Nájdené rozsudky pre výraz: zastúpenie advokátom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1382

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1933 dokumentov
7603 dokumentov
16 dokumentov
21 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: povinné zastúpenie advokátomdoručovanie podľa § 48 OSP
R 67/1998
Právna veta: Dokladom o právnom zastúpení podľa § 250a O.s.p. je predloženie plnej moci na zastupovanie. Ak žaloba podaná advokátom neobsahuje plnú moc na zastupovanie a žalobca neodstráni tento nedostatok napriek výzve súdu, je to dôvodom na zastavenie konania podľa § 250d ods. 3 O.s.p..

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia žalovaného, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie Daňového úradu D. S. z 12. 2. 1996 a žalobcovi stanovená daň z príjmov za rok 1993 v sume 6,474 145 Sk. Súd listom z 22. 7. 1996 vyzval žalobcu na zaplatenie súdneho poplatku a o predloženie plnej moci pre právneho zástupcu, pod následkami zastavenia konania. Žalobca na výzvu súdu nereagoval. Na výzvu súdu nereagoval ani právny zástupca, ktorý žalobu podal a výzvu prevzal 9.10.1997. Preto súd uz
Právna veta: Advokáta môže jeho advokátsky koncipient zastúpiť na jednotlivom súdnom pojednávaní, ak s tým zastúpený klient súhlasí.

Úryvok z textu:
a naďalej zastupuje aj v konaní pred dovolacím súdom. Táto právna zástupkyňa navrhovateľov na svoje zastúpenie na pojednávanie pred odvolacím súdom dňa 8. de- cembra 1997, kedy odvolací súd rozhodol rozsudkom vo veci, splnomocnila svoju koncipientku Mgr. M. Z. Odvolací súd uznesením, vyhlásenom na pojednávaní, nepripustil zastupovanie navrhovateľov uvedenou advokátskou koncipientkou a navrhovateľov poučil, že pokiaľ sú v konaní zastúpení advokátom, ten sa môže dať zastúpiť iba advokátom; potom
Právna veta: Osoba, ktorá nie je advokátom podľa zákona o advokácii ani komerčným právnikom podľa zákona o komerčných právnikoch, nespĺňa podmienku ustanovenú § 22 zákona č. 38/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov ani vtedy, ak má právnické vzdelanie.

Úryvok z textu:
Ústavný súd v senáte na neverejnom zasadnutí 13. júla 1999 vo veci navrhovateľa JUDr. M. Ž., bytom P. B., pre porušenie práva podľa čl. 35 ods. 1 a 2 a čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky Najvyšším súdom Slovenskej republiky takto r o z h o d o l : Konanie o podnete JUDr. M. Ž. z a s t a v u j e . O d ô v o d n e n i e : Ústavný súd Slovenskej republiky dňa 5. mája 1999 prijal na ďalšie konanie podnet JUDr. M. Ž. na začatie konania vo veci vyslovenia porušenia jeho práva na slo
Právna veta: Povinné zastúpenie advokátom alebo komerčným právnikom v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky platí pre celé konanie. Ústavný súd Slovenskej republiky nemá právomoc ustanoviť navrhovateľovi advokáta alebo komerčného právnika proti jeho vôli.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí senátu 20. júla 1999 vo veci podnetu M. H. o porušení čl. 42 ods. 1 a čl. 12 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky takto r o z h o d o l : Konanie o podnete M. H. z a s t a v u j e . O d ô v o d n e n i e : Podnetom z 9. októbra 1998 M. H., bytom K., zastúpený advokátom JUDr. D. H., Advokátska kancelária K. (ďalej len „navrhovateľ“), žiadal Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd SR“) začať konanie o porušení je
Právna veta: Lehoty stanovené v ustanovení § 35 ods. 4 zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v platnom znení na uloženie sankcie za správny delikt (jednoročná subjektívna a trojročná objektívna) sú prekluzívnymi (prepadnými) lehotami, na uplynutie ktorých je povinný prihliadnuť správny orgán z úradnej povinnosti, aj keď ich uplynutie nie je namietané. Správny poriadok, podľa ktorého žalovaný postupoval, nepozná zastavenie plynutia prekluzívnej lehoty (či už jej nezačatím, spočívaním neskončením, či prerušením jej plynutia.) jej zastavenie nespôsobuje ani podanie podnetu na začatie trestného stíhani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozhodnutím žalovaný zamietol rozklad žalobcu, podaný proti rozhodnutiu sekcie cestnej dopravy žalovaného zo dňa 30. októbra 2000, ktorým bola žalobcovi podľa g 35 ods. 1 písm, ch) zákona Č, 1.68/1996 Z. z. o cestnej doprave v platnom znení (ďalej len „zákon o cestnej doprave“) uložená pokuta v sume 100 000,- Sk. Rozhodol tak po zistení, že žalobca, ako dopravca, nezabezpečil, aby mal vo vozidle platné doklady podľa zákona o cestnej doprave, medzinárodných dohôd, vyžadované právom cud
Právna veta: Oprava chyby v písaní a počítaní alebo inej zrejmej nesprávnosti rozhodnutia je prípustná len vtedy, ak sú takéto chyby a nesprávnosti rozhodnutia zrejmé z kontextu predmetného rozhodnutia. Omyl v hodnotení skutkových okolností alebo právnom posúdení veci, hoci sa javí ako zrejmý, nemožno napraviť podľa § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok.) Formou opravy rozhodnutia nemožno zásadne zmeniť pôvodné rozhodnutie tak, aby na základe opravy rozhodnutia malo dôjsť k zmene právnej situácie založenej rozhodnutím. Takúto zásadnú zmenu rozhodnutia je možné dosiahnuť iba ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na Najvyššom súde Slovenskej republiky žalobca sa domáhal preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutia žalovaného z 18. júla 2001, ako aj zrušenia rozhodnutia Colného úradu K. z 11. júna 2001. Namietal, že neobstojí tvrdenie žalovaného uvedené v odôvodnení rozhodnutia, že tovar má stále štatút zahraničného tovaru, bez ohľadu na osobu, ktorá ho používa, resp. má vo vlastníctve. Žalovaný správny orgán sa nevysporiadal s námietkou prekluzie nároku. Žalobca nie je colným dlžníko
Kľúčové slová: právne zastúpenie advokátomnáhrada trov konania podľa § 149 OSP
R 33/2005
Právna veta: Zástupca účastníka konania nie je aktívne legitimovaný vo vlastnom mene vymáhať náhradu trov konania priznaných exekuč- ným titulom tomu účastníkovi, ktorého v súdnom konaní zastupo- val; môže tak urobiť len ako zástupca účastníka.

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava IV uznesením z 26. marca 1997, č. k. 1Í3 E 130/97, nariadi] výkon rozhodnutia na základe právoplatného a vyko­ nateľného uznesenia bývalého Obvodného súdu Bratislava 5 zo 4. októbra 1996, ó. k. 6 C 80/90-112, na uspokojenú: pohľadávky oprávneného vo výške 21 595,- Sk a trov konania na nariadenie výkonu rozhodnutia 430,- Sk, zrážkami zo mzdy platiteľa povinného Elektrotechnického ústavu SAV, Bratisl ava. Na odvolanie povinného Krajský súd v Bratislave, uznesením z 9. mája
Meritum o náhradu škody
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne L. B., bývajúcej v S., proti žalovaným 1/ S., so sídlom v B., 2/ Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, so sídlom v Bratislave, o náhradu škody, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 8 C 287/2004, o dovolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 22. decembra 2005 sp. zn. 3 Co 260/2005, takto r o z h o d o l : Dovolacie konanie z a s t a v
Meritum o rozvod manželstva
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa J O, bývajúceho vo Z, K č. X, proti odporkyni A O, bývajúcej v B, E č. X, o rozvod manželstva, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 21 C 174/2002, o dovolaní odporkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 31. januára 2006 sp. zn. 3 Co 159/2005, takto r o z h o d o l : Dovolacie konanie z a s t a v u j e . Navrhovateľovi náhradu trov dovolacieho ko
Meritum vo veci výkonu rozhodnutia uskutočnením prác a výkonov z vykonateľného súdneho rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci výkonu rozhodnutia oprávneného V. K., bývajúceho v T., proti povinnému Ing. P. T., bývajúcemu v T., uskutočnením prác a výkonov z vykonateľného súdneho rozhodnutia, vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp.zn. 23 E 1018/2004, o dovolaní oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 9. februára 2005 sp.zn. 17 CoE 20/05 takto r o z h o d o l : Dovolacie konanie z a s t a v u j e .
MENU