. L. ako ňou splnomocnený zástupca. Okresný súd Bratislava I, ktorému bola vec postúpená podľa § 105 ods. 2 O. s. p., vyzval zástupcu, aby návrh doplnil zmluvou medzi navrhovateľkou a odporcom, dokladom o vyplatení sumy odporcovi a orig
Právna veta: Ustanovenie § 28 O.s.p. upravuje formu plnomocenstva, jeho rozsah a spôsob, akým sa má udeliť. Odsek 2 citovaného ustanovenia zdôrazňuje, že zástupca, ktorému bolo toto plnomocenstvo udelené, je oprávnený na všetky úkony ako účastník konania, plnomocenstvo udelené na celé konanie nemožno obmedziť. Plnomocenstvom udeleným na konanie pred súdom môže byť každá listina účastníkom vlastnoručne podpísaná, ak je z nej vidieť vôľu účastníka, aby bol určitou osobou zastupovaný. Ak nejde o plnomocenstvo vzťahujúce sa len na určitý úkon, výslovne v plnomocenstve udelený, je nutné vychádzať z toho, že ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne L. P. , IČO X. , zastúpenej Advokátskou kanceláriou C. , s.r.o., so sídlom v B., za ktorú koná advokátka a konateľka Mgr. Ľ. C.. , proti žalovanému B. B. , o zaplatenie 21,24 € , vedenej na Okresnom súde Galanta pod sp. zn. 8 C 104/2007, o dovolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave zo 14. septembra 2010 sp. zn. 10 Co 80/2010, takto r o z h o d o l : Najvyš
Právna veta: U zastúpenia účastníka konania fyzickou osobou podľa ustanovenia § 24 v spojení s § 246c ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku platí, že účastník konania môže mať len jedného zvoleného zástupcu. Podľa ustanovenia § 25 ods. 3 v spojení s § 246c Občianskeho súdneho poriadku sa advokát môže dať zastupovať iným advokátom ako ďalším zástupcom, prípadne advokátskym koncipientom, ktorého zamestnáva (substitúcia). Z gramatického a systematického výkladu uvedených ustanovení Občianskeho súdneho poriadku vyplýva, že ak účastníka konania zastupuje advokát, tento sa môže dať zastúpiť iným advokátom alebo a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov: 1) Z. D., 2) Ing. T. G., obaja v odvolacom konaní zastúpení advokátkou JUDr. E. K., proti odporcovi: Obvodný pozemkový úrad v Topoľčanoch, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia odporcu č. OPÚ 2004/00321-Gn/2 zo dňa 26. júna 2007, v konaní o odvolaní navrhovateľov v prvom a druhom rade proti rozsudku Krajského súdu v Nitre č.k. 13 Sp 29/2007-17 zo dňa 20. augusta
Právna veta: Advokát, ktorý zastupuje účastníka v konaní podľa § 25 O.s.p. v spojení s § 250a O.s.p., koná v mene a na účet zastúpeného. Ide o priame zastúpenie, keď právny úkon robí síce zástupca, ale účinky z tohto právneho úkonu vznikajú priamo zastúpenému. Nie je možné vyrubiť súdny poplatok právnemu zástupcovi žalobcu, aj keď úkon urobí, pretože ho robí v mene a na účet žalobcu a práva a povinnosti z vykonaného úkonu vznikajú priamo žalobcovi.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Sž p/26 /201 1 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slov enske j republiky v právnej veci žalob cu : L. Z. V. , so sídlom T. P., zastúpený: JUDr. I. R. , advokátka so sídlom Š., K. , proti žalovanému : Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky , so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 1, Bratislava , o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. 50 /2008 -rozkl. zo dňa 26 .06.20 08, konajúc o odvolaní žalob cu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č
Meritum Zastupovanie
Kľúčové slová: odborová organizáciazástupcovia účastníkov na základe plnomocenstva
R 105/2001
Právna veta: V občianskom súdnom konaní o určenie opodstatnenosti do konkurzu prihlásenej pohľadávky žalobcom, nemôže odborová organizácia zastupovať účastníka, ktorý je jej členom (§ 26 ods. 3 O. s. p.).

Úryvok z textu:
Krajský súd odvolaním napadnutým uznesením nepripustil zastúpenie žalobcu Odborovou organizáciou - Slovenským odborovým zväzom verejnej správy v B. s odôvodnením, že predmetom tohto sporu je určenie opodstatnenosti do konkurzu prihlásenej pohľadávky žalobcom, že je to incidenčný spor vyvolaný konkurzom (§ 24 ods. 1 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov), ktoré v prvom stupni prejednávajú krajské súdy a že je to obchodná vec. V dôsledku toho podľa § 26 ods. 3
Právna veta: Zastúpenie advokátom v konaní podľa druhej hlavy piatej časti OSP vzhľadom na osobitnú úpravu v piatej časti OSP znamená, že v konaní pred súdom - osobitne na pojednávaní koná za žalobcu advokát, teda osoba zapísaná ako advokát v zozname vedenom SAK. Nakoľko advokátsky koncipient nie je advokátom, v správnom súdnictve pre osobitnú úpravu zastúpenia nemôže byť ustanovenie § 25 ods. 3 OSP, podľa ktorého advokát je oprávnený dať sa zastupovať prípadne advokátskym koncipientom, ktorého zamestnáva, aplikované. Ustanovenie § 250a OSP má obligatórnu povahu, a preto ani podľa § 246c ods. 1 veta prvá O ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: MAC TV, s.r.o , Brečtanová 1, Bratislava, IČO: 00 618 322, zastúpeného Advokátskou kanceláriou Bugala – Ďurček, s.r.o., Drotárska cesta 102, Bratislava, IČO: 36 731 544, proti žalovanej: Rada pre vysielanie a retransmisiu , Dobrovičova 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej č. RL/53/2011 zo dňa 12. apríla 2011, o odvolaní žalovanej p roti rozsudku Krajs k
Právna veta: Pre platnosť dohody o plnomocenstve (dohody o právnej pomoci) medzi účastníkom a ním zvoleným zástupcom zákon nepredpisuje obligatórnu písomnú formu. Ustanovenie § 28 9 7 Cdo 137/2011 ods. 1 O.s.p. stanovuje, ako má plnomocenstvo súdu preukázať, musí sa tak stať listinou obsahujúcou vyhlásenie účastníka, ktorým poveruje splnomocnenca svojím zastupovaním (písomným plnomocenstvom) alebo vyhlásením účastníka vykonaným v tomto smere do zápisnice. Ak nebola procesná plná moc udelená oprávnenými osobami v mene právnickej osoby (spoločenstva) plnú moc udeliť, ide o nedostatok riadnej procesnej plnej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovens kej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa S., so sídlom v P., zastúpeného JUDr. V. S., advokátkou v P., proti odporcovi J. V. , bývajúcemu v P., o náhradu škody , vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 16 C 104/2006, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove zo 17. decemb ra 2009 sp. zn. 11 Co 78/2008, 11 Co 79/2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie K
MENU