Nájdené rozsudky pre výraz: zastupovanie podľa správneho poriadku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak účastník správneho konania nemá plnú procesnú spôsobilosť musí byť zastúpený. Napokon aj účastník správneho konania, ktorý disponuje plnou procesnou spôsobilosťou, sa môže dať v zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 Správneho poriadku zastúpiť advokátom alebo iným zástupcom. Zástupcom účastníka konania môže byť každý, kto má procesnú spôsobilosť a jeho záujmy nie sú v rozpore so zastupovaným a má predpoklady konať pred správnym orgánom. Splnomocnenie pre zástupcu treba preukázať písomným plnomocenstvom. V nepochybných prípadoch správny orgán v zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 Správneho poriadku môže ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Sžr/52/2016 Identifikačné číslo spisu: 2015200343 Dátum vydania rozhodnutia: 12.12.2018 Meno a priezvisko: Mgr. Peter Melicher Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2015200343.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a z členov senátu JUDr. Jaroslavy
Kľúčové slová: konanie oprávnenej osobyzastupovanie podľa správneho poriadku
R 73/2007
Právna veta: Samotná skutočnosť, že žalobca plnomocenstvom splnomocnil technického námestníka na zastupovanie začatého správneho konania na deň, na ktorý odporkyňa nariadila ústne pojednávanie a menovaný sa na ústnom pojednávaní aj zúčastnil, konvalidovala, že konanie technického námestníka bolo konaním oprávnenej osoby.

Úryvok z textu:
Odvolaním napadnutým rozsudkom Najvyšší súd Slovenskej republiky potvrdil rozhodnutie odporkyne zo dňa 18. marca 2003, ktorým navrhovate­ ľovi bola uložená podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysiela­ ní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov pokuta vo výške 200 000,- Sk. Súčasne odpo­ rkyňa rozhodla, že navrhovateľ je povinný prevádzkovať retransmisiu dňom doručenia rozhodnutia v súlade s oznámením zo dňa 12. októbra 2
Kľúčové slová: udelenie štátneho občianstva SRzastupovanie podľa správneho poriadku
R 68/2002
Právna veta: Napriek tomu, že v zákone (zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov) chýba odkaz na zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), pokiaľ ide o procesné konanie, správny orgán postupuje v konaní podľa správneho poriadku v plnom rozsahu.

Úryvok z textu:
Podanou žalobou, ktorá bola doručená Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky dňa 26. januára 2001, žalobca sa domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného, ktorým maloletej E. M. I., narodenej v USA, bolo udelené štátne občianstvo Slovenskej republiky, keď mala pôvodne štátne občianstvo USA. Uviedol, že v správnom konaní, ktoré sa začalo na základe žiadosti podanej v mene maloletej jej matkou E. I., sa s ním nekonalo ako s účastníkom správneho konania. Tvrdil, že súhlas na zmenu štátneho občianstva pre
Právna veta: Ak správny orgán nezisťoval, či a v akom rozsahu účastník správneho konania splnomocnil advokáta zastupovaním v správnom konaní, ide o nedostatok správneho konania, ktorý podľa okolností prípadu môže byť dôvodom pre zrušenie správneho rozhodnutia súdom.

Úryvok z textu:
Žalobca včas podanou žalobou na Najvyššom súde SR sa domáhal zrušenia rozhodnutia Ministerstva vnútra SR, Odboru hraničnej a cudzineckej polície PZ v B. z 28. novembra 1994, ktorým bolo zamietnuté jeho odvolanie a potvrdené rozhodnutie Odboru cudzineckej polície Mestského veliteľstva PZ v K. z 29. septembra 1994. Týmto rozhodnutím bol podľa § 14 ods. 1 písm. e/ zákona č. 123/1992 Zb. o pobyte cudzincov na území Českej a Slovenskej federatívnej republiky' žalobcovi zakázaný pobyt na území Slovens
Právna veta: I. Ak splnomocniteľovi - úverovému dlžníkovi je odňatá možnosť určiť a vybrať si osobu splnomocnenca a osoba splnomocnenca viackrát vystupuje v úverových obchodoch spoločnosti, ktorá poskytla úver, táto skutočnosť sama osebe musí nutne vyvolávať pochybnosti u konajúceho katastrálneho orgánu o tom, či výkon práv a povinností splnomocnenca pri uzavretí záložnej zmluvy je skutočne v medziach riadneho zastupovania záujmov úverového dlžníka. II. Ak preskúmavané rozhodnutie správneho orgánu súvisí s otázkou práv spotrebiteľa, správny súd pri rozhodovaní o opravnom prostriedku podľa tretej hlavy p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sžr/150/2012 Identifikačné číslo spisu: 6012200435 Dátum vydania rozhodnutia: 11.06.2013 Meno a priezvisko: JUDr., Ing. Miroslav Gavalec Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2013:6012200435.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava
Právna veta: Sporná je správnosť výkladu ust. § 138 ods. 7 ZVO vo vzťahu k požiadavke podľa písmena písm. c), podľa ktorého prílohou námietok je doklad preukazujúci oprávnenie podpisovať námietky podľa odseku 6 písm. g), ak nebol predložený kontrolovanému. Podľa názoru najvyššieho súdu z teleologického (e ratione legis) výkladu, smerujúceho k zohľadneniu úmyslu zákonodarcu a zabezpečeniu účelu zákona ale aj zo systematického výkladu (nadväznosť na ods. 6) vyplýva, že tento doklad by sa mal vzťahovať k osobe podpisujúcej námietky.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 2Sžf/101/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1014201872 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 03. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Benczová ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:1014201872.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. K
MENU