Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1077785
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63680
USSR: 34744
NSČR: 121555
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421554
Krajské súdy (ČR): 41623
Posledná aktualizácia
19.01.2020 23:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zastúpenie


Približný počet výsledkov: 11827 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zastúpenie
  • zastupenie nájdené 26691 krát v 11827 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 16122 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 4887 dokumentov
Krajské súdy SR 94107 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 5 dokumentov
Odborné články 2 dokumenty


Právna veta: Zástupcom je ten, kto je oprávnený konať za iného v jeho mene. Zo zastúpenia vznikajú práva a povinnosti priamo zastúpenému (§ 22 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného (§ 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka). V tomto prípade bola „slobodná voľba“ povinného pri „výbere“ advokáta zastupujúceho jeho záujmy vylúčená, lebo advokáta, ktorý bude zastupovať dlžníka (povinného) pri uznaní záväzku z úveru poskytnutého veriteľom oprávnenou), ako aj pri spísaní notárskej záp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 ECdo 134 /2013 Slovenskej republiky 7 Co E 20 /2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej rep ubliky v exekučnej veci oprávnenej P. , s.r.o. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou F.F. , s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , za ktorú koná doc. JUDr. B. F., PhD., advokát, proti povinnej A. K. , bývajúcej v P., o vymoženie 268,87 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Topoľčany pod sp. zn. 12 Er 999 /200 5, o odvolaní a dovolaní oprávnenej proti .
Kľúčové slová: povinnosť účastníka konania vyčísliť trovy konania, trovy právneho zastúpenia, odmena za zastupovanie

Zbierka NS 4/1995
R 44/1995
Uznesenie
Právna veta: Nevyčíslením trov právneho zastúpenia nezaniká právo na priznanie ich náhrady. O povinnosti náhrady trov konania rozhoduje súd bez návrhu. Do trov konania patrí aj odmena za zastupovanie, ak je zástupcom advokát alebo komerčný právnik. Ak účastníkovi, ktorého zastupoval advokát alebo komerčný právnik, priznal súd náhradu trov, patrí mu aj náhrada trov právneho zastúpenia.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom zo 17. októbra 1994 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 1,258 121 Sk a nahradiť trovy konania v sume 50 324 Sk na účet právneho zástupcu. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že na základe objednávky č. INV/KOM žalovaný dodal žalobcovi 6 ks buldozérov, ale vyfaktú- roval mu cenu za 8 ks buldozérov, preto rozdiel vo výške 1,258 121 Sk žalobca žiadal vrátiť. Žalovaný podaním z 12. októbra 1994 uznal pohľadávku v celom rozsahu, preto súd návrhu vyhovel a .
Právna veta: 1. Obaja účastníci sú v konaní zastúpení advokátmi, ktorí sú zo zákona povinní účelne využívať všetky zákonom pripustené prostriedky a spôsoby poskytovania právnej pomoci účastníkovi, ktorého zastupujú (§ 25 O.s.p.). Medzi povinnosti advokáta patrí nielen využitie opravných prostriedkov, ale aj poučenie klienta o povinnosti účastníka prispieť k dosiahnutiu účelu občianskeho súdneho konania s ohľadom na zásady konania, a to predovšetkým zásady rýchlosti a hospodárnosti konania (§ 101 ods. 1 O.s.p.). 2. Podľa § 734 Obchodného zákonníka, ak tento zákon ustanovuje, že pre výšku ceny peňažného z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Obo/33/2009 Slovenskej republiky 5Obo/35/2009 5Obo/36/2009 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S., Z., Košice, zastúpeného JUDr. T., advokátom, M., Košice, proti žalovanému: Z. a.s., J., Košice, zastúpeného JUDr. M., advokátom, K., Košice, o zaplatenie 313 623 USD s príslušenstvom, na odvolanie žalobcu a odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. k. 11Cb/421/2001-274 zo dňa 17. decembra 2008; na odvolanie žalovaného .
Právna veta: : Zastúpenie na základe plnomocenstva je upravené v ustanoveniach § 24 a nasl. O.s.p. Podľa ustanovenia § 25 ods. 1 O.s.p. si účastník za zástupcu môže vždy zvoliť advokáta. Podľa ustanovenia § 28 ods. 1 O.s.p. zástupcovi, ktorého si účastník zvolil, udelí písomne alebo ústne do zápisnice plnomocenstvo buď pre celé konanie alebo len pre určité úkony. Pre platnosť dohody o plnomocenstve (dohode o právnej pomoci) medzi účastníkom a ním zvoleným zástupcom zákon nepredpisuje obligatórnu písomnú formu. Ustanovenie § 28 ods. 1 O.s.p. stanovuje, že ak sa má plnomocenstvo súdu preukázať, musí s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci oprávnenej : S., a.s., so sídlom v B., proti povinnej : D. D., bývajúca vo V., o vymoženie 2 379,- Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 17 Er 1398/2007, o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 30. novembra 2007 sp. zn. 8 CoE 70/2007, takto r o z h o d o l : Z r u š u j e uznesenie Krajského súdu v Žiline z 30. novembra 2007 sp. zn. 8 .
Právna veta: V rámci organizovania svojej činnosti musí advokát pri výbere najvhodnejšieho prostriedku alebo spôsobu poskytovania právnej služby nevyhnutne vziať na zreteľ nielen osobitnosti každej prejednávanej veci, ale tiež to, akým spôsobom bola medzi ním a klientom upravená otázka zastúpenia advokáta iným advokátom. Možnosť zastúpenia advokáta iným advokátom vyplýva priamo zo zákona (viď § 25 ods. 3 O.s.p. a tiež § 16 ods. 1 zákona o advokácii) a advokát túto zákonnú možnosť (oprávnenie) nesmie využiť len vtedy, ak by zastúpenie bolo proti vôli zastupovaného účastníka (§ 16 ods. 3 zákona o advo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Cdo 100 /2011 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa : M. V. , bytom Ľ. , proti odporcovi : J. B. , bytom Ľ. , v dov olacom konaní právne zastúpený Mgr. F. P., advokát om v B. , o zaplatenie 3.784 ,11 -€,vedenej na Okresnom súde Ružomberok pod sp. zn. 6C 482 /1997 , o dovolaní odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline zo dňa 31 . augusta 201 1 sp.zn. 5Co/ 225 /2010 takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a. .
Právna veta: Ustanovenie § 149 ods. 1 O.s.p. upravuje tzv. platobné miesto a v konečnom dôsledku sleduje ochranu záujmov advokáta tým, že náhrada trov je vyplácaná na jeho účet. Zo zákona však nemá právo si tieto peniaze ponechať, ani ich zadržať inak, než na základe dohody s klientom, pričom je povinný vykonať vyúčtovanie. Pre prípad, že účastníka zastupuje viacero advokátov po sebe, sa v čase vydania predmetného rozhodnutia uplatňoval postup, že trovy sa platili u posledného z advokátov a ten následne vykonal vyúčtovanie a vyplatil predchádzajúcich. Ustanovenie § 149 ods. 1 O.s.p. nezakladá právo na pln ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a členov senátu JUDr. Jozefa Kolcuna a JUDr. Oľgy Trnkovej, v právnej veci žalobcu JUDr. R. H. , bývajúceho v B. , proti žalovanému Slovenskej republike – Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky , sídliacemu v Bratislave , o náhradu škody , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 18 C 61/2005, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v .
Právna veta: : V § 5 ods. 2 OSP zákon negatívne vymedzuje, že poučovacia povinnosť súdu neplatí, ak je účastník v občianskom súdnom konaní zastúpený advokátom. Treba zdôrazniť, že táto povinnosť sa týka len povinnosti, ktorá súdu zakladá povinnosť poučiť podľa ods. 1 uvedeného ustanovenia. Netýka sa teda povinnosti súdu poučiť účastníka (aj keď je zastúpený advokátom) v prípadoch, ak poučovaciu povinnosť ukladá Občiansky súdny poriadok v jeho jednotlivých ustanoveniach. Právne zastúpenie stanovené v ustanovení § 250a OSP je procesnou podmienkou pre uplatnenie ochrany práv a oprávnených záujmov účast ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A. R. S., k.s., zastúpeného JUDr. D. S., advokátom, proti žalovanému: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 111/006024/02306 zo dňa 17. augusta 2006, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č.k. 2 S 393/2006-24 zo dňa 13. júna 2008 takto r o z h o d o l: Najvyšší súd .
Právna veta: Advokát, ktorý zastupuje účastníka v konaní podľa § 25 O.s.p. v spojení s § 250a O.s.p., koná v mene a na účet zastúpeného. Ide o priame zastúpenie, keď právny úkon robí síce zástupca, ale účinky z tohto právneho úkonu vznikajú priamo zastúpenému. Nie je možné vyrubiť súdny poplatok právnemu zástupcovi žalobcu, aj keď úkon urobí, pretože ho robí v mene a na účet žalobcu a práva a povinnosti z vykonaného úkonu vznikajú priamo žalobcovi.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Sž p/26 /201 1 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slov enske j republiky v právnej veci žalob cu : L. Z. V. , so sídlom T. P., zastúpený: JUDr. I. R. , advokátka so sídlom Š., K. , proti žalovanému : Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky , so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 1, Bratislava , o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. 50 /2008 -rozkl. zo dňa 26 .06.20 08, konajúc o odvolaní žalob cu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 3S/ 154 .
Právna veta: U zastúpenia účastníka konania fyzickou osobou podľa ustanovenia § 24 v spojení s § 246c ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku platí, že účastník konania môže mať len jedného zvoleného zástupcu. Podľa ustanovenia § 25 ods. 3 v spojení s § 246c Občianskeho súdneho poriadku sa advokát môže dať zastupovať iným advokátom ako ďalším zástupcom, prípadne advokátskym koncipientom, ktorého zamestnáva (substitúcia). Z gramatického a systematického výkladu uvedených ustanovení Občianskeho súdneho poriadku vyplýva, že ak účastníka konania zastupuje advokát, tento sa môže dať zastúpiť iným advokátom alebo a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov: 1) Z. D., 2) Ing. T. G., obaja v odvolacom konaní zastúpení advokátkou JUDr. E. K., proti odporcovi: Obvodný pozemkový úrad v Topoľčanoch, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia odporcu č. OPÚ 2004/00321-Gn/2 zo dňa 26. júna 2007, v konaní o odvolaní navrhovateľov v prvom a druhom rade proti rozsudku Krajského súdu v Nitre č.k. 13 Sp 29/2007-17 zo dňa 20. augusta 2007, takto .
Právna veta: Zastúpenie advokátom v konaní podľa druhej hlavy piatej časti OSP znamená, že v konaní pred súdom – osobitne na pojednávaní koná za žalobcu advokát. Advokátom je osoba zapísaná v zozname vedenom SAK ako advokát. Advokátsky koncipient nie je advokátom a v správnom súdnictve preto nemôže byť aplikované ustanovenie § 25 ods. 3 OSP, podľa ktorého advokát je oprávnený dať sa zastupovať prípadne advokátskym koncipientom, ktorého zamestnáva. Ustanovenie § 250a OSP má obligatórnu povahu a preto ani podľa § 246c OSP neprichádza v úvahu primerané použitie ustanovení I. časti OSP (§ 25).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: mjr. Ing. E. B. – v žalobe uvedená ako H. , bytom Z. , právne zastúpená advokátom JUDr. P. V. , B. , proti žalovanému: Slovenská informačná služba , Vajnorská ul., P.O.Box 69, Bratislava o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č.p. PK -58 -6/2001 zo dňa 9.11.2007, o odvolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č.k. 1S 11/2008 -64 z 11.11.2010, takto r o z h o .
Právna veta: V prípade neodstránenia nedostatku povinného právneho zastúpenia podľa § 90 ods. 1 C. s. p. po výzve súdu (§ 90 ods. 2 C. s. p.), súd neprihliada na úkony vykonané bez právneho zastúpenia. Ak súd neprihliada na žalobu, konanie je potrebné zastaviť. Ak však žalobca podal žalobu za účinnosti Občianskeho súdneho poriadku a povinnosť právneho zastúpenia mu vznikla účinnosťou Civilného sporového poriadku, zastavenie konania je v rozpore s prechodným ustanovením § 470 ods. 2 C. s. p.

Úryvok z textu:
... 90 ods. 2 C. s. p., ktorá predstavuje osobitnú úpravu odstraňovania a následkov nedostatku povinného právneho zastúpenia (ako konkrétneho nedostatku procesnej podmienky) vo vzťahu k všeobecnej úprave odstraňovania a následkov nedostatku procesnej podmienky obsiahnutej ... takú prekážku, pre ktorú nie je možné v konaní ďalej konať a rozhodnúť. Nedostatok povinného právneho zastúpenia je považovaný za odstrániteľný nedostatok procesnej podmienky, pri jeho odstránení však súd postupuje podľa právnej úpravy .
Kľúčové slová: zastúpenie na základe splnomocnenia

Zbierka NS 6/2006
R 55/2006
Rozsudok
Právna veta: Osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony si v občianskom súdnom konaní o vrátenie spôsobilosti môže zvoliť zástupcu, ktoré­ mu udelí plnomocenstvo podľa § 28 ods. 1 O. s. p. Odvolanie, ktoré vo veci podal takýto zástupca, nemožno od­ mietnuť ako odvolanie podané neoprávnenou osobou [§ 218 ods. 1 písm. b) O. s. p.]; v opačnom prípade by súd účastníkovi konania od­ ňal možnosť konať pred súdom [§ 237 písm. f) O. s. p.].

Úryvok z textu:
... tomto sme­ re ústne do zápisnice. V prejednávanej veci nesvojprávny účastník si zvolil právneho zástupcu, ktorému udelil plnomocenstvo a ktoré zastúpenie okres­ ný súd pripustil, takže tento zástupca (advokátka) za účastníka v konaní aktívne vystupovala (napr. vo vzťahu k znalcovi a ... včas, osobou k tomu oprávnenou (účastníkom konania) (§ 240 ods. 1 O. s. p.), za splnenia zákon­ nej podmienky advokátskeho zastúpenia dovolateľa (§ 241 ods. 1 O. s. p.) a po preskúmaní veci v zmysle ustanovenia § 242 O. s. p .
Kľúčové slová: nadobúdanie dedičstva, dedenie, prejednanie dedičstva, vysporiadanie dedičstva

Zbierka NS 5/2005
R 45/2005
Rozsudok
Právna veta: Rozhodnutie o vysporiadaní dedičstva, podľa ktorého sa prebe- rateľom dedičstva - poľnohospodárskych pozemkov stáva jeden z dedičov s tým, že v prípade scudzenia pozemkov za náhradu sa táto rozdelí v rovnakom pomere medzi všetkých dedičov, možno považovať za obdobu (analógiu) zmluvy (dohody), ktorá zakladajúc majetkové právo zaväzuje nielen jej účastníkov, ale aj ich právnych nástupcov, a ktorá im umožňuje domáhať sa práv, resp. nárokov ňou založených, ak sa stanú splatnými.

Úryvok z textu:
... / I. Š. , bývajúcej v Ž. , 10/ S. M. , bývajúceho v Ž. , 11/ J. M. , bývajúceho v Ž. , žalobcovia 10/, 11/ zastúpení JUDr. M. B. , advokátkou v Ž. , proti žalovaným I/ Š. K. , bývajúcemu v Ž. , II/ P. K. , bývajúcemu v M .
Merito Právomoc
Právna veta: Povinnosť dohliadaných subjektov zaplatiť ročný príspevok v zmysle osobitného predpisu* o dohľade nad finančným trhom vyplýva z finančnoprávneho vzťahu, spory z ktorého nepatria do právomoci súdu podľa§7O. s. p.

Úryvok z textu:
... / až g/ O.s.p. (t.j., či v prejednávanej veci nejde o prípad nedostatku právomoci súdu, spôsobilosti účastníka, riadneho zastúpenia procesne nespôsobilého účastníka, prekážku veci právoplatne rozhodnutej alebo už prv začatého konania, nepodania návrhu na začatie konania, hoci podľa zákona .
Právna veta: Rozsudok súdu negatívne určujúci, že žalovaní nie sú vlastníkmi nehnuteľnosti, nemôže zlepšiť právne postavenie žalobkyne, ktorá svoje vlastnícke právo nepreukazuje na ňu znejúcim tzv. nadobúdacím titulom a dosiaľ nebola zapísaná ako vlastnícka predmetnej nehnuteľnosti v evidencii právnych vzťahov k nehnuteľnostiam. Na podaní žaloby, predmetom ktorej je takéto určenie, nemá žalobkyňa naliehavý právny záujem [§ 80 písm. c) O. s. p.].

Úryvok z textu:
... v konaní (§ 142 ods. 1 O. s. p. ), a výšku náhrady trov poplatkovou povinnosťou z návrhu a jej právnym zastúpením advokátkou. Krajský súd v Trenčíne o odvolaní žalovaných rozhodol rozsudkom z 2. mája 2007 sp. zn. 17 Co 329/2006 .
Právna veta: Verejné vyhlásenie rozsudku je úkon súdu, ktorý je z hľadiska vecného, časového, miestneho a personálneho neopakovateľný a nezameniteľný s iným úkonom súdu. Ak súd účastníka neupovedomil zákonu zodpovedajúcim spôsobom o mieste a čase verejného vyhlásenia rozsudku, odňal mu možnosť pred súdom konať [§ 237 písm. f) O. s. p.]; táto procesná vada konania je odstrániteľná len zrušením rozhodnutia vydaného v konaní, v ktorom k nej došlo.

Úryvok z textu:
... v § 237 písm. a/ až g/ O.s.p. (ide o prípad nedostatku právomoci súdu, nedostatku spôsobilosti účastníka, riadneho zastúpenia procesne nespôsobilého účastníka, prekážku veci právoplatne rozhodnutej alebo už prv začatého konania, o prípad nepodania návrhu na začatie konania, hoci .
Kľúčové slová: voľné hodnotenie dôkazov, chyby znaleckého posudku, dokazovanie v správnom konaní, dôkazné prostriedky, znalecké dokazovanie

Zbierka NS 2/2013
R 16/2013
Rozsudok
Právna veta: Ak medzi dôkazy hodnotené správnym orgánom patrí aj znalecký posudok, ktorého vypracovanie bolo potrebné na účely odborného posúdenia skutočností dôležitých pre rozhodnutie správneho orgánu, potom zásada voľného hodnotenia dôkazov sa uplatní obmedzene. Správny orgán preto nemôže znalecký posudok označiť za nesprávny a nahradiť ho vlastným posúdením skutočnosti z odbornej stránky.

Úryvok z textu:
... pri splnen í alternatívne stanovených podmienok, pričom takéto zvýšenie sa nemusí týkať všetkých úkonov právnej služby v rámci zastúpenia, preto pri rozhodovaní o odmene advokátovi je potrebné vyhodnotiť každý poskytnutý úkon z pohľadu vyššie uvedených kritérií. Odvo ... ktorý bol v od volacom konaní čiastočne úspešný , odvol ací súd nerozhodoval, nakoľko mu zo zákona náhrada trov právneho zastúpenia podľa § 250k OSP neprináleží. Účastníkovi v konaní Ing. M. H. , ktorý v odvolacom konaní nemal úspech, .
Kľúčové slová: koncentračná zásada , námietka premlčania, dôkazná povinnosť, koncentrácia dôkazných prostriedkov účastníkmi konania

Zbierka NS 2/2010
R 13/2010
Uznesenie
Právna veta: Koncentračná zásada konania vyjadrená v ustanoveniach § 120 ods. 4 a § 205a O. s. p. sa netýka uplatnenia námietky premlčania, ibaže by uplatnenie námietky premlčania bolo spojené s neprípustným uplatňovaním nových skutočností a dôkazov.

Úryvok z textu:
... . (t.j. či v danej veci nejde o prípad nedostatku právomoci súdu, nedostatku spôsobilosti účastníka byť účastníkom konania, nedostatku riadneho zastúpenia procesne nespôsobilého účastníka, o prekážku veci právoplatne rozhodnutej alebo už prv začatého konania, prípad nedostatku návrhu na začatie konania tam .
Právna veta: I. Platným odstúpením od zmluvy sa zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti od začiatku zrušuje (ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak). Týmto zrušením zaniká právny titul, na základe ktorého nadobúdateľ získal vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Medzi účastníkmi je po zrušení zmluvy z hľadiska obligačných a vecnoprávnych účinkov taký právny stav, ako keby k uzavretiu zmluvy nedošlo. Vlastnícke právo prevodcu sa obnovuje zo zákona. Táto zmena sa do katastra nehnuteľností zapisuje záznamom. Predpokladom takéhoto obnovenia vlastníctva prevodcu je však skutočnos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odporkyňu k náhrade trov odvolacieho konania v sume 303,30 €, a to za dva úkony právnej služby (prevzatie a príprava zastúpenia, vyjadrenie k odvolaniu) spolu s prislúchajúcim režijným paušálom a dane z pridanej hodnoty uviedol, že s navrhovateľkou uzatvoril konsenzuálny právny .
Právna veta: Konanie páchateľa zodpovedajúce vo vzťahu ku zločineckej skupine (§ 129 ods. 4 Trestného zákona) zákonným znakom „je jej členom, je pre ňu činný alebo ju podporuje“ v zmysle § 296, § 129 ods. 6 a 7 Trestného zákona nezahŕňa samotné spáchanie trestného činu členom zločineckej skupiny v rámci jej činnosti, alebo takého činu spoločne s členom zločineckej skupiny. V naposledy uvedenom prípade ide teda o viacčinný súbeh zločinu podľa § 296 Trestného zákona a iného trestného činu. Trestnoprávnou podstatou „členstva v zločineckej skupine“ je zaradenie sa do organizačnej štruktúry takej skupiny, n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sume najmenej 2000,00 eur, pričom z týchto peňazí dal 500,00 eur osobe podriadenej na účely úhrady trov právneho zastúpenia vtedy už väzob ne stíhaných členov spoločenstva; následne začiatkom mesiaca november 2011 pri reštaurácii McDonald v Bratislave – Petržalke, ... eur, ktoré boli získané rovnakým spôsobo m a z ktorých im naspäť dal 500,00 eur na úhradu trov právneho zastúpenia väzobne stíhaného Š., pričom v dobe po zdržaní obžalovaného O. odmietol prevziať peniaze od osoby podriadenej s odôvodnením, .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.