Nájdené rozsudky pre výraz: zastúpenie na základe plnomocenstva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 95

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

13 dokumentov
988 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Plnomocenstvo je jednostranný právny úkon splnomocniteľa, ktorým prehlasuje voči tretej osobe, resp. tretím osobám (tzv. vonkajší vzťah), že splnomocnil inú osobu ako oprávnenú, t. j. za splnomocnenca, aby ho v rozsahu uvedenom v tejto plnej moci zastupoval (akékoľvek obmedzenia, resp. usmernenia alebo výhrady nezahrnuté v plnej moci, nie sú voči tretím osobám právne relevantné - bližšie § 32 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Plnomocenstvo zároveň osvedčuje, resp. deklaruje navonok, že medzi splnomocniteľom a splnomocnencom existuje vnútorný právny vzťah založený dohodou o zastúpení (možno tiež h ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2MCdo/8/2014 1210213786 30.06.2015 JUDr. Jozef Kolcun ECLI:SK:NSSR:2015:1210213786.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu E. J., bývajúceho v H., zastúpeného Advokátskou kanceláriou FARDOUS PARTNERS, s.r.o., so sídlom v Šali, Hlavná 6, proti žalovanej A.j, bývajúcej v L., zastúpenej JUDr. Jankou Hazlingerovou, advokátkou v Bratislave,
Právna veta: Zastúpenie na základe plnej moci ako právny vzťah medzi zástupcom a zastúpeným môže vzniknúť iba zmluvou (t.j. dvojstranným právnym úkonom uzatvorenými dvomi subjektmi), ktorou zastúpený prejavuje vôľu splnomocniť konkrétne v zmluve určeného (ním zvoleného) zástupcu, aby za neho konal, a ktorým tento zástupca – zároveň – prejavuje vôľu konať za zastúpeného. Pokiaľ nie sú dané tieto prejavy vôle na oboch zmluvných stranách, nedošlo k uzatvoreniu zmluvy o zastúpení.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 328 /2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa D. J., bývajúceho v B., proti odpor covi B. , so sídlom v B. , o obnovu konania , vedenej na Okresnom súde Bánovce nad Bebravou pod sp. zn. 4 C 69/2014, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 5. novembra 2014 sp. zn. 5 Co 676/2014 , takto r o z h o d o l : Konanie o dovolaní z a s t a v u j e . Odporc ovi nepriznáva náhrad
Právna veta: Z citovaného ustanovenia (§ 32 Občianskeho zákonníka) vyplýva, že zo zmluvy musí byť zrejmé, že ju za účastníka uzavrel jeho splnomocnenec. Ak koná splnomocnenec na základe plnej moci právne úkony za splnomocniteľa v jeho mene (priame zastúpenie), musí byť už zo zmluvy zrejmé, že ju uzavrel za účastníka jeho zástupca. V opačnom prípade, ak by táto okolnosť nebola zrejmá, platí, že splnomocnenec konal vo vlastnom mene. V prípade, že ide o písomný právny úkon, musela by táto skutočnosť vyplývať z tohto písomného právneho úkonu. Nestačí, že táto okolnosť je prípadne daná inými skutočnosťami, poki ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/16/2019 8710206985 29. januára 2020 JUDr. Alena Svetlovská ECLI:SK:NSSR:2020:8710206985.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne: ČSOB leasing, a. s., so sídlom v Bratislave, Panónska cesta 11, IČO: 35 704 713, zastúpenej advokátskou kanceláriou SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Šoltésovej 14 proti žalovaným: 1/ Ing. V., býv
Kľúčové slová: zastúpenie na základe plnomocenstvaprokúra
R 41/2006
Právna veta: Prokúra je zvláštnym druhom obchodného plnomocenstva upra-veného Obchodným zákonníkom. Nejde o zastúpenie podľa § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka, preto prokurista je pri prevádzke podniku oprávnený udeliť plnomocenstvo inej osobe, aj keď nejde o prípady uvedené v ustanovení § 33a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
Mimoriadnym dovolaním napadnutým rozsudkom, sp. zn. 2 Obo 353/99, zo dňa 7. marca 2001 Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací, potvrdil rozsudok Krajského súdu v B., č. k. 46 Cb 75/97-91, zo dňa 25. júna 1999. Žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť žalovanému náhradu trov odvola­ cieho konania v sume 600,- Sk. V dôvodoch svojho rozsudku uviedol, že z predloženého spisového materiálu a vyjadrenia účastníkov na odvolacom pojednávaní zistil, že návrhom došlým súdu 3. septembra 1997 sa žal
Právna veta: : Zastúpenie na základe plnomocenstva je upravené v ustanoveniach § 24 a nasl. O.s.p. Podľa ustanovenia § 25 ods. 1 O.s.p. si účastník za zástupcu môže vždy zvoliť advokáta. Podľa ustanovenia § 28 ods. 1 O.s.p. zástupcovi, ktorého si účastník zvolil, udelí písomne alebo ústne do zápisnice plnomocenstvo buď pre celé konanie alebo len pre určité úkony. Pre platnosť dohody o plnomocenstve (dohode o právnej pomoci) medzi účastníkom a ním zvoleným zástupcom zákon nepredpisuje obligatórnu písomnú formu. Ustanovenie § 28 ods. 1 O.s.p. stanovuje, že ak sa má plnomocenstvo súdu preukázať, musí s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci oprávnenej : S., a.s., so sídlom v B., proti povinnej : D. D., bývajúca vo V., o vymoženie 2 379,- Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 17 Er 1398/2007, o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 30. novembra 2007 sp. zn. 8 CoE 70/2007, takto r o z h o d o l : Z r u š u j e uznesenie Krajského súdu v Žiline z 30. novembra 200
Právna veta: V tejto súvislosti najvyšší súd poukazuje na svoju ustálenú judikatúru, podľa ktorej sa s doručovaním v práve spájajú významné dôsledky. Doručovanie rozhodnutí v správnom konaní má vplyv na splnenie procesných podmienok odvolacieho konania, ako aj konania následného súdneho prieskumu správnych rozhodnutí v správnom súdnictve. Ak nebolo rozhodnutie správne doručené podľa zákonných predpisov, s takouto vadou sú spojené závažné procesnoprávne následky, nemôže začať plynúť lehota na podanie odvolania alebo žaloby a rozhodnutie nemôže nadobudnúť právoplatnosť, pretože doručenie rozhodnutia vo veci ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžo/ 19/2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: VOGUS, s.r.o., Wilsonovo Nábrežie 156/70, Nitra, zastúpený advokátom Mgr. Richardom Mošaťom, so sídlom Partizánska 2, Bratislava, proti žalovanému: Štátny ústav pre kontrolu liečiv , Kvetná 11, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 2795/2010/600 z 22. decembra 2010 , o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Nitre č. k. 11S/195/20
Právna veta: Ustanovenie § 20 ods. 1 OZ predstavuje všeobecné vymedzenie subjektov, prostredníctvom ktorých robí právnická osoba právne úkony navonok, keďže právna úprava vychádza z toho, že právny úkon štatutárneho orgánu za právnickú osobu nie je konaním v zastúpení, ale priamym - osobným konaním právnickej osoby. Citované ustanovenie síce uvádza, že právne úkony právnickej osoby vo všetkých veciach robia štatutárne orgány, avšak táto konštrukcia je použitá práve pre vymedzenie univerzálneho oprávnenia konať v mene právnickej osoby a nepredstavuje preto obmedzenie, resp. vylúčenie zastúpenia právnickej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Obdo/57/2019 7215235318 22. októbra 2019 JUDr. Anna Marková ECLI:SK:NSSR:2019:7215235318.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: BFF Central Europe s. r. o., so sídlom Mostová 2, Bratislava, IČO: 44 414 315, zastúpeného: TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o., so sídlom Panenská 6, Bratislava, IČO: 35 905 832, proti žalovanému: Univerzitná nemocn
Právna veta: Z pohľadu terminológie nemožno pojmovo spájať, či stotožňovať poverenie so zastúpením (splnomocnením), ide o odlišné právne inštitúty, s rozdielnymi potenciálnymi právnymi následkami, ktoré sú upravené inými kódexmi súkromného práva. Poverenie podľa § 9 Zákonníka práce sa viaže iba na osobu zamestnanca zamestnávateľa, pričom jeho zodpovednosť sa riadi normami pracovného práva s výraznou ochrannou funkciou. Zastúpenie ako občianskoprávny inštitút umožňuje, aby za zamestnávateľa mohli robiť právne úkony aj iné osoby než jeho vlastní zamestnanci, pričom vzájomné vzťahy medzi zastúpeným a zás ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1313223016 Dátum vydania rozhodnutia: 30. augusta 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Mária Trubanová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1313223016.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu L. F., bývajúceho vo N., zastúpeného JUDr. Irenou Dúbravčíkovou, advokátkou, so sídlom v Bratislave, Slovinec č. 73, proti žalovanému ZEDNÍČEK SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Nobelova č. 34, IČO: 44 221 819,
Právna veta: Ked sa jedná sa o fakultatívne zastúpenie na základe plnomocenstva a zástupcom môže byť každý, kto má procesnú spôsobilosť a jeho záujmy nie sú v rozpore so zastupovaným a má predpoklady konať pred správnym orgánom, správny poriadok teda umožňuje, aby sa procesné spôsobilá osoba na účely konkrétneho správneho konania dala zastupovať inou osobou, s ktorou uzavrela dohodu o plnomocenstve podľa osobitného predpisu. Jedná sa však o možnosť, nie povinností a závisí od vôle konkrétnej osoby, či bude v konkrétnom správnom konaní konať sama alebo prostredníctvom zástupcu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr . Jany Baricovej a z členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Milana Moravu , v právnej veci žalobcu I., bytom v B. , zastúpeného Mgr. Antonom Čahojom, advokátom so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 1 9, proti žalovanému Generálnemu riaditeľstvu Zboru väzenskej a justičnej stráže , so sídlom v Bratislave, Šagátova 1, o preskúmani
MENU